03 januari 2020

2020-01-03: Over de vele verwoede pogingen om Jezus Christus te ont-Joodsen - About the many frantic attempts to de-Jewish Jesus

Dit is het gezegende Kerstmis, de verjaardag van onze heer Jezus de Messias, de eerste Palestijn en de eerste Shahid (islamitische martelaar)” [Tawfiq Tirawi op Facebook, op 24 december 2019]

Nederlands - English

NEDERLANDS


Kerstmis is voorbij en dus wachten we tot volgend jaar om enkele geestelijken en anderen ritueel te zien poseren voor de veiligheidsmuur die duizenden Israëlische levens heeft gered van meedogenloze moordenaars.

Bron: Brabosh

Zoals gewoonlijk zullen ze hun liefde voor iedereen uiten (met een opmerkelijke uitzondering), terwijl ze het onmogelijke mantra propageren dat Jezus de eerste ‘Palestijnse vluchteling’ was. Deze poging om Jezus te oordelen is niet nieuw. Het maakt deel uit van een vervangende theologie die is geformuleerd door de nazi’s om hun jodenhaat te rechtvaardigen die eindigde met de Holocaust.

Hedendaagse vervangende theologen hebben daarom schaamteloos de nazi-propaganda gebruikt en nieuw leven ingeblazen om hun agenda te promoten. Voor hen is de gelijkenis die aan Jezus wordt toegeschreven over ‘oude wijn in nieuwe zakken’ iets heel anders gaan betekenen, en zeker niet gebaseerd op universele liefde.

Susannah Heschel beschreef in haar boek The Aryan Jesus (2010) het werk van professor Walter Grundmann, een prominente theoloog van de prestigieuze Universiteit van Jena. Grundmann leidde het Instituut voor de studie en uitroeiing van joodse invloed op het Duitse religieuze leven.

Het doel was de ‘Entjudung’ (ont-Joodsing) van het christendom en het vinden van intellectuele oplossingen voor het probleem van het joodse Jezus terwijl tegelijkertijd antisemitisme werd gepromoot. De uitdaging was om het idee van een Duits Arisch meesterras te verspreiden, terwijl de boodschap van universele liefde die door Jezus werd verspreid, werd geïntegreerd en weerlegd.

Dit ondanks het feit dat de joodse Jezus een discipel was van rabbijn Hillel, wiens school een dominante kracht was in het rabbijnse jodendom van die tijd. Ondanks de overduidelijke intellectuele en academische fraude kreeg Grundmann veel ‘wetenschappelijke’ respectabiliteit.

Zijn centrale stelling was dat Jezus een oorlog tegen het jodendom leidde en daarom geen jood was. In ieder geval was Jezus volgens Grundmann een Galileeër, geen Judeeër, wat betekent dat echte Duitsers uit Pruisen komen en niét uit Hessen of Beieren. Voor Grundmann was Judea het echte Jodenland. Het woord ‘Jood’ is tenslotte afkomstig van Judea. Vandaag de dag is Judea echter zelf politiek veroordeeld door moslimlanden en de EU, die het nu de Westelijke Jordaanoever noemen.

Historisch revisionisme is altijd gemuteerd om te passen bij ideologie. Grundmann heeft inderdaad de aanzet gegeven tot de publicatie van een nieuw testament in nazi-Duitsland, waarbij alle joodse verwijzingen zijn verwijderd.

Natuurlijk eindigden nazi-pogingen om Jezus te veroordelen niet in 1945. Hitler’s vriend, de Palestijnse leider Haj Amin al Husseini, die als zijn gast in Berlijn bleef, bleef decennia lang de vlag van anti-Joodse haat dragen na de oprichting van de Federale Federatie. Republiek Duitsland in 1949. Al Husseini was gedwarsboomd in zijn plannen om vernietigingskampen voor joden in Judea te vestigen na de nederlaag van Rommel in Noord-Afrika.

Zijn fanatieke ideologieën bleven echter bestaan; Een daarvan was de veroordeling van Israël, inclusief de geschiedenis ervan, ongeacht de talloze archeologische vindplaatsen, geschriften en artefacten van duizenden jaren geleden. Grundmanns nazi-vervangingstheologie is de erfenis die hedendaagse vervangingstheologen zonder schaamte hebben aangenomen.

Ze hebben de Joodse Jezus voor hun eigen doeleinden gecorrumpeerd, de Schriften verworpen die Jezus predikte en bevorderen de vernietiging van Israël met een knipoog en een knik met een boodschap van nepliefde om haat te verspreiden. Grundmann diende, net als een kameleon die van kleur veranderde, zowel de nazi’s tijdens de oorlog als hun sterfelijke vijanden de communisten na de oorlog.


Na de nederlaag van Hitler werkte Grundmann als een Stasi-informant voor de DDR. Net als andere nazi-theologen voelde hij zich niet gegeneerd om de politieke ideologie te veranderen zoals de omstandigheden dicteerden. Hij en zijn collega’s pasten hun jodenhaat dus aan de nieuwe naoorlogse realiteit aan.

Dus, zoals Jezus wist, moest Nehemia in 444 v.Chr. een muur bouwen om de levens van de noodlijdende Joodse burgers van Jeruzalem en later te beschermen. Ondanks geen verwijzing naar Palestina in de christelijke Bijbel, gaat de charade door. Grundmann stierf in 1976, 70 jaar oud. De Joodse Bijbel, het enige heilige boek dat Jezus kende, zegt in Psalm 90 dat onze levensduur drie scorejaren plus tien is. Grundmann heeft tenminste iets goed.

Jezus Christus,  de ‘Shahid (martelaar) van Palestina’, verdrijft op zijn T-Rex de Joden uit Jeruzalem

Bronnen:

♦ naar een artikel van Ron Jontof-Hutter “The Attempt to Dejudaize Jesus” van 2 januari 2020 op de site van The Algemeiner

♦ naar een artikel van Itamar Marcus “Jesus was not only “first Palestinian” – he was “first Islamic Martyr” van 29 december 2019 en een artikel “PA Mufti: Jesus and the prophets were all Muslim” en een artikel “Pope to visit PA Mufti who preached Jews are enemies of Allah destined to be exterminated by Muslims” van 19 mei 2014 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)_________________________
ENGLISH

"This is the blessed Christmas, the birthday of our Lord Jesus the Messiah, the first Palestinian and the first Shahid (Islamic martyr)" [Tawfiq Tirawi on Facebook, December 24, 2019]

Christmas is over and so we wait until next year to see some of the clergy and others pose in front of the security wall that has saved thousands of Israeli lives from ruthless murderers.

Source: Brabosh

As usual, they will express their love for everyone (with a notable exception), while propagating the impossible mantra that Jesus was the first "Palestinian refugee." This attempt to judge Jesus is not new. It is part of a replacement theology formulated by the Nazis to justify their hatred of Jews that ended with the Holocaust.

Contemporary replacement theologians have therefore shamelessly used Nazi propaganda and revitalized it to promote their agenda. For them, the parable attributed to Jesus about "old wine in new bags" has come to mean something completely different, and certainly not based on universal love.

In her book The Aryan Jesus (2010), Susannah Heschel described the work of professor Walter Grundmann, a prominent theologian of the prestigious University of Jena. Grundmann led the Institute for the study and eradication of Jewish influence on German religious life.

The aim was the "Entjudung" of Christianity and to find intellectual solutions to the problem of the Jewish Jesus while at the same time promoting anti-Semitism. The challenge was to spread the idea of a German Aryan master race, while the message of universal love spread by Jesus was integrated and refuted.

This is despite the fact that the Jewish Jesus was a disciple of Rabbi Hillel, whose school was a dominant force in rabbinic Judaism at the time. Despite the obvious intellectual and academic fraud, Grundmann received much "scientific" respectability.

His central proposition was that Jesus led a war against Judaism and was therefore not a Jew. In any case, according to Grundmann, Jesus was a Galilean, not a Judean, meaning that real Germans come from Prussia and not from Hesse or Bavaria. Judea was the real Jewish land for Grundmann. The word "Jew" comes from Judea. Today, however, Judea itself is politically condemned by Muslim countries and the EU, which now call it the West Bank.

Historical revisionism has always been mutated to fit ideology. Grundmann has indeed initiated the publication of a new testament in Nazi Germany, with all Jewish references removed.

Naturally, Nazi attempts to condemn Jesus did not end in 1945. Hitler's friend, Palestinian leader Haj Amin al Husseini, who remained as his guest in Berlin, continued to wear the flag of anti-Jewish hatred for decades after the founding of the Federal Federation. . Republic of Germany in 1949. Al Husseini was thwarted in his plans to establish extermination camps for Jews in Judea after the defeat of Rommel in North Africa.

His fanatic ideologies, however, persisted; One was the condemnation of Israel, including its history, regardless of the countless archaeological sites, writings, and artifacts of thousands of years ago. Grundmann's Nazi replacement theology is the legacy that contemporary replacement theologians have accepted without shame.

They have corrupted the Jewish Jesus for their own purposes, rejected the scriptures that Jesus preached, and promote the destruction of Israel with a wink and a nod with a message of fake love to spread hate. Grundmann, like a chameleon who changed color, served both the Nazis during the war and their mortal enemies the communists after the war.

After Hitler's defeat, Grundmann worked as a Stasi informant for the GDR. Like other Nazi theologians, he did not feel embarrassed to change political ideology as circumstances dictated. He and his colleagues adapted their hatred of Jews to the new post-war reality.

So, as Jesus knew, in 444 BC, Nehemiah had to. build a wall to protect the lives of the ailing Jewish citizens of Jerusalem and later. Despite no reference to Palestine in the Christian Bible, the charade continues. Grundmann died in 1976, 70 years old. The Jewish Bible, the only holy book that Jesus knew, says in Psalm 90 that our lifetime is three score years plus ten. At least Grundmann has something right.

Jesus Christ, the "Shahid (martyr) of Palestine", expels the Jews from Jerusalem on his T-Rex

Sources:

♦ to an article by Ron Jontof-Hutter "The Attempt to Dejudaize Jesus" of January 2, 2020 on the site of The Algemeiner

♦ naar een article van Itamar Marcus “Jesus was not only “first Palestinian” – he was “first Islamic Martyr” van 29 december 2019 en een artikel “PA Mufti: Jesus and the prophets were all Muslim” en een artikel “Pope to visit PA Mufti who preached Jews are enemies of Allah destined to be exterminated by Muslims” van 19 mei 2014 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)

Google Translate