10 januari 2020

2020-01-10: De bijna vergeten Joden die hielpen het Amerikaanse Westen te ontwikkelen - The almost forgotten Jews who helped make the American West

Robert Lazar Miller te paard met zijn kleinzoon op de Denver Veemarkt, 1932.
(Beck Archives, Special Collections, University of Denver Libraries)

Nederlands - English;=

NEDERLANDS:

NEW YORK ( JTA ) - Een nieuwe documentaire over het Wilde Westen omvat alles wat je zou verwachten - revolverhelden, vee baronnen, advocaten en wijde open ruimtes, behalve één ding: Joden.

Door Jewish Telegraphic Agency - ADI ESHMAN
Vertaling: Paul van den Bos - IsraelCNN.com

'Joden uit het Wilde Westen', van regisseur Amanda Kinsey, laat zien hoe Joden evenzeer deel uitmaakten van de Amerikaanse westerse expansie als huifkarren en spijkerbroeken met klinknagels - deze laatste natuurlijk uitgevonden door een Jood.

Kinsey zei dat hun verhalen weerklank vonden omdat de ware geschiedenis van Amerika divers is en immigranten altijd een belangrijke rol hebben gespeeld. Deze bijzondere verhalen van Joodse pioniers, die hielpen bij het vestigen van het Westen, laten zien hoe immigranten onderdeel waren in de opbouw van het hedendaags Amerika, zegt ze.

"Hun verhalen werden om sociale, politieke en economische redenen op een zijspoor gezet," zei Kinsey maandagavond tijdens een paneldiscussie in het Center for Jewish History in New York. "Maar het waren visionairs die kansen zagen, die geworteld waren in familie en traditie."

Dus hoe zijn joden uit de ‘shtetls’ van Europa uiteindelijk pioniers in het Westen geworden? Als er één man daarvoor te bedanken was, was het Jacob Schiff .

Na de burgeroorlog kwam er een enorme toestroom van Joden naar Ellis Island op gang. Ze vestigden zich aan de Lower East Side, startten bedrijven en vormden gezinnen. Maar Schiff maakte zich zorgen. Als Joden de hele dag Jiddisch spraken en nooit Amerikanen tegenkwamen, hoe konden ze dan integreren?

Dus begon Schiff een organisatie, het Jewish Industrial Removal Office. Als je een Joodse immigrant was, en je was het zat om in overvolle, vuile huurwoningen te wonen, zou het kantoor je herhuisvesten in de buurt van een joods gezin in het westen. Meer dan 75.000 Joden zouden uiteindelijk het aanbod aannemen.

Niet tevreden met het verplaatsen van Joden uit de oostkust, vestigde Schiff ook een toegangspoort naar de Verenigde Staten via Galveston, Texas. Schiff geloofde dat Joodse immigranten in staat waren de uitdaging tot assimilatie aan te gaan.

"Amerikaans zijn is wat je van binnen voelt," zei hij.

Joden verspreidden zich over de Verenigde Staten. Zij namen risico’s bij het zoeken naar kansen en vonden die veelal in het Westen. Hun verhalen zijn in veel opzichten verweven met de manier waarop het Westen wordt begrepen en geromantiseerd.

Neem Josephine Marcus, de dochter van Poolse immigranten. Marcus werd geboren in San Francisco en liep op 18-jarige leeftijd weg van huis om actrice te worden. Ze ontmoette vervolgens de legendarische sheriff Wyatt Earp uit Arizona en was gefascineerd door zijn brede schouders, blond haar en blauwe ogen. Het was liefde op het eerste gezicht.

Marcus werd meer dan 40 jaar zijn wettige vrouw. Nadat Earp stierf, begroef ze hem naast haar ouders op een joodse begraafplaats buiten Colma, Californië.

"We weten niet of Wyatt Earp naar de synagoge ging", zei Ann Kirschner, de auteur van "The Lady at the OK Corral", tijdens de paneldiscussie. "Maar we weten dat hij er tenminste een keer is geweest."

Of neem de gebroeders Miller, wiens ondernemingsgeest kenmerkend was voor het ethos dat veel Joden met zich meebrachten naar het Oude Westen. Na hun migratie uit het hedendaagse Litouwen begonnen de broers een slagerij in Denver.

Nadat ze waren beroofd, zochten ze werk op de veemarkten. Dat werk was vergelijkbaar met de beurs van Wall Street, alleen handelden zij niet in bedrijfsaandelen, maar in vee.

Kinsey zei:  "Ook deden ze hun zaken te paard."

De Millers zouden meer dan 100.000 stuks vee verzamelen. Na een overeenkomst via ‘handje-klap’ zouden cowboys hun kuddes leiden naar het uitgestrekte land dat de broers in Wyoming en Colorado hadden gekocht, terwijl ze het vee onderweg beschermden tegen coyotes, veedieven en bandieten.

Maar het meest prominente verhaal van joods succes in het Westen was dat van Levi Strauss . De inwoner van Beieren werd in de 19e eeuw een leider van de Joodse gemeenschap van San Francisco. Kleermaker Jacob Davis benaderde Strauss met het innovatieve idee om klinknagels in een broek te bevestigen, waardoor er minder snel slijtage op zou treden. En zo werd Levi's, een van de meest iconische Amerikaanse merken, geboren.

Minder bekend is het verhaal van Ray Frank, een Hebreeuwse leraar en journalist geboren in San Francisco in 1860. In een jaar tijdens Rosh Hashanah werd Frank uitgenodigd om te spreken in Spokane, Washington.

Toen ze aankwam, ontdekte ze dat een kloof tussen de orthodoxe en hervormingsgezinde Joden van de stad betekende dat er niet genoeg joden waren om een quorum of ‘minyan’ te vormen. Frank sloot een overeenkomst en hield vervolgens een vurige preek in de gemeenschap, waarbij zij hen vermaande dat ze hun traditie negeerden.

Frank werd een reizende spreker die veel aandacht kreeg van de pers.

"Ze noemden haar de Deborah van het Amerikaanse Westen," zei Annie Polland, uitvoerend directeur van de American Jewish Historical Society. "Mijn favoriete kop was er een die haar 'het kloppende hart van Israël' noemde."

Frank was de eerste vrouw die op de preekstoel stond in Amerika - en misschien wel de eerste ter wereld.

De mythen en legendes van het Wilde Westen blijven rondzingen in Amerika. Vorig jaar brachten de Coen Brothers 'The Ballad of Buster Scruggs' uit, een bloemlezing van korte films die zich in de westelijke grensstreek afspeelden. Rond dezelfde tijd bracht Rockstar Games 'Red Dead Redemption 2' uit, waarmee spelers de wereld kunnen ervaren door de ogen van een grijze outlaw. De videogame beleefde het grootste openingsweekend in de entertainmentgeschiedenis, met een omzet van meer dan $ 725 miljoen in slechts drie dagen.

Maar zoals Kinsey opmerkt, zijn de verhalen over joden in het Wilde Westen vaak gemarginaliseerd of gewist. Ze vindt het belangrijk om deze verhalen te publiceren zodat ze vormgeven aan hoe we op ons verleden terugkijken.

"Dit zijn ook positieve immigratieverhalen," zei ze. “Ze hebben immigratie een gezicht gegeven. Ze hebben geholpen om de menselijke kant ervan te laten zien en wat er tot stand is gekomen door toewijding, hard werken en overleven. ”

"Joden uit het Wilde Westen" staat gepland om in 2020 uitgegeven te worden.

 


*****************************
ENGLISH:

Robert Lazar Miller on horseback with his grandson at the Denver Stockyards, 1932.
(Beck Archives, Special Collections, University of Denver Libraries)

NEW YORK (JTA) — A new documentary about the Wild West covers everything you would expect – gunslingers, cattle barons, lawmen and wide-open spaces. And one thing you wouldn’t: Jews.

By: Jewish Telegraphic Agency - ADI ESHMAN

“Jews of the Wild West,” from director Amanda Kinsey, shows how Jews were as much a part of the American Western expansion as covered wagons and riveted blue jeans — the latter, of course, invented by a Jew.

Kinsey said their stories resonate because America’s true history is diverse, and immigrants have always played an important role. These particular stories of Jewish pioneers who helped settle the West show how integral immigrants were in building the America that we know today, she says.

“Their stories were sidelined for social, political and economic reasons,” Kinsey said Monday night at a panel discussion at the Center for Jewish History in New York. “But they were visionaries who saw opportunity, who were rooted in family and tradition.”

So how did Jews from the shtetls of Europe end up becoming pioneers on the frontier? If there’s one man to thank for that, it was Jacob Schiff.

After the Civil War, a huge influx of Jews arrived at Ellis Island. They settled on the Lower East Side, started businesses and formed families. But Schiff was worried. If Jews spoke Yiddish all day and never encountered Americans, how could they integrate?

So Schiff started an organization, the Jewish Industrial Removal Office. If you were a Jewish immigrant, and you were sick of living in crowded, filthy tenements, the office would resettle you with a Jewish family out west. Over 75,000 Jews would eventually take up the offer.

Not being satisfied with relocating Jews from the East Coast, Schiff also established a port of entry into the United States through Galveston, Texas. Schiff believed Jewish immigrants could take on the challenge of assimilating.

“Being American is what you feel on the inside,” he said.

Jews spread throughout the United States, taking risks to seek opportunity as the nation pushed westward. In many ways, their stories are interwoven into the fabric of how the West is understood and romanticized.

Take Josephine Marcus. The daughter of Polish immigrants, Marcus was born in San Francisco and ran away from home at 18 to become an actress. She then met the legendary Arizona lawman Wyatt Earp and was captivated by his broad shoulders, blonde hair and blue eyes. It was love at first sight.

Marcus became his common-law wife for over 40 years. After Earp died, she buried him alongside her parents in a Jewish cemetery outside Colma, California.

“We don’t know if Wyatt Earp went to temple,” Ann Kirschner, the author of “The Lady at the OK Corral,” said at the panel discussion. “But we know he went at least once.”

Or take the Miller brothers, whose entrepreneurial spirit was emblematic of the ethos many Jews brought with them to the Old West. After migrating from modern-day Lithuania, the brothers started a butcher shop in Denver.

After being robbed, they sought work in the stockyards, which were similar to the Wall Street stock exchange except traders speculated on heads of cattle rather than corporate shares.

“Also,” Kinsey said, “they conducted their business on horseback.”

The Millers would come to accumulate over 100,000 heads of cattle. After a handshake agreement, cowboys would accompany their herds to the vast tracks of land the brothers had purchased in Wyoming and Colorado, keeping the cattle safe from coyotes, rustlers and bandits along the way.

But the most prominent story of Jewish success in the West was that of Levi Strauss. The Bavaria native became a leader of San Francisco’s Jewish community in the 1800s. Tailor Jacob Davis approached Strauss with the innovative idea of putting rivets in pants, resulting in less wear-and-tear. And so Levi’s, one of the most iconic American brands, was born.

Less well-known is the story of Ray Frank, a Hebrew teacher and journalist born in San Francisco in 1860. During Rosh Hashanah one year, Frank was invited to speak in Spokane, Washington.

When she arrived, she discovered that a rift between the city’s Orthodox and Reform Jews meant that there weren’t enough Jews to form a prayer quorum, or minyan. Frank wound up brokering an agreement and then gave a fiery sermon to the community, admonishing them for ignoring their tradition.

Frank became a traveling speaker who was covered widely by the press.

“They called her the Deborah of the American West,” said Annie Polland, executive director of the American Jewish Historical Society. “My favorite headline was one that called her ‘The Heart Throb of Israel.’”

Frank was the first woman to speak on the pulpit in America — and perhaps the first in the world.

The myths and legends of the Wild West remain in wide circulation in America. Just last year, the Coen Brothers released “The Ballad of Buster Scruggs,” an anthology of short films set on the Western frontier. Around the same time, Rockstar Games released “Red Dead Redemption 2,” which lets players experience the world through the eyes of a grizzled outlaw. The video game had the largest opening weekend in entertainment history, grossing over $725 million in just three days.

But as Kinsey notes, the stories of Jews in the Wild West have often been marginalized or erased. She believes it’s important to publicize these narratives because they shape how we see our past.

“These are also positive immigration stories,” she said. “They put a face to immigration. They help humanize it and show what happened through dedication, hard work and survival.”

“Jews of the Wild West” is slated for release in 2020.