13 januari 2020

2020-01-13: De drone-industrie in Israël groeit uit tot wereldwijde strijdmacht - Israel’s Drone Industry Rises to Become Global Force

Airport City (Israel) (AFP) - In een hevige strijd tegen wereldmachten zoals China en de Verenigde Staten, om het marktaandeel, zegt de drone-industrie van Israël graag, dat het een geheim wapen heeft - militaire ervaring.
Airport City (Israel) (AFP) — In a fierce battle for market share against world superpowers China and the United States, Israel’s drone industry likes to say it has a secret weapon — military experience.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Onbemande luchtvaartuigen (UAV's) worden dagelijks gebruikt door het Israëlische leger in en rond zijn grenzen. Of het nu gaat om traangas op Palestijnse demonstranten te laten vallen of het bewaken van Hezbollah-posities in Libanon of het aanvallen van islamitische Jihad-bases in Gaza.

Bron: BREITBART JERUZALEM
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

De hogere regionen van de industrie van het land worden bemand door voormalige militairen en inlichtingenfunctionarissen, van wie velen oprichters of ingenieurs werden in lokale startups.

De eerste rudimentaire drone van Israël dateert uit 1969: het was een op afstand bestuurbaar vliegtuig met een aangesloten camera om buurland Egypte te bespioneren.

Drones kwamen vaker voor tijdens de oorlog in Libanon vanaf 1978, hoewel technisch niet ver geavanceerd.

Maar een halve eeuw later is het kleine Israël nu een wereldmacht in de UAV-industrie van miljoenen dollars, die concurreert met China en de VS.

Deze handel draait om Israëls  unieke verkoopargument: vijanden aan zijn grenzen en dus volop mogelijkheden om zijn UAV's te testen en te verfijnen.

Ronen Nadir was een militaire commandant die gespecialiseerd was in de ontwikkeling van raketten voordat hij zijn bedrijf, BlueBird Aero Systems, oprichtte.

Dat bedrijf verkoopt gevechtsdrones over de hele wereld, inclusief de WanderB VTol die opstijgt en verticaal landt als een helikopter, maar vleugels heeft om de snelheid op te voeren.

Deze drones kunnen opstijgen en landen in een stad, een jungle of het dek van een boot.

"Je zult het niet geloven, maar het duurde slechts vier en een halve maand, vanaf het eerste concept, op papier geschreven, totdat deze UAV werd getoond aan de eerste klant," zei Nadir.

“Sinds oktober 2018 zijn er honderden verkocht,” voegde hij eraan toe.

- Feedback uit de praktijk

"Wanneer een Amerikaans bedrijf een mini-UAV ontwikkelt en deze vervolgens door de mariniers in Irak of Afghanistan wordt gebruikt, duurt het een paar jaar vanaf de ontwikkeling van het systeem tot het op het slagveld wordt gebruikt," zei Nadir.

“In Israël zijn alle mensen (in de industrie) ex-soldaten, officieren. De ingenieurs die werken aan de ontwikkeling van de systemen, bedienen als reservisten de UAV's, in werkelijke dienst. Daarna komen ze terug naar kantoor met actuele feedback uit de praktijk. ”

De ontwikkelingscycli zijn daarom kort, zei hij, en zorgen ervoor dat Israël aan de "voorhoede" van de industrie staat.

In een studie die vaak door lokale autoriteiten wordt aangehaald, is Israël de grootste drone-exporteur ter wereld, maar dat dateert uit 2013.

Sindsdien heeft de VS de export van de Predator en de Global Hawk, een drone die meer kan en meer kost, enorm verhoogd. Deze worden met name op de Europese markten verkocht, waardoor het land zijn bondgenoot Israël voor is.

“China, dat goedkopere oplossingen van mindere kwaliteit biedt, loopt nu misschien ook voor op Israël, en verkoopt vaak aan landen waarmee de Joodse staat geen relaties heeft,” zei Philip Finnegan, directeur bedrijfsanalyse bij de Amerikaanse firma Teal Group.

"Het probleem met het rangschikken van Israëlische bedrijven op de markt is dat ze erg geheimzinnig zijn over wat ze verkopen en aan wie, net als de Chinezen," zei hij.

Teal schat dat de wereldwijde dronemarkt in 2019 ongeveer $ 12 miljard waard is. Men verwacht dat bedrag in tien jaar tijd te verdubbelen.

"Zij (Israël) staan zeker in de top drie, zo niet in de top twee."

- 'Een stap vooruit' -

Op een recente conferentie voor Israëlische drones in Airport City, een industriezone dicht bij de luchthaven in Tel Aviv, sloop discreet een gast naar binnen: Nadav Argaman, hoofd van de interne inlichtingendiensten van Shin Bet.

Zijn boodschap was duidelijk: "We kopen vóór alles Israëlische technologieën."

De technologie, zei hij, helpt Israëlische burgers om 'een comfortabel dagelijks leven te leven, zonder te weten wat er onder de oppervlakte gebeurt' - of in dit geval erboven.

"Om in leven te blijven, moeten we altijd een stap voor zijn, ook in drones," zei Zohar Dvir, de voormalige plaatsvervangend politiechef. Van hem wordt gezegd dat hij de aanzet heeft gegeven tot het maken van de Adam Sandler-film:  "You Don't Mess with the Zohan".

Tegenwoordig is Dvir bestuurslid bij Gold Drone, dat gespecialiseerd is in agrarische drones.

Zelfs hier komt militaire expertise van pas.

"De landbouw biedt nu de meeste kansen," zei Ben Alfi van BWR Robotics, gespecialiseerd in agrarische drones.

“Om in de landbouw een revolutie teweeg te brengen gaan drones een steeds belangrijkere rol spelen,” zegt hij, “om het even of het nu gaat om spuiten, oogsten of bestuiven.

Als het gaat om ‘kosteneffectieve, efficiënte engineering’, zei hij: "Israël is de beste".

Hij waarschuwde, dat bij het maken van meer traditionele voertuigen dat niet het geval was.

"Het laatste voertuig dat we probeerden te maken was 40 jaar geleden," zei hij, verwijzend naar de beruchte, slechte, door Israël gemaakte Sussita-auto's, uit de jaren zestig, “die waren gemaakt van glasvezel en konden door een kameel worden opgegeten."

 

***************************************
ENGLISH:
  

Unmanned aerial vehicles (UAVs) are used daily by Israel’s military in and around its borders, whether dropping tear-gas canisters on Palestinian demonstrators, monitoring Hezbollah positions in Lebanon or striking Islamic Jihad bases in Gaza.

Source: BREITBART JERUSALEM

The senior echelons of the country’s industry are populated by former military and intelligence officials, many of whom became founders or engineers in local startups.

Israel’s first rudimentary drone dates back to 1969: it was a remote-controlled plane with an attached camera to spy on neighbouring rival Egypt.

Drones became more common, though not much more technically advanced, during the war in Lebanon from 1978.

But half a century later, tiny Israel is now a global force in the multibillion-dollar UAV industry, competing against China and the US.

It trades on its unique selling point: enemies at its borders and therefore plenty of opportunities to test and fine-tune its UAVs.

Ronen Nadir was a military commander specialising in missile development before establishing his company, BlueBird Aero Systems.

It sells combat drones across the globe, including the WanderB VTol that takes off and lands vertically like a helicopter, but has wings to improve speed.

These drones can take off and land in a town, a jungle or the deck of a boat.

“You will not believe it, but it took only four and a half months” from the first concept, scribbled on paper, “until this UAV was demonstrated to the first customer,” Nadir said.

Hundreds have been sold since October 2018, he added.

– Real-time feedback –

“When an American company develops a mini-UAV and then it is used by the Marines in Iraq or Afghanistan, it takes a few years from the development of the system until it is used on the battlefield,” Nadir said.

“In Israel all the people (in the industry) are ex-army soldiers, officers. The engineers who work on the development of the systems are actually operating the UAVs in the (military) reserves, in actual service. Then they come back to the office with actual and real-time feedback.”

Development cycles are therefore short, he said, ensuring that Israel is at the “cutting edge” of the industry.

One study often cited by local authorities put Israel as the world’s largest exporter of drones, but it dates to 2013.

Since then, the US has vastly increased exports of its Global Hawk, a higher cost and performance drone, as well as the Predator. These have sold particularly in European markets, pushing the country ahead of its ally Israel.

China, which offers cheaper, lower-quality solutions, is perhaps also ahead of Israel now, often selling to countries the Jewish state has no relations with, said Philip Finnegan, director of corporate analysis at the American firm Teal Group.

“The difficulty with ranking Israeli companies in the market is that they are very secretive over what they are selling and to who, as are the Chinese,” he said.

Teal estimates the global drone market to be worth around $12 billion in 2019, with that expected number to double in a decade.

“They (Israel) are certainly in the top three, if not the top two.”

– ‘A stage ahead’ –

At a recent conference for Israeli drones at Airport City, an industrial zone close to the airport in Tel Aviv, a discreet guest sneaked in: Nadav Argaman, head of the Shin Bet internal intelligence services.

His message was clear: “We buy Israeli technologies before anything else.”

The technology, he said, helped allow Israeli civilians to live “comfortable daily lives, without knowing what happens under the surface” -– or in this case above it.

“In order to be alive we have always to be a stage ahead, including in drones,” said Zohar Dvir, the former deputy police chief reported to have inspired the Adam Sandler film “You Don’t Mess with the Zohan”.

Today Dvir is a board member at Gold Drone, which specialises in agricultural drones.

Even here, military expertise comes in handy.

“The biggest place for opportunity now is agriculture,” said Ben Alfi from BWR Robotics, which specialises in agricultural drones.

He says drones play an increasingly pivotal role in revolutionising agricultural practice, whether it be spraying, harvesting or pollination.

When it comes to “cost-effective, efficient” engineering, he said, “Israel is the best”.

Though not, he cautioned, in creating more traditional vehicles.

“The last vehicle we tried to make was 40 years ago,” he said, referring to the infamously bad Israeli-made Sussita cars from the 1960s.

“It was made out of fibreglass and could be eaten by a camel.”