15 januari 2020

2020-01-15: Herstel Project Dode Zee gaat van start - Dead Sea Revival Project sets sail


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Israëlische kunstenaars die van de Dode Zee houden, slaan de handen ineen in de hoop toeristen een diepere ervaring van het zoute meer te geven voordat het mogelijk verdwijnt.

Door Jessica Halfin - Behind the News
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Een felrode boot met een blauw dakje vaart uit vanaf de kust van de noordelijke Dode Zee. Het vaart naar onbekende delen van dit mysterieuze water dat niet toegankelijk is voor de meeste toeristen, Israëli's of zelfs wetenschappers.

De kleine groep aan boord is zenuwachtig van opwinding over welke wereldvreemde bezienswaardigheden hen te wachten staan in de vorm van zoutformaties, onontdekte zoutstranden en veelkleurige ruwe zoutfiguren.

Ze hebben er geen erg in dat ze op het punt staan getuige te zijn van de teloorgang van de waterplas waar ze van over de hele wereld naartoe zijn gereisd: het meer dat bekend staat als het laagste continentale punt op aarde (423 meter onder zeeniveau) en zo’n krachtige opwaartse druk heeft door de minerale zouten, dat je alleen maar op het oppervlak kunt drijven.

Noam Bedein, directeur van het  Dead Sea Revival Project , ziet grote schoonheid in de onontgonnen grotten en zoutformaties die hij toeristen laat zien.

Hij begrijpt echter ook goed het grote gevaar van de teloorgang van het meer.

Met zijn eigen time-lapse-fotografie wijst hij op afnemende waterstanden. Soms zijn er duidelijke veranderingen in de loop van slechts één of twee weken. Sommige experts vrezen dat de Dode Zee tegen 2050 bijna volledig zal verdampen.

"Er zijn twee contrasterende gebeurtenissen gaande. Aan de ene kant steken er wonderschone en magische elementen uit het water. Aan de andere kant, als ze eenmaal boven het water uitkomen verkruimelen en verdwijnen ze." zegt hij.

"Er is dit klimaatdrama, maar tegelijkertijd is er de pure magie die je op deze plek ervaart. Als je er weer naar terugkeert lijkt het niet meer dezelfde plek."

De website  "Dode Zee Verhaal" van Bedein  bevat zijn foto's van zoutformaties onder water, die later weer boven het water uitsteken en schitteren onder de hete Israëlische zon.

Deze vier time-lapse-foto's tonen de dramatische veranderingen die Bedein met zijn camera heeft gedocumenteerd.
Het verhaal over de Dode Zee delen

Bedein documenteert deze veranderingen sinds 2016 en reist de wereld rond om zijn bevindingen te presenteren om het bewustzijn voor dit prachtige vreemde water te vergroten.

Bedein deelt zijn bevindingen ook met Israëlische wetenschappers van Haifa's Leon N. Charney School of Marine Sciences en met het Dead Sea Research Institute. Hij liet items uit de Dode Zee zien aan delegaties van mariene wetenschappers uit het buitenland via interactieve virtual reality en 360-gradenfotografie.

Dit jaar werkte hij samen met NASA, die belangstelling had voor het bewijs van leven in de Dode Zee. Dit in verband met zijn onderzoek naar mogelijk vorig leven op Mars in vergelijkbare omgeving.

NASA nodigde Bedein uit om te helpen bij het bestuderen van watermonsters, o.a. uit de Salton Sea in Californië en het Great Salt Lake in Utah.

 DE DODE ZEE VERDWIJNT. IK BEN GEEN ARTS, IK KAN HET NIET REDDEN, MAAR IK KAN HET WEL HELPEN DOOR MIDDEL VAN KUNST.

Bedein is een kunstenaar in hart en nieren en wil samen met de raad van bestuur van het Tel Aviv Museum of Art en  Ari Fruchter, directeur van de Tel Aviv Arts Council, “de culturele en artistieke wereld bereiken”  .

Fruchter bracht fotograaf Spencer Tunick in 2011 naar Israël om een grote fotomontage te maken samen met  1.200 Israëli's die het allemaal  in dit fascinerende meer laten zien .

Bedein noemt Tunick’s project: “in termen van bewustwording is dit het grootste dat ooit gedaan is voor de Dode Zee."Voor de 50e jaarlijkse ‘Earth Day’ lanceren Bedein en Fruchter op 22 april een internationale fotowedstrijd over de Dode Zee.

Door middel van een informatiecentrum en hedendaagse milieukunst zijn ze ook van plan om de Dode Zee beter te gaan benutten als een zinvolle toeristische ervaring 

"We hebben grote toekomstplannen voor het bouwen van een virtuele kunstgalerie. Dat zal dan het allereerste werkelijke museum voor hedendaagse kunst uit de Dode Zee zijn," vertellen ze ISRAEL21c.

Ze werken aan dit doel in samenwerking met de gemeenten van het Dode Zee-gebied en met de Israëlische kunstenaar  Sigalit Landau. Zij is beroemd om haar kunstmontages van huishoudelijke artikelen en kleding die met zoutkristallen zijn bedekt na langdurig weken in de zoute zee.

Foto van de Dode Zee door Noam Bedein

Dode Zee-evangelist

'Ik ben sinds 2010 een' evangelist 'van de Dode Zee,' vertelt Fruchter aan ISRAEL21c, 'heel hard aan het werk om oplossingen te vinden voor de milieuproblemen waarmee we in de Dode Zee worden geconfronteerd. Mijn aanpak is nu via de kunst.

“Mijn quote is: 'De Dode Zee verdwijnt. Ik ben geen arts, ik kan het niet redden, maar ik kan het wel helpen door middel van kunst. '”

"We hopen een betrouwbare bron te zijn voor echte feitelijke informatie over de Dode Zee," voegt hij eraan toe. Momenteel gaat de meeste beschikbare informatie voor toeristen (of kopers) over cosmetica die de mineralen van de zee bevatten.

"Het is geweldig om met mensen te delen dat er ook veel leven in de Dode Zee zit,” merkt Bedein optimistisch op, verwijzend naar de micro-organismen die bestaan in de zoetwaterstromen die onder de zee lopen, en de vis die floreren in de zinkgaten van de zee.

Met een foto van een van die met vissen gevulde zinkgaten trok Bedein online veel aandacht van degenen die zwoeren dat het een teken was van een  naderende apocalyps .

Bedein voegt er aan toe: "Hoe meer mensen geïnspireerd kunnen raken door het verhaal en begrip krijgen voor deze unieke plek die we hier hebben, des te beter."

Klik hier voor meer informatie 

 

 

****************************
ENGLISH:
 

Israeli artists who love the Dead Sea join hands in hope of giving tourists a deeper experience of the salty lake before it possibly vanishes.

By Jessica Halfin

A bright red boat with a blue top sets sail from the shores of the northern Dead Sea. It will journey into unknown parts of this mysterious body of water not accessible to most tourists, Israelis, or even scientists.

The small group on board is jittery with excitement over what unworldly sights await them in the form of salt formations, undiscovered salt beaches and multicolored crude salt displays.

Little do they know they are about to witness the demise of the very body of water they traveled across the world to encounter –the one whose fame stems from being the lowest continental point on Earth (423 meters below sea level), and being so buoyant from mineral salts that you can’t help but float on its surface.

Noam Bedein, director of the Dead Sea Revival Project, sees the great beauty in the unexplored caverns and salt formations that he shows tourists.

However, he also well understands its grave danger of extinction.

Using his own time-lapse photography, he points out diminishing water levels. Sometimes, obvious changes happen over the course of just one or two weeks. Some experts fear the Dead Sea will almost completely evaporate by the year 2050.

“You have this contrast, that on one end you have this beauty and magic that’s peering up out of the water, but then the second it’s out of the water it crumbles and vanishes,” he says.

“So, you have this environmental drama but at the same time we do have this pure magic that you are experiencing in this place, and it’s never the same place when you return to it.”

Bedein’s “Dead Sea Story” website includes his photographs of salt formations covered with water, then later peeking out to sparkle under the hot Israeli sun.

These four time-lapse photos show the dramatic changes Bedein has documented with his camera.

Sharing the Dead Sea story

Bedein has been documenting these changes since 2016 and travels the world presenting his findings to raise awareness for this beautifully weird body of water.

Bedein also shares his findings with Israeli scientists at Haifa’s Leon N. Charney School of Marine Sciences and with the Dead Sea Research Institute. He exposed Dead Sea content through interactive virtual reality and 360-degree photography to delegations of marine scientists from abroad.

This year he collaborated with NASA, which took an interest in the evidence of life in the Dead Sea as related to its research concerning possible past life on Mars in similar environments.

NASA invited Bedein to help study bodies of water including California’s Salton Sea and Utah’s Great Salt Lake, from which Bedein will take samples of water.

 THE DEAD SEA IS DYING. I’M NOT A DOCTOR, I CAN’T SAVE IT, BUT I CAN HELP PRESERVE IT THROUGH ART.

An artist at heart, Bedein plans on “reaching out through the cultural and artistic world” together with Tel Aviv Museum of Art board member and Tel Aviv Arts Council director Ari Fruchter.

Fruchter brought photographer Spencer Tunick to Israel in 2011 to do a large photo installation featuring 1,200 Israelis baring it all in the intriguing sea.

Bedein calls Tunick’s project “the biggest thing ever done for the Dead Sea in terms of awareness.”


For the 50th annual Earth Day, Bedein and Fruchter will launch an international Dead Sea photo competition on April 22.

They also intend to make better use of the Dead Sea as a meaningful tourist experience through an information center and contemporary environmental art.

“We have big future plans for building a virtual art gallery, and then the very first physical contemporary art museum at the Dead Sea,” they tell ISRAEL21c.

They are working toward this goal in cooperation with the Dead Sea area municipalities and with Israeli artist Sigalit Landau, famous for her art installations of household items and clothing encrusted with salt crystals after soaking for extended periods in the salty sea.

Photo of the Dead Sea by Noam Bedein

Dead Sea evangelist

“I’ve been a Dead Sea ‘evangelist’ since back in 2010,” Fruchter tells ISRAEL21c, “working very hard on the ground to try to find solutions to the environmental issues that we’re facing at the Dead Sea. My approach is now through art.

“My quote is: ‘The Dead Sea is dying. I’m not a doctor, I can’t save it, but I can help preserve it through art.’

“We’re hoping to be a reliable source for real factual information about the Dead Sea,” he adds. Currently, most available information is for tourists or purchasers of cosmetics that contain the sea’s minerals.

“Being optimistic, there’s a lot of life coming out of the Dead Sea as well, which is amazing to be sharing with people,” Bedein notes, referring to the microorganisms that exist in the freshwater streams that run beneath the sea, and the fish that flourish in the sea’s sinkholes.

A picture of one of those fish-filled sinkholes got Bedein much attention online from those who swore it was a sign of an impending apocalypse.

Adds Bedein: “As much as people can get inspired about the story and get to understanding this one-of-a-kind place we have here, the better.”

For more information, click here