30 januari 2020

2020-01-30: Trump’s Deal van de Eeuw: vier hete hangijzers - Trump’s Deal of the Century: four hot issues


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Na drie jaar aan voorbereidingen presenteerde de Amerikaanse president Trump dinsdag, in aanwezigheid van premier Netanyahu, het politieke deel van zijn ‘Deal van de Eeuw’. In het voorstel schetsen de Amerikanen de mogelijkheid om op termijn een Palestijnse staat te creëren op de Westoever en in de Gazastrook, met een gedeelte van Oost-Jeruzalem als hoofdstad.

Klik hier om het volledige politieke plan te lezen

Het plan, getiteld Peace to Prosperity, A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli people, telt 181 pagina’s met verschillende voorstellen, kaarten en budgetten. In het document worden nieuwe, pragmatische oplossingen geboden voor de belangrijkste twistpunten in het conflict. CIDI heeft de grootste hete hangijzers voor u op een rij gezet:

1. Jeruzalem
Een van de belangrijkste struikelpunten in het Arabisch-Israelisch conflict is de stad Jeruzalem. De stad van vrede is de heiligste plek voor Joden, maar Jeruzalem kent ook enkele christelijke en islamitische heiligdommen. Zo bevindt zich op de Tempelberg in Oost-Jeruzalem, waar eerder de twee Joodse tempels stonden, tegenwoordig een moskee. Nadat Israel in 1967 heel Jeruzalem op Jordanië terugveroverde, incorporeerde Israel het oostelijke gedeelte van de stad als onderdeel van de gemeente Jeruzalem. Sindsdien is de Israelische wetgeving er onverkort van kracht.

Trump erkent dat onder het Israelisch bestuur vrijheid van religie voor iedereen gegarandeerd wordt. “In tegenstelling tot eerdere machthebbers die heersten in Jeruzalem, en die de heilige plaatsen van andere religies hebben verwoest, moet de Staat Israel geprezen worden voor het beschermen van de religieuze plaatsen en het handhaven van de religieuze status quo”, aldus het document. Om deze reden moet volgens Trump onverdeeld Jeruzalem onder Israelisch gezag blijven.

Palestijnse Arabieren zien ‘Al-Quds’ (de Arabische naam van Jeruzalem) echter als hoofdstad van hun Palestijnse staat. De Amerikanen houden daar in hun plan enigszins rekening mee: de Arabische wijken ten oosten van Jeruzalem, zoals Kafr ‘Aqab en het oostelijke deel van Shuafat en Abu Dis, wijzen ze toe aan de nieuwe staat Palestina. De Verenigde Staten is bereid om een ambassade te openen in Al-Quds, zo benadrukte Trump in zijn speech.

2. Westoever
Volgens deze week verschenen cijfers wonen er op dit moment ruim 460.000 Joden in Israelische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, temidden van circa 2,5 miljoen Arabieren. In vredesbesprekingen vormde de status van deze nederzettingen altijd een heikel punt. Trump’s team tekent echter een kaart waarin geen enkele inwoner van het gebied, Joods of Arabisch, zijn huis hoeft te verlaten. Volgens de Amerikanen zorgt dit namelijk enkel voor maatschappelijke onrust en druist het in tegen het idee van co-existentie.

Het gisteren verschenen plan eist, in tegenstelling tot veel eerdere voorstellen, dan ook niet dat de Israelische nederzettingen worden ontruimd. In tegendeel: de Israelische soevereiniteit over gebieden als de Jordaanvallei wordt in het plan juist erkend. Tegelijkertijd kan door landruil een vrijwel aaneengesloten grondgebied worden gecreëerd voor de Palestijnse staat, dat twee keer zo groot moet worden als de grond die nu onder beheer van de Palestijnse Autoriteit (PA) staat. Het plan claimt dat 97 procent van de Israeli’s en 97 procent van de Palestijnen in een aaneengesloten Israelisch of Palestijns gebied zal wonen, zonder te hoeven verhuizen.

Wie goed naar de kaart kijkt ziet echter dat een compleet aaneengesloten grondgebied, zowel voor de Joodse als voor de toekomstige Palestijnse staat, vrijwel onmogelijk is zonder ontruimingen of uitruil van bevolking. Toch koos het Amerikaanse onderhandelingsteam er voor om de nederzettingen te laten voortbestaan. Joodse en Arabische “enclaves” in het grondgebied van de andere staat, zoals Peace to Prosperity ze noemt, kunnen blijven bestaan en worden via veilige wegen verbonden met Israel of Palestina.

3. Gazastrook
Het grondgebied van de Palestijnse Autoriteit bestaat op dit moment formeel uit de Westelijke Jordaanoever (de zogeheten A- en B-gebieden), evenals de Gazastrook. In 2007 pleegde terreurbeweging Hamas echter een bloedige staatsgreep in Gaza. Fatah-aanhangers werden vermoord of verdreven, en Hamas vestigde een alleenheerschappij. In de Westoever werden de instituties van de PA weer overgenomen door Fatah-aanhangers, leden van Hamas werden ontslagen. De eindstand was een bestuurlijke splitsing tussen de Palestijnen. Gaza wordt nog altijd geregeerd door Hamas, dat vredesbesprekingen met Israel afwijst en streeft naar de vernietiging van de Joodse staat.

Deze bestuurlijke splitsing maakt het vrijwel onmogelijk om een eventueel vredesakkoord tussen Israel en de PA te implementeren. In het plan-Trump wordt de implementatie van het vredesakkoord door Israel daarom afhankelijk gesteld van de eis dat de PA de controle heeft over Gaza en de strook volledig wordt gedemilitariseerd. Ook moeten Palestijnse politici de Staat Israel erkennen en geweld afzweren. Dit worden de ‘Gaza Criteria’ genoemd. Als de Palestijnen hiermee akkoord gaan heeft Gaza, als onderdeel van de nieuwe staat Palestina, de potentie om het Singapore van het Midden-Oosten te worden. De kustenclave, zo stelt Trump voor, kan via een tunnel worden verbonden met de Westoever. Ook zou het gedemilitariseerde Gaza in de toekomst een eigen haven en vliegveld kunnen krijgen.

Als de Palestijnen voldoen aan de Gaza Criteria en terreur afzweren is de VS, in samenwerking met de internationale gemeenschap, bereid om flink te investeren in de Palestijnse economie. In totaal is er een hulppakket beschikbaar van meer dan 50 miljard dollar, waarmee Peace to Prosperity volgens de Amerikanen het meest ambitieuze plan tot nu toe is om de Palestijnen te steunen. Als het plan zou worden uitgevoerd, zo stelt Trump, halveert de Palestijnse werkloosheid binnen tien jaar en zou de nieuwe Palestijnse staat uiteindelijk zonder ontwikkelingshulp kunnen.

4. Vluchtelingen
Het vierde en laatste hete hangijzer is het vluchtelingenprobleem. Na de oprichting van de staat Israel in 1948 verklaarden Arabische landen de oorlog aan Israel en moesten zo’n 850.000 Joden die in deze landen woonden vluchten. Veel van hen kwamen terecht in Israel. In dezelfde oorlog waardoor Joden uit Arabische landen naar Israel moesten vluchten, moesten Arabische inwoners die woonden in wat nu Israel is hun huis verlaten. Enkel de laatste groep beschouwt zichzelf tot op de dag van vandaag als vluchteling. De VN heeft voor deze vluchtelingen en hun nakomelingen een aparte vluchtelingenorganisatie opgericht, UNRWA, en zij genieten een andere vluchtelingenstatus dan alle andere vluchtelingen ter wereld.

De Deal van de Eeuw wijdt een heel hoofdstuk aan het vluchtelingenprobleem. Hoewel veel Palestijnen die zichzelf als vluchteling beschouwen nog altijd de droom koesteren om ‘terug te keren‘ naar wat nu Israel is, geeft de Amerikaanse regering in haar plan niet toe aan deze eis. “Voorstellen waarin wordt geëist dat de Staat Israel Palestijnse vluchtelingen moet opnemen, of waarin tientallen miljarden dollars worden beloofd als compensatie voor de vluchtelingen, zijn nooit realistisch geweest en er is nooit een geloofwaardige bron voor de financiering hiervan gevonden”, zo schrijven de Amerikaanse onderhandelaars.

Als alternatief biedt het plan Palestijnen, die als vluchteling staan geregistreerd bij UNRWA, drie opties. De vluchteling kan ten eerste burger worden van de Palestijnse staat. Ook zouden ze kunnen integreren in het land waar ze nu wonen. Voor 50.000 Palestijnse vluchtelingen wordt ten slotte een plek gezocht in lidstaten van de Organisatie voor Islamitische Samenwerking. Hoewel Trump zegt vooral te willen investeren in de nieuwe Palestijnse staat, zal er tevens een bedrag apart worden gezet dat als compensatie kan dienen voor Palestijnse vluchtelingen. Voor het issue van de Joodse vluchtelingen moet, zo geeft het plan aan, een apart akkoord worden gesloten.

Bron CIDI

*******************************
ENGLISH:


After three years of preparations, US President Trump presented the political part of his "Deal of the Century" on Tuesday, in the presence of Prime Minister Netanyahu. In the proposal, the Americans outline the possibility of eventually creating a Palestinian state on the West Bank and in the Gaza Strip, with part of East Jerusalem as the capital.

Click here to read the full political plan

The plan, entitled Peace to Prosperity, A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli people, has 181 pages with various proposals, maps and budgets. The document offers new, pragmatic solutions to the most important issues in the conflict. CIDI has listed the biggest hot issues for you:

1. Jerusalem
One of the most important stumbling points in the Arab-Israeli conflict is the city of Jerusalem. The city of peace is the holiest place for Jews, but Jerusalem also has some Christian and Islamic shrines. For example, there is a mosque on the Temple Mount in East Jerusalem, where the two Jewish temples used to be. After Israel reclaimed all of Jerusalem from Jordan in 1967, Israel incorporated the eastern part of the city as part of the Jerusalem congregation. Since then, Israeli law has been fully in force.

Trump acknowledges that freedom of religion is guaranteed for everyone under Israeli rule. "Unlike previous rulers who ruled in Jerusalem and who have destroyed the holy places of other religions, the State of Israel must be praised for protecting the religious places and maintaining the religious status quo," the document said. For this reason, according to Trump, undivided Jerusalem must remain under Israeli authority.

Palestinian Arabs, however, see "Al-Quds" (the Arabic name of Jerusalem) as the capital of their Palestinian state. The Americans take this into account to some extent: they allocate the Arab neighborhoods east of Jerusalem, such as Kafr "Aqab and the eastern part of Shuafat and Abu Dis, to the new state of Palestine. The United States is willing to open an embassy in Al-Quds, Trump emphasized in his speech.

2. West bank
According to this week's figures, more than 460,000 Jews currently live in Israeli settlements in the West Bank, amidst approximately 2.5 million Arabs. The status of these settlements was always a tricky issue in peace talks. However, Trump’s team draws a map in which no resident of the area, Jewish or Arabic, has to leave their home. According to the Americans, this only causes social unrest and runs counter to the idea of coexistence.

The plan that was published yesterday, unlike many earlier proposals, therefore does not require the Israeli settlements to be evacuated. On the contrary: Israeli sovereignty over areas such as the Jordan Valley is recognized in the plan. At the same time, land exchange can create a virtually contiguous territory for the Palestinian state, which should be twice as large as the land currently under the control of the Palestinian Authority (PA). The plan claims that 97 percent of Israelis and 97 percent of Palestinians will live in a contiguous Israeli or Palestinian territory without having to relocate.

However, if you look closely at the map, you will see that a completely contiguous territory, both for the Jewish and for the future Palestinian state, is virtually impossible without evictions or exchanges of people. Yet the American negotiating team chose to let the settlements continue. Jewish and Arab "enclaves" in the territory of the other state, as Peace to Prosperity calls them, can continue to exist and are connected via safe ways to Israel or Palestine.

3. Gaza Strip
The territory of the Palestinian Authority currently formally consists of the West Bank (the so-called A and B areas), as well as the Gaza Strip. In 2007, however, the Hamas terrorist movement committed a bloody coup in Gaza. Fatah supporters were murdered or expelled, and Hamas established monopoly. In the West Bank, the institutions of the PA were taken over by Fatah supporters, members of Hamas were fired. The final ranking was an administrative split between the Palestinians. Gaza is still ruled by Hamas, which rejects peace talks with Israel and seeks to destroy the Jewish state.

This administrative split makes it virtually impossible to implement a possible peace agreement between Israel and the PA. In the Trump plan, the implementation of the peace agreement by Israel is therefore made dependent on the requirement that the PA be in control of Gaza and that the strip be fully demilitarized. Palestinian politicians must also recognize the State of Israel and renounce violence. These are called the "Gaza Criteria". If the Palestinians agree, as part of the new state of Palestine, Gaza has the potential to become the Singapore of the Middle East. The coastal enclave, Trump proposes, can be connected to the West Bank through a tunnel. Demilitarized Gaza could also have its own port and airport in the future.

If the Palestinians meet the Gaza Criteria and renounce terror, the US, in cooperation with the international community, is prepared to invest heavily in the Palestinian economy. In total, an aid package of more than $ 50 billion is available, making Peace to Prosperity, according to the Americans, the most ambitious plan to date to support the Palestinians. If the plan were to be implemented, Trump claims, Palestinian unemployment would be halved within ten years and the new Palestinian state would eventually be able to do without development aid.

4. Refugees
The fourth and final hot issue is the refugee problem. After the founding of the state of Israel in 1948, Arab countries declared war on Israel and about 850,000 Jews living in these countries had to flee. Many of them ended up in Israel. In the same war that forced Jews from Arab countries to flee to Israel, Arab residents living in what is now Israel had to leave their homes. Only the last group still considers itself a refugee to this day. The UN has set up a separate refugee organization, UNRWA, for these refugees and their descendants and they enjoy a different refugee status than all other refugees in the world.

The Deal of the Century devotes an entire chapter to the refugee problem. Although many Palestinians who consider themselves to be refugees still have the dream of "returning" to what is now Israel, the US government does not admit this requirement in its plan. "Proposals requiring the State of Israel to include Palestinian refugees, or promising tens of billions of dollars as compensation for the refugees, have never been realistic and a credible source of funding for them has never been found," write US negotiators. .

Alternatively, the plan offers Palestinians who are registered as refugees with UNRWA three options. First, the refugee can become a citizen of the Palestinian state. They could also integrate in the country where they now live. Finally, a place is being sought for 50,000 Palestinian refugees in member states of the Organization for Islamic Cooperation. Although Trump says he wants to invest primarily in the new Palestinian state, an amount will also be set aside to compensate for Palestinian refugees. The plan indicates that a separate agreement must be concluded for the issue of Jewish refugees.

Source CIDI


Google Translate