02 maart 2020

2020-03-02: ‘Onsterfelijke Piano’, gedumpt door de nazi’s in de woestijn nabij El Alamein - "Immortal Piano," dumped by Nazis in the desert near El Alamein

Een zeldzame piano die volgende week meer dan een miljoen dollar op een veiling in Israël zou kunnen halen, heeft een geschiedenis die zo uitgebreid is als het houtsnijwerk dat het frame siert [beeldbron: Jack Quez/AFP]

Nederlands - English

NEDERLANDS

‘Onsterfelijke Piano', gedumpt door de nazi’s in de woestijn nabij El Alamein, wordt geveild in Israël

De 221-jarige reis van de Piano van Siena begon in Turijn en omvatte stops in Parijs, een tweede slagveld in de Tweede Wereldoorlog in Noord-Afrika, New York en Tel Aviv.

Moshe Porat, een Israëlische pianostemmer die het instrument heeft onderzocht, vertelde AFP dat de lichtbruine staande piano, versierd met houtsnijwerk van vleugelloze cherubijnen, dieren, flora en andere instrumenten een ‘visueel meesterwerk’ was. “Binnenkort begint het volgende hoofdstuk met een nieuwe eigenaar,” zei Porat, verwijzend naar de verkoop gepland voor dinsdag in het veilinghuis van Winner in Jeruzalem.

De klavecimbelmaker uit Turijn, Sebastian Marchisio, begon het instrument te bouwen in 1799, volgens Winner. Marchisio stierf voordat hij het voltooide, maar zijn nakomelingen voltooiden de eerste bouw in 1825 en gaven het als huwelijkscadeau aan de kleindochter van Marchisio, Rebecca, die in Siena woonde.

Het ongewoon sierlijke instrument onderging verschillende wijzigingen voordat het op de Wereldtentoonstelling van 1867 in Parijs verscheen voordat het werd geschonken aan de toenmalige prins en toekomstige koning Umberto I.

Achtergelaten in de woestijn De precieze omstandigheden waarin de piano in nazi-handen viel, zijn niet duidelijk. Maar na de slag om El Alamein in 1942, toen de Britten rondkeken om te zien wat de verslagen Duitsers hadden achtergelaten, “werd de piano ontdekt in een krat met een mijndetector,” zei Porat. “Ze waren verbaasd om een piano te zien die begraven lag in het zand van de woestijn,” zei hij.

Het Britse leger zag geen nut in de piano, die met gips was bedekt enhet instrument kwam in handen van een Israëlische koopman, die het buiten de pianoworkshop van Tel Aviv van Avner Carmi plaatste, wiens “leven was veranderd” toen hij de schat ontdekte, zei Porat.

Carmi verwijderde het gips, repareerde het mechanisme van de piano en bracht het uiteindelijk naar de Verenigde Staten, waar het werd tentoongesteld in Steinway Hall in New York en werd gebruikt voor opnames in de jaren 1950 en 1960. Carmi, die samen met zijn vrouw Hannah een boek over de piano schreef, genaamd ‘The Immortal Piano‘ (1960), verkocht het in 1996 aan een zakenman.

In een interview met AFP in zijn ruime herenhuis in de chique kustplaats Caesarea, zei de huidige eigenaar, die anoniem wenste te blijven, dat afscheid nemen met de piano niet eenvoudig was. “Hoe meer ik erover en de geschiedenis ervan leerde, hoe meer ik gehecht raakte aan de piano,” zei hij. Maar “alles heeft zijn tijd”, zei hij. “Je moet ook weten hoe je mooie dingen kunt loslaten.”

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel “Immortal Piano’ set for Israel auction; Rare piano, which survived Holocaust, goes up for auction in Jerusalem” van 2 maar 2020 op de site van Arutz Sheva
♦ naar een artikel “Seized by Nazis, found in Israel, ‘Immortal Piano’ expected to fetch $1m” van 1 maart 2020 op de site van The Times of Israel


*****************************
ENGLISH:

A rare piano that could raise more than a million dollars at an auction in Israel next week has a history as extensive as the carvings that adorn the frame [image source: Jack Quez / AFP]

"Immortal Piano," dumped by Nazis in the desert near El Alamein, is auctioned in Israel

The 221-year journey of the Piano of Siena began in Turin and included stops in Paris, a second battlefield in World War II in North Africa, New York and Tel Aviv.

Moshe Porat, an Israeli piano tuner who researched the instrument, told AFP that the light brown upright piano, adorned with carvings of wingless cherubs, animals, flora and other instruments, was a "visual masterpiece". "The next chapter will soon begin with a new owner," said Porat, referring to the sale scheduled for Tuesday at Winner's auction house in Jerusalem.

The harpsichord maker from Turin, Sebastian Marchisio, started to build the instrument in 1799, according to Winner. Marchisio died before he completed it, but his descendants completed the first building in 1825 and gave it as a wedding gift to Marchisio's granddaughter, Rebecca, who lived in Siena.

The unusually graceful instrument underwent several changes before it appeared at the 1867 World Exhibition in Paris before it was given to the then prince and future king Umberto I.

Left behind in the desert The precise circumstances in which the piano fell into Nazi hands are not clear. But after the battle of El Alamein in 1942, when the British looked around to see what the defeated Germans had left behind, "the piano was discovered in a crate with a mine detector," Porat said. "They were surprised to see a piano buried in the sand of the desert," he said.

The British army saw no usefulness in the plaster-covered piano and the instrument came into the hands of an Israeli merchant who placed it outside the Tel Aviv piano workshop of Avner Carmi, whose "life had changed" when he discovered the treasure, said Porat.

Carmi removed the plaster, repaired the mechanism of the piano and finally brought it to the United States, where it was exhibited in Steinway Hall in New York and was used for recordings in the 1950s and 1960s. Carmi, who along with his wife Hannah wrote a book about the piano, called "The Immortal Piano" (1960), sold it to a businessman in 1996.

In an interview with AFP in his spacious mansion in the chic coastal town of Caesarea, the current owner, who wished to remain anonymous, said saying goodbye with the piano was not easy. "The more I learned about it and its history, the more I became attached to the piano," he said. But "everything has its time," he said. "You also need to know how to let go of beautiful things.

Sources: Brabosh

♦ to an article “Immortal Piano” set for Israel auction; Weird piano, which survived Holocaust, goes up for auction in Jerusalem ”from 2 but 2020 on the site of Arutz Sheva
♦ to an article "Seized by Nazis, found in Israel," Immortal Piano "expected to fetch $ 1m" from March 1, 2020 on the site of The Times of Israel