03 maart 2020

2020-03-03-13.00: Vaticaan opent de geheime archieven van de Zwarte Paus. - Vatican opens the secret archives of the Black Pope

Plaatje hierboven: Eugenio Pacelli als nuncio van Berlijn van 1917 tot 1929 in Duitsland. Pacelli werd in 1939 (tot aan zijn dood in 1958) Paus van Rome aka Pius XII, en werd ook de ‘Zwarte Paus’ genoemd omwille van zijn sympathie voor de nazi’s en werd ook wel de ‘Zwijgende Paus’ omtrent zijn akelig verdacht ‘zwijgen toen de Joden werden vermoord’…

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vaticaan opent de geheime archieven van de Zwarte Paus, aka Paus Pius XII en nuncio van Berlijn

Het Vaticaan heeft op maandag 2 maart ’20 de archieven ontsloten van de meest omstreden paus van de geschiedenis en werpt mogelijk een licht op waarom Pius XII bleef zwijgen tijdens de uitroeiing van zes miljoen Joden tijdens de Holocaust. Tweehonderd onderzoekers hebben al toegang gevraagd tot de berg documenten, beschikbaar gesteld na een inventarisatie die meer dan 14 jaar duurde voordat de archivarissen van de Heilige Stoel voltooid waren.

De bekroonde Duitse religieuze historicus Hubert Wolf maakte op maandag zijn opwachting in Rome, gewapend met zes assistenten en twee jaar financiering, om documenten van het ‘privé-secretariaat’ van de overleden paus te gaan verkennen. Wolf, een specialist in de relatie van Pius XII met de nazi’s, is benieuwd naar de aantekeningen van zijn 70 ambassadeurs – de ogen en oren van de paus tijdens zijn tijd als hoofd van de katholieke kerk tussen 1939 en zijn dood in 1958.

Er moet ook verslagen zijn van dringende oproepen voor hulp van Joodse organisaties, evenals zijn communicatie met wijlen de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt.  De ontsloten archieven bestrijken bovendien een tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, waarin schrijvers werden gecensureerd en sommige priesters op jacht gingen naar vermoedelijke communistische sympathieën.

Het Vaticaan publiceerde voor het eerst de essentie van de Holocaust vier decennia geleden, een 11-volume werk samengesteld door jezuïeten. Maar er ontbreken nog enkele cruciale stukken, waaronder de antwoorden van de paus op notities en brieven – bijvoorbeeld die over nazi-gruwelen. De jezuïeten publiceerden al “documenten die de paus ontving over de concentratiekampen, maar we kregen nooit zijn antwoorden te zien”, zei Wolf in een interview. “Of ze bestaan niet, of ze zijn in het Vaticaan,” vertelde hij AFP.

Historici hebben de 12 Duitse jaren van Eugenio Pacelli, de echte naam van de toekomstige paus, al onderzocht die hij gebruikte terwijl hij in Duitsland werd geplaatst als ambassadeur van de Heilige Stoel in 1917-1929. Daar was hij getuige van de opkomst van het nazisme en keerde daarna terug naar Rome om de rechterhand te worden van zijn voorganger Pius XI, gekozen in 1922.

Eugenio Pacelli, Nuncio van Berlijn Veel informatie over Pius XII, die kardinaal Eugenio Pacelli was voordat hij het pausdom aannam, is afkomstig uit 30.000 delen van de archieven van Pius XI, waarvan het pausdom duurde van 1922 tot 1939. In 1930 werd Pacelli benoemd tot staatssecretaris, de nummer twee post binnen het Vaticaan.

Drie jaar later tekende hij een concordaat met Hitler’s Duitsland over de betrekkingen tussen de Duitse autoriteiten en de kerk. Deze archieven omvatten ook een groot deel van het lange verblijf van Pacelli in Duitsland van 1917 tot 1929 als de ‘Nuncio van Berlijn‘, of ambassadeur van de Heilige Stoel, tijdens de opkomst van Hitler.

Eerdere archieven hebben uitwisselingen onthuld waarin hij werd gewaarschuwd voor de uitroeiing van Europese Joden toen hij zelf de paus werd. “Er is geen twijfel dat de paus zich bewust was van de moord op Joden,” zei Wolf. “Wat ons echt interesseert, is toen hij er voor het eerst van hoorde, en toen hij die informatie geloofde.”

Op 24 december 1942 bracht Pius XII een van de meest besproken kerstradioberichten uit de geschiedenis. Begraven in zijn lange tekst was een verwijzing naar “honderdduizenden mensen die, zonder enige schuld van zichzelf en soms alleen vanwege hun nationaliteit of ras, gedoemd waren tot de dood of geleidelijke uitroeiing.”

Werd zijn boodschap – in het Italiaans verspreid en slechts één keer uitgezonden en die nooit expliciet de joden of nazi’s noemde – gehoord en begrepen door Duitse katholieken? “De enigen die het hoorden, waren de nazi’s,” zei Wolf en merkte op dat de radiogolven werden verstoord en ook dat de paus Duits had kunnen spreken – als hij de Duitse gelovigen echt had willen bereiken. “Na de oorlog zei Pius XII tegen een Britse ambassadeur:’ Ik was heel duidelijk. En de ambassadeur zal als antwoord zeggen: ‘Ik verstond u niet'”, zei de historicus.

De Zwijgende Paus Degenen die opstaan voor de verdediging van de paus merken op dat Pius XII een voormalige diplomaat was die getraind was in voorzichtigheid, erop uit was neutraal te blijven in tijden van oorlog, en bezorgd over de mogelijkheid om katholieken te beschermen tegen de zich ontvouwende verwoesting. Hij kon gewoon niet explicieter zijn, zeggen de supporters van Pius XII.

Dat de toenmalige paus weigerde om tussenbeide te komen blijkt uit een bijzonder belastende brief van hem die eveneens terug te vinden is in de Actes et Documents du Saint-Siège. Op 6 maart 1943 smeekte Konrad Preysing, de bisschop van Berlijn, hem om zijn stem te laten horen omdat men in die periode de laatste Joden uit de Duitse hoofdstad aan het afvoeren was naar de vernietigingskampen in het Oosten. De paus antwoordde op 30 april 1943 dat het een zaak van de plaatselijke bisschoppen was om zich hier eventueel over uit te spreken.

Wij laten aan de bisschoppen ter plaatse over om vast te stellen of en in welke mate de gevaren van represailles en drukmiddelen en misschien andere omstandigheden vanwege de lengte en het psychologische klimaat van de oorlog tot zelfbeheersing dwingen – ondanks het bestaan van redenen voor interventie – zodat wij een groter kwaad voorkomen.

Maar vooral het einde van de brief is ontluisterend:

Het spreekt vanzelf dat onze vaderlijke liefde en zorg vooral uitgaan naar niet-Arische of semi-Arische katholieken, kinderen van de kerk als alle anderen, die hun wereldse bestaan nu zien instorten en in grote geestelijke nood verkeren. In de huidige omstandigheden kunnen wij helaas geen effectievere hulp bieden dan door te bidden.

Pius XII was dus wel bereid om te ‘bidden’ voor de Joden die tot het katholicisme gedoopt waren, maar de anderen liet hij doelbewust in de steek. Heeft Pius XII dan helemaal gezwegen? Neen. Op het einde van de oorlog stuurde hij een telegram en een brief om de deportaties stop te zetten.

Dat was onder meer het geval op 25 juni 1944 toen hij de Hongaarse leider Horty vroeg om een einde te maken aan de talloze transporten van zijn Hongaarse landgenoten naar het Oosten (hij gebruikte ook hierin het woord ‘Joden’ niet), en met succes want Horty schortte de deportaties quasi onmiddellijk op. Waarom reageerde Pius XII niet vroeger?

Historici schatten dat de kerk tijdens de oorlog ongeveer 4.000 Joden in haar Romeinse instellingen verborg. “Nogal wat joden werden gered in kloosters,” vertelde David Kertzer, een Amerikaanse historicus die de Pulitzer Prize won voor een boek over het tijdperk, aan AFP. “Maar waarom werden ze vermoord door mensen die zichzelf als christenen beschouwden?

Voor Kertzer zijn de redenen achter het “zwijgen van de paus” cruciaal. “Hij was niet blij met massamoord. Hij leek van streek. Hij wist het tegen 1941,” zei Kertzer. En toch “heeft het woord ‘Jood’ nooit uitgesproken. Wolf, de Duitse historicus, voegde eraan toe dat Pius XII’ na de oorlog zeer teruggetrokken bleef en niets over de Holocaust zei. “Hij heeft ook nooit de oprichting van de staat Israël in 1948 erkend. Waarom niet?” vraagt Wolf.

Plaatje hierboven: Keulen, 15 mei 1944. Vlaand’rens meest beruchte rooms-katholieke priester, Cyriel Verschaeve, ontvangt hier in volle oorlogstijd een eredoctoraat van de Universiteit van Keulen. Vanop de kansels in Vlaanderen zal hij onder de slogan ‘Rome of Moskou’ jonge Vlamingen oproepen om zich aan te sluiten bij de Duitse Waffen SS om tegen de geallieerde strijdkrachten te gaan vechten aan het Oostfront. [beeldbron]

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Catherine Marciano “Vatican opens archives on highly controversial Holocaust-era pope” van 2 maart 2020 en een artikel “Four things to know about the archives of World War II-era Pope Pius XII” van 20 februari 2020 op de site van The Times of Israel
♦ naar een artikel van Dirk Verhofstadt “Pius XII zweeg toen de Joden werden vernietigd” van vrijdag 3 december 2010 op de site van Liberales
♦ naar een artikel van Judit Verstraete “Archief van omstreden paus Pius XII vanaf vandaag opengesteld: waarom veroordeelde paus de Holocaust niet?” van 2 maart 2020 op de site van VRT NWS


*******************************
ENGLISH:

Picture above: Eugenio Pacelli as Berlin's nuncio from 1917 to 1929 in Germany. Pacelli became Pope of Rome aka Pius XII in 1939 (until his death in 1958) and was also called the "Black Pope" because of his sympathy for the Nazis and was also called the "Silent Pope" about his nasty suspect "silence" when the Jews were killed '

Vatican opens the secret archives of the Black Pope, aka Pope Pius XII and nuncio of Berlin

On Monday, March 2, 20, the Vatican unlocked the archives of the most controversial pope of history and may shed light on why Pius XII remained silent during the extermination of six million Jews during the Holocaust. Two hundred researchers have already requested access to the mountain of documents, made available after an inventory that lasted more than 14 years before the Holy See's archivists were completed.

The award-winning German religious historian Hubert Wolf made his appearance in Rome on Monday, armed with six assistants and two years of funding, to explore documents from the "private secretariat" of the deceased pope. Wolf, a specialist in the relationship of Pius XII with the Nazis, is curious about the notes of his 70 ambassadors - the eyes and ears of the Pope during his time as head of the Catholic Church between 1939 and his death in 1958.

There must also be reports of urgent calls for help from Jewish organizations, as well as his communication with the late American President Franklin D. Roosevelt. The opened archives also cover an era after the Second World War, in which writers were censored and some priests went hunting for suspected communist sympathies.

The Vatican first published the essence of the Holocaust four decades ago, an 11-volume work compiled by Jesuits. But some crucial pieces are still missing, including the pope's answers to notes and letters - for example, those about Nazi atrocities. The Jesuits already published "documents that the Pope received about the concentration camps, but we never got to see his answers," Wolf said in an interview. "Either they don't exist, or they are in the Vatican," he told AFP.

Historians have already explored the 12 German years of Eugenio Pacelli, the real name of the future pope, which he used while being placed in Germany as the ambassador of the Holy See in 1917-1929. There he witnessed the rise of Nazism and then returned to Rome to become the right hand of his predecessor Pius XI, chosen in 1922.

Eugenio Pacelli, Nuncio from Berlin
Much information about Pius XII, who was Cardinal Eugenio Pacelli before accepting the papacy, comes from 30,000 parts of the archives of Pius XI, the papacy of which lasted from 1922 to 1939. In 1930, Pacelli was appointed state secretary, the number two post inside the Vatican.

Three years later, he signed a concordat with Hitler's Germany on relations between the German authorities and the church. These archives also included much of Pacelli's long stay in Germany from 1917 to 1929 as the "Nuncio of Berlin", or ambassador of the Holy See, during the rise of Hitler.

Previous archives have revealed exchanges in which he was warned of the extermination of European Jews when he himself became the pope. "There is no doubt that the pope was aware of the murder of Jews," Wolf said. "What really interests us is when he first heard of it, and when he believed that information."

On December 24, 1942, Pius XII released one of the most discussed Christmas radio messages in history. Buried in his long text was a reference to "hundreds of thousands of people who, without any fault of their own and sometimes just because of their nationality or race, were doomed to death or gradual extermination."

Was his message - spread in Italian and broadcast only once and never explicitly named the Jews or Nazis - heard and understood by German Catholics? "The only people who heard it were the Nazis," Wolf said, noting that the radio waves were disrupted and that the Pope could have spoken German - if he had really wanted to reach the German believers. "After the war, Pius XII said to a British ambassador:" I was very clear. And the ambassador will say in reply: "I didn't understand you," said the historian.

The Silent Pope
Those who stand up for the Pope's defense note that Pius XII was a former diplomat who had been trained in caution, seeking to remain neutral in times of war, and concerned about the ability to protect Catholics from the unfolding destruction. He just couldn't be more explicit, say the supporters of Pius XII.

That the then pope refused to intervene is evidenced by a particularly incriminating letter from him, which can also be found in the Actes et Documents du Saint-Siège. On March 6, 1943, Konrad Preysing, the bishop of Berlin, begged him to make his voice heard because at that time the last Jews were being taken from the German capital to the extermination camps in the East. The pope replied on April 30, 1943 that it was a matter for the local bishops to speak out if necessary.

    We leave it up to the local bishops to determine whether and to what extent the dangers of reprisals and means of pressure and perhaps other circumstances due to the length and psychological climate of the war force self-control - despite the existence of reasons for intervention - so that we prevent a greater evil.


But especially the end of the letter is shocking:

    It goes without saying that our paternal love and care go mainly to non-Aryan or semi-Aryan Catholics, children of the church and all others, who now see their worldly existence collapse and find themselves in great spiritual need. In the current circumstances, unfortunately, we cannot offer more effective help than by praying.

So Pius XII was willing to "pray" for the Jews who were baptized to Catholicism, but he purposely abandoned the others. Has Pius XII completely shut up? No. At the end of the war he sent a telegram and a letter to stop the deportations.

That was, among other things, the case on 25 June 1944 when he asked the Hungarian leader Horty to put an end to the numerous transports of his Hungarian countrymen to the East (he did not use the word 'Jews' here either), and successfully because Horty suspended the deportations almost immediately. Why didn't Pius XII respond earlier?

Historians estimate that the church hid around 4,000 Jews in its Roman institutions during the war. "Quite a few Jews were rescued in monasteries," told David Kertzer, an American historian who won the Pulitzer Prize for a book about the era, to AFP. "But why were they killed by people who considered themselves Christians?"

For Kertzer, the reasons behind "the pope's silence" are crucial. "He was not happy with mass murder. He seemed upset. He knew it by 1941, "said Kertzer. And yet "the word" Jew "never spoke. Wolf, the German historian, added that Pius XII "remained very withdrawn after the war and said nothing about the Holocaust. “He also never recognized the establishment of the state of Israel in 1948. Why not?" Wolf asks.

Picture above: Cologne, May 15, 1944. Flanders' most notorious Roman Catholic priest, Cyriel Verschaeve, receives an honorary doctorate from the University of Cologne here in full war time. From the pulpits in Flanders, under the slogan "Rome or Moscow", he will call on young Flemish people to join the German Waffen SS to fight the Allied forces on the Eastern Front. [image source]

Sources: Brabosh
♦ to an article by Catherine Marciano "Vatican opens archives on highly controversial Holocaust era pope" from 2 March 2020 and an article "Four things to know about the archives of World War II era Pope Pius XII" from 20 February 2020 on the site of The Times of Israel
♦ to an article by Dirk Verhofstadt "Pius XII was silent when the Jews were destroyed" from Friday 3 December 2010 on the Liberales site
♦ to an article by Judit Verstraete "Archive of controversial pope Pius XII opened today: why didn't pope condemn the Holocaust?" from 2 March 2020 on the site of VRT NWS


google translate