08 maart 2020

2020-03-08: Wonderlijke Tijden Aan Het Meer Van Galilea - Wondrous Times at the Sea of Galilee


Nederlands - English:

NEDERLANDS: 

Israëli's die aan het Meer van Galilea wonen, zijn verbaasd over de stijgende waterstanden, opgestuwd door de overvloedige regen deze winter. In een land zo droog als Israël, kan overvloedige regenval heel goed nieuws zijn!

Door ONE FOR ISRAEL (Messiaanse Joden In Israël)
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Terwijl plaatselijke bewoners kijken hoe bekende stranden zeebodems worden, zeggen autoriteiten dat ze misschien zelfs de Degania-dam voor de rivier de Jordaan moeten openen om overstromingen te voorkomen, een kans van 50-50, volgens Uri Schor, woordvoerder van de Israëlische waterautoriteit. Een man zei: 'Ik heb mijn hele leven in Tiberias gewoond en ik kan me niet herinneren dat we ooit dit soort weer hebben gehad. Het is een gevoel van verwondering, alsof er iets magisch gebeurt, ' 

Het belang van het Meer van Galilea

De belangrijkste natuurlijke waterbron in Israël is de Zee van Tiberias, of de Kinneret, zoals ze het hier noemen. De Kinneret is de bron van de rivier de Jordaan, die uitmondt in de Dode Zee. Het Hebreeuwse woord 'Kinneret' betekent snaarinstrument. Het meer is zo genoemd vanwege zijn vorm die lijkt op de harp van David.

De enige manier waarop dit natuurlijke reservoir het hele land kan dienen, is als het voortdurend wordt bijgevuld ... vanuit de lucht. De reden dat God het land Israël koos als het eigen specifiek aangewezen bezit voor zijn volk, was te wijten aan dit feit. Israël is van nature op een zeer reële en praktische manier volledig afhankelijk van 'de hemel'.

De omringende landen van Israël hebben hun eigen stromende waterbronnen. Egypte heeft de Nijl en de Eufraat bedient het Mesopotamische bekken, maar Israël heeft niet zo’n soort permanente en betrouwbare waterbron. Beschavingen ontstonden snel rond de rivieren die het leven in stand konden houden, maar God leidde zijn volk naar een land waar ze volledig overgeleverd zouden zijn aan de hemel ... en daarom volledig afhankelijk van degene die het kan laten regenen.

Regen als een teken van zegen

Meerdere keren in de Bijbel liet God zijn profeten de hemel effectief verzegelen op Zijn bevel, en opnieuw zouden ze profeteren en God zou regen sturen. Droogte was een straf en regen een zegen. Het was een sterke manier om de aandacht van Israël te trekken. Hier zijn een paar passages uit de Bijbel die dit heel duidelijk laten zien:

“ 10 Want het land dat u in bezit zult nemen is heel anders dan Egypte, waar u vandaan komt. Daar moest u de akkers na het zaaien kunstmatig bevloeien als een groentetuin. 11 Maar het land aan de overkant is een land met bergen en dalen, dat zijn dorst lest met het water uit de hemel. 12 Het is een land waaraan de HEER, uw God, veel zorg besteedt en waarover Hij waakt, het hele jaar door, van de eerste tot de laatste dag. 13 Als u de geboden gehoorzaamt die ik u vandaag voorhoud, en de HEER, uw God, liefhebt en Hem met hart en ziel dient, 14 belooft de HEER: “Ik zal jullie akkers op de juiste tijd regen geven, in het najaar en in het voorjaar. Je zult je oogst binnenhalen, koren, wijn en olie, 15 en Ik zal groene weiden geven voor je vee. Je zult er leven in overvloed.” 16 Maar pas op: laat u er niet toe verleiden een dwaalspoor te volgen, voor andere goden neer te knielen en ze te vereren. 17 Want dan roept u de woede van de HEER over u af en zal Hij de hemel sluiten. Er zal geen regen meer vallen en de oogst zal mislukken, en spoedig zult u verdwenen zijn uit het goede land dat de HEER u zal geven. (Deuteronomium 11:10-17 NBV)

 De HEER zal de rijk gevulde schatkamer van de hemel openen om uw akkers op de juiste tijd regen te geven. Hij zal uw arbeid op het land zo zegenen dat u aan veel volken leningen kunt verschaffen, zonder ooit zelf te hoeven lenen. (Deuteronomium 28:12 NBV)

… maar heeft toch blijk gegeven van Zijn goedheid: vanuit de hemel heeft Hij u regen geschonken en vruchtbare seizoenen, Hij heeft u overvloedig te eten gegeven en u zodoende vreugde gebracht. ( Handelingen 14:17 NBV)

Kijk omhoog!

Zoals John Piper zegt in zijn boek over vasten, Een honger naar God; "Het volk van God wordt vaak geroepen op weg te gaan zonder de gewone levensmiddelen."

Dingen die van nature en zonder nadenken voor het grootste deel van de wereldbevolking gelden, worden een kwestie van vertrouwen en afhankelijkheid van God. Bij het stoppen van de natuurlijke dingen die we als vanzelfsprekend beschouwen, zorgt God ervoor dat we naar Hem opkijken en van Hem afhankelijk zijn om aan onze behoeften te voldoen.

God schept de behoefte aan geloof waar dat in het gewone leven meestal niet nodig is (bedenk eens hoe de natuurlijke kwestie van het krijgen van kinderen zo’n regelmatig voorkomende en betreurde zaak was voor zovelen in de lijn van de Messias, en hoe het werd omgezet in iets bovennatuurlijks, voor Sarah, voor Rebecca en voor Rachel, en je zult zien wat ik bedoel).

En dus heeft God zijn volk in een droog en stoffig land geplaatst zonder betrouwbare waterbron, zodat ze omhoog moeten kijken naar de hemel, naar degene die het kan laten regenen. Hij deed het met opzet.

Hij houdt ervan dat zijn kinderen van Hem en zijn voorzieningen afhankelijk zijn, in plaats van het natuurlijke als vanzelfsprekend te beschouwen en alleen te vertrouwen op hun eigen mogelijkheden.

Hij wilde dat ze naar Hem toe moesten komen en met hem moesten praten.

Kortom, Hij wilde een relatie met hen.

De rechtvaardigen en de onrechtvaardigen

'En ik zeg jullie: heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen, alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader in de hemel. Hij laat Zijn zon immers opgaan over goede en slechte mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. ' (Mattheüs 5: 44-45 NBV)

Jezus herinnert ons eraan dat God barmhartig is voor iedereen, ongeacht hun gedrag. Hoe vaak beschermt en verlost hij zijn volk, Israël, zelfs in hun zonde? En hoe extreem is zijn vriendelijkheid om voor ons te sterven terwijl we nog zondaars waren? Hoewel God het regen-als-zegen systeem heeft opgezet, heeft hij nog steeds medelijden met de mensen van het land, zelfs in hun zonde, afgoderij en rebellie. Alle mensen van dit land.

Loof God voor de regen die hier in Israël valt, op de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, en bid ook voor een geestelijke regenbui, voor de verandering van harten en levens. Bid specifiek dat mensen naar God opkijken voor hulp en dat ze doorkrijgen dat ze een geweldige relatie met hem kunnen hebben door zijn Messias, Jezus, de bron van levend water.


******************************
ENGLISH:

Israelis living beside the Sea of Galilee have been amazed at the rising water levels, buoyed up by the plentiful rain this winter. In a country as dry as Israel, abundant rainfall can be very good news!

Door ONE FOR ISRAEL (Messiaanse Joden In Israël)

As local residents watch familiar beaches become seabeds, authorities say that they may even need to open the Degania Dam to the Jordan River to prevent flooding – a 50-50 chance, according to Uri Schor, spokesman for Israel’s Water Authority. One man said, “I’ve lived in Tiberias all my life and I can’t remember weather like this. It’s a feeling of wonder, like something magical is happening,” 1  

The importance of the Sea of Galilee

The main natural water source in Israel is the Sea of Galilee, or the Kinneret, as they call it here. The Kinneret is the source of the Jordan River, which flows into the Dead Sea. The Hebrew word ‘Kinneret’ means stringed instrument and the lake is so-called because of its shape resembling David’s harp.

The only way this natural reservoir can serve the entire country is if it is continually replenished… from the sky. The reason God chose Israel as his own specifically designated property for his people was due to this fact. Israel is by nature utterly dependent on “the heavens” in a very real and practical way.

Surrounding Israel are nations who have their own flowing water sources – Egypt has the Nile, and the Euphrates serves the Mesopotamian basin, but Israel has no such permanent and reliable source of water. Civilizations quickly sprung up around the rivers that could sustain life, but God led his people to a land where they would be utterly at the mercy of the skies… and therefore completely dependent on the one who can make it rain.

Rain as a sign of blessing

Several times in the Bible God had his prophets effectively seal up the heavens at his bidding, and again they would say the word, and God would send rain. Drought was a punishment, and rain a blessing. It was a strong way of getting Israel’s attention. Here are a few passages from the Bible which show this very clearly:

The land you are entering to take over is not like the land of Egypt, from which you have come, where you planted your seed and irrigated it by foot as in a vegetable garden. But the land you are crossing the Jordan to take possession of is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven.

“It is a land the LORD your God cares for; the eyes of the LORD your God are continually on it from the beginning of the year to its end. So if you faithfully obey the commands I am giving you today—to love the LORD your God and to serve him with all your heart and with all your soul— then I will send rain on your land in its season, both autumn and spring rains, so that you may gather in your grain, new wine and olive oil. I will provide grass in the fields for your cattle, and you will eat and be satisfied. Be careful, or you will be enticed to turn away and worship other gods and bow down to them. Then the LORD’s anger will burn against you, and he will shut up the heavens so that it will not rain and the ground will yield no produce, and you will soon perish from the good land the LORD is giving you.״ Deuteronomy 11:10-17

״The LORD will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will borrow from none.״ Deuteronomy 28:12

״Yet he has not left himself without testimony: He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons; he provides you with plenty of food and fills your hearts with joy.” Acts 14:17

Look up

As John Piper says in his book on fasting, A Hunger For God; “The people of God are often called to go without the ordinary means of life.”

Things that come naturally and without thought for most of the world’s population become a matter of trust and dependence, created to be as such by God. In stopping the natural things that we take for granted, God causes us to look up to him and to depend upon him to meet our needs.

God creates the need for faith where there is none necessary in the ordinary (consider how the natural matter of having children was such a belaboured and bewailed affair for so many in the line of the Messiah, and how it was transformed into something supernatural – for Sarah, for Rebecca, and for Rachel – and you’ll see what I mean).

And so God has placed his people in a dry and dusty land with no reliable source of water so that they must look up to the skies, to the one who can make it rain. He did it on purpose.

He loves his children to depend upon him and his provision, rather than taking the natural for granted and relying on their own abilities to cope.

He wanted them to have to come to him and talk to him.

In short, he wanted relationship with them.

The righteous and the unrighteous

“But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be children of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous.” (Matthew 5:44-45)

Jesus reminds us that God is merciful to everyone, regardless of their behavior. How many times does he protect and deliver his people, Israel, even in their sin? And how extreme is his kindness to die for us while we were still sinners? Even though God set up the rain-as-blessing system, he still has compassion on the people of the land, even in their sin, idolatry, and rebellion. All the people of this land.

Praise God for the rain that is falling here in Israel, on the righteous and the unrighteous, and pray for a spiritual downpour too – for the changing of hearts and lives. Pray specifically that people would look upwards to God for help, and come to know that they can have a wonderful relationship with him through his Messiah, Yeshua – the source of living water.