09 maart 2020

2020-03-09: Wat is ​Poerim (Lotenfeest) - What is Purim (Lots)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het is een traditie je te verkleden en speciaal gebak te eten: de zogenaamde hamansoren (driehoekige gevulde koekjes) en kiesjeliesj - Hamansoren (gefrituurde meellapjes). Op Poeriem brengt men wat lekkere hapjes (minimaal twee soorten onmiddellijk eet- of drinkbare levensmiddelen) naar vrienden en bekenden. Bovendien word je geacht tsedaka (liefdadigheid) te geven aan minstens twee goede doelen.

Jaarlijks op 14 Adar van de Joodse kalender. Poerim (ook: Poeriem, Poerem of Purim) is een uitbundig en vrolijk voorjaarsfeest en lijkt dan ook wel op Carnaval. Ongeveer 450 jaar voor de gewone jaartelling heeft Ester samen met Mordechai weten te voorkomen dat de joden in het Babylonische rijk vermoord werden.

Het feest herinnert ons aan de tijd van koning Achasjverosj, zijn sluwe adviseur Haman en de lieflijke koningin Esther.

Een andere naam voor Poerim is Lotenfeest. In het Perzisch betekent poer 'lot' en heeft te maken met de historische gebeurtenis, die aan dit feest ten grondslag ligt.

Op de voorgaande dag wordt er gevast tijdens Vasten van Esther (Ta'anit Ester).
Op Poeriem is het een mitswa om de naar de megilla te luisteren.
De megillat Esther is de rol waaruit het verhaal van Esther wordt gelaajnd (voorgelezen). Zowel op de avond dat Poeriem ingaat als op de daaropvolgend ochtend wordt de megilla in sjoel gelaajnd.

Poerim is het feest van de joodse koningin Esther in Perzië. Minister Haman wilde alle joodse mensen uitroeien en hij kreeg daarvoor toestemming van de Perzische koning. Het lot zou bepalen op welke dag dat zou gebeuren. Samen met haar oom Mordechai redde koningin Esther haar volk van de ondergang. Deze geschiedenis speelde zich ongeveer 2300 jaar geleden af en staat beschreven in de boekrol Esther.

Met Poerim wordt het verhaal van Esther voorgelezen vanaf de boekrol in de synagoge. Telkens als de naam van de boosaardige Haman wordt genoemd, gillen en fluiten de kinderen en zwaaien ze zo hard ze kunnen met lawaaiige ratels.Allemaal zijn ze verkleed; sommigen als de slimme Esther, anderen als oom Mordechai of hoe ze maar willen. De mensen sturen elkaar drank en lekker eten. Ook de armen worden niet vergeten. De dag eindigt met een feestmaaltijd waarbij koekjes met maanzaad worden gegeten: de zogenaamde Hamansoren.

Een ander gerecht dat bij Poerim hoort, is kiesjeliesj; dat is gefrituurd koekdeeg met poedersuiker. De volwassenen mogen dronken worden. Zo dronken dat ze op het eind het verschil niet meer weten tussen 'vervloekt is Haman' en 'gezegend is Mordechai'.

De joodse kalender is een 'maankalender' en Poerim valt elk jaar op een andere dag. Een feestdag in Israël.****************************************
ENGLISH:


It is a tradition to dress up and eat special pastries: the so-called hamansoren (triangular filled cookies) and pickles - Hamansoren (fried flour patches). On Purim they bring some tasty snacks (at least two types of immediately edible or drinkable food) to friends and acquaintances. In addition, you are expected to give tsedaka (charity) to at least two charities.


Annually on 14 Adar of the Jewish calendar. Purim (also: Purim, Purem or Purim) is an exuberant and cheerful spring party and therefore resembles Carnival. About 450 years before the regular era, Esther and Mordecai managed to prevent the Jews from being murdered in the Babylonian Empire, reminding us of the time of King Ahashverosh, his cunning adviser Haman and lovely Queen Esther.

Another name for Purim is Lotenfeest. In Persian, poer means 'fate' and has to do with the historical event that underlies this celebration.

On the previous day, fasting during Esther's fast (Ta'anit Ester).
On Purim it is a mitzvah to listen to the megilla.
The megillat Esther is the role from which the story of Esther is sown (read). Both on the evening that Purim enters and on the following morning, the megilla is landed in shul.

Purim is the feast of the Jewish queen Esther in Persia. Minister Haman wanted to exterminate all Jewish people and he received permission from the Persian king. The fate would determine on which day that would happen. Together with her uncle Mordecai, Queen Esther saved her people from ruin. This history took place around 2300 years ago and is described in the Esther scroll.

Purim reads Esther's story from the scroll in the synagogue. Every time the name of the evil Haman is mentioned, the children scream and whistle and wave as loudly as they can with noisy rattles. They are all dressed up; some like the smart Esther, others like Uncle Mordecai or whatever they want. People send each other drinks and good food. The poor are not forgotten either. The day ends with a festive meal where cookies with poppy seeds are eaten: the so-called Hamansears.

Another dish that belongs to Purim is kiesjeliesj; that is fried cookie dough with powdered sugar. The adults can get drunk. So drunk that in the end they no longer know the difference between 'cursed is Haman' and 'blessed is Mordecai'.

The Jewish calendar is a 'lunar calendar' and Purim falls on a different day each year. A holiday in Israel.