13 maart 2020

2020-03-13: Wanneer de Palestijnse propagandamachine PALLYWOOD blundert is het soms lachen geblazen - When the Palestinian propaganda machine PALLYWOOD blunder, it is sometimes laughable

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Redactie IsraelCNN:
In Amerika heb je Hollywood en in India heb je Bollywood.
Zo heeft men in Gaza Pallywood waar men Fake Video's produceert

Nou, het zou grappiger zijn als er geen levens bij betrokken waren. In dit geval zijn er ook leugens bij betrokken. Zoals we allemaal weten, liegen en voeren de Palestijnse media voortdurend nep-incidenten uit ten voordele van de westerse pers, die de nepartikelen kritiekloos koopt omdat het bij hun verhaal past (zie hier en hier voor veel voorbeelden; dit zijn must-read-artikelen).

De Palestijnse propagandamacine, smalend PALLYWOOD genoemd, omvat het gebruik van nepfoto’s (dode baby’s uit Syrië in plaats van Palestina), met afbeeldingen van Israëlische kinderen die door terroristen zijn vermoord, maar die worden bestempeld als Palestijnse kinderen die door de IDF zijn vermoord [ze hadden de mezoeza eigenlijk van de muur moeten halen voordat ze die plaatsten! ], foto’s van een dood kind dat is afgebeeld als zijnde gedood door Israëli’s, maar die in werkelijkheid gedood werd door een verkeerd afgevuurde Palestijnse raket, geënsceneerde foto-ops, de samenvoeging van Palestijnse burgers met Hamas of andere militanten van militanten, enzovoort.

Omdat de pers over het algemeen links is en een linkse vertelling is dat de Israëli’s ‘apartheids onderdanen’ en ‘bezetters’ zijn, heeft de pers niet al te veel naar dit spul gekeken, en het is aan Israël – en soms aan Amerikaanse rechtse media – om het te ontkrachten (zie de eerste twee links in dit bericht).

Dit genre van geënsceneerde dramatische foto’s en video’s, vaak met kinderen (die natuurlijk de meeste empathie opwekken), is zo gewoon in Palestina dat het zijn eigen monicker heeft gekregen: ‘Pallywood’.

Hier is een voorbeeld van gisteren gepost door Palestijnse media; De post (ja, het is echt waar) werd geplaatst door het Palestijnse Informatiecentrum (PIC); de “stem van het Palestijnse volk” op hun Facebook-pagina. Zoals Wikipedia opmerkt: “Het is een van de meest bekeken websites in Palestina.

Dit is een schermopname (het bericht is verwijderd):

Herkent u de ‘Franse dokter’ op het plaatje? Als je naar de Amerikaanse TV-serie ‘Grey’s Anatomy‘ (2005-2010) zou kijken, zou je dat wel weten. De vrouw hierboven is namelijk de beroemde Hollywoodactrice Katherine Heigl ! De list werd snel ontdekt; Ze is tenslotte een populaire actrice in Amerika:

Merk op dat één persoon (er zijn er altijd een paar!) beweert dat Israël de foto daadwerkelijk heeft gepost. Maar nee dat gebeurde niet; De foto kwam van het Palestijnse Des-Informatie Centrum (PIC), dat zich na al de hilariteit die hun post teweegbracht, verplicht zag zich te verontschuldigen nadat ze betrapt werden.

Geef toe: als ze zo toegewijd zijn aan de waarheid en geloofwaardig nieuws, hoe kwam dit dan in de eerste plaats aan hun neus voorbij?


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikelWeekly humor: more distortions from Pallywood” van 5 april 2018 op de site van Why Evolution is True♦ naar een artikelPallywood” van 20 februari 2018 op de site van Pallywoodblog


***************************
ENGLISH:

Editorial IsraelCNN:
In America you have Hollywood and in India you have Bollywood.
For example, in Gaza there is Pallywood where one produces Fake Videos

Well, it would be funnier if no lives were involved. In this case, lies are also involved. As we all know, the Palestinian media is constantly lying and running fake incidents for the benefit of the Western press, who uncritically buys the fake articles because it fits their story (see here and here for many examples; these are must-read articles ).

Palestinian propaganda amacine, scornfully called PALLYWOOD, involves the use of fake photos (dead babies from Syria instead of Palestine), depicting Israeli children murdered by terrorists but labeled as Palestinian children murdered by the IDF [they should have taken the mezuzah off the wall before they placed it! ], photos of a dead child depicted as being killed by Israelis, who was actually killed by a misspelled Palestinian missile, staged photo ops, the amalgamation of Palestinian civilians with Hamas or other militant militants, etc.

Since the press is generally left-wing and is a left-wing narration that Israelis are "apartheid subjects" and "occupiers," the press has not looked at this stuff too much, and it is up to Israel - and sometimes American right-wing media - to negate it (see the first two links in this post).

This genre of staged dramatic photos and videos, often with children (naturally generating the most empathy), is so common in Palestine that it has got its own monicker: "Pallywood".

Here is an example posted yesterday by Palestinian media; The post (yes, it really is) was posted by the Palestinian Information Center (PIC); the “voice of the Palestinian people” on their Facebook page. As Wikipedia notes, "It is one of the most viewed websites in Palestine."

This is a screenshot (the message has been deleted):

Do you recognize the "French doctor" in the picture? If you watched the American TV series "Grey's Anatomy" (2005-2010), you would know that. The woman above is the famous Hollywood actress Katherine Heigl! The ruse was quickly discovered; After all, she is a popular actress in America:

Note that one person (there are always a few!) Claims that Israel actually posted the photo. But no that did not happen; The photo came from the Palestinian Disinformation Center (PIC), which was forced to apologize after being caught after all the hilarity their post caused.

Admit it: if they are so committed to the truth and credible news, how did this get past them in the first place?

Sources: Brabosh

♦ to an article “Weekly humor: more distortions from Pallywood” of April 5, 2018 on the Why Evolution is True site

♦ to an article “Pallywood” of February 20, 2018 on the site of Pallywoodblog

google translation