15 maart 2020

2020-03-15: De Corona-crisis: Waar mens en God elkaar ontmoeten - The Corona crisis: Where man and God meet


IEDEREEN moet een rol spelen in het afremmen van het virus - inclusief frequenter wassen van de handen/gebruik van het desinfectiemiddel. 
THE AVERAGE person must play a part in slowing the virus – including more frequent handwashing/use of disinfectant. 
(photo credit: FLICKR)

Nederlands - English

NEDERLANDS:


We horen nu al gekke theorieën dat Corona een Joodse uitvinding was, een sinister scenario dat zo is opgezet dat Joden miljarden bij elkaar zullen harken als ze "toevallig" met een vaccin naar buiten komen.

Bron: The Jerusalem Post

Naarmate de Corona-crisis zich uitbreidt - aangewakkerd door een paniekmentaliteit en angst voor het onbekende - groeien ook de "samenzweringstheorieën" die deze wereldwijde fenomenen altijd lijken te vergezellen. 

Was dit een Chinees biologisch wapen in wording dat op de een of andere manier uit de hand liep?  

Was het het resultaat van een geheim nucleair ongeval, a la Tsjernobyl? Was het een goddelijke straf voor het "eten van een levend dier", een van de zeven universele Noachitische wetten, die naar verluidt werden overtreden door de Chinese wildmarkt? Of was het een bewuste poging van de Chinezen om hun massale bevolking in te krimpen, omdat het virus vooral de ouderen lijkt aan te vallen?  

En natuurlijk kan ook de joodse invalshoek niet worden weggelaten. We horen dus al gekke speculaties dat Corona een Joods/Zionistische uitvinding was, een sinister scenario dat zo is opgezet dat de Joden miljarden bij elkaar zullen harken als ze "toevallig" met een vaccin voor de ziekte die ze zelf hebben gecreëerd, op de proppen kwamen.  

Deze woeste verbeeldingsvluchten zijn misschien absurd in het extreme, maar ze overspoelen de sociale media en sluiten zich aan bij degenen die geloven dat Castro JFK heeft vermoord, of dat er nooit een maanlanding heeft plaatsgevonden (hoe heeft die vlag zonder wind kunnen zwaaien?!).  

Afgezien van de zogenaamde Crackpot-theorieën is wat we kunnen en moeten leren van deze hopelijk tijdelijke situatie een van de meest cruciale onderdelen van de Joodse spiritualiteit: het partnerschap tussen de mens en God.   

Het Coronavirus verscheen - zoals bij de meeste ziekten - plotseling, zonder waarschuwing. In die zin kan het worden geclassificeerd als "door God gegeven". Maar dat betekent niet dat we de gevolgen ervan moeten ondergaan of ons deemoedig moeten onderwerpen aan de verspreiding ervan. Integendeel, we worden door de Almachtige bevolen om Corona te confronteren - zoals we elke ramp, door de mens of door de natuur zouden doen - en alle middelen te gebruiken die ons ter beschikking staan om de schadelijke gevolgen ervan te beperken en de genezing ervan te vinden.  

Deze filosofie kan in één enkel belangrijk woord in de Thora (Bereshit 1:28) v'chivshu'ha worden samengevat. Wanneer God Adam neerzet als de primaire schepping in Zijn universum, vertelt Hij hem dat de mensheid de wereld moet "onderwerpen"; hij neemt de onvolkomenheden die God met opzet in de wereld heeft gezet en verfijnt en herstelt deze. Als eeuwig symbool hiervan ontwierp God de mens met een voorhuid en beval ons vervolgens om brit mila (besnijdenis) te ondergaan om ons eigen lichaam te vervolmaken. In het beroemde verhaal in de midrash toont rabbi Akiva de Romeinse generaal Turnus Rufus - die de mitzva van brit had bespot - een stengel tarwe en een mand met verse broodjes. "Welke van deze zijn mooier?" vraagt hij hem, wat het vermogen van de mens impliceert om de natuur naar een hogere graad van perfectie te brengen.  

Dit is ook een van de belangrijkste lessen van Purim, het feest dat net is afgelopen. Het decreet van Haman zal, als het niet wordt aangevochten, leiden tot de afslachting van een hele Joodse gemeenschap. Maar Mordechai en Esther begrijpen dat ze proactief moeten zijn en alles moeten doen wat in hun macht ligt om de dreigende catastrofe te voorkomen. Tegelijkertijd weet Esther dat zij niet de enigen zijn die erbij betrokken zijn en dat er ook een beroep moet worden gedaan op Goddelijke hulp, en daarom zegt ze tegen Mordechai: "Verzamel de Joden, jong en oud, en zeg hen te vasten en te bidden, zodat God mijn inspanningen om met succes tussenbeide te komen bij de koning kan zegenen".  

In feite, zegt de Talmud, is dit een van de redenen waarom Esther verbijsterend genoeg de aartsvijand Haman uitnodigt voor haar feestje met Ahasveros. Zodat de natie in het algemeen niet automatisch veronderstelt dat "we een zuster in het paleis hebben" en dat het allemaal goed komt, zonder hun gebeden. De verdenking dat Esther misschien "haar eigen deal" met Haman heeft gesloten, stuurt een voelbare golf van angst door de Joodse gemeenschap, die hen ertoe aanzet hun eigen persoonlijke gebeden tot God voor de bevrijding aan te bieden.   

Corona vormt dus een buitengewone uitdaging voor de mensheid. We moeten een wereldwijde inspanning leveren om zowel het virus te vertragen - zodat onze medische instellingen niet overweldigd worden - als om te zoeken naar een duurzaam tegengif. In deze inspanning moet ieder mens een rol spelen: Artsen moeten overwerken en hun expertise gebruiken om te genezen; regeringen moeten maatregelen nemen - waarvan vele voor de leek extreem kunnen lijken - om het intermenselijke contact te beperken door grenzen te sluiten en potentiële dragers te isoleren; bedrijven moeten op korte termijn door de zure appel heenbijten en pijnlijke, zelfs fatale verliezen absorberen; en de gemiddelde persoon moet een aantal van onze natuurlijke, alledaagse gewoontes veranderen - zoals handen schudden, een mezuzah zoenen of zelfs feestelijke gebeurtenissen bijwonen.  

Het is geen mooi plaatje, en er is zeker geen behoefte aan "De wereld zal eindigen in XX dagen" borden. Maar drastische omstandigheden vragen om drastische maatregelen, en met een gezamenlijke inspanning om de ziekte samen te bestrijden, hebben we als wereldwijd dorp een veel betere kans om te overleven en terug te keren naar onze normale manier van leven.  

De coaches in de sportwereld zijn dol op het bijeenbrengen van de spelers van het team en herinneren hen eraan om als een samenhangend geheel te werken. "Er is geen 'ik' in het team," zeggen ze graag. Maar de wijlen, grote Kobe Bryant zei, "Waar, er is geen 'ik' in het team; maar er is wel een 'mij' in het team!" In deze strijd tegen Corona zal alles wat we bijdragen aan het team resulteren in een beter, langer leven voor Mij - en U.  

De schrijver is directeur van het Joodse Outreach Center van Ra'anana. 


**************************
ENGLISH:

We are already hearing crazy theories that Corona was a Jewish invention, a sinister scenario set up so that Jews would rake in billions when they “just happened” to come out with a vaccination.

By: The Jerusalem Post   

As the Corona crisis proliferates – fueled by a panic mentality and fear of the unknown – so do the “conspiracy theories” that always seem to accompany these global phenomena. 

Was this a Chinese biological weapon in the making that somehow got out of hand?  

 Was it the result of a secret nuclear accident, a la Chernobyl? Was it Divine punishment for “eating from a live animal,” one of the seven universal Noahide laws, allegedly violated by the Chinese wildlife market? Or, as the virus seems to strike mostly at the elderly, was it a deliberate attempt by the Chinese to trim their massive population?  

And, of course, the Jewish angle can’t be left out either. So we are already hearing crazy speculation that Corona was a Jewish/Zionist invention, a sinister scenario set up so that Jews would rake in billions when they “just happened” to come out with a vaccine for the disease they themselves created.  

These wild flights of imagination may be absurd in the extreme, but they flood social media, joining those who believe that Castro murdered JFK, or that there never was a moon landing (how did that flag wave without any wind?!).  

Crackpot theories aside, what we can and should learn from this hopefully temporary situation is one of the most crucial components of Jewish spirituality: the partnership between Man and God.   

The Corona virus – as with most diseases – appeared suddenly, without warning. In that sense, it may be classified as “God-given.” But that does not mean we are bidden to suffer its consequences or meekly submit to its spread. On the contrary, we are commanded by the Almighty to confront Corona – as we would any disaster, man-made or natural – and use all of the tools at our disposal in order to limit its harmful effects and find its cure.  

This philosophy can be subsumed within one all-important word in the Torah (Bereshit 1:28) v’chivshu’ha. When God sets Adam up as the primary creation in His universe, He tells him that Mankind must “subdue” the world; taking the imperfections which God purposely put into the world and refining and redressing them. As an eternal symbol of this, God designed human beings with a foreskin, and then commanded us to undergo brit mila (circumcision) to perfect our own bodies. In the famous midrashic story, Rabbi Akiva shows the Roman general Turnus Rufus – who had mocked the mitzva of brit – a stalk of wheat and a basket of fresh rolls. “Which of these are nicer?” he asks him, implying Man’s ability to bring Nature to a higher degree of perfection.  

This is also one of the principal lessons of Purim, the holiday just concluded. Haman’s decree, if left unchallenged, will result in the massacre of an entire Jewish community. But Mordechai and Esther understand that they must be proactive and do everything in their power to prevent the impending catastrophe. At the same time, Esther knows that they cannot be the only ones involved, and that Divine assistance must also be invoked, and so she tells Mordechai, “gather the Jews, young and old, and tell them to fast and pray, so that God might bless my efforts to intervene successfully with the king.”  

In fact, says the Talmud, this is one reason why Esther perplexingly invites the arch-villain Haman to her party with Achashverosh. It is so that the nation at large will not automatically assume “we have a sister in the palace” and that all will be well, without their prayers. The suspicion that perhaps Esther has “cut her own deal” with Haman sends a palpable wave of fear through the Jewish community, propelling them to offer their own personal prayers to God for deliverance.   

Corona thus presents an extraordinary challenge to humanity. We must make a global effort to both slow the virus – so that our medical institutions are not overwhelmed – as well as search for a lasting antidote. In this effort, every person must play a part: Doctors must work overtime and use their expertise to heal; governments must institute measures – many of which may seem extreme to the layman – to limit inter-personal contact by closing borders and isolating potential carriers; businesses must bite the bullet for the short term, absorbing painful, even fatal losses; and the average person must alter some of our natural, everyday habits – such as shaking hands, kissing a mezuzah or even attending celebratory events.  

It’s not a pretty picture, and there certainly is no need for “The world will end in XX days” signs. But drastic circumstances call for drastic measures, and with a united effort to battle the disease together, as a worldwide village, we stand a much better chance of survival and return to our normal way of life.  

Coaches in the sports world are fond of gathering the team’s players and reminding them to work as a cohesive unit. “There is no ‘I’ in team,” they like to say. But the late, great Kobe Bryant famously said, “True, there is no ‘I’ in team; but there is a ‘Me’ in there!” In this struggle against Corona, whatever we contribute to the team will result in a better, longer life for Me – and You.  

The writer is director of the Jewish Outreach Center of Ra’anana.  jocmtv@netvision.net.il