22 maart 2020

2020-03-22: De illusie van eenheid - The illusion of unity

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De EU, gericht op de problemen van het Midden-Oosten en daarbuiten, is er niet in geslaagd haar eigen problemen op te lossen. Een gevaarlijk vooruitzicht in het licht van de coronaviruscrisis.

Bron: Eldad Beck - Israel Hayom
Vertaling: Paula van den Bos - IsraelCNN.com

Het was een indrukwekkende, formele en surrealistische gebeurtenis: maandagavond sprak de Franse president Emmanuel Macron de natie toe, voor de tweede keer in vijf dagen. Hij verklaarde dat Frankrijk "in oorlog" is met de pandemie van het coronavirus en kondigde verdere sluitingen en beperkingen aan voor de Franse bevolking. Het was onwerkelijk omdat Macron zijn autoriteit overschreed en de grenzen van de Europese Unie gesloten verklaarde - niet alleen de grenzen van Frankrijk. Hoewel het idee enkele uren eerder in het openbaar werd aangeprezen door de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, deed Macron de aankondiging voordat de leiders van de lidstaten een gezamenlijk besluit hadden genomen. Macron nam de leiding over het geheel op zich te midden van een algemeen sentiment dat de EU volledig was mislukt in het aanpakken van de pandemie. Vanwege dit falen is Europa het centrum geworden van waaruit het zich over de wereld kon verspreiden.

De EU heeft de dreiging van het coronavirus volledig niet onderkend en kwam niet met een praktische, Europabrede reactie om de snelle verspreiding van de ziekte aan te pakken. In plaats van samen te komen om een uniform gezondheidsbeleid te formuleren, verspilden de Europeanen tijd met klagen over het besluit van de Amerikaanse regering om de luchtverbindingen tussen de VS en de EU stop te zetten. De Europeanen, eerder woedend over het besluit van Trump, volgden een week later het voorbeeld en sloten hun eigen grenzen, zonder hun fout te erkennen.

Omgaan met het coronavirus is een nationale missie geworden en elke regering heeft haar eigen maatregelen genomen in overeenstemming met de ernst en snelheid van de verspreiding van de pandemie in elk land. Een voor een verklaarden ze dat hun grenzen gesloten waren, net zoals bij de laatste grote crisis, de vluchtelingencrisis. Ook verbrak elke EU-lidstaat een van de meest fundamentele principes van de Unie: vrij verkeer binnen zijn grenzen. Voor de tweede keer in minder dan vijf jaar tijd heeft de EU laten zien dat zij niet snel genoeg reageert op acute crises die zich op Europees niveau voordoen.

De coronaviruscrisis kan voor de EU een existentiële crisis worden: de financiële gevolgen van de pandemie zullen naar verwachting verwoestend zijn voor veel Europese landen, waarvan de economieën al wankel zijn. De financiële situatie in Italië en Frankrijk - de belangrijkste landen voor de verspreiding van het coronavirus op het continent - waren niet bijzonder stabiel voordat de ziekte toesloeg.

In Frankrijk kondigde Macron aan dat hij zijn hervormingen, die bedoeld waren om veel van de problemen met de economie van het land te op te lossen, stopzette; Groot-Brittannië moet nog steeds een akkoord met de EU bereiken over de financiële aspecten van de Brexit; en de Duitse economie - de sterkste van Europa - heeft het afgelopen jaar aan de vooravond van een crisis gestaan vanwege het rigide en matte management van de regering in Berlijn. Als de Duitse economie in een crisis terechtkomt, zullen de gevolgen in de hele EU sterk voelbaar zijn. Een situatie van ernstige financiële instabiliteit zal de partijen in Italië, Frankrijk, Duitsland en elders in de kaart spelen, die tegen het idee zijn dat de EU "de Verenigde Staten van Europa" moet worden.

In plaats van te proberen problemen van over de hele wereld, die niet de hunne zijn, op te lossen, had de opgeblazen en enorme bureaucratie van de Europese Unie zich moeten voorbereiden op de aanpak van interne Europese crises. De EU is tenslotte bedoeld om de levensomstandigheden van Europese burgers te verbeteren en niet om vrede te brengen in het Midden-Oosten. Van de ene mislukking naar de andere stevent de EU in vol vertrouwen in looppas op haar einde af.*****************************************   
ENGLISH:   

The EU, focused on the problems of the Middle East and beyond, has failed to solve and prepare for its own. A dangerous prospect in the face of the coronavirus crisis.

Source: Eldad Beck - Israel Hayom

It was an impressive, formal and surreal event: On Monday evening, French President Emmanuel Macron addressed the nation, for the second time in five days. He declared that France is "at war" with the coronavirus pandemic and announced further closures and restrictions on the French population. It was surreal because Macron went beyond his authority and declared the borders of the European Union closed – not just France's borders. Although few hours earlier the idea was touted publicly by the President of the European Commission, Ursula von der Leyen, Macron made the announcement before a joint decision had been made by the leaders of the member states. Macron took up the reins of bloc leadership amidst a general sentiment that the EU had completely failed in dealing with the pandemic. A failure that has now placed Europe at the center of the global spread of the disease.

The EU completely failed to identify the threat posed by the coronavirus and did not come up with a practical, European-wide, response to deal with the quick spread of the disease. Instead of coming together to formulate a uniform health policy, the Europeans wasted time complaining about the US administration's decision to stop air links between the US and the EU. The Europeans, previously infuriated by Trump's decision, followed suit a week later and closed their own borders, without confessing their mistake.

Dealing with the coronavirus has become a national mission, and each government has adopted its own measures in accordance with the severity and speed of the spread of the pandemic in each country. One after another, they declared that their borders were shut, just as they did in the last major crisis, the refugee crisis. Then too each EU member state broke one of the most basic principles of the union – free movement within its borders. For the second time in under five years, the EU has shown that it does not deal quickly enough with acute crises that happen on European ground.

The coronavirus crisis could turn into an existential crisis for the EU: The financial implications of the pandemic are expected to be devastating for many European countries, whose economies are already on shaky ground. The financial situations in Italy and France – the main centers of the spread of the coronavirus in the continent – were not particularly stable before the disease hit.

In France, Macron announced that he was halting his reforms, which were meant to heal many of the problems with the country's economy; Britain is still meant to reach an agreement with the EU on the financial aspects of Brexit; and the German economy – the strongest in Europe – has been on the cusp of crisis for the last year because of the rigid and lackluster management of the government in Berlin. If the German economy does sink into crisis – the ramifications will be felt strongly all over the EU. A situation of severe financial instability will play right into the hands of the parties in Italy, France, Germany and elsewhere who are opposed to the idea that the EU needs to become "the United States of Europe."

Instead of trying to solve problems that are not theirs around the world, the bloated and massive bureaucracy of the European Union should have been preparing to deal with internal European crises. After all, the EU is meant to improve the living conditions of European citizens, and not to bring peace to the Middle East. From one failure to the next, the EU is now striding confidently towards its end.