24 maart 2020

2020-03-24: Corona pandemie mogelijk eerder voorbij is dan de meesten denken - Corona pandemic may be over sooner than most think

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Joodse Nobelprijswinnaar Michael Levitt, een Amerikaans-Brits-Israëlische biofysicus die structurele biologie doceert aan de Universiteit van Stanford en een groot deel van zijn tijd in Tel Aviv doorbrengt, zegt dat op basis van hoe de COVID-19-crisis zich in meerdere landen heeft afgespeeld, de dreiging minder ernstig is dan de media heeft geportretteerd en mogelijk eerder voorbij is dan de meesten denken.

Bron: Brabosh

“De echte situatie is lang niet zo verschrikkelijk als ze lijkt te zijn”, zegt Levitt, en “uiteindelijk komt het wel goed.” Levitt, die de vertraging van coronavirusgevallen in China nauwkeurig voorspelde, heeft de ronde gedaan in verschillende media om zijn bevindingen te bespreken over de meest recente gegevens van bijna 80 landen met betrekking tot de wereldwijde pandemie.

Net als verschillende andere experts beweert Levitt dat de dreiging van COVID-19 minder ernstig is dan veel rapporten doen vermoeden. In een rapport dat zondag door de Los Angeles Times werd gepubliceerd, verzekerde Levitt het publiek dat de wereld en de VS COVID-19 zullen overleven en dat, zoals is gebeurd in landen die het eerst door de pandemie zijn getroffen, het aantal slachtoffers van het virus sneller zal afnemen dan sommigen projecteren.

Levitt, zo merkt Joe Mozingo van de LA Times op, “heeft correct berekend dat China de ergste uitbraak van het coronavirus zou doorstaan lang voordat veel gezondheidsdeskundigen hadden voorspeld” en nu “voorziet hij een vergelijkbaar resultaat in de Verenigde Staten en de rest van de wereld.”

In een rapport dat op 1 februari werd gepubliceerd, voorspelde Levitt met opmerkelijke nauwkeurigheid hoe de gevallen van China zouden eindigen, en zei dat ongeveer 80.000 de ziekte zouden oplopen en onder degenen rond 3.250 zouden sterven. Mozingo merkt op dat op 16 maart China, dat bijna 1,4 miljard mensen telt, in totaal slechts 80.298 gevallen en 3.245 sterfgevallen als gevolg van het virus meldde en dat het aantal nieuwe gevallen is gedaald tot ongeveer 25 per dag.

Paniekgolf onder controle houden

Levitt zegt dat hij na het bestuderen van gegevens uit 78 landen een vergelijkbaar patroon ziet. Net als in China in februari, zal het tempo van stijgingen van zaken beginnen af te nemen, wat een teken is van de keerzijde van een spreadcurve.

“Wat we nodig hebben, is de paniek onder controle houden”, zei Levitt tegen de krant. De belangrijke maatstaf, legde Levitt uit, is het aantal nieuwe gevallen, niet het totale aantal gevallen.

Met de nieuwe casusgegevens kan men de spreidingssnelheid duidelijker zien. Hij benadrukte ook dat alleen wanneer het virus niet wordt gedetecteerd, het zich ‘exponentieel’ zal verspreiden. Wanneer landen agressief testen en reageren, neemt het groeipercentage aanzienlijk af.

Levitt maakte duidelijk dat hij het in het algemeen eens is met de door de regering opgelegde sociale afstandsmaatregelen als een manier om de verspreiding voorlopig te beteugelen, maar suggereert ook dat de angst grotendeels wordt overdreven omdat de media zich richten op het totale aantal zaken en op beroemde figuren worden besmet.

De griep, schrijft Mozingo, heeft in iets meer dan 6 maanden tijd 36 miljoen Amerikanen heeft besmet en ongeveer 22.000 gedood. Het totale aantal COVID-19-infecties in de VS bedraagt momenteel iets meer dan 40.000 en het totale aantal sterfgevallen als gevolg van infectie rond de 500.

Winter 2018-2019 waren er ca. 2.900 doden als gevolg van ‘oversterfte’ veroorzaakt door de seizoensgriep in Nederland. De winter ervoor (2017-2018) waren dat er zelfs ca. 9.000! [bron: RIVM]

Levitt, schrijft Mozingo, “vreest dat de volksgezondheidsmaatregelen die grote delen van de economie hebben gesloten aldus hun eigen gezondheidsramp hebben verpoorzaakt, aangezien verloren banen leiden tot armoede en uitzichtloosheid, omstandigheden die in het verleden vaak hebben geleid tot een toename van zelfmoord, met inbegrip van tragedies.”

De bezorgdheid over de VS, zei hij, gaat meer over het overweldigen van de ziekenhuizen dan over het uiteindelijke dodental. “Momenteel maak ik me het meeste zorgen over de Verenigde Staten. Het moet zoveel mogelijk mensen isoleren om tijd te kopen voor voorbereidingen”, legt hij uit. “Anders kan het in een situatie terechtkomen waarin 20.000 geïnfecteerde mensen tegelijkertijd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis zullen snellen en de gezondheidszorg zal instorten.”

Remedie is erger dan de kwaal

Een ander aspect is de voorspelde economische klap. In een opinie voor The New York Times die vrijdag werd gepubliceerd, suggereert de Amerikaanse Joodse David L. Katz, de oprichter van het Yale-Griffin Prevention Research Center, dat “onze strijd tegen het coronavirus uiteindelijk erger dan de ziekte kan zijn.

Door een ‘at war’ -aanpak te gebruiken om COVID-19 te bestrijden – wijdverbreide shutdowns en isolatie van de hele bevolking – in plaats van een “chirurgische staking” -aanpak gericht op de echt kwetsbare mensen, betoogt Katz, hebben we onszelf op het pad gezet naar ‘niet-ingesloten’ virale besmetting en monumentale bijkomende schade aan onze samenleving en economie.”

‘We maken routinematig onderscheid tussen twee soorten militaire actie: de onvermijdelijke bloedbad- en nevenschade van diffuse vijandelijkheden, en de precisie van een ‘chirurgische aanval”, methodisch gericht op de bronnen van ons specifieke gevaar. Dit laatste minimaliseert, als het goed wordt uitgevoerd, de middelen en onbedoelde gevolgen tot een minimum,” zegt Katz.

Hier geldt dezelfde tweedeling, stelt Katz. “Dit kan een open oorlog zijn, met alle gevolgen die erop duiden, maar het kan ook iets chirurgischer zijn. De Verenigde Staten en een groot deel van de wereld zijn tot nu toe in de eerste gevallen gegaan,” zegt hij. “Ik schrijf nu met een gevoel van urgentie om er zeker van te zijn dat we de chirurgische benadering overwegen, terwijl er nog tijd is“, waarschuwt hij.

Het ‘unieke’ karakter van COVID-19 – dat het in 99% van de gevallen slechts ‘milde’ symptomen veroorzaakt en dat het alleen een hoog risico voor ouderen lijkt te vormen – stelt Katz, maakt het bijzonder geschikt voor een meer strategische insluitings inspanningen, in plaats van onze huidige niet-duurzame, maatschappijbrede aanpak die de economie dreigt te verstoren.

“Wat we tot nu toe weten over het coronavirus, maakt het een uniek geval voor de mogelijke toepassing van een ‘kudde-immuniteit’-benadering, een strategie die in Nederland als een wenselijke bijwerking wordt beschouwd en kort wordt overwogen in het Verenigd Koninkrijk“, legt Katz uit.

Bronnen:
♦ naar een artikel van James Barrett “Nobel Laureate: Why Coronavirus Crisis May Be Over Sooner Than Many Think” van 23 maart 2020 en een artikelPrevention Expert: Data Shows Our Fight Against Coronavirus May Be Worse Than The Disease” van 21 maart op de site van The Daily Wire.com
♦ een artikel op deze blogCorona vertraagt, de mensheid zal overleven, zegt biofysicus Michael Levitt” van 17 maart 2020


***************************
ENGLISH:

Jewish Nobel laureate Michael Levitt, an American-British-Israeli biophysicist who teaches structural biology at Stanford University and spends much of his time in Tel Aviv, says that based on how the COVID-19 crisis has spread across multiple countries has played out, the threat is less serious than the media has portrayed and may have passed sooner than most think.

Source: Brabosh

"The real situation is nowhere near as terrible as it appears to be," says Levitt, and "it will all work out in the end." Levitt, who accurately predicted the delay of coronavirus cases in China, has circulated in various media to discuss his findings on the most recent data from nearly 80 countries regarding the global pandemic.

Like several other experts, Levitt claims that the threat from COVID-19 is less serious than many reports suggest. In a report published Sunday by the Los Angeles Times, Levitt assured the public that the world and the US will survive COVID-19 and that, as happened in countries first hit by the pandemic, the number of victims of the virus will decrease faster than some project.

Levitt, LA Times Joe Mozingo notes, "has correctly calculated that China would endure the worst coronavirus outbreak long before many health experts predicted" and now "foresees a similar outcome in the United States and the rest of the world."

In a report published Feb. 1, Levitt predicted with remarkable accuracy how China's cases would end, saying that about 80,000 would contract the disease and die among those around 3,250. Mozingo notes that on March 16, China, which has nearly 1.4 billion people, reported a total of only 80,298 cases and 3,245 deaths from the virus, and the number of new cases dropped to about 25 a day.

Keep panic wave under control

Levitt says he sees a similar pattern after studying data from 78 countries. As in China in February, the pace of business gains is set to slow down, reflecting the downside of a spread curve.

"What we need is to control the panic," Levitt told the newspaper. The important measure, Levitt explained, is the number of new cases, not the total number of cases.

With the new case data, the spreading speed can be seen more clearly. He also emphasized that only if the virus is not detected will it spread "exponentially". When countries test and respond aggressively, the growth rate drops significantly.

Levitt made it clear that he generally agrees with the government-imposed social distance measures as a way to curb dispersion for the time being, but also suggests that fear is largely exaggerated as the media focuses on the total number of cases and famous figures are infected.

The flu, Mozingo writes, has infected 36 million Americans in just over 6 months and killed about 22,000. The total number of COVID-19 infections in the U.S. is currently just over 40,000 and the total number of deaths from infection is around 500.

In winter 2018-2019, there were approximately 2,900 deaths from 'excess mortality' caused by the seasonal flu in the Netherlands. The winter before (2017-2018), there were even about 9,000! [source: RIVM]

Levitt, Mozingo writes, "fears that public health measures that have closed large parts of the economy have thus caused their own health catastrophe, as job losses lead to poverty and hopelessness, conditions that in the past have often led to an increase in suicide, including of tragedies. ”

The concern about the US, he said, is more about overwhelming hospitals than the eventual death toll. “I'm currently most concerned about the United States. It should isolate as many people as possible to buy time for preparations, ”he explains. "Otherwise, it could end up in a situation where 20,000 infected people will rush to the nearest hospital at the same time and health care systems will collapse."

Remedy is worse than the disease

Another aspect is the predicted economic blow. In an opinion for The New York Times published Friday, American Jewish David L. Katz, founder of the Yale-Griffin Prevention Research Center, suggests that "our fight against the coronavirus may ultimately be worse than the disease."

By using an "at war" approach to combat COVID-19 - widespread shutdowns and isolation of the entire population - instead of a "surgical strike" approach targeting the really vulnerable people, Katz argues, we have set the path to 'non-contained' viral contamination and monumental additional damage to our society and economy. ”

"We routinely distinguish between two types of military action: the inevitable carnage and collateral damage of diffuse hostilities, and the precision of a" surgical attack "methodically targeting the sources of our particular danger. The latter, when done properly, minimizes resources and unintended consequences, ”says Katz.

The same dichotomy applies here, says Katz. “This can be an open war, with all the consequences that indicate, but it can also be a bit more surgical. The United States and much of the world have gone in the first cases so far, "he says. "I'm writing now with a sense of urgency to make sure we're considering the surgical approach while there's still time," he cautions.

The 'uniqueness' of COVID-19 - that it causes only 'mild' symptoms in 99% of the cases and that it only appears to pose a high risk to the elderly - Katz argues, makes it particularly suitable for more strategic inclusion efforts instead of our current unsustainable, society-wide approach that threatens to disrupt the economy.

“What we know so far about the coronavirus makes it a unique case for the potential application of a 'herd immunity' approach, a strategy considered a desirable side effect in the Netherlands and briefly considered in the UK” Katz explains.

Sources:
♦ from an article by James Barrett “Nobel Laureate: Why Coronavirus Crisis May Be Over Sooner Than Many Think” from March 23, 2020 and an article “Prevention Expert: Data Shows Our Fight Against Coronavirus May Be Worse Than The Disease” from March 21 on the site of The Daily Wire.com
♦ an article on this blog “Corona slows down, humanity will survive, says biophysicist Michael Levitt” of March 17, 2020

google translate