27 maart 2020

2020-03-27: Hoeveel tekenen willen we eigenlijk nog hebben? - How many signs do we actually want to have?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Het Coronavirus treft de hele mensheid. Naast enorme gevolgen voor de volksgezondheid en de economieën zien we ook iets moois ontstaan van saamhorigheid en naar elkaar omzien.

Bron: Het Zoeklicht

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat de gedachte leeft dat we het met elkaar eigenlijk wel goed doen en dat een van buiten komend kwaad ons, in potentie goede mensen, nu opeens treft. Hoe kijkt God naar de mensheid? Daar moeten we erg voorzichtig mee zijn, maar de Bijbel zegt ons hierover het volgende: We lezen in Mattheüs 24 dat de periode voor de komst van de Heere Jezus lijkt op de periode van vóór de zondvloed. In Genesis 6 lezen we over die tijd. ‘Toen de Here zag, dat de boosheid van de mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was, berouwde het de Here, dat Hij de mens op de aarde gemaakt had, en het smartte Hem in zijn hart.’

‘Houd elkaar maar vast’

God zag de mensheid op aarde en was er niet blij mee, vooral wat er in de harten van mensen leefde. Jezus zegt dat de mensen voor de zondvloed bezig waren met eten, drinken en trouwen, maar van de komende zondvloed niets merkten. Voor de tekenen van de tijd hadden ze geen aandacht. Ze leefden hun leven. Hoe God over hun levensstijl en hun hartsgesteldheid dacht was geen punt van overweging. In eigen ogen waren ze goed bezig. Wij leven in de dagen voor de komst van Jezus en het is nu precies zo als in de dagen voor de zondvloed. De mens doet wat goed is in eigen ogen en wij vinden dat we wel deugen. Ik vraag mij af wat Noach tegen zijn omgeving gezegd zou hebben een paar dagen voordat de deur van de ark door God werd gesloten. “Houdt elkaar maar vast” of “Hier heb je een paraplu voor de regen”. Nee, vast niet. Hij zal hebben geroepen: “Kom toch in de ark, want dit is de enige plek van redding”. Een dwaze oproep in de ogen van de mensen.

Geen boodschap aan God

We kunnen rustig stellen dat de wereld van vandaag bijna alles wat God van ons vraagt terzijde heeft geschoven. En net als in de tijd voor de zondvloed let de wereld van vandaag ook niet op de tekenen van de tijd. We leven in een wereld vol seksclubs, coffeeshops, drugshandel, vrouwenhandel. Er zijn talloze gebroken gezinnen en relaties. Miljoenen baby’s in de moederschoot worden gedood en het moment van het levenseinde bepalen we graag zelf. God erkennen en eren als Schepper, zoals de Bijbel van ons vraagt, daar heeft het grootste gedeelte van de mensheid geen boodschap aan. Sowieso heeft de mensheid geen boodschap aan God. Dat is de reden dat de Bijbel stelt dat er niemand is die rechtvaardig is, ook niet één. Er is niemand verstandig, niemand die God ernstig zoekt, allen zijn afgeweken (Romeinen 3: 10,11). Daarom dat de mens door God ook niet hersteld wordt, maar opnieuw geboren moet worden. Met de oude mens kan God niet beginnen, want de oude mens deugt niet.

Wijzen op de eindtijd

Het Coronavirus is geen kwaad dat goede mensen treft maar een waarschuwing van God voor een mensheid verloren in zonde, voor mensen die niet deugen. Het is voor ons een signaal. Een oproep om zich tot God te wenden en zich te bekeren. Voor christenen geldt: ‘Wie rechtvaardig is, hij bewijze nog meer rechtvaardigheid; wie heilig is, hij worde nog meer geheiligd’ (Openbaring 22:11). Wij mogen getuigen en de mensen vertellen dat zelfs de dood niet het laatste woord heeft. Christus heeft de dood overwonnen. Wij mogen ook vertellen dat de Bijbel over deze zaken spreekt en ons ook vertelt waar dit allemaal op uitdraait: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar rechtvaardigheid woont. Helaas delen zij die op de tekenen van de eindtijd wijzen vaak dezelfde hoon en spot als Noach.

Het meest unieke

Natuurlijk zijn bepaalde tekenen niet uniek voor deze tijd. Vroeger waren er bijvoorbeeld ook al epidemieën en aardbevingen, was er sprake van geloofsvervolging en kwam normvervaging voor. Maar nog nooit is de optelsom van de tekenen van de eindtijd, de frequentie, de intensiteit, het allesomvattende, het wereldomvattende van de tekenen zo uniek. Het meest unieke hierin is het herstel van de staat Israël in 1948. Verder het herstel van het Romeinse Rijk, de initiatieven van de Paus om te komen tot een wereldreligie, de tsunami’s, de sprinkhanenplagen met als gevolg stagnerende voedselproductie en dus hongersnoden, de lauwe kerken, dwaalleraren, de bosbranden in Australië die maanden duurden. Hoeveel tekenen willen we eigenlijk hebben? Het Coronavirus is slechts één van de tekenen.

Frits Boekhoff - Het Zoeklicht

Neem een Abonnement op "Het Zoeklicht"******************************
ENGLISH:


The Coronavirus affects all humanity. In addition to enormous consequences for public health and the economies, we also see something beautiful coming from togetherness and looking after each other.

Source: Het Zoeklich

I cannot escape the impression that the idea is that we are actually doing well together and that an external evil is suddenly affecting us, potentially good people. How does God view mankind? We should be very careful about that, but the Bible tells us about this: We read in Matthew 24 that the period before the coming of the Lord Jesus resembles the period before the flood. In Genesis 6 we read about that time. "When the Lord saw that the wickedness of men was great upon the earth, and all that the thoughts of his heart brought forth at all times were only evil, the Lord repented that he had made man on the earth, and it grieved Him in his heart. "

"Hold on to each other"

God saw and was unhappy with mankind on earth, especially what lived in people's hearts. Jesus says that before the Flood people were eating, drinking and getting married, but did not notice the coming Flood. They paid no attention to the signs of the times. They lived their lives. How God felt about their lifestyle and their heart condition was not an issue. In their own eyes they were doing well. We live in the days before the coming of Jesus and it is now just like in the days before the flood. Man does what is right in his own eyes and we think we are good. I wonder what Noah would have said to his surroundings a few days before the door of the ark was closed by God. "Hold on to each other" or "Here you have an umbrella for the rain". No, certainly not. He will have shouted, "Come into the ark, for this is the only place of salvation." A silly call in the eyes of the people.

No message to God

We can safely say that today's world has pushed aside almost everything God asks of us. And just like in the time before the Flood, the world today does not pay attention to the signs of the times. We live in a world full of sex clubs, coffee shops, drug trafficking, women trafficking. There are countless broken families and relationships. Millions of babies in the womb are killed and we like to determine the moment of the end of life. Recognizing and honoring God as Creator, as the Bible requires of us, is of no use to most of humanity. In any case, mankind has no message to God. That is why the Bible states that there is no one righteous, not even one. No one is wise, no one seriously seeking God, all have gone astray (Romans 3: 10,11). That is why man is not restored by God, but must be born again. God cannot start with the old man, because the old man is no good.

Point to the end time

The Coronavirus is not an evil that affects good people but a warning from God for a humanity lost in sin, for people who are no good. It is a signal to us. A call to turn to God and repent. For Christians the following applies: "Who is righteous, he proves even more justice; whoever is holy is to be sanctified even more. "(Revelation 22:11). We may testify and tell people that even death does not have the last word. Christ has overcome death. We may also say that the Bible speaks of these things and also tells us what this all ends up in: a new heaven and a new earth where righteousness dwells. Unfortunately, those who point to the signs of the end times often share the same scorn and derision as Noah.

The most unique

Of course, certain signs are not unique at this time. In the past, for example, there were already epidemics and earthquakes, persecution of faith and fading of standards occurred. But the sum of the signs of the end times, the frequency, the intensity, the all-encompassing, the world-encompassing of the signs has never been so unique. The most unique in this is the restoration of the state of Israel in 1948. Furthermore, the restoration of the Roman Empire, the initiatives of the Pope to establish a world religion, the tsunamis, the locust plagues resulting in stagnant food production and thus famines, the lukewarm churches, false teachers, the wildfires in Australia that lasted for months. How many signs do we actually want? The Coronavirus is just one of the signs.

Frits Boekhoff - Het Zoeklicht

google translate