17 april 2020

2020-04-17: De Babylonische spraakverwarring en het coronavirus - The Babylonian Confusion of Speech and the Coronavirus


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Babel, de eerste machtsexplosie van de mensheid

Natuurlijk zul je je afvragen wat deze spraakverwarring met het coronavirus te maken heeft, begrijpelijk! De spraakverwarring was Gods antwoord op de Babylonische grootsheidswaanzin. De mensen besloten een toren te bouwen, waarvan de top tot in de hemel zou moeten reiken. Ze wilden zich een naam maken, één volk zijn en één taal hebben. In het jaar 1656, berekend vanaf de schepping, vond de zondvloed plaats en nog geen 200 jaar later, in het leven van Peleg, de achter-, achter-, achterkleinzoon van Noach, bedachten de mensen dit masterplan. Het streven om aan God gelijk te zijn, verlangen naar een wereldeenheid, een supermacht creëren en allemaal dezelfde (digitale) taal spreken, zat er dus toen ook al in!

De mensen hadden zich hoog ontwikkeld: ‘Niets van wat zijn dachten te doen, zou voor hen onuitvoerbaar zijn!’ lezen we in Genesis 11 vers 6.

Eén kortsluitinkje in het menselijk brein verstrooide de gehele mensheid. Door de spraakverwarring begreep men elkaar niet meer en werd samenwerken onmogelijk. Het machtsproject werd stilgelegd en veranderde in een ruïne.

Eén wereldeconomie

Ook in onze tijd streeft de mensheid naar eenheid. We hebben één wereldeconomie, bestaande uit:
1. de grondstoffeneconomie in hoofdzakelijk het Midden-Oosten, Afrika en Zuid-Amerika.
2. de productie-economie in voornamelijk de Aziatische landen.

3. de kenniseconomie, met name in de Westerse wereld.

Samen vormen zij één wereldeconomie en zijn onderling van elkaar afhankelijk. Wanneer bijvoorbeeld de grondstoffeneconomie stagneert dan heeft dit effect op de gehele wereldeconomie. Zo zijn we als verschillende werelddelen van elkaar afhankelijk geworden.

De corona-spraakverwarring

Het coronavirus lijkt veel op dat kortsluitinkje in het taalbrein van de mensheid destijds. Toen viel de wereldbevolking uit elkaar en al gauw ontstonden de verschillende landsgrenzen. Het coronavirus heeft ook in onze tijd een spraakverwarring veroorzaakt. De ene regeringsleider bagatelliseerde de ernst van dit virus, de ander riep direct een volledige lock down af. Landen beschuldigen elkaar over hun manier van bestrijden. Grenzen die vervaagden worden tussen landen weer opnieuw opgericht. Al gauw begon de wereldeconomie te haperen omdat de productie in China stilviel. Nog nooit werd de wereldeconomie in haar geheel in zo’n korte tijd zó getroffen als nu.

Wat heeft de Here God ons te zeggen?

Toen was het de spraakverwarring, nu het coronavirus. Het coronavirus is ons overkomen, maar voor God was dit geen verrassing! Zou het niet goed zijn om juist in deze tijd ons af te vragen, wat de Here God ons hiermee te zeggen heeft? Zijn we met Gods schepping verkeerd om gegaan? Dachten we het wel zonder God te kunnen? Moeten we opnieuw ontdekken hoe kwetsbaar de mensheid is? Is het een signaal van de eindtijd, die volgens de Bijbel met vreselijke rampen zijn aanvang neemt?

Namens Het Zoeklicht,

Theo Niemeijer

Neem Abonnement op Het Zoeklicht



**************************
ENGLISH:

Babel, the first explosion of power of mankind

Of course you will wonder what this speech confusion has to do with the coronavirus, understandably! The confusion of tongues was God's answer to the Babylonian delusion of grandeur. People decided to build a tower, the top of which should reach to heaven. They wanted to make a name for themselves, be one people and have one language. In the year 1656, calculated from creation, the Flood took place and less than 200 years later, in the life of Peleg, Noah's great-great-great-great-great-grandson, people came up with this master plan. The striving to be equal to God, longing for a world unity, creating a superpower and all speaking the same (digital) language, was therefore already there!

People had developed highly: "Nothing of what they thought they would do would be unfeasible for them!" We read in Genesis 11 verse 6.

One short circuit in the human brain scattered all of humanity. Because of the confusion of speech, people no longer understood each other and collaboration became impossible. The power project was shut down and turned into a ruin.

One global economy

In our time too, humanity strives for unity. We have one global economy, consisting of:
1. the commodity economy in mainly the Middle East, Africa and South America.
2. the production economy in mainly Asian countries.

3. the knowledge economy, especially in the Western world.

Together they form one global economy and are interdependent. For example, if the commodity economy stagnates, it will affect the entire global economy. In this way we have become interdependent as different continents.

The corona speech confusion

The coronavirus is very similar to that short-circuit in the language brain of humanity at the time. Then the world population disintegrated and soon the different national borders arose. The coronavirus has also caused speech confusion in our time. One head of government downplayed the severity of this virus, the other immediately called for a complete lock down. Countries accuse each other of their way of fighting. Boundaries that have become blurred are being re-established between countries. The global economy soon faltered as production in China stalled. Never before has the global economy as a whole been affected in such a short time as it is now.

What does the Lord God have to say to us?

Then it was the speech confusion, now the coronavirus. The coronavirus happened to us, but this was no surprise to God! Wouldn't it be good at this time to ask ourselves what the Lord God has to say to us? Have We Wronged God's Creation? Did we think we could do without God? Should we rediscover how vulnerable humanity is? Is it a signal of the end times, which the Bible says is beginning to be in terrible disasters?

Source: Theo Niemeijer - Het Zoeklicht

google translate