05 mei 2020

2020-05-05: Touch-vrije toegang voor games en liften in een post-Covid-wereld - Touch-free access for games and elevators in a post-Covid world

Post-corona zullen mensen twee keer nadenken over het aanraken van bedieningsknoppen en deurknoppen. Afbeelding door Sompetch Khanakornpratip via Shutterstock.com

Nederlands - English

NEDELANDS:

De Israëlische startup Sonarax is klaar voor een touch-vrije nieuwe wereld met zijn kant-en-klare ultrasone datatransmissietechnologie.

Door Abigail Klein Leichman  - Israel21C
Vertaling: Paula van den Bos - Israelcnn.com
De Covid-19-crisis zal voorbijgaan, maar sommige dingen zullen nooit meer normaal worden. We blijven op onze hoede voor liftknoppen, ATM-touchpads, intercoms, vingerafdrukscanners, tijdklokken van werknemers en alle andere oppervlakken die door talloze handen worden aangeraakt.

De Israëlische startup Sonarax  is klaar voor die nieuwe aanrakingloze realiteit met een kant-en-klare ultrasone datatransmissietechnologie.

U hoeft alleen uw smartphone aan te raken om in te checken, uit te checken of van de lift gebruik te maken.

"Ultrasone dataverbinding is een geweldige oplossing voor veel taken", zegt Sonimax Chief Commercial Officer Nimrod May tegen ISRAEL21c.

De apparaat-naar-apparaat-technologie maakt gebruik van geluidsgolven om gegevens over te dragen tussen apparaten die zijn uitgerust met een luidspreker en microfoon.

Om de gegevensuitwisseling te laten werken, moet Sonarax's SDK (softwareontwikkelingskit) aan beide kanten worden geïmplementeerd. Op uw mobiele telefoon kan het worden toegevoegd aan een bestaande of speciale app.

Zo zullen medewerkers hun smartphone bijvoorbeeld bij een toegangscontroleapparaat kunnen houden om het kantoorgebouw binnen te gaan, de lift op te roepen en in te klokken. De audiosignalen communiceren automatisch zodra de gebruiker de luidspreker van de telefoon opent.


Sonarax maakt tijdregistratietechnologie contactloos. Foto: met toestemming.

Gegevens leveren via geluidsgolven

"Het begon allemaal met Roni Papo, een ingenieur van de Technion, die de visie en passie had om geluidsgolven te gebruiken om gegevens te leveren", zegt May. "Hij ontwikkelde algoritmen om gegevens in kleine pakketten over geluidsgolven te verzenden."

Papo koos voor een ultrasoon bereik dat mensen niet kunnen horen (het stoort honden ook niet, zegt May).

Sonarax Chief Commercial Officer Nimrod May. Foto: met toestemming

Sonarax werd in 2016 ondergebracht bij Haifa's hiCenter Ventures en ondertekende integratieovereenkomsten met toonaangevende halfgeleiderbedrijven zoals Cadence, Knowles en Ceva.

Klanten gebruiken de bekroonde technologie van de startup voor touch-vrije toegang, betalingen, verificatie, locatiegebaseerde diensten, marketingpromoties en positionering binnenshuis.

Sommige Europese universiteiten hebben de SDK ingebouwd in touchpads in de klas en in apps voor studenten voor verificatie van hun aanwezigheid.

Een Europees museum plaatste het op de bezoekersapp voor navigatie binnenshuis en informatie. Fans in een Israëlisch sportstadion gebruikten het om een sonische lichtshow te geven in combinatie met het PA-systeem van het stadion.

Sonarax en Covid

En toen kwam de pandemie.

'Vier maanden geleden begon een onzichtbare vijand ons leven te beïnvloeden en ons te laten nadenken over de manier waarop we omgaan met onze fysieke omgeving', zegt May.

"We werden ons meer bewust van mogelijke gevaren bij het indrukken van de knoppen op een automaat, geldautomaat of voetgangersoversteekplaats."

Fabrikanten van liften en toegangscontrolesystemen - zelfs casinospellen - hebben Sonarax benaderd om hen te helpen contactloze opties aan te bieden.

'Mensen zullen hun mobiele telefoon als derde hand gebruiken', zegt May.

<br>

De technologie van Sonarax biedt ook een effectief hulpmiddel voor sociale afstand, zegt May.

“Soundwaves kunnen afstand en positionering meten. Zo kan iedereen een app starten om ervoor te zorgen dat mensen de juiste sociale afstand bewaren. Onze SDK zou de parameter kunnen ijken en mensen informeren als ze de grens overschrijden. ”

Google en Apple hebben onlangs een joint venture aangekondigd om contacttracering mogelijk te maken met behulp van Bluetooth-technologie.


 Sonarax VP Product Ariel Ben Lulu. Foto: met toestemming.

"Bluetooth is echter niet zo goed als wat wij aanbieden", vertelt Sonelax VP-product Ariel Ben Lulu aan ISRAEL21c.

“Ultrasone transmissie is veel nauwkeuriger, veiliger, meer privé en kostenbesparend. Het is zelfs 'groener' omdat het geen radiofrequentie-emissies heeft. ”

Wat maakt het nauwkeuriger?

"In tegenstelling tot Wi-Fi en Bluetooth, die gebruik maken van hoogfrequente radiogolven die door muren of andere harde oppervlakken heen gaan, gaan ultrasone golven niet over muren heen en kunnen ze worden verbonden aan elke gedefinieerde ruimte", legt Ben Lulu uit.

'Als iemand in het naastgelegen kantoor corona heeft, geeft Bluetooth of wifi aan dat de persoon naast je staat. Onze oplossing zal dergelijke gegevens niet verkeerd lezen en rapporteren omdat we in staat zijn om locaties tot een afstand van 30 centimeter van elkaar nauwkeurig te onderscheiden. Risico-indicatie is dus veel betrouwbaarder. ”

Sonriax CEO Uri Heller. Foto: met toestemming

Onder leiding van hightech ondernemer Uri Heller heeft Sonarax 14 medewerkers in haar kantoor in Haifa. In het nabijgelegen Technion blijven studenten extra toepassingen voor de technologie vinden.

"Helpen om de risico's van virusoverdracht bij het delen van touchpads te vertragen of te stoppen, of het nu gaat om toegangspoorten of het doen van betalingen, is onze grootste drijfveer om deze technologie beschikbaar te maken", aldus Heller.

“Het afvlakken van de curve door in de praktijk van alle dag de vereiste sociale afstand te kunnen houden, is waar alle gemeenschappen naar streven. Instellingen en bedrijven zoeken naar praktische antwoorden die geen zware investeringen of ingrijpende herinrichting van hun bestaande systemen vereisen. Het is onze taak om die antwoorden te geven. '

Snellere verzending

Sonarax heeft te maken met concurrentie. Ultrasone datatransmissie vormt ook de basis van twee andere bedrijven, Listnr en Copsonic.

Ben Lulu beweert dat Sonarax-technologie 10 keer sneller en dus betrouwbaarder is.

'Een van de problemen is de snelheid waarmee we gegevens kunnen verzenden. We kunnen 1.000 bits per seconde verzenden, terwijl onze concurrenten slechts 200 bits per seconde kunnen verzenden ”, zegt hij.

"En we hebben unieke mogelijkheden, waaronder de mogelijkheid om werken en beweging te combineren, wat betekent dat je niet stil hoeft te blijven staan tijdens het communiceren."

May concludeert: "Juist nu is het de tijd om te bewijzen dat ultrasone verbinding een geweldige technologie is die de wereld tot een betere plek kan maken."


 

 

*************************
ENGLISH:

Post-corona, people will think twice about touching control buttons and doorknobs. Image by Sompetch Khanakornpratip via Shutterstock.com

Israeli startup Sonarax is ready for a touchless new world with its ready-to-install ultrasonic data-transmission technology.

By Abigail Klein Leichman  - Israel21C

The Covid-19 crisis will pass, but some things will never go back to normal. We will remain wary of elevator buttons, ATM touchpads, intercoms, fingerprint scanners, employee timeclocks and all other surfaces touched by countless hands.

The Israeli startup Sonarax is ready for that new touchless reality with a ready-to-install ultrasonic data-transmission technology.

You’ll touch only your smartphone in order to check in, check out or ride the elevator.

“Ultrasonic data connectivity is a great solution for many tasks,” Sonarax Chief Commercial Officer Nimrod May tells ISRAEL21c.

The machine-to-machine technology uses soundwaves to transfer data between any devices equipped with a speaker and microphone.

For the data exchange to work, Sonarax’s SDK (software development kit) must be implemented on both sides. On your mobile phone it can be added to an existing or dedicated app.

So, for example, employees will hold their smartphone near an access control device to enter the office building, summon the elevator and “punch” a timeclock. The audio signals communicate automatically once the user opens the phone’s speaker.


Sonarax will make time-attendance technology touchless. Photo: courtesy

Delivering data over soundwaves

“It all began with Roni Papo, an engineer from the Technion, who had the vision and passion to harness soundwaves in order to deliver data,” says May. “He developed algorithms to send data in small packages over soundwaves.”

Papo chose an ultrasonic range that humans cannot hear (it doesn’t bother dogs either, says May).

Sonarax Chief Commercial Officer Nimrod May. Photo: courtesy

Incubated in 2016 at Haifa’s hiCenter Ventures, Sonarax signed integration agreements with leading semiconductor companies such as Cadence, Knowles and Ceva.

Clients are using the startup’s award-winning technology for touchless access, payments, authentication, location-based services, marketing promotions and indoor positioning.

Some European universities have embedded the SDK into classroom touchpads and student apps for attendance verification.

A European museum put it on the visitor app for indoor navigation and information. Fans at an Israeli sports stadium used it to trigger a sonic lightshow in tandem with the stadium’s PA system.

Sonarax and Covid

And then came the pandemic.

“Four months ago, an invisible enemy began affecting our lives and making us rethink the way we interact with our physical surroundings,” May says.

“We became more aware of potential dangers of pressing the buttons on a vending machine, ATM or pedestrian crosswalk.”

Manufacturers of elevators and access control systems – even casino games – have approached Sonarax to help them offer touch-free options.

“People will use their mobile phone as a third hand,” says May.


“Soundwaves can measure distance and positioning. That facilitates anyone launching an app to make sure people are maintaining proper social distance. Our SDK would calibrate the parameter and notify people if they are crossing the line.”

Google and Apple recently announced a joint venture to enable contact tracing using Bluetooth technology.


Sonarax VP Product Ariel Ben Lulu. Photo: courtesy

However, “Bluetooth is not as good as what we offer,” Sonarax VP Product Ariel Ben Lulu tells ISRAEL21c.

“Ultrasonic transmission is much more accurate, secure, private and cost effective. It’s even ‘greener’ because it has zero radio frequency emissions.”

What makes it more accurate?

“Unlike Wi-Fi and Bluetooth, which use high-frequency radio waves that cross through walls or other hard surfaces, ultrasonic waves don’t cross walls and can be contained to any defined space,” Ben Lulu explains.

“If someone in the next office has corona, Bluetooth or Wi-Fi will indicate that the person is right next to you. Our solution will not falsely read and report such data because we are able to differentiate and accurately tell apart locations down to a distance of 30 centimeters. So indication of risk is much more reliable.”

Sonarax CEO Uri Heller. Photo: courtesy

Under the management of high-tech entrepreneur Uri Heller, Sonarax has 14 employees in its Haifa office. At the nearby Technion, students continue to find additional uses for the technology.

“Helping to slow down or stop the virus transmission risks involved in sharing touchpads, whether for gating access or making payments, is our greatest motivator in making this technology available,” said Heller.

“Flattening the curve through everyday social distancing practices is what all communities are striving for, and institutions and enterprises are looking for practical answers that don’t require heavy investments or major retooling of their existing systems. We’re here to provide those answers.”

Faster transmission

Sonarax is not without competition. Ultrasonic data transmission also forms the basis of two other companies, Listnr and Copsonic.

Ben Lulu asserts that Sonarax technology is 10 times faster and therefore more reliable.

“A big issue is the speed at which we can transmit data. We can transmit 1,000 bits per second, while our competitors can only transmit 200 bits per second,” he says.

“And we have unique capabilities, including the ability to work during movement, meaning you don’t need to stay still while communicating.”

Concludes May: “This is our time to prove that ultrasonic connectivity is an amazing technology that can make the world a better place.”

For more information, click here