07 mei 2020

2020-05-07: Nederlandse koning: Waarom zweeg mijn overgrootmoeder Wilhelmina over de Joden? - Dutch king: Why did my great-grandmother Wilhelmina remain silent about the Jews?


Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, das die Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben.

[Georg Hegel 1770-1831]

'We kunnen van de geschiedenis van de volkeren leren dat de volkeren niets van de geschiedenis hebben geleerd.'
[Georg Hegel 1770-1831]

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Net na de oorlog was er niets dan lof voor de Nederlandse koningin Wilhelmina. Pas in de decennia daarna zwol de kritiek aan: hoe kon het dat Wilhelmina vanuit Londen amper sprak over het lot van de Joden?“ aldus NRC krant gisteren.

Koning Willem-Alexander van Nederland erkende in een herdenkingsrede de vermeende onverschilligheid van zijn overgrootmoeder voor het lot van Nederlandse joden tijdens de Holocaust.

De ongekende publieke erkenning kwam maandag tijdens de jaarlijkse toespraak tijdens de nationale herdenkingsceremonie in Amsterdam voor Nederlandse slachtoffers van gewapende conflicten tijdens en na de Tweede Wereldoorlog. De koning sprak daar voor het eerst.

Het betrof koningin Wilhelmina, wiens regeerperiode eindigde in 1948. Ze verwees slechts drie keer naar de vervolging van joden in 48 radiotoespraken tijdens haar ballingschap in het Verenigd Koninkrijk – allemaal in algemene termen en na vermelding van andere wreedheden die de algemene bevolking hadden geteisterd.

De Nederlandse koning zei ondermeer:

Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat. Oorlog werkt generaties lang door. Nu, 75 jaar na onze bevrijding, zit de oorlog nog steeds in ons. Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.

Nanda van der Zee, schrijft in haar boek Om erger te voorkomen (1997), over het vertrek van Koningin Wilhelmina en het voltallige kabinet, de gevolgen die dit had voor het landsbestuur, de mate van collaboratie van Nederlandse ambtenaren en de hieruit voortvloeiende hachelijke positie van onder meer de Joden in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Zij zei over de vlucht van de koningin naar Engeland in mei 1940 en haar opvallend stilzwijgen tijdens de oorlog:

Men zou zich af kunnen vragen waarom deze zeer geïnformeerde koningin met al haar Duitse familieconnecties, die het radiomedium hoog aansloeg als middel om haar volk te bereiken, er niet alles aan heeft gedaan om haar volk via Radio Oranje in verband met de Joden tegen de bezetter te waarschuwen, liefst week in week uit. Zij immers had de mogelijkheid daartoe.

De nazi’s en lokale medewerkers vermoordden 75% van de vooroorlogse Joodse bevolking van Nederland van 140.000 – het hoogste sterftecijfer in het door de nazi’s bezette West-Europa. De gemeenschap heeft haar aantal nooit aangevuld.

In januari verontschuldigde premier Mark Rutte zich voor het falen van de oorlogsregering van zijn koninkrijk tegen de joden. Zijn verontschuldiging was de eerste door een zittende premier van Nederland en volgde meerdere pleidooien van Joodse gemeenschapsleiders voor een mea culpa.

Nederland had een felle verzetsbeweging tegen de nazi-bezetting en 5.778 Rechtvaardige onder de Volkeren, niet-Joden die Joden van de Holocaust redden. Het land heeft aldus op één na hoogste aantal redders na de 6,992 reddingswerkers in Polen, waar vóór de oorlog 3,3 miljoen Joden woonden.

Plaatje hierboven: Op 13 april 2002 vond in Nederland de grootste antisemitische manifestatie plaats sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog in 1945. Naar schatting 15.000 mensen deden mee aan de anti-Israël betoging in Amsterdam. De demonstratie had een uiterst antisemitisch karakter. In heel West-Europa neemt het antisemitisme overigens sterk toe [beeldbron]

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Dutch king acknowledges Jews felt ‘abandoned’ by his great-grandmother Wilhelmina” van 4 mei 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ naar een artikel “Nu Willem-Alexander schande spreekt over zijn overgrootmoeder: wie was Nederlandse koningin Wilhelmina?” van 5 mei 2020 op de site van Het Laatste Nieuws (HLN)
♦ naar een artikel van Bart Funnekotter “Waarom Wilhelmina zweeg over de Joden” van 5 mei 2020 op de site van NRC.nl
♦ naar een artikel van Bart Van Zoelen “Koning Willem-Alexander kritisch op rol Wilhelmina in de oorlog” van 4 mei 2020 op de site van Het Parool


*****************************
ENGLISH


"Aus der Geschichte der Völker können wir lernen, tie that Völker aus der Geschichte nichts gelernt haben." [Georg Hegel 1770-1831]
"We can learn from the history of the peoples that the peoples have learned nothing from history."
[Georg Hegel 1770-1831]

“Just after the war, there was nothing but praise for the Dutch Queen Wilhelmina. Only in the following decades did the criticism swell: how was it possible that Wilhelmina hardly spoke of the fate of the Jews from London? ”According to the NRC newspaper yesterday.

In a memorial speech, King Willem-Alexander of the Netherlands acknowledged his great-grandmother's alleged indifference to the fate of Dutch Jews during the Holocaust.

The unprecedented public recognition came Monday during the annual speech at the national memorial ceremony in Amsterdam for Dutch victims of armed conflict during and after World War II. The king spoke there for the first time.

It concerned Queen Wilhelmina, whose reign ended in 1948. She referred only three times to the persecution of Jews in 48 radio speeches during her exile in the United Kingdom - all in general terms and after mentioning other atrocities that had plagued the general population.

The Dutch king said among other things:

    Fellow humans, fellow citizens in need, felt abandoned, heard insufficiently, insufficiently supported, if only in words. Also from London, also through my great-grandmother, yet steadfast and fierce in her resistance. It is something that does not let me go. War spans generations. Now, 75 years after our liberation, the war is still in us. The least we can do is not look away. Don't justify it. Do not erase. Do not set aside. Not making "normal" which is not normal.

Nanda van der Zee, writes in her book To prevent worse (1997), about the departure of Queen Wilhelmina and the entire cabinet, the consequences this had for the national government, the degree of collaboration of Dutch officials and the resulting predicament. of, among others, the Jews in the Netherlands during the Second World War.

She said of the Queen's flight to England in May 1940 and her striking silence during the war:
    One might wonder why this very knowledgeable queen with all her German family connections, who took the radio medium as a means to reach her people, did not do everything to radio her people in connection with the Jews against the occupier to warn, preferably week after week. After all, she had the opportunity to do so.

The Nazis and local workers murdered 75% of the Netherlands' pre-war Jewish population of 140,000 - the highest death rate in Nazi-occupied Western Europe. The community never replenished its number.

In January Prime Minister Mark Rutte apologized for the failure of his kingdom's war government against the Jews. His apology was the first by a sitting Prime Minister of the Netherlands and followed several pleas from Jewish community leaders for a mea culpa.

The Netherlands had a fierce resistance movement against the Nazi occupation and 5,778 Righteous among the Nations, non-Jews who saved Jews from the Holocaust. The country thus has the second highest number of rescuers after the 6,992 rescuers in Poland, where 3.3 million Jews lived before the war.


Picture above: On April 13, 2002, the largest anti-Semitic event took place in the Netherlands since the end of World War II in 1945. An estimated 15,000 people took part in the anti-Israel demonstration in Amsterdam. The demonstration had an extremely anti-Semitic character. Anti-Semitism is also increasing strongly throughout Western Europe [image source]

Sources: Brabosh
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “Dutch king acknowledges Jews felt" abandoned "by his great-grandmother Wilhelmina" of May 4, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ to an article "Now that Willem-Alexander is disgraced about his great-grandmother: who was Dutch Queen Wilhelmina?" of 5 May 2020 on the site of Het Laatste Nieuws (HLN)
♦ to an article by Bart Funnekotter “Why Wilhelmina was silent about the Jews” of 5 May 2020 on the NRC.nl site
♦ based on an article by Bart Van Zoelen “King Willem-Alexander critical of Wilhelmina's role in the war” of 4 May 2020 on the website of Het Parool


google translate