10 mei 2020

2020-05-10: Nederlandse Holocaust overlevende zegt dat redder van Joden haar naar Auschwitz stuurde - Dutch Holocaust survivor says savior of Jews sent her to Auschwitz

Femma Fleisjman vertelt over haar deportatie naar Auschwitz in een interview in 2018 met de EO-televisiezender. (Met dank aan Jewish Programming EO)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Door Joop Soesan -

In zijn geboorteland Duitsland en daarbuiten wordt Hans Calmeyer gevierd als een held die meer Joden redde van de Holocaust dan Oskar Schindler . Als jurist van de nazi-Duitse troepen in Nederland kreeg Calmeyer de leiding over een klein team dat pleidooien evalueerde van mensen die zichzelf probeerden te redden door hun classificatie als jood te betwisten, schrijft Cnaan Liphshiz in JTA.

Door Joop Soesan

Volgens het Israëlische nationale Holocaust-museum Yad Vashem, redde Calmeyer’s acties in zijn functie, waarbij veel van deze middelen werden aanvaard – sommige waren vrij dun – minstens 3,000 mensen .

In 1992 erkende Yad Vashem postuum Calmeyer, die in 1972 stierf, als een ‘Rechtvaardige onder de Volkeren’, de titel die Israël aan niet-Joden geeft die hun leven riskeerden om Joden te redden.

Maar de afgelopen maanden werd deze onderscheiding aangevochten – onder meer door een 92-jarige overlevende en haar familie, die zeggen dat Calmeyer haar naar Auschwitz heeft gestuurd en dreigde haar niet-joodse vader te deporteren toen ze hem smeekten haar te redden . 

Holocaust overlevende Femma Fleijsman vertelde dit verhaal in een nieuw boek en in een tv- documentaire die maandag jl werd uitgezonden door de Joodse programma afdeling van de EO omroep in Nederland.

Fleijsman was de dochter van een niet-joodse glazenwasser, Albertus Reijgwart. Maar gemeentelijke documenten die dateren van vóór de Tweede Wereldoorlog vermeldden haar ten onrechte als de dochter van de ex-echtgenoot van haar moeder, Salomon Swaalep, die joods was. Toch wees Calmeyer het beroep van Fleijsman af en werd ze naar het kamp Bergen-Belsen in Duitsland gestuurd

Hans Calmeyer, getoond in 1940, wordt al lang gezien als redder van joden. (Met dank aan Laureen Nussbaum /JTA )

Haar vader stuurde gepassioneerde brieven van Calmeyer, maar die mislukten: Calmeyer liet Fleijsman naar Auschwitz overplaatsen en dreigde Reijgwart, een katholiek van geboorte, als Jood aan te merken, daarbij verwijzend naar de nazi-pseudowetenschap op basis van de foto’s van zijn dochter die Reijgwart Calmeyer had gegeven om zijn gelijkenis met haar te bewijzen.

In 1943 bezorgde Reijgwart Calmeyer het bewijs dat hij de echte vader van Fleijsman was, maar hij wees het af.

‘Het was vanwege Calmeyer dat er op een dag twee mannen kwamen om me mee te nemen’, vertelde Fleijsman aan EO en journalist en historicus Els van Diggele. ‘En we weten allemaal waar die reis eindigt.’

Fleijsman, die een psychologisch trauma heeft opgelopen dat haar al decennia lang achtervolgt, heeft tot 2018 niemand over de beproeving verteld, zeiden haar drie zonen. Ze bekeerde zich tot het katholicisme en liet haar zonen dopen uit angst voor verdere vervolging. Zij en haar man, die niet Joods was, vertelden hun zonen niet dat hun moeder Joods was.

‘We wisten dat onze moeder tijdens de oorlog iets vreselijks had meegemaakt. Dat is alles wat we wisten toen we opgroeiden ‘, zei een van Fleijsmans zonen, Henny, in interviews. ‘Een paar maanden geleden hoorden we voor het eerst de naam Calmeyer.’ 

De afgelopen jaren heeft Fleijsman haar zoons meer verteld over haar verleden en ze beschouwen zichzelf nu als joods. Een van hen, Ron, liet een Davidster op zijn borst tatoeëren, samen met het nummer dat de nazi’s in Auschwitz op de arm van zijn moeder tatoeëerden.

De familie protesteert nu tegen de plannen om een museum voor Calmeyer te bouwen in Osnabruck, zijn geboortestad in Duitsland. De zonen van Fleijsman protesteerden daar in december en deelden flyers uit met de tekst ‘Geen eer voor Calmeyer’.

Henny, de tweede zoon van Fleijsman, weet dat dankzij Calmeyer tegenwoordig veel joden leven, maar dat weegt niet op tegen het negatieve voor hem.

‘Het maakt mij niet uit hoeveel mensen hij heeft gered als hij onze moeder op transport naar Auschwitz heeft gebracht. Voor mij is die man een moordenaar, en is hij net zo erg als alle anderen, ‘vertelde Henny aan EO en Van Diggele. 

Van Diggele publiceerde een Nederlandstalig boek over de zaak van Fleijsman waar ze samen met het team achter de documentaire aan werkte. Zowel het boek als de film hebben de titel ‘Femma’s Riddle: A Rescuer’s Prey’ en ze hebben het eerste publieke debat over Calmeyer’s nalatenschap aangewakkerd.

‘De wereld wil voorgelogen worden en hoort liever over een redder dan iemand die mensen naar hun dood heeft gestuurd’, schreef Van Diggele in het boek.

Maar Yad Vashem, de voorstanders van Calmeyer in Duitsland en degenen die door Calmeyer zijn gered, zien de dingen anders.

Laureen Nussbaum, die even oud is als Femma Fleijsman, werd samen met haar half-joodse moeder gered dankzij Calmeyer’s beslissing om haar moeder een Ariër te noemen, vertelde ze vorig jaar aan JTA in een interview over een boek dat ze schreef over zijn acties.

“Er is zoveel gemaakt met Schindler, die 1.200 Joden heeft gered, en mensen hebben echt met hem mee geleefd en hebben hem tot een held gemaakt”, zei Nussbaum, sprekend over de Duitse fabriekseigenaar die is vereeuwigd in de Oscar-winnende film “Schindler’s List”. ‘En ik voelde dat Hans Calmeyer, die meer mensen heeft gered, te onbekend is in de wereld.’

Calmeyer keurde ongeveer tweederde van de meer dan 5.000 oproepen die naar zijn kantoor werden gestuurd goed, waaronder enkele nogal wankele oproepen, aldus Petra Van den Boomgaard, een historicus wiens proefschrift over Calmeyer als basis diende voor een Nederlandstalig boek dat ze vorig jaar publiceerde , getiteld ” Geen jood voor de nazi’s .”

Oskar Back, een bekende violist, verklaarde in zijn oproep dat drie van zijn grootouders ‘onmiddellijk na hun geboorte’ werden gedoopt. Calmeyer, waarvan meerdere historici zeggen dat hij door zijn achterdochtige nazi-oversten steeds meer onder de loep werd genomen, zei niet alleen dat het verhaal van Back geloofwaardig was, maar verdedigde het ook toen Back probeerde zijn bezittingen terug te vorderen van een bank die door de nazi’s werd gebruikt om joodse eigendommen te stelen, schreef Van den Boomgaard in haar onderzoek

Voor Van Diggele brachten deze interventies Calmeyer niet in gevaar – een vereiste voor de erkenning van de Yad Vashem – noch rechtvaardigen ze zijn andere acties.

“Calmeyer opereerde binnen het systeem en maakte er vanaf het begin tot het einde deel van uit,” zei ze.

De eenheid die Calmeyer in 1943 leidde, registreerde volgens Van Diggele ongeveer 500 mensen als joden die volgens haar ten onrechte als Arisch werden beschouwd. Die mensen hebben Calmeyer’s kantoor nooit benaderd, zei ze tegen JTA.

Toen Calmeyer de zaak van Fleijsman beoordeelde, werd deze ook gecontroleerd door Ludo ten Cate, een Nederlandse antropoloog die lid was van de NSB, de Nederlands-nazi-partij, en een ander lid van die beweging die samenwerkte met Calmeyer. Van den Boomgaard vertelde JTA dat dit het voor Calmeyer veel moeilijker maakte om mild te zijn met Fleijsman.

Ze zei dat Van Diggele “boos is en in feite het oorlogsverhaal van Femma gebruikt om dat uit te drukken ten koste van een op feiten gebaseerd verhaal.”

Naarmate het debat over Calmeyer is gegroeid – Yad Vashem vertelde EO dat het het nieuwe materiaal dat relevant is voor zijn zaak zal beoordelen – probeerde een journalist voor het vooraanstaande Nederlandse dagblad NRC Handelsblad vorige maand in een artikel over Calmeyer de uiteenlopende verslagen over zijn acties te in overeenstemming te brengen.

‘Af en toe moest Calmeyer een Jood opofferen’ om anderen te kunnen redden, schreef Joep Dohmen.

Dat klinkt als een redelijke interpretatie voor Alfred Edelstein, de regisseur van de Nederlands-joodse televisiezender die de documentaire over Fleijsman maakte. Maar als het waar is, moet het van dichterbij worden bekeken naar de mensen die Calmeyer verkoos op te offeren, zei Edelstein.

Veel van degenen die door Calmeyer werden gered, waren Duitsers die in de jaren dertig naar Nederland vluchtten – net als de ouders van Nussbaum, de overlevende die een boek schreef waarin Calmeyer’s acties werden bejubeld. Sommige waren beroemd, zoals Back. Over het algemeen, zei Edelstein, waren ze meestal ‘welvarend, geschoold en gecultiveerd’.

“Maar wat we niet hadden gehoord, tenminste niet totdat Femma naar voren stapte, zijn de getuigenissen van gewone Joodse mensen – de overgrote meerderheid van de Amsterdamse Joodse bevolking: verkopers, hoekbakkers, timmerlieden, lompen, de dochters van glazenwassers,” Edelstein zei. ‘Bijna niemand van hen heeft het overleefd om te getuigen. Misschien komt het omdat ze niet ‘belangrijk’ genoeg waren om te redden. ‘


****************************
ENGLISH:

Femma Fleisjman talks about her deportation to Auschwitz in an interview in 2018 with the EO television channel. (Courtesy of Jewish Programming EO)

In his native Germany and beyond, Hans Calmeyer is celebrated as a hero who saved more Jews from the Holocaust than Oskar Schindler. As a lawyer for the Nazi German forces in the Netherlands, Calmeyer was put in charge of a small team that evaluated pleas from people trying to save themselves by contesting their classification as a Jew, Cnaan Liphshiz writes in JTA.

By: Joop Soesan

According to the Israeli National Holocaust Museum Yad Vashem, Calmeyer's actions in his post rescued accepting many of these - some were quite thin - at least 3,000 people.

In 1992, Yad Vashem posthumously recognized Calmeyer, who died in 1972, as a "Righteous Among the Nations", the title Israel gives to non-Jews who risked their lives to save Jews.

But in recent months, this award has been contested - including by a 92-year-old survivor and her family, who say Calmeyer sent her to Auschwitz and threatened to deport her non-Jewish father when they begged him to save her.

Holocaust survivor Femma Fleijsman told this story in a new book and in a TV documentary that was broadcast on Monday by the Jewish program department of the EO broadcaster in the Netherlands.

Fleijsman was the daughter of a non-Jewish window cleaner, Albertus Reijgwart. However, municipal records dating from before World War II falsely listed her as the daughter of her mother's ex-husband, Salomon Swaalep, who was Jewish. Nevertheless, Calmeyer turned down Fleijsman's appeal and was sent to Bergen-Belsen camp in Germany.

Hans Calmeyer, shown in 1940, has long been regarded as a savior of Jews. (Thanks to Laureen Nussbaum / JTA)

Her father sent passionate letters from Calmeyer, but they failed: Calmeyer had Fleijsman transferred to Auschwitz and threatened to classify Reijgwart, a Catholic by birth, as a Jew, citing Nazi pseudoscience based on the photos of his daughter Reijgwart Calmeyer had given up to prove his resemblance to her.

In 1943 Reijgwart Calmeyer provided proof that he was Fleijsman's real father, but he turned it down.

"It was because of Calmeyer that two men came one day to take me," Fleijsman told EO and journalist and historian Els van Diggele. "And we all know where that journey ends."

Fleijsman, who has suffered a psychological trauma that has haunted her for decades, has not told anyone about the ordeal until 2018, her three sons said. She converted to Catholicism and had her sons baptized for fear of further persecution. She and her husband, who was not Jewish, did not tell their sons that their mother was Jewish.

"We knew that our mother had experienced something terrible during the war. That's all we knew when we were growing up, "one of Fleijsman's sons, Henny, said in interviews. "We first heard the name Calmeyer a few months ago."

In recent years, Fleijsman has told her sons more about her past and they now consider themselves Jewish. One of them, Ron, had a Star of David tattooed on his chest, along with the number that the Nazis in Auschwitz tattooed on his mother's arm.

The family is now protesting plans to build a museum for Calmeyer in Osnabruck, his hometown in Germany. Fleijsman's sons protested there in December and distributed flyers saying "No honor for Calmeyer."

Henny, the second son of Fleijsman, knows that thanks to Calmeyer many Jews live today, but that does not outweigh the negative for him.

"I don't care how many people he saved if he took our mother on a transport to Auschwitz. To me, that man is a murderer, and he's just as bad as everyone else, "Henny told EO and Van Diggele.

Van Diggele published a Dutch book about the case of Fleijsman, which she and the team worked on behind the documentary. Both the book and the movie are titled "Femma's Riddle: A Rescuer's Prey" and sparked the first public debate about Calmeyer's legacy.

"The world wants to be lied to and would rather hear about a savior than someone who sent people to their deaths," Van Diggele wrote in the book.

But Yad Vashem, Calmeyer's advocates in Germany and those rescued by Calmeyer, see things differently.

Laureen Nussbaum, who is the same age as Femma Fleijsman, was rescued along with her half-Jewish mother thanks to Calmeyer's decision to call her mother an Aryan, she told JT

google translate