12 mei 2020

2020-05-12: Bisschoppen geven toe: Duitse katholieke kerk collaboreerde met de nazi’s - Bishops admit: German Catholic Church collaborated with the Nazis

Aan de vooravond van de Holocaust, werd Eugenio Pacelli in de Sint-Pietersbasiliek (Italiaans: Basilica di San Pietro) in Rome op 12 maart 1939 in alle pracht en praal gekroond tot Paus Pius XII van de Rooms-Katholieke Kerk [beeldbron: AP Photo]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een nieuw rapport ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum van het einde van de Tweede Wereldoorlog heeft de Duitse conferentie van katholieke bisschoppen eindelijk toegegeven dat de kerk medeplichtig is aan de acties van het nazi-regime tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Men hoeft maar een paar regels uit de tekst te citeren om te begrijpen wat de huidige bisschoppen denken over hun oorlogsvoorgangers:

De katholieke kerk in Duitsland maakte deel uit van de ergste samenleving. De chaotische bereidheid om de materiële, personele en spirituele middelen van de kerk voor de oorlogsinspanningen te mobiliseren, bleef tot het einde onafgebroken. Zowel in september 1939 als daarna was er geen openlijk protest van de Duitse bisschoppen tegen de nationaal-socialistische uitroeiingsoorlog. Tegen de ongelooflijke misdaden, aangezien zowel raciale vreemdelingen anderen, met name de joden, discrimineerden en vervolgden, was er nauwelijks een proteststem te horen in de Duitse kerk.

Er waren veel andere manieren waarop de kerk de nazi’s hielp. Het rapport beschrijft die ook. Daaraan moet worden toegevoegd dat de Duitse katholieke kerk de naoorlogse processen tegen nazi-oorlogsmisdadigers als wraakacties beschouwde. Deze extreme criminelen waren in hun ogen vervolgd door het geallieerde rechtssysteem. Katholieke geestelijken, onder meer uit het Vaticaan, maakten deel uit van degenen die duizenden nazi’s hielpen om via ‘ratlines’ naar Latijns-Amerika te ontsnappen.

De huidige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, ds. Georg Bätzing, zei dat de bekentenissen in het rapport niet gemakkelijk zijn voor de bisschoppen: “We weten dat het voorzitten van onze voorgangers als rechter en jury niet bij ons past. Geen enkele generatie is vrij van oordeel en vooroordelen die worden gevormd door zijn tijd … maar degenen die later komen, moeten de geschiedenis onder ogen zien om ervan te leren.

In zijn inleiding op het rapport onthult Bätzing – wat schokkend nieuws zou moeten zijn – dat pas onlangs ernstige vragen zijn gesteld over het gedrag van de Duitse bisschoppen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Waarom wachtten de bisschoppen 75 jaar op deze toelating? We zijn nu generaties later bisschoppen. Wat maakte het voor de bisschoppen in oorlogstijd zo moeilijk om hun mislukkingen toe te geven?

In het katholicisme speelt de belijdenis van het individu van zijn of haar zonden een centrale rol. Je zou denken dat de aard van het katholicisme een dergelijke bekentenis juist zou aanmoedigen. Zelfs ten opzichte van een ander Duits religieus lichaam duurde het erg lang voordat de katholieke bisschoppen werden toegelaten.

De synode van de Evangelische Kerk in het Rijnland gaf in 1980 toe: “De christelijke medeverantwoordelijkheid en schuld voor de Holocaust, het verbannen, vervolgen en uitroeien van de joden in het Derde Rijk.”

Het rapport stelt ons ook in staat om een beter perspectief te krijgen op een schandalig incident dat plaatsvond in maart 2007. Zevenentwintig Duitse katholieke bisschoppen maakten een pelgrimstocht naar Israël. Dit was bedoeld als een symbool van verzoening tussen joden en katholieken. Sommige bisschoppen maakten er echter een schandelijk bezoek van.

Gregor Maria Hanke, bisschop van Eichstätt maakte een typische opmerking van de omvormer van de Holocaust, wat suggereert dat Israëli’s zich gedragen als nazi’s. Hij zei: “’s Ochtends zien we de foto’s van het onmenselijke getto van Warschau en’ s avonds reizen we naar het getto van Ramallah.” Later zei hij dat hij zo’n vergelijking niet had bedoeld.

Bisschop Walter Mixa van Augsburg beschreef de situatie in Ramallah als ‘getto-achtig’ en zei dat het ‘bijna racisme’ was. Mixa heeft in 2010 zijn kerkelijke functie neergelegd vanwege beschuldigingen van verschillende vormen van misbruik. Hij werd later vrijgesproken van enkele van die beschuldigingen.

Een andere afgevaardigde was de inmiddels overleden kardinaal Joachim Meisner, aartsbisschop van Keulen, die de scheidingsbarrière op de ‘Westelijke Jordaanoever’ vergeleek met de Berlijnse muur. Bij andere gelegenheden vervormde hij de Holocaust. Hij stelde de anti-abortuspil gelijk aan Zyklon B-gas dat in de gaskamers wordt gebruikt. In een preek uit 2005 vergeleek hij abortus met de Holocaust.

Andere vernietigende opmerkingen die door deze bisschoppen werden gepubliceerd, konden niet worden geverifieerd. Kardinaal Karl Lehmann, de toenmalige voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, sprak in Yad Vashem over de verdieping van de banden tussen joden en katholieken. De kerk publiceerde later dat alleen de verklaring van kardinaal Lehmann representatief was voor de delegatie.

Het nieuwe rapport legt de delegatie van de bisschoppen van 2007 verder bloot. Hun leden hadden zich moeten verontschuldigen eerder dan Israël te bekritiseren. Katholieke criminaliteit tegen de joden gaat meer dan 1000 jaar terug vóór de samenwerking met Hitler. Er waren eeuwen van vervolging, haat, opruiing en soms ook moord. Meedogenloze christelijke opruiing tegen de joden zorgde voor een deel van de infrastructuur voor de actie van de nazi’s tegen hen.

Een ander potentieel schandaal van een nog onbekende omvang is aan het broeien. Paus Franciscus heeft onlangs besloten om alle Vaticaanse archieven over het pausdom van Pius XII in oorlogstijd open te stellen voor onderzoekers. Een week nadat dit was gebeurd, in maart, werden ze weer gesloten vanwege de Corona-crisis.

Een van de onderzoekers, de Duitse katholiek Herbert Wolf, heeft verklaard dat hij er geen twijfel over heeft dat de paus op de hoogte was van de Holocaust. In 1999 richtte het Vaticaan een Internationale Katholiek-Joods Historische Commissie op om de rol van paus Pius XII in oorlogstijd te onderzoeken. Het had drie katholieke en drie joodse leden. Een van hen was een Israëliër, wijlen Robert Wistrich. Omdat ze niet de gevraagde informatie kregen, heeft de commissie haar activiteiten in 2001 opgeschort.

Men kan zich afvragen in hoeverre de massale naoorlogse secularisatie in Europa gedeeltelijk werd veroorzaakt door het falen van de kerken in de Tweede Wereldoorlog. Sindsdien heeft de katholieke kerk een enorme klap gekregen in het publieke oog door massaal seksueel misbruik door leden van haar geestelijkheid te verbergen. Uit een onderzoek in opdracht van de katholieke Duitse bisschoppenconferentie bleek dat 1670 priesters tussen 1946 en 2014 betrokken waren bij seksueel misbruik in Duitsland.

En wie weet wat de enorme Vaticaanse oorlogsarchieven zullen onthullen?

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Dr. Manfred Gerstenfeld “Bishops admit: The German Catholic Church aided the Nazis and later helped them escape” van 11 mei 2020 op de site van Arutz Sheva
♦ een artikel op deze blogVaticaan opent de geheime archieven van de Zwarte Paus, aka Paus Pius XII en nuncio van Berlijn” van 3 maart 2020 en een artikelProbeert het Vaticaan te verdraaien hoe Pius XII zich tegenover de Joden heeft gedragen?” van 5 maart 2020 en een artikelOnderzoekers: Vaticaan archieven bewijzen dat Paus Pius XII wist van Jodenmoorden tijdens WOII” van 1 mei 2020 en een artikelDuitse katholieke kerk bekent schuld voor collaboratie met Hitler regime vóór en tijdens WOII” van 5 mei 2020***********************
ENGLISH:

On the eve of the Holocaust, Eugenio Pacelli was crowned Pope Pius XII of the Roman Catholic Church in St Peter's Basilica (Italian: Basilica di San Pietro) in Rome on March 12, 1939 [image source : AP Photo]

In a new report celebrating the 75th anniversary of the end of World War II, the German conference of Catholic bishops finally admitted that the Church is complicit in the actions of the Nazi regime during World War II.

It is only necessary to quote a few lines from the text to understand what today's bishops think about their war predecessors:

    The Catholic Church in Germany was part of the worst society. The chaotic willingness to mobilize the Church's material, human and spiritual resources for the war effort remained unbroken until the end. In September 1939 and afterwards, there was no open protest from the German bishops against the National Socialist extermination war. Against the incredible crimes, as both racial strangers discriminated against and persecuted others, especially the Jews, a protest voice was barely heard in the German church.

There were many other ways in which the Church helped the Nazis. The report also describes it. It should be added that the German Catholic Church considered the post-war trials of Nazi war criminals to be revenge. In their view, these extreme criminals had been persecuted by the Allied legal system. Catholic clergy, including those from the Vatican, were among those who helped thousands of Nazis escape to Latin America through "ratlines."

The current chairman of the German Bishops' Conference, Rev. Georg Bätzing, said that the confessions in the report are not easy for the bishops: “We know that chairing our predecessors as judge and jury is not for us. No generation is free from judgment and prejudice shaped by its time… but those who come later must face history to learn from it. ”

In his introduction to the report, Bätzing reveals - which should be shocking news - that serious questions have only recently been raised about the behavior of German bishops during World War II. Why did the bishops wait 75 years for this permission? We are bishops generations later. What made it so difficult for wartime bishops to admit their failures?

In Catholicism, the individual's confession of his or her sins plays a central role. You would think that the nature of Catholicism would encourage such a confession. Even compared to another German religious body, it took a long time before the Catholic bishops were admitted.

The Synod of the Evangelical Church in the Rhineland admitted in 1980, "Christian co-responsibility and blame for the Holocaust, the exile, persecution and extermination of the Jews in the Third Reich."

The report also allows us to get a better perspective on an outrageous incident that took place in March 2007. Twenty-seven German Catholic bishops made a pilgrimage to Israel. This was meant to be a symbol of reconciliation between Jews and Catholics. However, some bishops made a disgraceful visit.

Gregor Maria Hanke, Bishop of Eichstätt made a typical comment from the converter of the Holocaust, suggesting Israelis are behaving like Nazis. He said: "In the morning we see the photos of the inhuman ghetto of Warsaw and in the evening we travel to the Ghallah of Ramallah." He later said he hadn't intended such a comparison.

Augsburg bishop Walter Mixa described the situation in Ramallah as "ghetto-like," saying it was "almost racism." Mixa resigned from church in 2010 on charges of various abuses. He was later cleared of some of those allegations.

Another delegate was the now deceased Cardinal Joachim Meisner, Archbishop of Cologne, who compared the separation barrier in the "West Bank" with the Berlin Wall. On other occasions he distorted the Holocaust. He equated the anti-abortion pill with Zyklon B gas used in the gas chambers. In a 2005 sermon, he compared abortion to the Holocaust.

Other damning statements published by these bishops could not be verified. Cardinal Karl Lehmann, then chairman of the German Bishops' Conference, spoke in Yad Vashem about deepening the ties between Jews and Catholics. The church later published that only Cardinal Lehmann's statement was representative of the delegation.

The new report further exposes the 2007 Bishops' Delegation. Their members should have apologized rather than criticize Israel. Catholic crime against the Jews goes back more than 1,000 years before the collaboration with Hitler. There were centuries of persecution, hatred, sedition, and sometimes murder. Ruthless Christian sedition against the Jews provided some of the infrastructure for the Nazis' action against them.

Another potential scandal of an unknown size is scalding. Pope Francis recently decided to open all Vatican archives on the wartime papacy of Pius XII to investigators. A week after this happened in March, they were closed again because of the Corona crisis.

One of the investigators, German Catholic Herbert Wolf, has stated that he has no doubt that the Pope knew about the Holocaust. In 1999, the Vatican established an International Catholic-Jewish Historical Commission to investigate the role of Pope Pius XII in wartime. It had three Catholic and three Jewish members. One of them was an Israeli, the late Robert Wistrich. Because they did not receive the requested information, the committee suspended its activities in 2001.

One can wonder to what extent the massive post-war secularization in Europe was partly caused by the failure of the churches in World War II. Since then, the Catholic Church has received a massive blow to the public eye by hiding massive sexual abuse by members of its clergy. An investigation commissioned by the Catholic German Bishops' Conference found that 1,670 priests were involved in sexual abuse in Germany between 1946 and 2014.

And who knows what the massive Vatican War Archives will reveal?

Sources: Brabosh
♦ to an article by Dr. Manfred Gerstenfeld “Bishops admit: The German Catholic Church aided the Nazis and later helped them escape” of 11 May 2020 on the Arutz Sheva site
♦ an article on this blog “Vatican opens the secret archives of the Black Pope, aka Pope Pius XII and nuncio of Berlin” of March 3, 2020 and an article “Is the Vatican trying to twist how Pius XII behaved towards the Jews?” of March 5, 2020 and an article “Investigators: Vatican Archives prove that Pope Pius XII knew about the murders of Jews during WWII” of May 1, 2020 and an article “German Catholic Church confesses blame for collaboration with Hitler regime before and during WWII” of May 5, 2020


google translate