13 mei 2020

2020-05-13: Duitse synagoge vernietigd op Kristallnacht, blootgelegd door archeologen - German synagogue destroyed on Kristallnacht, uncovered by archaeologists


Nederlands - English

NEDERLANDS:

Archeologen in de Duitse stad Frankfurt am Main hebben de verwoeste fundamenten blootgelegd van de Nieuwe Synagoge in Höchst, ook gekend als de Börneplatz Synagoge,  die in de nazi-pogrom van Kristallnacht op 10 november 1938 werd verwoest en afgebrand.

De opgravingen begonnen op 7 april in Ettinghausen-Platz, een klein plein in Höchst, dat tussen de markt en een monumentaal schuilkelder aan de Schleifergasse ligt, genoemd naar het voormalige hoofd van de joodse gemeenschap. Max Ettinghausen stond aan het hoofd van de joodse gemeenschap in Höchst, die in 1928 werd ingelijfd bij de stad Frankfurt.

In 1905 kon de joodse gemeenschap de synagoge, de vierde in de stad, inhuldigen. De onbewaakte synagoge werd vernietigd in de nazi-pogrom van Kristallnacht in de nacht van 9 op 10 november 1938. Ongeveer 91 mensen werden gedood, Joodse eigendommen werden beschadigd of vernietigd en naar schatting 30.000 Joodse mannen werden gearresteerd en naar concentratiekampen gestuurd.

Het vinden van de oorspronkelijke fundamenten van de synagoge was een van de doelen van de opgravingen. De archeologen kwamen bijna direct onder de kasseien van het plein de bakstenen reliëfbogen van de fundering tegen. “De nazi’s hebben de synagoge alleen bovengronds gesloopt, volgens het motto: wat je niet kunt zien is er niet“, zei opgravingsmanager Elke Sichert, meldde de plaatselijke krant Frankfurter Neue Presse.

Het opgravingsteam hoopt dat ze andere relikwieën zullen vinden, zoals munten en documenten die in de fundering zijn begraven. Marc Grünbaum, lid van de raad van bestuur van de joodse gemeenschap in Frankfurt, hoopt een discussie te hebben over hoe er met het joodse erfgoed van de stad wordt omgegaan, aangezien er andere joodse historische plekken in de stad zijn.

Een toren die werd gebruikt om de stad te bewaken, werd in 1798 gekocht door de Joodse gemeenschap van Höchst; vermoed wordt dat de ‘badkamer’ in de toren werd gebruikt als een mikveh, een Joods ritueel bad. Het Frankfurt Monuments Office nam eerder deze maand een kleine groep media en Joodse vertegenwoordigers mee op een rondleiding door de site, volgens Joods Erfgoed Europa.

De groep omvatte de burgemeester van Frankfurt, Uwe Becker, die ook het hoofd is van de deelstaatregering van Hessen voor joodse activiteiten en de strijd tegen antisemitisme. Becker beloofde “een waardige behandeling van de vondsten”, aldus Frankfurter Neue Presse.

In november 2010 werd een virtuele reconstructie van de synagoge genaamd ‘Telescopes into the Past’ gemaakt en geplaatst op Ettinghausen-Platz, vermeld op het Joods Erfgoed Europa op hun website. Twee telescopen werden op het plein geplaatst, waardoor bezoekers konden kijken en de reconstructie van het exterieur en interieur van de synagoge konden bekijken.

De tentoonstelling van Architectura Virtualis had ook informatieborden met teksten over de geschiedenis en de virtuele reconstructie.

Börneplaz-synagoge in Frankfurt-am-Main ca. 1890

Börneplatz-synagoge De Börneplatz-synagoge was een synagoge van de Israëlitische gemeenschap in Frankfurt am Main. Het gebouw werd in 1881/1882 opgetrokken in plaats van het buitenlandse ziekenhuis gebouwd in 1780 aan de zuidkant van de voormalige Judengasse en werd op 10 september 1882 ingewijd.

De Börneplatz-synagoge diende als een van de vier grote synagogen van Frankfurt voor de orthodoxe vleugel van de gemeenschap als spiritueel centrum. Op 10 november 1938 werd het tijdens de novemberpogroms in brand gestoken door een nationaalsocialistische menigte. Het brandde af tot aan de buitenmuren.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Alex Winston “German synagogue destroyed on Kristallnacht uncovered by archaeologists” van 12 mei 2020 op de site van The Jerusalem Post**********************************
ENGLISH:

Archaeologists in the German city of Frankfurt am Main have uncovered the ruined foundations of the New Synagogue in Höchst, also known as the Börneplatz Synagogue, which was destroyed and burnt down in the Nazi pogrom of Kristallnacht on November 10, 1938.

Excavations began on April 7 in Ettinghausen-Platz, a small square in Höchst, located between the market and a listed air-raid shelter on the Schleifergasse, named after the former head of the Jewish community. Max Ettinghausen led the Jewish community in Höchst, which was annexed to the city of Frankfurt in 1928.

In 1905, the Jewish community was able to inaugurate the fourth synagogue in the city. The unguarded synagogue was destroyed in the Nazi pogrom of Kristallnacht on the night of November 9-10, 1938. About 91 people were killed, Jewish property was damaged or destroyed, and an estimated 30,000 Jewish men were arrested and sent to concentration camps.

Finding the original foundations of the synagogue was one of the aims of the excavations. The archaeologists came across the brick relief arches of the foundation almost directly under the cobblestones of the square. "The Nazis only demolished the synagogue above ground, according to the motto: what you cannot see is not there," said excavation manager Elke Sichert, reported the local newspaper Frankfurter Neue Presse.

The excavation team hopes they will find other relics, such as coins and documents buried in the foundation. Marc Grünbaum, a member of the board of directors of the Jewish community in Frankfurt, hopes to have a discussion about how the city's Jewish heritage is dealt with, as there are other Jewish historical sites in the city.

A tower used to guard the city was bought by the Jewish community of Höchst in 1798; it is suspected that the "bathroom" in the tower was used as a mikveh, a Jewish ritual bath. The Frankfurt Monuments Office took a small group of media and Jewish representatives on a tour of the site earlier this month, according to Jewish Heritage Europe.

The group included the mayor of Frankfurt, Uwe Becker, who is also the head of the state government of Hesse for Jewish activities and the fight against anti-Semitism. Becker promised "a worthy treatment of the finds," said Frankfurter Neue Presse.

In November 2010, a virtual reconstruction of the synagogue called "Telescopes into the Past" was made and placed at Ettinghausen-Platz, listed on the Jewish Heritage Europe on their website. Two telescopes were placed on the square, allowing visitors to view and view the reconstruction of the synagogue's exterior and interior.

The Architectura Virtualis exhibition also had information boards with texts about the history and the virtual reconstruction.

Börneplaz Synagogue in Frankfurt am Main, circa 1890

Börneplatz Synagogue The Börneplatz Synagogue was a synagogue of the Israelite community in Frankfurt am Main. The building was constructed in 1881/1882 in place of the foreign hospital built in 1780 on the south side of the former Judengasse and was inaugurated on September 10, 1882.

The Börneplatz Synagogue served as one of Frankfurt's four major synagogues for the Orthodox wing of the community as a spiritual center. On November 10, 1938, it was set on fire during the November pogroms by a National Socialist crowd. It burned down to the outer walls.

Sources: Brabosh
♦ from an article by Alex Winston “German synagogue destroyed on Kristallnacht uncovered by archaeologists” of May 12, 2020 on the site of The Jerusalem Pos
t


google translate