10 juni 2020

2020-06-10: Van oceaangolven tot elektriciteit - From ocean waves to electricity

Photo courtesy of Eco Wave Power

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Van oceaangolven tot elektriciteit: schone energie voor onze planeet

Opgericht door een overlevende van Tsjernobyl, staat Israëls Eco Wave Power klaar om zijn unieke technologie te installeren op elke kustlijn waar een golfslag is van minstens een halve meter.

Door Brian Blum  - Israel21c
Vertaling: Paula van den Bos 

Toen Inna Braverman twee weken oud was, explodeerde de kerncentrale van Tsjernobyl. Het was 1986 en de familie Braverman woonde net buiten Kiev, ruim binnen de gevolgen van de ramp in Tsjernobyl. Toen baby Inna de met radioactieve stof gemengde lucht inademde, stopte haar ademhaling.

"Ik kreeg een volledige ademstilstand", legt Braverman uit in een emotioneel interview met ISRAEL21c.

Bravermans moeder liep naar de wieg van haar dochter en begon te gillen. Maar ze was ook verpleegster. Na een paar lange verlammende seconden paste ze reanimatie toe op het kleine kind. Het heeft haar leven gered.

Vier jaar later verliet de familie Braverman de voormalige USSR naar Israël. Inna was nog steeds erg ziek. 'Ik had blauwe plekken op mijn lichaam, alsof ik was geslagen.' Maar de effecten van stralingsvergiftiging verdwenen uiteindelijk en Braverman groeide gezond op in het Heilige Land.

Tsjernobyl heeft het leven van Braverman op een andere manier beïnvloed. Die invloed heeft de kans om de wereld dramatisch ten goede te beïnvloeden.

'Ik heb een tweede kans', zegt ze. 'En ik ben opgegroeid in de wetenschap dat ik iets anders moet doen, iets groots met mijn leven. Als het in Tsjernobyl allemaal ging om het produceren van energie op een onveilige manier, vroeg ik me af of er een schonere manier was om elektriciteit te genereren.

Energie uit golfslag

Eco Wave Power CEO Inna Braverman. Photo: courtesy

Twintig jaar later besefte Braverman, vers van de Universiteit van Haifa, wat het antwoord was.

Er waren veel bedrijven die zich bezighielden met de opwekking van energie door zon, wind en water. Maar niemand was erin geslaagd te proberen één zeer veel voorkomende duurzame energiebron te gebruiken: de golven van de oceaan.

De oceaan beweegt net zo veel als een waterval en water dat door een rivier stroomt. Maar het omzetten van de deining van golven in elektriciteit was fictie, niet in het minst omdat een bijzonder sterke golf snel de apparatuur kan vernietigen die de golf om moet zetten naar elektriciteit. Dat is wat er gebeurde met Pelamisin Europe en Oceanlinx in Australië, die beide nu failliet zijn.

De heersende ideeën voor het vervaardigen van energie uit golfslag was het bouwen van een grote installatie offshore, een paar kilometer midden op zee. Maar, zegt Braverman, dat is duur en onbetrouwbaar.

Offshore-golven kunnen tsunami-achtige hoogten bereiken die de apparatuur kunnen verpulveren, dus weinig verzekeringsmaatschappijen zijn bereid geweest om dit soort installaties te dekken en als ze dat doen, zijn er hoge kosten aan verbonden.

Erger nog, ondanks de positieve kanten van door de oceaan opgewekte stroom, zijn milieuactivisten over het algemeen tegen omdat de installaties "een nieuwe aanwezigheid creëren op de oceaanbodem, die het natuurlijke zeemilieu verstoort", zegt Braverman.

Braverman bedacht een goedkoper en veiliger alternatief: het installeren van 'drijvers' op bestaande kunstmatige constructies,  pieren, steigers en golfbrekers, en het plaatsen van de belangrijkste energieopwekkende apparatuur met gevoelige computers en generatoren op het land.

Gibralter, Mexico, Portugal

In 2014, toen ze nog maar 24 jaar oud was, ging Braverman een samenwerking aan met een periodieke ondernemer, David Leb, die na een hightech carrière was vertrokken naar Panama, waar hij een surfkamp leidde.

De verleiding om een bedrijf in duurzame energie op te richten bracht Leb terug. Braverman en Leb noemden hun nieuwe bedrijf Eco Wave Power.

Het bedrijf kreeg zijn eerste klant in Gibraltar. 'Het is het eerste bedrijf voor golfslagenergie dat op het elektriciteitsnet is aangesloten onder een PPA [stroomaankoopovereenkomst]', zegt Braverman.

Een tweede werkende installatie, in Jaffa, wordt door het bedrijf gebruikt voor R&D en om het systeem te demonstreren aan investeerders en potentiële partners.

Eco Wave Power’s demo site at Jaffa Port. Photo: courtesy

Eco Wave Power onderhandelt nu over deals voor een installatie van 4,1 megawatt in Mexico en een megaproject met vier locaties van 20 megawatt in Portugal. Deze laatste is al gevorderd in de richting van een concessieovereenkomst met APDL, het bedrijf dat de haven in Leixos, Noord-Portugal beheert.

Eco Wave Power’s system being installed in Gibraltar. Photo: courtesy  

Dobberende drijvers

Hoe zet Eco Wave Power de beweging van golven om in elektriciteit? In tegenstelling tot hydro-elektrische systemen, laten de golven niet rechtstreeks een turbine draaien. Integendeel, aangezien de drijvers op en neer dobberen in overeenstemming met de hoogte van de golven, wordt er druk gecreëerd in hydraulische zuigers, die een biologisch afbreekbare vloeistof door een pijp naar een "accumulator" aan de kust stuwen.

Dat op zijn beurt zet een hydromotor gekoppeld aan een generator in werking om elektriciteit te produceren. De vloeistof wordt teruggevoerd naar de buis waar het door de zuigers kan worden hergebruikt, waardoor het een gesloten en "groen" systeem wordt.

Photo courtesy of Eco Wave Power

Eco Wave Power kan op elke locatie werken, met golven van minimaal een halve meter hoog.

Braverman zegt dat als aan die vereiste voldaan kan worden, Wave Power overal ter wereld zou kunnen worden geïmplementeerd. Het zou tweemaal zoveel elektriciteit kunnen genereren als momenteel door alle bestaande bronnen wordt opgewekt.

Daartoe hoopt Portugal uiteindelijk 25% van zijn jaarlijkse energieverbruik uit golfslagvermogen te halen. "Alleen al in Portugal bestaat de mogelijkheid om drie tot vier gigawatt golfslagvermogen te installeren", benadrukt Braverman.

Golfslagenergie levert ook banen op: als het Portugal-project volledig wordt uitgevoerd, zouden er 1.500 nieuwe banen worden gecreëerd.

Administratieve rompslomp wegspoelen

Hoewel de technologie van Eco Wave Power heel belangrijk is, zijn de grootste obstakels waar het bedrijf tegenaan loopt niet mechanisch maar bureaucratisch van aard.

'In veel landen heeft het enige beleid dat ze hebben betrekking op zon of wind en dat is van 20 tot 30 jaar geleden', zegt Braverman.

Er moeten nieuwe regels komen. Welke vergunningen heeft een golfslagcentrale nodig? Welke vergoedingen moet het betalen? "Landen, havens en investeerders zijn erg enthousiast over deze nieuwe soorten projecten, maar het kost tijd om de eerste te ontwikkelen."

Eco Wave Power’s Gibraltar Power Station. Photo: courtesy

Eco Wave Power werd door de Hoofdwetenschapper van het Ministerie van Energie van Israël erkend als een "baanbrekende technologie" en ontving het label "Efficient Solution" van de Solar Impulse Foundation . De Verenigde Naties hebben het bedrijf de Global Climate Action Award toegekend.

Eco Wave Power heeft subsidies ontvangen van het Horizon 2020-fonds van de Europese Unie en van het Ministerie van Energie van Israël.

Het elfkoppige bedrijf haalde 13,6 miljoen dollar op toen het in 2019 in de openbaarheid trad. De beursintroductie vond plaats op de NASDAQ First North-markt in Stockholm. Waarom Scandinavië?

"Ten eerste is Zweden een groot voorstander van duurzame energie: 54% van de energie van het land bestaat uit duurzame energie", zegt Braverman.

Er is ook een poëtische reden voor de Zweedse connectie, die teruggaat tot Bravermans jeugd. Zweedse wetenschappers waren de eersten die de straling van de ramp in Tsjernobyl ontdekten en de wereld waarschuwden, in een tijd dat Sovjetfunctionarissen nog steeds ontkenden dat er een probleem was.

Welke invloed heeft het coronavirus op wat Braverman en Eco Wave Power doen?

'Op korte termijn heeft het een negatieve invloed', geeft Braverman toe. "Tijdens de crisis geven overheden geen prioriteit aan projecten op het gebied van duurzame energie, wat leidt tot vertragingen bij de uitvoering en vergunningen, aangezien veel van de verantwoordelijke organisaties niet werken of parttime werken."

Maar er is ook een voordeel. 'Op de lange termijn heeft corona ons iets belangrijks geleerd', zegt Braverman. "Wanneer we beelden beginnen te krijgen van heldere luchten in China en sprankelende grachten in Venetië, krijgen we een glimp te zien van hoe een schonere wereld eruit zou kunnen zien."

 

 ********************
ENGLISH

Photo courtesy of Eco Wave Power

From ocean waves to electricity: clean power for our planet

Founded by a Chernobyl survivor, Israel’s Eco Wave Power is poised to install its unique technology on any coastline where waves swell at least half a meter.

By Brian Blum - Israel21c

When Inna Braverman was two weeks old, the Chernobyl nuclear plant exploded. It was 1986 and the Braverman family was living just outside Kiev, well within the fallout range from the Chernobyl disaster. As baby Inna breathed in air tinged with radioactive dust, she stopped breathing.

“I went into full respiratory arrest,” Braverman explains in an emotional interview with ISRAEL21c.

Braverman’s mother approached her daughter’s crib and began screaming. But she was also a nurse. After a few long seconds of paralysis, she administered CPR to the tiny infant. It saved her life.

Four years later, the Braverman family left the former USSR for Israel. Inna was still very sick. “I’d get blue marks on my body, as if I’d been hit.” But the effects of radiation poisoning eventually dissipated and Braverman grew up healthy in the Holy Land.

Chernobyl influenced Braverman’s life in another way – and that influence has the chance to dramatically influence the world for the better.

“I got a second chance,” she says. “And I grew up knowing that I must do something different, something big with my life. If Chernobyl was all about producing energy in an unsafe way, I wondered whether there was a cleaner way to harness electricity.

Wave energy

Eco Wave Power CEO Inna Braverman. Photo: courtesy

Twenty years later, fresh out of the University of Haifa, Braverman realized the answer.

There were plenty of companies working with solar, wind and hydro-electric power generation. But none had succeeded in trying to use one highly prevalent renewable source of energy–the ocean’s waves.

The ocean moves just as much as water flowing down a river or cascading off a dam. But transforming the crash of waves into electricity has been elusive, not the least because a particularly strong wave can quickly destroy wave-to-electricity equipment. That’s what happened with Pelamisin Europe and Oceanlinx in Australia, both now out of business.

The prevailing wisdom for wave energy capture has been to construct a large installation offshore, a few kilometers in the middle of the sea. But, says Braverman, that’s expensive and unreliable.

Offshore waves can reach tsunami-like heights that can pulverize the equipment, so few insurance companies have been willing to cover these kinds of installations and, if they do, it’s at a high cost.

Even worse, despite the positives of ocean wave-generated power, environmentalists are generally opposed because the installations “create a new presence on the ocean floor, which disturbs the natural marine environment,” Braverman says.

Braverman thought of a less expensive, safer alternative: Installing “floaters” on existing manmade structures – piers, jetties and breakwaters – and putting the main energy-creating equipment with its sensitive computers and generators on land.

Gibralter, Mexico, Portugal

In 2014, when she was just 24 years old, Braverman teamed up with serial entrepreneur David Leb, who had decamped from a high-tech career to Panama where he was running a surf camp.

The lure of creating a company in renewable energy brought Leb back. Braverman and Leb named their new company Eco Wave Power.

The company landed its first client in Gibraltar. “It’s the first wave power company to be connected to the electrical grid under a PPA [power purchase agreement],” Braverman says.

A second working installation, in Jaffa, is used by the company for R&D and to demonstrate the system to investors and potential partners.

Eco Wave Power’s demo site at Jaffa Port. Photo: courtesy

Eco Wave Power is now negotiating deals for a 4.1-megawatt installation in Mexico and a four-location 20-megawatt mega-project in Portugal. The latter has already progressed towards a concession agreement with APDL, the company that manages the port in Leixos, northern Portugal.

Eco Wave Power’s system being installed in Gibraltar. Photo: courtesy

Bobbing floaters

How does Eco Wave Power convert the movement of waves into electricity? Unlike hydroelectric systems, the waves do not spin a turbine directly. Rather, as the floaters bob up and down according to the height of the waves, pressure is created in hydraulic pistons, which push a biodegradable liquid through a pipe to an “accumulator” located shoreside.

That, in turn, turns a hydro-motor coupled to a generator to produce electricity. The fluid is returned to the pipe where it can be re-used by the pistons, making it a closed and “green” system.

Eco Wave Power can work in any location with waves of at least a half meter in height.

Braverman says if Wave Power were implemented everywhere in the world meeting that requirement, it could generate twice the amount of electricity currently created by all sources.

To that end, Portugal ultimately hopes to supply 25% of its annual power consumption from wave power. “There is a potential to install three to four gigawatts of wave power capacity in Portugal alone,” Braverman points out.

Wave power also generates jobs: the Portugal project, if fully implemented, would result in the creation of 1,500 new positions.

Washing away red tape

While Eco Wave Power’s technology is key, the biggest obstacles the company runs into are not mechanical but bureaucratic.

“In many countries, the only policies they have in place relate to solar or wind and are from 20 to 30 years ago,” Braverman says.

New regulations need to be drawn up – what licenses does a wave power company need? What fees must it pay? “Countries, ports and investors are very excited by these new types of projects, but it takes time to develop the first one.”

Eco Wave Power’s Gibraltar Power Station. Photo: courtesy

Eco Wave Power was recognized as a “pioneering technology” by the Chief Scientist of the Energy Ministry of Israel and received an “Efficient Solution” label from the Solar Impulse Foundation. The United Nations gave the company its Global Climate Action award.

Eco Wave Power has received grants from the European Union’s Horizon 2020 fund and the Israel Energy Ministry.

The 11-person company raised $13.6 million when it went public in 2019. Its IPO took place on the NASDAQ First North market in Stockholm. Why Scandinavia?

“First, Sweden is very supportive of renewable energy, with 54% of the country’s energy coming from renewable,” Braverman says.

There is also a poetic justice to the Swedish connection, dating back to Braverman’s childhood. Swedish scientists were the first to detect the radiation from the Chernobyl disaster and to alert the world, at a time when Soviet officials were still denying there was a problem.

How has the coronavirus connection affected what Braverman and Eco Wave Power are doing?

“In the short run, it has a negative influence,” Braverman admits. “During the crisis, governments are not pushing renewable energy projects as a priority, which causes delays in execution and licensing, since a lot of the organizations responsible are not working or are working part-time.”

But there’s an upside, too. “In the long run, corona has taught us something important,” Braverman says. “When we start to get images of clear skies in China and sparkling canals in Venice, we get a glimpse of how a cleaner world could look.”