11 juni 2020

2020-06-11: Misleiding en bedrog: De Gazastrook zoals niemand wil dat je ze kent of ziet - Deception and deception: The Gaza Strip as no one wants you to know or see them

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De Palestijnse terreurgroep Hamas heeft de Palestijnen in de Gazastrook gewaarschuwd geen foto’s uit de Gazastrook meer te publiceren op socialemediaplatforms.

In een verklaring van 9 juni beweerde het door Hamas gecontroleerde ministerie van Binnenlandse Zaken dat “Israëlische inlichtingendiensten de inwoners van de Gazastrook – via sociale media – hebben gevraagd hun mobiele telefoons te gebruiken om foto’s te maken van verschillende plaatsen in de Gazastrook.”

Hamas waarschuwde de Palestijnen om niet te voldoen aan het vermeende Israëlische verzoek en beweerde dat Israël sociale media-accounts gebruikte om “medewerkers te werven en informatie te verkrijgen”.

Hamas voegde eraan toe dat zijn veiligheidstroepen de Israëlische en Palestijnse accounts op sociale media in de gaten hielden en “juridische maatregelen” zouden nemen tegen de Palestijnen die contact hadden met de vermeende Israëlische inlichtingendiensten.

Is Hamas eigenlijk bezorgd dat de Israëlische veiligheidsautoriteiten de foto’s zouden gebruiken om informanten te ‘rekruteren’ of dat de Palestijnen foto’s zouden kunnen maken van haar tunnels en raketten? Niet precies. Hamas is bezorgd dat de foto’s en video’s die door Palestijnen zijn gemaakt de wereld een andere realiteit van de situatie in de Gazastrook zouden onthullen – een realiteit die in strijd is met alle verhalen en beelden van ‘armoede’, ‘ellende’ en ‘lijden’ van Palestijnen in de Strook.

Wat Hamas voor de wereld wil verbergen, zijn de winkelcentra, supermarkten, chique restaurants, strakke coffeeshops en moderne kledingwinkels die de afgelopen jaren in de Gazastrook zijn ontstaan. Dergelijke beelden zijn tergend gênant voor de leiders van Hamas, die straffeloos willen blijven liegen over de Palestijnen in de Gazastrook die lijden als gevolg van Israëls ‘blokkade’ in de door Hamas gecontroleerde kustenclave.

VIDEO:

Deze beelden zijn ook beschamend voor anti-Israëlische propagandisten die een heel andere realiteit van het leven in de Gazastrook willen uitbeelden als onderdeel van hun campagne om Israël te delegitimiseren en joden te demoniseren door ze volledig verantwoordelijk te houden voor het ‘lijden’ van de Palestijnen.

De Hamas-waarschuwing kwam nadat verschillende foto’s en videoclips van het goede leven van veel Palestijnen in de Gazastrook op een aantal socialemediaplatforms verschenen, met name Twitter. Een populair Twitter-account genaamd @Imshin heeft video’s, blogspots en nieuws uit de wereld van de middenklasse en rijken van de Gazastrook verspreid die nooit in de reguliere media zijn gekomen.

Zich baserend op video’s en foto’s gemaakt door Palestijnen, biedt het account een uniek inzicht in het comfortabele leven van Palestijnen in de Gazastrook terwijl ze winkelen en genieten van hun uitjes bij zwembaden, luxe restaurants, luxe hotels en strandresorts.

Op 2 juni stond er een bericht over het Royal House Chalet, ten zuiden van de Universiteit van Gaza – een van de modernste en meest luxueuze resorts in de Gazastrook, volledig uitgerust met een indrukwekkend zwembad en een ultramodern zwembad en luxueuze suites. Een ander bericht is het Viola Restaurant and Café, een populaire plek in de haven van Gaza, beroemd om zijn verscheidenheid aan desserts en snacks.************************
ENGLISH:

Palestinian terror group Hamas has warned Palestinians in the Gaza Strip to stop publishing photos from the Gaza Strip on social media platforms.

In a statement dated June 9, the Hamas-controlled Interior Ministry claimed that "Israeli intelligence agencies have asked residents of the Gaza Strip - via social media - to use their mobile phones to take pictures of various places in the Gaza Strip."

Hamas warned Palestinians not to comply with the alleged Israeli request, claiming that Israel used social media accounts to “recruit employees and obtain information”.

Hamas added that his security forces were monitoring Israeli and Palestinian social media accounts and would take "legal action" against Palestinians who contacted the alleged Israeli intelligence services.

Is Hamas actually concerned that the Israeli security authorities would use the photos to "recruit" informants or that the Palestinians could take photos of its tunnels and missiles? Not exactly. Hamas is concerned that the photos and videos taken by Palestinians would reveal to the world a different reality of the situation in the Gaza Strip - a reality that contradicts all stories and images of 'poverty', 'misery' and 'suffering' of Palestinians in the Strip.

What Hamas wants to hide from the world are the shopping centers, supermarkets, chic restaurants, sleek coffee shops and modern clothing stores that have emerged in the Gaza Strip in recent years. Such images are embarrassingly embarrassing for the leaders of Hamas, who want to continue to lie with impunity about Palestinians in the Gaza Strip suffering as a result of Israel's "blockade" in the Hamas-controlled coastal enclave.

These images are also embarrassing to anti-Israel propagandists who want to portray a completely different reality of life in the Gaza Strip as part of their campaign to delegitimize Israel and demonize Jews by holding them fully responsible for the "suffering" of the Palestinians .

The Hamas warning came after several photos and video clips of the good lives of many Palestinians in the Gaza Strip appeared on a number of social media platforms, most notably Twitter. A popular Twitter account called @Imshin has spread videos, blog spots and news from the middle-class world and empires of the Gaza Strip that have never made it to mainstream media.

Based on videos and photos taken by Palestinians, the account provides a unique insight into the comfortable life of Palestinians in the Gaza Strip as they shop and enjoy their getaways at swimming pools, upscale restaurants, upscale hotels, and beach resorts.

On June 2, a report was posted about the Royal House Chalet, south of the University of Gaza - one of the most modern and luxurious resorts in the Gaza Strip, fully equipped with an impressive pool and a state-of-the-art pool and luxurious suites. Another post is the Viola Restaurant and Café, a popular spot in Gaza Harbor famous for its variety of desserts and snacks.

google translate