19 juni 2020

2020-06-19: Israëlisch leger (IDF) onthult nieuwe drone-eenheid: 9900 Intelligence Division - Israeli military (IDF) unveils new drone unit: 9900 Intelligence Division

De volgende Arabisch-Israëlische oorlog zal met drones worden uitgevochten. Hierboven de Harop drone gemaakt door Israel Aircraft Industries zoals werd getoond op de luchtvaartshow in Parijs in 2013 [beeldbron: The Drive]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Deze week werd een nieuwe IDF-drone-eenheid in gebruik genomen onder de 9900 Intelligence Division. De 9900 Intelligence Division houdt zich bezig met het verzamelen van geografische inlichtingen in het directoraat Inlichtingen.

Het directoraat Inlichtingen heeft het enorme potentieel van drones geïnternaliseerd in het verzamelen van inlichtingen en de groeiende trend van het wijdverbreide gebruik van drones.

De drone-eenheid is verantwoordelijk voor het verzamelen van hoge resolutie-intelligentie bij hoge resoluties met behulp van drones en geavanceerde technologieën. De nieuwe eenheid zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het vermogen van de 9900 Division om geo-visuele intelligentie te leveren.

Het relatieve voordeel van het gebruik van drones is de mogelijkheid om onder wisselende omstandigheden te werken, zoals dag en nacht, veranderende weersomstandigheden, en het feit dat dit relatief goedkope en gemakkelijk verkrijgbare gereedschappen zijn.

Ongeveer een week geleden werd in het directoraat van de inlichtingendiensten een administratie van de generale staf geopend dat toezicht houdt op met intelligentie verrijkte oorlogvoering.

Het werd gevormd in het kader van het meerjarige Momentum-programma van IDF, dat tot doel heeft het leger dodelijker te maken qua reikwijdte en nauwkeurigheid en de gevechtsvaardigheden van de IDF tegen de ‘verdwijnende vijand’ op het slagveld te verbeteren.

De nieuwe regering, onder leiding van de commandant van Unit 9900, zal op multidimensionale wijze onder één dak samenkomen met troepen en officieren van verschillende andere eenheden uit technologie, verkenning, onderzoek en meer.

Het hoofd van het directoraat Militaire Inlichtingen van de IDF, majoor-generaal Tamir Heyman zei dat het hun missie zou zijn om “informatie beschikbaar te stellen om strijdkrachten in het veld te bestrijden op een manier die het beste de uitdaging aangaat om de vijand te ontmaskeren“.

Volgens het nieuwe concept zal de intelligentie worden geïntegreerd in de gevechtssystemen en de troepen effectief bereiken; de soldaten aan de frontlinie voorzien van nauwkeurige afbeeldingen van de vijand, veldanalyses, beoordelingen over de vijand en aanbevelingen over hoe ze op een effectieve manier kunnen aanvallen.

Dit zal het mogelijk maken om de operationele inspanningen te concentreren op een manier die het vechten dodelijker, efficiënter en sneller maakt“, aldus de IDF.

Het leger is van mening dat het van het grootste belang is om het leger op te bouwen voor bedreigingen waarmee het in de toekomst ongeveer 30 jaar zal worden geconfronteerd en heeft dienovereenkomstig het nieuwe meerjarenplan opgesteld, met nieuwe concepten en methoden van oorlogvoering die zijn aangepast aan de uitdagingen van de stad Slagveld verzadigd met vijandelijk vuur.

Hoewel er een kloof blijft bestaan tussen de IDF en haar vijanden, sluit de IDF volgens de IDF snel en moet Israël profiteren van de strategische kans om de vijand een stap voor te blijven door de noodzakelijke veranderingen aan het leger aan te brengen.


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Anna Ahronheim “New drone unit opens in the IDF’s secretive Unit 9900” van 19 juni 2020 op de site van The Jerusalem Post
♦ naar een artikel “IDF unveils new drone unit; Drones can collect accurate and high resolution intelligence in a variety of conditions” van 18 juni 2020 op de site van Arutz Sheva


********************************
ENGLISH:

The next Arab-Israeli war will be fought with drones. Above the Harop drone made by Israel Aircraft Industries as shown at the 2013 Paris Air Show [image source: The Drive]

A new IDF drone unit was commissioned this week under the 9900 Intelligence Division. The 9900 Intelligence Division is engaged in the collection of geographical information in the Intelligence Directorate.

The Intelligence Directorate has internalized the enormous potential of drones in intelligence gathering and the growing trend of the widespread use of drones.

The drone unit is responsible for collecting high-resolution intelligence at high resolutions using drones and advanced technologies. The new unit significantly improves the 9900 Division's ability to deliver geo-visual intelligence.

The relative advantage of using drones is the ability to operate under varying conditions, such as day and night, changing weather conditions, and the fact that these are relatively inexpensive and readily available tools.

About a week ago, a General Staff Administration was opened in the Intelligence Directorate overseeing intelligence-enriched warfare.

It was formed under IDF's multi-year Momentum program, which aims to make the military more deadly in scope and accuracy and improve the IDF's combat skills against the "vanishing enemy" on the battlefield.

The new government, led by the commander of Unit 9900, will gather under one roof in a multidimensional manner with troops and officers from several other units from technology, reconnaissance, research and more.

The head of the IDF's Military Intelligence Directorate, Major General Tamir Heyman, said it would be their mission to “make information available to combat forces in the field in a way that best meets the challenge of exposing the enemy. ".

Under the new concept, intelligence will be integrated into combat systems and reach troops effectively; provide frontline soldiers with accurate images of the enemy, field analysis, enemy ratings and recommendations on how to attack effectively.

"This will allow to focus operational efforts in a way that makes fighting more deadly, efficient and faster," said the IDF.

The military believes it is paramount to build the military for threats it will face for about 30 years in the future and has accordingly prepared the new multi-year plan, with new concepts and methods of warfare adapted to the challenges of the city Battlefield saturated with enemy fire.

While a gap remains between the IDF and its enemies, the IDF says the IDF is closing fast and Israel should take advantage of the strategic opportunity to stay one step ahead of the enemy by making the necessary changes to the military.

Sources: Brabosh
♦ from an article by Anna Ahronheim “New drone unit opens in the IDF's secretive Unit 9900” of June 19, 2020 on the site of The Jerusalem Post
♦ to an article “IDF unveils new drone unit; Drones can collect accurate and high resolution intelligence in a variety of conditions ”of June 18, 2020 on the Arutz Sheva site

Google Translate