25 juni 2020

2020-06-25: Hoe geiten brandweerlieden zijn geworden in Israël - How goats have become fire fighters in Israel

Foto via Shutterstock.com

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Soms vereisen complexe problemen creatieve oplossingen. Israëlische steden voorkomen branden met de hulp van een aantal ongebruikelijke brandweerlieden.

Door Racheli Wacks  - Israel21c

De groep in kwestie bestaat uit ongeveer 160 geiten, schapen, koeien en kamelen. Hoe vreemd het ook klinkt, grazen - vooral door geiten - is in veel onderzoeken bevonden als een effectieve, ecologisch vriendelijke manier om het risico op grote branden te verminderen.

Nu onderzoekt een nieuwe Israëlische studie hoe we het grazen van geiten in Israël kunnen uitbreiden en aanmoedigen.

Geiten dragen bij aan brandpreventie door het eten van de overtollige vegetatie in gebieden waar de plantengroei dicht en struikachtig is (zoals bossen), waardoor de verspreiding van branden moeilijker wordt.

Koeien en schapen helpen ook bij het uitdunnen van de vegetatie, maar ze voeden zich voornamelijk met gras, terwijl geiten liever struiken en lage takken van bomen eten - en soms zelfs op hun achterpoten staan om ze te bereiken.

Wanneer de struiken en lagere boomtakken dunner zijn, is het moeilijker voor een vuur dat op de grond brandt om omhoog te klimmen. Dat helpt voorkomen dat vlammen de boomtoppen bereiken en zich van top naar top verspreiden, waardoor een kleine lokale brand een gevaarlijke ongecontroleerde bosbrand wordt die snel vele hectares bos in de as legt.

In het verleden werd er op grote schaal door geiten gegraasd in Israël. Dit verminderde aanzienlijk als gevolg van de Plant Protection Law, algemeen bekend als de "Black Goat Law", genoemd naar een veel voorkomend ras onder bedoeïenen in Israël.

Deze wet, die in 1950 werd aangenomen en sinds 1978 op grote schaal werd toegepast, beperkte de begrazing van geiten aanzienlijk, wat leidde tot een daling van het aantal geiten, vooral in het Karmelgebergte van 15.000 in 1970 tot slechts 2.000 in 2013.

In de loop der jaren is er meer bewijs gekomen dat begrazing voordelen oplevert voor bosbrandpreventie en werd de wet in 2018 ingetrokken. Maar de omvang van begrazing in Israël is nog steeds beperkt.

Meer vrijheid, minder melk

Volgens de nieuwe studie heeft begrazing voordelen voor boeren, zoals gratis voer voor dieren.

Om de begrazing van geiten in Israël uit te breiden, moeten echter een aantal belangrijke kwesties worden aangepakt, voornamelijk met betrekking tot het centrale landbouwdoel van de geitenhouderij: melk en melkproducten.

Wanneer geiten afhankelijk zijn van het voer dat hen wordt gegeven in een gecontroleerde omgeving zoals een schuur, kunnen boeren voer kiezen dat de melkopbrengst verhoogt. Geiten die in de vrije natuur grazen, produceren doorgaans minder melk.

Bovendien is het moeilijk voor geiten van het Europese ras, die wijdverspreid zijn in Israël, om te grazen op Israëlische terrein en in dat klimaat. Dus moeten ze in stallen worden gehouden. Lokaal gefokte geiten, goed aangepast aan de regio, kunnen zonder problemen buiten grazen, maar produceren minder melk dan hun Europese familieleden.

Daarnaast brengt het te begrazen land ook directe kosten met zich mee, omdat een herder nodig is om de kudde naar dat stuk land te begeleiden.

Volgens Dr. Liron Amador, onderzoeker bij het Open Landscape Institute (OLI) van het Steinhardt Museum of Natural History aan de universiteit van Tel Aviv en co-auteur van de nieuwe onderzoekstudie, is menselijke hulp onmisbaar bij begrazing met het doel brand te voorkomen.

'Iemand moet de kudde naar de aanbevolen plaatsen leiden, zoals locaties met zeer dichte begroeiing of plekken in de buurt van woongebieden waar begrazing de gemeenschappen zal beschermen tegen branden', zegt ze.

Grazen in open gebieden levert ook technische uitdagingen op. Zelfs wanneer geiten de natuur in gaan, hebben ze een tijdelijke stal nodig als warme schuilplaats 's nachts en als melkerij.

Deze gebouwen mogen niet meer dan 3,2 km verwijderd zijn van het gebied waar de kudde graast, omdat geiten het moeilijk vinden om langere afstanden aan te kunnen. Daarom worden ze soms in een open gebied gebouwd, wat schadelijk kan zijn voor het milieu.

Moedig amateur-herders aan

Gesteund door de Bosbouwafdeling van het Joods Nationaal Fonds , evalueert het OLI verschillende methoden om te zien hoe begrazing als brandpreventie kan worden uitgebreid.

Daartoe gaan de onderzoekers op zoek naar schapenfokkers en naar vertegenwoordigers van natuurorganisaties, nemen verschillende factoren op relevante locaties in ogenschouw en voeren geografische analyses uit.

Een van de suggesties van de onderzoeker was om amateurfokkers, bijvoorbeeld dorpelingen die geiten fokken als hobby, te stimuleren het begrazen te laten doen. Door ambtenaren wordt er vaak geen rekening met hen gehouden omdat hun aantal geiten te klein is.

De onderzoekers ontdekten dat deze fokkers onder bepaalde voorwaarden, zoals het ontvangen van logistieke of financiële steun, ermee instemden hun kuddes enigszins te vergroten en ze rond hun buurt te laten grazen.

'Ze weten al hoe ze geiten moeten fokken, en ze vinden het leuk, dus waarom niet? We hebben de kleine kuddes nodig ”, zegt Amador.

Als oplossing voor het probleem van het bouwen van behuizingen in open gebieden, stelden de onderzoekers voor om de gebouwen naast de randen van agrarische nederzettingen te plaatsen.

In een geografische analyse van de Mateh Yehuda Regional Council in het district Jeruzalem, ontdekten de onderzoekers dat vanwege de relatief korte afstanden tussen gemeenschappen het weiden van geiten mogelijk zou zijn in bijna alle gebieden waar het nodig is, zonder de beschermde gebieden of natuurreservaten te schaden.

Rondtrekkende kuddes

Een andere richting waar de onderzoekers naar hebben gekeken, is het opzetten van rondtrekkende geitenkuddes. Zo'n onderneming bestaat al tien jaar en is gelanceerd door de JNF in Mateh Yehuda samen met een groep bedoeïenenherders.

Elk jaar komen de herders gedurende een aantal maanden uit de noordelijke Negev naar de bergen van Jeruzalem en verblijven in mobiele faciliteiten.

In ruil voor begrazing in het gebied ontvangen geiteneigenaars voordelen voor hun kuddes, zoals subsidies, vaccins, water en aanvullende voeding indien nodig.

De onderzoekers ontdekten dat er potentieel is om rondtrekkende kuddes in het noorden te vestigen, vooral door herders en vrijwilligersorganisaties zoals HaShomer HaChadash (New Guard).

"Het inzicht bij de landelijke en stedelijke gemeenschappen over hoe belangrijk en nuttig het grazen door geiten in bepaalde gebieden is, moet worden versterkt", zegt Amador.

Volgens Amador wordt begrazing als een vorm van brandpreventie ook getest of gepland om te worden uitgevoerd in gemeenschappen zoals Haifa, Kiryat Tivon en Kochav Ya'ir.

'Er vindt een verandering plaats. Op veel plaatsen beseffen gemeenschappen dat begrazing een lucratiever en milieuvriendelijker optie is dan het mechanisch kappen van de vegetatie en dat te storten op vuilstortplaatsen.

'In plaats daarvan kun je een kudde geiten inschakelen die al het werk doet', besluit Amador.


***********************
ENGLISH:Photo via Shutterstock.com

Sometimes complex problems require creative solutions. Israeli towns are preventing fires with the help of some unusual firefighters.

By Racheli Wacks  - Israel21c     

The group in question consists of about 160 goats, sheep, cows, and camels. Strange as it may sound, grazing — especially by goats — has been found in many studies as an effective, ecologically friendly way to reduce the risk of extensive fires.

Now, a new Israeli study explores how to expand and encourage goat grazing in Israel.

Goats contribute to fire prevention by eating the excess vegetation in areas where plant growth is dense and scrubby (such as forests), making it more difficult for fires to spread.

Cows and sheep also aid in thinning out the vegetation, but they mostly feed on grasses, while goats prefer to eat bushes and low branches of trees — and sometimes even stand on their hind legs to reach them.

When the shrubs and lower tree branches are thinner, it’s harder for a fire that ignites at ground level to climb upwards. That helps prevent a situation where flames reach the treetops and begin to spread from top to top, causing a small local fire to become a dangerous uncontrolled forest fire that quickly consumes many acres of woodland.

In the past, there was widespread goat grazing in Israel, which was significantly reduced following the Plant Protection Law, widely known as the “Black Goat Law,” named after a common breed among Bedouins in Israel.

This law, enacted in 1950 and widely enforced since 1978, significantly restricted goat grazing, leading to a decrease in the number of goats, especially in the Carmel Mountains, from 15,000 in 1970 to only 2,000 in 2013.

Over the years, evidence of the benefits of forest fire prevention through grazing has accumulated, and the law was repealed in 2018. But the extent of grazing in Israel is still limited.

More freedom, less milk

According to the new study, grazing does have benefits for farmers, such as providing free food for animals.

However, to expand goat grazing in Israel, several major issues have to be addressed, relating mainly to the central agricultural purpose of goat rearing: milk and its products.

When goats depend on a diet given to them in a controlled environment like a shed, farmers can choose food that increases milk yield. Free-ranging goats that feed on pasture tend to produce less milk.

In addition, it’s difficult for goats of the European breed, which are widespread in Israel, to graze in the Israeli climate and terrain, so they must be reared and held in sheds. Locally bred goats, well adapted to the region, may have no trouble grazing, but produce less milk than their European relatives.

Beyond that, pastures also have direct costs, because a shepherd is needed to accompany the herd out to pasture.

According to Dr. Liron Amador, a researcher at the Open Landscape Institute (OLI) of the Steinhardt Museum of Natural History at Tel Aviv University and co-author of the new research study, human assistance is indispensable when grazing is carried out to prevent fires.

“Someone must direct the herd to the recommended places, like sites with very thick vegetation, or areas close to residential areas where grazing will help protect communities from fires,” she says.

Grazing in open areas also presents technical challenges. Even when goats go out to pasture, they need a temporary stable as a warm shelter at night and as a dairy.

These buildings must be located no more than two miles from the area where the herd is grazing, as goats find it difficult to cope with longer distances. That’s why they are sometimes built in the open – which might cause harm to the environment.

Encourage amateur shepherds

Supported by the Jewish National Fund’s Forestry Division, the OLI is evaluating different methods to see how grazing as fire-prevention can be expanded.

To that end, the researchers are surveying sheep breeders and representatives of organizations in the field, checking different factors in relevant locations, and performing geographical analyses.

One of the researcher’s suggestions was to encourage goat grazing among amateur growers — more specifically, villagers who raise goats as a hobby, but are often not taken into account by officials because their number of goats is small.

The researchers found that under certain conditions, such as receiving logistic or financial aid, these breeders would agree to slightly increase their herds and let them graze around their neighborhoods.

“They already know how to raise goats, and they like it, so why not? We need the small herds,” says Amador.

As a solution to the problem of building enclosures in open areas, the researchers proposed to place the buildings adjacent to the edges of agricultural settlements.

In a geographical analysis of the Mateh Yehuda Regional Council in the Jerusalem District, the researchers found that due to the relatively short distances between communities, goat grazing would be possible in almost all the areas where itis needed, without harming protected areas or nature reserves.

Mobile herds

Another direction the researchers have looked at is establishing mobile goat herds. Such a venture has been in existence for a decade, launched by the JNF in Mateh Yehuda together with a group of Bedouin shepherds.

Every year, for a period of several months, the shepherds come from the northern Negev to the Jerusalem mountains and stay in mobile facilities.

In exchange for grazing in the area, goat owners receive benefits for their herds, such as subsidies, vaccines, water and supplemental food when needed.

The researchers found that there is a potential to establish mobile herds in the north, especially by shepherds and volunteer organizations such as HaShomer HaChadash (New Guard).

“The understanding among the rural and urban communities of how important and beneficial goat grazing is in certain areas needs to be strengthened,” says Amador.

According to Amador, grazing as a form of fire prevention is also being tested or planned to be carried out in communities such as Haifa, Kiryat Tivon and Kochav Ya’ir.

“A change is happening. In many places, communities come to realize that grazing is a more lucrative and environmentally benign option than mechanically cutting down the vegetation and dumping it in waste sites.

“Instead, you can take out a herd of goats that does all the work,” Amador concludes.