30 juni 2020

2020-06-30: Nederland: Joodse vervolgingsslachtoffers opnieuw gebruuskeerd door de NS - Netherlands: Jewish persecution victims bruised again by the NS

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Joodse organisaties hadden kritiek op de Nederlandse spoorwegen maandag omdat ze hen niet voldoende hadden geraadpleegd in discussies om een vorm van erkenning uit te werken voor slachtoffers van de holocaust die het bedrijf tijdens de Tweede Wereldoorlog naar kampen in Nederland heeft vervoerd – van waaruit ze naar nazi-concentratiekampen zijn gestuurd.

De woede volgde nadat de spoorwegmaatschappij, NS, vrijdag aankondigde 5 miljoen euro (5,6 miljoen dollar) te schenken aan vier Nederlandse herdenkingscentra als gebaar van collectieve erkenning.

Meer dan 100.000 Nederlandse Joden – 70% van de Joodse gemeenschap – hebben de oorlog niet overleefd. De meesten werden gedeporteerd en vermoord in nazi-concentratiekampen. De meeste Nederlandse slachtoffers werden in steden opgepakt en met de trein naar kampen in Nederland gebracht voordat ze naar de grens werden gestuurd en op Duitse treinen naar concentratiekampen werden gebracht.

Gideon Taylor, voorzitter van de Operations of the World Jewish Restitution Organization (WJRO) alsook Centraal Joods Overleg (CJO) van Nederlandse Joodse organisaties, noemde de beslissing een grote teleurstelling voor Joodse groepen. In een telefonisch interview vanuit New York zei Taylor:

Dit was een kans om met de Joodse gemeenschap en overlevenden rond de tafel te gaan zitten … om in het reine te komen met een geschiedenis die leidde tot de dood van meer dan 100.000 mensen. Dit is iets om in overleg en in samenwerking met vertegenwoordigers van slachtoffers om een manier te vinden om de nagedachtenis van degenen die zijn omgekomen te eren.

NS verontschuldigde zich voor haar rol bij de deportaties in 2005. Een jaar geleden zei het bedrijf dat de naar schatting 500 nog in leven zijde overlevenden van de Holocaust die door het bedrijf werden vervoerd elk 15.000 euro ontvangen. Weduwen en weduwnaars van slachtoffers kwamen in aanmerking voor 7.500 euro en als ze niet meer in leven waren, zouden de overlevende kinderen van slachtoffers 5.000 euro ontvangen.

Bovendien beloofde het bedrijf een collectieve vorm van erkenning te krijgen voor degenen die niet in aanmerking kwamen voor herstel, waaronder ongeveer 20.000 vermoorde kinderen in de Holocaust, evenals dwangarbeiders en politieke gevangenen.

NS zei vrijdag dat het de herdenkingscentra heeft gevraagd de donatie te gebruiken voor het opleiden van jongeren, met een ‘speciale focus op discriminatie, waaronder antisemitisme’. Joodse groepen wilden echter ook een donatie om ‘overlevenden van de Holocaust te helpen en de door de Holocaust verwoeste Nederlands-Joodse gemeenschap te ondersteunen’, zei de World Jewish Restitution Organization in een verklaring.

De Nederlandse organisatie Centraal Joods Overleg zei dat het besluit van de NS “een nieuwe lading zout in de wonden wreef” van de Nederlands Joodse gemeenschap: “In het oorlogsleed dat mede door de NS aan de Joodse gemeenschap in Nederland is aangedaan, is vandaag een nieuwe hoeveelheid zout in de wonden toegevoegd.

Geert Koolen, woordvoerder van NS, zei maandag in een e-mail dat het bedrijf joodse groepen heeft ontmoet bij het uitvoeren van een advies van de commissie om een gebaar te maken van erkenning en hij zei:

Daarbij moesten we rekening houden met verschillende groepen van belangen en verschillende invalshoeken – zoals Joodse slachtoffers die niet in aanmerking komen voor individuele compensatie, mensen die in het verzet vochten, dwangarbeiders of politieke gevangenen. Het bedrijf betreurt de woede van de joodse groepen en zei dat de NS altijd openstaat voor de mogelijkheid van hernieuwd contact.

Taylor zei dat hij opnieuw met de NS wil overleggen: “Ik denk dat dit om iets groters, ruimers en bedachtzamer vraagt. Ik hoop dat ze de beslissing zullen uitbreiden.

Ook het CJO (Centraal Joods Overleg) reageerde teleurgesteld:

De Joodse organisaties hadden er bij de NS op aangedrongen, naast aan herinnering, ook bij te dragen aan de zorg voor de groep nog levende oorlogsslachtoffers. Bovendien zou hulp voor de continuïteit van het gedecimeerde Joodse leven in Nederland op zijn plaats geweest zijn. Overleg heeft hierover niet plaats gehad. De NS heeft geheel zelfstandig besloten, we achten dit buitengewoon respectloos. Voor de Joodse organisatie reden om elke vorm van samenwerking met de NS op te schorten. 

Bronnen: BRABOSH
♦ naar een artikelJewish groups angry at Dutch railway company reparation” van 29 juni 2020 op de site van Ynet News
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Dutch national rail company offers $5.6 million for Holocaust-era transport of Jewish victims” van 26 juni 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ naar een artikel Joodse vervolgingsslachtoffers opnieuw gebruuskeerd door de NS” van 26 juni 2020 op de site van Centraal Joods Overleg (CJO)**********************
ENGLISH:

Jewish organizations criticized the Dutch railways on Monday for failing to consult them enough in discussions to work out a form of recognition for victims of the Holocaust who transported the company to camps in the Netherlands during World War II - from which they sent to Nazi concentration camps.

Anger followed after the railway company, NS, announced on Friday that it would donate 5 million euros (5.6 million dollars) to four Dutch memorial centers as a gesture of collective recognition.

More than 100,000 Dutch Jews - 70% of the Jewish community - did not survive the war. Most were deported and murdered in Nazi concentration camps. Most Dutch victims were arrested in cities and taken to camps in the Netherlands by train before being sent to the border and taken to concentration camps on German trains.

Gideon Taylor, chairman of the Operations of the World Jewish Restitution Organization (WJRO) as well as Central Jewish Consultation (CJO) of Dutch Jewish organizations, called the decision a major disappointment for Jewish groups. In a telephone interview from New York, Taylor said:

This was an opportunity to sit around the table with the Jewish community and survivors… to come to terms with a history that led to the deaths of over 100,000 people. This is something in consultation and in collaboration with representatives of victims to find a way to honor the memory of those who died.

NS apologized for its role in the deportations in 2005. A year ago, the company said that the estimated 500 surviving silk Holocaust survivors transported by the company each received € 15,000. Widows and widowers of victims were eligible for EUR 7,500 and if they were no longer alive, the surviving children of victims would receive EUR 5,000.

In addition, the company pledged to gain collective recognition for those ineligible for recovery, including about 20,000 murdered children in the Holocaust, as well as forced laborers and political prisoners.

NS said on Friday that it has asked the memorial centers to use the donation to educate young people, with a "special focus on discrimination, including anti-Semitism." However, Jewish groups also wanted a donation to "help Holocaust survivors and support the Holocaust-ravaged Dutch Jewish community," the World Jewish Restitution Organization said in a statement.

The Dutch organization Central Jewish Consultation said that the decision of the Dutch Railways “rubbed a new load of salt in the wounds” of the Dutch Jewish community: “Today, in the suffering of war that was partly caused by the Dutch Railways to the Jewish community in the Netherlands, a new amount of salt added to the wounds. "

Geert Koolen, NS spokesman, said in an email on Monday that the company met Jewish groups when executing an advisory report from the committee to make a gesture of recognition, saying:
In doing so, we had to take into account different groups of interests and different angles - such as Jewish victims who do not qualify for individual compensation, people who fought in the resistance, forced laborers or political prisoners. The company regrets the anger of the Jewish groups and said that the NS is always open to the possibility of renewed contact.

Taylor said he wants to consult with NS again: “I think this requires something bigger, more spacious and more thoughtful. I hope they will extend the decision. "

The CJO (Central Jewish Consultation) also reacted disappointed:

The Jewish organizations had urged the NS, in addition to remembrance, to contribute to the care for the group of war victims still alive. Moreover, aid for the continuity of the decimated Jewish life in the Netherlands would have been appropriate. Consultation has not taken place on this. The NS has decided entirely independently, we consider this extremely disrespectful. Reason for the Jewish organization to suspend any form of cooperation with the NS.

Sources: BRABOSH
♦ to an article “Jewish groups angry at Dutch railway company reparation” of June 29, 2020 on the Ynet News site
♦ from an article by Cnaan Liphshiz “Dutch national rail company offers $ 5.6 million for Holocaust-era transport of Jewish victims” of June 26, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ to an article “Jewish persecution victims again bruised by the NS” of 26 June 2020 on the site of Central Jewish Consultation (CJO)

google translate