02 juli 2020

2020-07-02: Israëlische soevereiniteit op de Westbank - Israeli sovereignty on the West Bank

Foto: Likoed Nederland

Nederlands - English:

NEDERLANDS:

Israëlische soevereiniteit op de Westbank
Een logische stap na bijna honderd jaar wachten op vredeswil bij de Palestijnen

Opinie-artikel van Likoed Nederland op Jonet.nl, 30 juni 2020.

Vanaf 1 juli a.s. gaat Israël mogelijk het Israëlische recht toepassen op een aantal delen van Judea en Samaria (de Westbank). Die vervangt dan de daar nu nog geldende verouderde mix van Ottomaanse, Britse, Jordaanse en militaire wetgeving. Echter, zoals wel vaker als het over Israël gaat, worden over deze stap allerlei fabels en ficties de wereld in geholpen. Hieronder staan de belangrijkste op een rij, met wat er niet aan klopt. 

- Het zou een tweestatenoplossing onmogelijk maken

De reden dat de tweestatenoplossing er nog altijd niet is, is omdat sinds 1937 de Arabieren elk voorstel daartoe hebben afgewezen. Zij bleven hopen dat zij Israël geheel zouden kunnen laten verdwijnen. Sinds het afwijzen van de voorstellen van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama in 2012 weigeren zij überhaupt over een vredesregeling te onderhandelen. Mahmoud Abbas vertelt zelfs trots dat hij weigert de telefoon op te nemen als de Amerikaanse president Trump hem belt. Zijn nieuwe vredesvoorstel voorziet in de oprichting van een Palestijnse staat en een investeringssteun van 50 miljard dollar voor de Palestijnen.

De positie van de Palestijnen blijkt niet sterker te worden door hun voortdurende afwijzing van vrede, maar juist zwakker. Zelfs veel Arabische landen verminderen hun politieke en financiële steun aan de Palestijnen. Zij krijgen genoeg van de Palestijnse slachtofferrol, de verheerlijking van terreur, de corruptie en de bodemloze geldput. Door iets nieuws te proberen, zou juist de nu al 83 jaar durende impasse doorbroken kunnen worden. 

- Het zou strijdig zijn met het internationaal recht

Dat is meer een politiek dan een juridisch standpunt. De Verenigde Staten, Israël en veel juristen zien dit anders. De legitieme aanspraken van Israël op het gebied zijn onder meer vastgelegd in:

  • Het Mandaat voor Palestina. Dat laatste is in 1922 unaniem door de wereldgemeenschap aangenomen en nog rechtsgeldig.
  • Het recht op verkregen gebied in een verdedigingsoorlog,
  • Het recht op veilige grenzen voor Israël (volgens VN-Veiligheidsraad resolutie 242).
  • De Oslo-akkoorden van 1993, die Israël tot wettige bestuurder hebben gemaakt in de delen van de Westbank waar weinig Arabieren wonen.
  • Het VN-verdrag inzake de rechten van inheemse volken (de Joden wonen al ca. 3.300 jaar onafgebroken in het gebied ten westen van de rivier de Jordaan, ca. 2.000 jaar langer dan de Arabieren).

Daarmee is het gebied betwist, zowel Israël als de Palestijnen leggen claims. Het is dan ook geen ‘annexatie’, zoals het vrijwel overal wordt genoemd. Annexatie heeft betrekking op gebied van een ander land. Echter, de laatste legitieme bestuurder van de Westbank was Groot-Brittannië (1920-1948), die het gebied als mandataris beheerde in opdracht van de Volkerenbond (de voorloper van de VN). Groot-Brittannië diende het gebied voor te bereiden op een ‘Joods Nationaal Tehuis’! Het mandaatbestuur van de Britten werd gevolgd door een volgens de VN en de Arabische Liga illegale bezetting door Jordanië. Die eindige toen Israël het gebied in 1967 veroverde, nadat het door Jordanië was aangevallen. Overigens heeft Israël keer op keer zich bereid getoond om wel tot een verdeling te komen. Daardoor heeft 96% van de Palestijnen daar al 25 jaar Palestijns zelfbestuur.

- Het zou een eventuele toekomstige Palestijnse staat onmogelijk maken

De levensvatbaarheid hangt niet af van de breedte van een land. Dat laat Israël zien, dat zelf nog geen 15 km. breed is op het smalste punt. Of neem Singapore, heel klein maar zeer succesvol.

- Het zal een massale opstand onder Arabieren veroorzaken en een ontregeling van het Midden-Oosten

Hetzelfde werd twee jaar geleden voorspeld met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem. De voorspelling bleek toen al flauwekul. Nu zijn er zelfs nog minder rellen of demonstraties geweest. Voor de Palestijnen verandert er immers niets aan hun feitelijke situatie. Bovendien zijn de Palestijnen momenteel bozer op hun eigen leiders. Die hebben van het Palestijns zelfbestuur een enorme puinhoop gemaakt. Het is verworden tot een politiestaat met een enorme corruptie, vriendjespolitiek, milieuvervuiling en ongelijke rechten. Rond de 60% van de Palestijnen wil dat hun president Abbas opstapt. Hoe bizar Mahmoud Abbas handelt, bleek deze maand bijvoorbeeld toen hij corona-hulpgoederen van de Verenigde Arabische Emiraten weigerde, omdat die het transport daarvan met Israël hadden afgestemd. Het was een trap in het gezicht van een Arabische bondgenoot en van Palestijnen die lijden aan corona. 

- Tot slot

Laten we hopen dat de Palestijnen eindelijk doorkrijgen dat het blijven koesteren van de haat tegen Israël en Joden een heilloze weg is. En dat ze na bijna honderd jaar een keer ja zullen zeggen tegen de tweestatenoplossing, de geweldsverheerlijking laten varen en vreedzaam met Joden gaan samenleven.

- Update 1 juli:

De in dit artikel gedane bewering dat deze stap nodig was om de impasse bij de Palestijnen te doorbreken, is uitgekomen. Op de dag van de verschijning van dit artikel werd bekend dat de Palestijnen weer over vrede willen praten met Israël (weliswaar met allerlei voorwaarden vooraf). Dat is voor het eerst in 6 jaar.


.


.

**************************
ENGLISH:

Photo: Likoed

Israeli sovereignty on the West Bank
A logical step after almost a hundred years of waiting for peace among the Palestinian
 

By: Likud Netherlands 

As of 1 July Israel may apply Israeli law to some parts of Judea and Samaria (the West Bank). This will replace the outdated mix of Ottoman, British, Jordanian and military legislation that still applies there. However, as is often the case when it comes to Israel, all sorts of fables and fictions about this step are being destroyed. Below are the most important in a row, with what is not right.

- It would make a two-state solution impossible

The reason the two-state solution is still not there is because since 1937 the Arabs have rejected any proposal to do so. They kept hoping that they could make Israel disappear altogether.
Since the rejection of the proposals of the then U.S. President Barack Obama in 2012, they have refused to negotiate a peace settlement at all. Mahmoud Abbas even proudly tells that he refuses to pick up the phone when the American president Trump calls him. His new peace proposal provides for the creation of a Palestinian state and investment support of 50 billion dollars for the Palestinians.

The position of the Palestinians turns out to be weaker rather than stronger because of their constant rejection of peace. Even many Arab countries are reducing their political and financial support to the Palestinians. They get tired of the Palestinian victim role, the glorification of terror, corruption and the bottomless pit of money.

By trying something new, the deadlock that has lasted for 83 years could be broken.

- It would be contrary to international law

That's more of a political than a legal point of view. The United States, Israel and many lawyers see it differently. Israel's legitimate claims in the area are laid down in, among other things:

- The Mandate for Palestine. The latter was unanimously adopted by the world community in 1922 and is still legally valid.

- The right to obtained territory in a defensive war,

- The right to secure borders for Israel (according to UN Security Council Resolution 242).

- The Oslo Accords of 1993, which made Israel the legal ruler in the parts of the West Bank where few Arabs live.

- The UN Convention on the Rights of Indigenous Peoples (the Jews have lived continuously in the area west of the Jordan River for about 3,300 years, about 2,000 years longer than the Arabs).

With this, the area is disputed, both Israel and the Palestinians are making claims.
It is therefore not an 'annexation', as it is called almost everywhere. Annexation refers to territory of another country. However, the last legitimate administrator of the West Bank was Great Britain (1920-1948), who managed the area as a mandatary by order of the League of Nations (the predecessor of the UN). Great Britain had to prepare the area for a 'Jewish National Home'!

The mandate administration of the British was followed by an, according to the UN and the Arab League, illegal occupation by Jordan. That ended when Israel conquered the area in 1967, after it was attacked by Jordan.

Incidentally, time and again Israel has shown itself willing to come to a division. As a result, 96% of Palestinians have had Palestinian self-government there for 25 years.

- It would make any future Palestinian state impossible

Viability does not depend on the breadth of a country. That shows Israel, which itself is less than 15 km. wide at its narrowest point. Or take Singapore, very small but very successful.

-It will cause a mass uprising among Arabs and a disruption of the Middle East.

The same was predicted two years ago with the move of the American Embassy to Jerusalem. The prediction turned out to be nonsense. Now there have been even fewer riots or demonstrations. After all, for the Palestinians, nothing changes in their actual situation. Moreover, the Palestinians are now angrier with their own leaders. They have made an enormous mess of Palestinian self-government. It has degenerated into a police state with enormous corruption, nepotism, environmental pollution and unequal rights. Around 60% of Palestinians want their president Abbas to resign. The bizarre behaviour of Mahmoud Abbas was shown this month, for example, when he refused corona aid from the United Arab Emirates because they had agreed to transport it to Israel. It was a kick in the face for an Arab ally and for Palestinians suffering from corona.  

- Finally

Let us hope that the Palestinians finally realize that continuing to hate Israel and the Jews is an detrimental way.
And that after almost a hundred years they will say yes to the two-state solution, abandon the glorification of violence and live peacefully with Jews.

- Update July 1:

On the day of the publication of this article, it was announced that the Palestinians want to talk about peace with Israel again (admittedly with all kinds of preconditions). That is the first time in 6 years.

.

  
   

.