23 juli 2020

2020-07-23: In de dagen van de Messias, zal het verhaal van Jacob en Esau compleet zijn - In the days of the Messiah, the story of Jacob and Esau will be complete

Ontwerp voor de kroon van Koning David (Met dank aan: Hazorfim)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

door Adam Eliyahu Berkowitz | 17 dec. 2018 | Inspiratie   

"Koning David zelf profeteerde in de Psalmen dat wanneer zijn nakomeling gekomen is om het koninkrijk van God te herstellen, alle naties geschenken zullen brengen aan de koning," zei Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van Koning David's graf op de berg Zion.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - Breaking Israel News

In zijn toespraak tot Breaking Israel News in het midden van een campagne die een maand duurde zei Berger:  "Om zich op de meest praktische manier voor te bereiden op de Messias zou men een kroon moeten creëren die hem bij zijn aankomst in Jeruzalem als geschenk kan worden aangeboden. Hij benadrukte hiermee het belang van universele deelname aan een dergelijk project. Berger gelooft dat het maken van deze kroon de voltooiing van het verhaal van Jacob en Esau zal zijn.

Rabbijn Yosef Berger is de zoon van rabbijn Shalom Berger, de geestelijke leider van duizenden leden van het Mishkoltz-deel van het Hasidische Jodendom. Hun familie kan hun afkomst, van vader op zoon, direct terugvoeren tot koning David.

Wat bedoelt hij met de voltooiing van het verhaal van Jacob en Esau?

‘… vanuit uw tempel die boven Jeruzalem oprijst. Laten koningen u schatting brengen. (Psalm 68:30 NBV)

Dit vers zal op de kroon worden gegraveerd om het aspect van de gave te benadrukken. De rabbi legde uit dat om deze profetie te verwezenlijken, de gave uit de volken moet komen.

"Jakob gaf geschenken aan Esau die Esau in eerste instantie niet wilde accepteren", zei Rabbi Berger, onder verwijzing naar het vers in Genesis.

“Neem toch aan wat ik je heb laten brengen en waarmee God me heeft gezegend, want God is mij goedgezind geweest en ik heb meer dan genoeg.” Omdat hij bleef aandringen nam Esau het aan. (Genesis 33:11NBV)

"Ezau stelde toen voor dat ze samen verder zouden reizen," zei rabbi Berger. "Maar Jakob zonderde zich af en verzekerde zijn broer dat ze elkaar in Seir zouden ontmoeten. Esau ging verder naar Seir, maar Jacob ging direct naar Sukkoth."

Het vers vormde een probleem voor de Torageleerden, omdat Jakob en Esau elkaar in feite niet meer hebben ontmoet.

"De Torah is helemaal waar," zei Rabbi Berger. "Toen Jacob zei dat hij Esau in de toekomst zou ontmoeten, loog hij niet. De toekomst waarover hij sprak is in de dagen van de moshiach (messias), wanneer de naties offers zullen brengen in de Tempel tijdens de feestdag van Sukkoth".

Rabbi Berger citeerde een commentaar op de Thora dat voorspelde dat de natie in het messiaanse tijdperk alle gaven die Jakob aan Esau gaf, zal teruggeven.

"Dit proces van de teruggave van Ezau's geschenken aan Jakob werd in gang gezet in Salomo's Tempel toen de naties geschenken van veraf brachten," legde rabbi Berger uit. "Esau en Jakob zijn tweelingbroers en deze broederschap is wat hen samenbrengt in de Tempel."

De rabbi benadrukte dat de 70 naties gaven aan de Tempel brachten, niet als een eerbetoon aan een veroveraar, maar als een erkenning dat alle mensen verenigd waren in hun liefde voor de ene ware God.

‘De koningen van Tarsis en de kustlanden, laten zij Hem een geschenk brengen. De koningen van Seba en Saba, laten ook zij Hem schatting afdragen. Laten alle koningen zich neerwerpen voor Hem, alle volken Hem dienstbaar zijn. (Psalm 72:10-11NBV)

Rabbi Berger legde uit dat het woord ‘ יָשִיבוin’ in dat vers vertaald is met ‘een geschenk brengen’. Een nauwkeuriger vertaling is "terugbrengen".

"Dit is geen schuld betalen," benadrukte Rabbi Berger. "Net zoals Jakob geschenken gaf aan Esau als een liefdesdaad, een geschenk dat gegeven wordt als twee broers herenigd worden, zullen de geschenken die de naties aan de koning en aan de Tempel brengen, geschenken zijn die van de ene broer aan de andere worden gegeven."

"Wanneer de naties geschenken brengen aan de Moshiach (Messias) en de Tempel, zal dat zijn als in de profetie, beschreven in de Psalmen en het zal de belichaming van Esau zijn die de geschenken van Jakob teruggeeft die hij in de eerste plaats niet wilde aannemen," zei rabbi Berger.

Dit begrip zal worden uitgedrukt in een ander vers uit het boek Zacharia, dat eveneens op de kroon zal worden gegraveerd.

‘En de HEER zal koning worden over de hele aarde. Dan zal de HEER de enige God zijn en zijn naam de enige naam. (Zacharia 14:9NBV)

Dit benadrukt het geloof in de ene ware God, een geloof dat Ezau en Jakob deelden en dat zal worden belichaamd in de Derde Tempel.

Rabbi Berger merkte op dat koninklijke dynastieën in Europa vaak beweerden afstammelingen te zijn van Koning David om hun claim om te regeren te rechtvaardigen.

"Het was duidelijk dat hun beweringen vals waren omdat ze op eigenbelang stoelden," zei Rabbi Berger. "Het bewijs was dat de wereld verder verdeeld werd door hun heerschappij. De ware koning verenigt mensen."

De rabbi legde uit dat, in tegenstelling tot de monarchieën die tot nu toe in Europese landen bestonden, de herstelde Davidische dynastie alle 70 naties zal verenigen in dienst van God, waarbij elke natie haar unieke kant aan de Messias en de Tempel aanbiedt.

"In deze generatie, wanneer het duidelijk is dat de Messias op komst is, slechts erop wachtend om zichzelf te openbaren, moeten we ons hart voorbereiden door daden te stellen die ons geloof versterken," zei Rabbi Berger. "Door een werkelijke kroon voor te bereiden, zetten we de eerste stap om de visie van een koning die we in ons hart hebben, concreet te maken.

"De schoonheid van een echte koning in de wereld is niet meer gezien sinds de verstrooiing begon en de profeten hebben ons verzekerd dat dat terug zou keren,” zei hij.

Giften voor dit project, klik hier.


************************
ENGLISH:

Design for King David Crown (Credit: Hazorfim)

“King David himself prophesied in Psalms that when his descendant arrives to re-establish the kingdom of God, all of the nations will bring gifts to the king,” said Rabbi Yosef Berger, the rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion.

 By: Adam Eliyahu Berkowitz - Breaking Israel News  

Speaking to Breaking Israel News in the midst of a month-long campaign to “prepare for the Messiah in the most practical manner” by creating a crown that will be presented to him as a gift upon his arrival in Jerusalem, Berger stressed the importance of universal participation in such a project. Berger believes making this crown will be the completion of the story of Jacob and Esau.      

Rabbi Yosef Berger is the son of Rabbi Shalom Berger, the spiritual leader of thousands of members of the Mishkoltz sect of Hasidic Jewry. Their family can trace their lineage, from father to son, directly back to King David.    

What does he mean the completion of the story of Jacob and Esau?  

From Your temple above Yerushalayim. The kings bring You tribute. Psalms 68:30  

This verse will be inscribed on the crown to emphasize this aspect of the gift. The rabbi explained that for this prophecy to materialize, the gift must come from the nations.  

“Jacob gave presents to Esau that Esau initially did not want to accept,” Rabbi Berger said, citing the verse in Genesis.   

Please accept my present which has been brought to you, for Hashem has favored me and I have plenty.” And when he urged him, he accepted. Genesis 33:11      

“Esau then suggested they continue their journey together,” Rabbi Berger said. “But Jacob demurred, assuring his brother that they would meet in Seir. Esau continued on to Seir but Jacob went directly to Sukkoth.”      

The verse has posed a difficulty for Torah scholars since Jacob and Esau do not, in fact, meet again.  

“The Torah is entirely truth,” Rabbi Berger said. “When Jacob said that he would meet Esau in the future, he did not lie. The future he was speaking of is in the days of moshiach (messiah), when the nations will bring sacrifices in the Temple during the holiday of Sukkoth.”  

Rabbi Berger cited a commentary on the Torah that prophesied that in the messianic era, the nation will return all of the gifts that Jacob gave to Esau.  

“This process of Esau returning gifts to Jacob was initiated in Solomon’s Temple when the nations brought gifts from afar,” Rabbi Berger explained. “Esau and Jacob are twin brothers and this brotherhood is what brings them together in the Temple.”  

The rabbi emphasized that the 70 nations brought gifts to the Temple not as a tribute to a conqueror but as a recognition that all men were united in their love for the one true god.  

Let kings of Tarshish and the islands pay tribute, kings of Sheba and Seba offer gifts. Let all kings bow to him, and all nations serve him. Psalms 72:10-11  

Rabbi Berger explained that the word in the verse translated as “pay” is יָשִׁיבוּ, which is more accurately translated as “to return.”  

“This is not paying a debt,” Rabbi Berger emphasized. “Just as Jacob gave gifts to Esau as an act of love, a gift given when two brothers are reunited, the gifts brought to the king and to the Temple by the nations to the Messiah will be gifts given from one brother to another.”  

“When the nations bring gifts to the Moshiach and the Temple, it will be the prophecy as written in Psalms and the embodiment of Esau returning the gifts from Jacob that he did not want to accept in the first place,” Rabbi Berger said.  

This concept will be expressed in another verse from the Book of Zechariah that will likewise be inscribed on the crown.  

And Hashem shall be king over all the earth; in that day there shall be one Hashem with one name. Zechariah 14:9

This emphasizes the belief in the one true God, a belief that Esau and Jacob shared and which will be embodied in the Third Temple.  

Rabbi Berger noted that royal dynasties in Europe often claimed to be descendants of King David in order to justify their claim to rule.  

“It was clear that their claims were false because they were built on self-interest,” Rabbi Berger said. “The proof was that the world was further divided by their rule. The true king unites people.”  

The rabbi explained that unlike the monarchies that existed until now in European countries, the restored Davidic dynasty will unite all 70 nations in the service of Hashem, with each nation bringing its unique aspect to the messiah and the Temple.  

“In this generation, when it is clear that the messiah is imminent, merely waiting to reveal himself, we need to prepare our hearts by performing acts that strengthen our belief,” Rabbi Berger said. “By preparing an actual crown, we are taking the first step toward bringing the inner vision of a king into reality.  

“The beauty of a true king has not been seen in the world since the exile began and the prophets assured us that it would return,” he said.  

After the crown is created, Rabbi Berger is planning to hold a ceremony dedicating the crown as the prophesied gift to the messiah-king from the nations. The crown will then be put on display until such time as its true recipient will arrive.

To donate to this project, click here.