06 augustus 2020

2020-08-06: Ondersteunt de Islam een joodse staat? - Does Islam Support a Jewish State?

Foto: Sara Zoabi

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Ondersteunt de Islam een joodse staat?

Het zal velen verbazen dat er enkele moslimpuristen zijn wiens letterlijke lezing en interpretatie van de Koran hen ertoe brengt de terugkeer van de Joodse overheersing naar het Heilige Land te ondersteunen.

door Tsvi Sadan en Esti Eliraz. - IsraelToday

Er zijn twee stromingen in de Islam die dit wereldbeeld vertegenwoordigen, de grotere Ahmadiyya-beweging met tientallen miljoenen aanhangers wereldwijd, en de kleinere Korani-sekte, die inheems is in Israël en de omringende landen.

Om licht te werpen op deze bewegingen, die door de mainstream Islam als ketters worden gebrandmerkt, sprak Israel Today met de lokale secretaris van de Ahmadiyya-beweging, Muad Odeh, en een van de meer uitgesproken Korani-activisten, Sara Zoabi.

Ahmadiyya - Religie Vereist Liefde

Israël Today: Hoeveel van jullie wonen er in Israël?

Muad Odeh: Onze gemeenschap werd opgericht in 1929, na een bezoek van een Ahmadi afgezant uit India [waar de beweging werd opgericht]. Hij werd door de Odeh-clan uitgenodigd in hun dorp Kababir [nu een buurt van Haifa]. Vandaag de dag zijn er zo'n 2.000 mensen.  

Het lijkt erop dat Jezus belangrijk voor je is. Waarom?

Jezus was een profeet die naar het volk van Israël werd gestuurd. Aan het kruis viel hij flauw, maar hij stierf niet. Na zijn kruisiging ging hij naar India, waar hij op 120-jarige leeftijd stierf. Zijn graf is gevonden in de stad Roza Bal in Kasjmir. Het islamitische establishment zegt echter dat in de koran staat dat hij naar de hemel is opgestegen en zal terugkeren. Daarom wachten de moslims op zijn terugkeer aan het einde van de dagen. Maar als we moeten geloven dat Jezus naar de hemel is opgestegen, wat is dan het verschil tussen ons en de christenen?  

Vergeleken met wat er vandaag de dag in de reguliere soennitische islam gebeurt, lijkt uw beweging pacifistisch.

We zeggen nee tegen geweld in welke vorm dan ook, verbaal of fysiek, maar we geloven wel in zelfverdediging. Dit is de enige echte vorm van jihad. Een restaurant opblazen is geen jihad. Moslimveroveringen in naam van de jihad is een schending van de islam.  

Het klinkt alsof je het onder islamitische heerschappij niet zo goed zou doen.

Ik wil alleen maar zeggen dat we onder de Islamitische Staat [of ISIS] als eerste zouden worden gedood, nog voor de joden.  

Toch gelooft u in het verspreiden van de islam.

Ja, maar op een prettige manier, in de liefde; niet met geweld, maar door overreding.  

Hoe verhoudt u zich tot de Joodse staat Israël?

Ik ben een gezagsgetrouwe en trouwe Palestijnse burger van Israël. Ik doe niets dat de veiligheid van Israël in gevaar kan brengen.  

Deelt u de grote Palestijnse visie of de kleinere?

Ik deel een kleine Palestijnse visie. Er is een goddelijke belofte dat de Joden op een dag naar hun land zullen terugkeren. Dat staat in de koran.

Maar uiteindelijk gaat het om het gedrag, niet om de belofte. Dit is gebaseerd op wat God tegen Mozes zei: 'Volg alleen gerechtigheid en rechtvaardigheid, zodat u in het land dat de Heer, uw God, u geeft, kunt leven en het bezitten'.

En toch begrijp ik persoonlijk het concept niet dat de belofte aan de ene gegeven is en niet aan de andere. Waarom werd de belofte aan jou gegeven en niet aan mij? Daarom zeg ik dat religie een egalitair karakter heeft en dat gebedshuizen voor iedereen open moeten staan.

Een paar weken geleden wilde een orthodoxe Jood samen met mij aanbidden en ik nodigde hem uit in onze moskee. Ik vertelde hem dat we Joodse gebedenboeken hebben en hij aanbad in onze moskee. Ik heb zelf bij een rabbijn gestudeerd en werd uitgenodigd om de Chanoeka-kaarsen aan te steken in een synagoge, wat ik ook heb gedaan.  

Je ontmoet regelmatig rabbijnen en priesters. Ontmoet je ook sjeiks en imams?

Nee. Hoewel we de ware islam vertegenwoordigen, vinden ze het niet fijn wat we zeggen. Wij geloven dat religie liefde predikt. Het openingshoofdstuk van de Koran zegt dat 'alle lof aan Allah, de Heer van het universum, toekomt'. In het Arabisch betekent Heer [Rab] iemand die voor mensen zorgt, iemand die hen de zon, water en geneeskrachtige kruiden geeft.

Op 28 juli zullen de islamitische Ahmadiyyans een jaarlijkse conferentie in het Hebreeuws houden, die gewijd zal zijn aan het vergroten van het wederzijds respect tussen mensen van verschillende religies.  

Korani - Een letterlijke lezing

Israël Today: Wat is de Korani-beweging?

Sara Zoabi: Het is een zionistisch stroming binnen de Islam, trouw aan de staat Israël, gelovend dat het een religieuze plicht is de Joden lief te hebben. Wij geloven dat het Joodse volk het uitverkoren volk is, en dat het Heilige Land aan hen toebehoort.

Er is geen discrepantie tussen Zionisme en Islam. Volgens de Koran hebben alleen de Joden een goddelijk recht op het Land Israël. Elke Koran-moslim is een echte zionist. En er zijn er veel, hoewel de meesten zich niet openlijk als zodanig zullen identificeren uit angst voor represailles.  

Als de Koran bevestigt dat dit land aan het volk van Israël is beloofd, waarom houden de meeste moslims er dan een andere mening op na?

Vandaag de dag zijn er vele stromingen binnen de Islam. Maar in de tijd van de profeet Mohammed splitste de islam zich op in slechts drie stromingen: de sjiieten, de soennieten en zij die de koran volgen. De meerderheid van de moslims is nu soennitisch. Elke moslim die echt gelooft in de Koran is Korani. Het verschil tussen de twee is dat terwijl de soennieten prioriteit geven aan de uitspraken en handelingen van Mohammed [opgenomen in de Hadith], de ‘Korani’ zich alleen op de Koran richt. Mohammeds uitspraken tegen de Joden zijn niet in de Koran te vinden, maar in de Hadith

U bent van mening dat Israël het land niet moet verdelen, maar dat zijn grenzen zich ook daadwerkelijk zullen uitbreiden.

Het Heilige Land is eigenlijk het hele gebied van Irak tot Egypte. De koran bepaalt de grenzen van dit land. De oprichting van een Groot Koninkrijk Israël, dat dit gebied bestrijkt, is een profetie in de Koran.  

Jeruzalem en de Tempelberg worden in de Koran niet eens genoemd. Waarom zijn ze vandaag de dag zo'n punt van conflict?

In de Koran staan 20 verzen waarin staat dat het land Israël aan de Joden toebehoort. Elke moslim weet dat de Al Aqsa Moskee [op de Tempelberg] slechts in vage termen wordt genoemd en dat de locatie ervan niet wordt onthuld. In feite is het hoogstwaarschijnlijk in Saoedi-Arabië.

In 1967, toen de Tempelberg in handen van Israël viel, was er geen 'Palestijns' volk en was de Tempelberg nooit onder Palestijns bestuur geweest. Het is een klein meningsverschil dat door de Palestijnen omgetoverd is tot een godsdienstoorlog.  

Kan er in Israël een zionistische moslimbeweging bestaan zonder dat zij voor hun leven hoeven te vrezen?

Dat hangt af van de autoriteiten. Helaas bevindt de Korani-beweging zich vandaag de dag tussen verschillende vuren. De islamitische beweging [gevestigd in het noorden van Israël] ziet ons als ketters, de Arabische politieke partijen zien ons als verraders en de regering ziet ons helemaal niet. We zijn een belaagde zionistische moslimminderheid die in angst leeft.

Tegen Sjeik Riad Ahmed [de geestelijke leider van de Korani die werd geïnterviewd in het nummer van februari 2016 van Israël Today] zijn doodsbedreigingen geuit en hij is ondergedoken. Zo worden moslims die Israël en het Joodse volk steunen, gedwongen te leven.

  

************************
ENGLISH:     

Foto: Sara Zoabi

Does Islam Support a Jewish State?

It may surprise many to learn that there are some Muslim purists whose literal reading and interpretation of the Koran leads them to support the return of Jewish rule to the Holy Land.

by Tsvi Sadan und Esti Eliraz- IsraelToday

There are two streams in Islam that hold this worldview, the larger Ahmadiyya movement with tens of millions of followers worldwide, and the smaller Korani sect, which is indigenous to Israel and surrounding countries.

To shed light on these movements, which are branded as heretical by mainstream Islam, Israel Today spoke to the local secretary of the Ahmadiyya movement, Muad Odeh, and one of the more outspoken Korani activists, Sara Zoabi.   

Ahmadiyya – Religion Requires Love

Israel Today: How many of you are in Israel?

Muad Odeh: Our community was founded in 1929, following a visit by an Ahmadi emissary from India [where the movement was founded]. He was invited by the Odeh clan to their village of Kababir [now a neighborhood of Haifa]. Today we number about 2,000 people.  

It seems that Jesus is important for you. Why?

Jesus was a prophet sent to the People of Israel. On the cross he fainted but did not die. Following his crucifixion, he went to India, where he died at the age of 120. His tomb is found in the city of Roza Bal in Kashmir. The Islamic establishment, however, says it is written in the Koran that he ascended to heaven and will return. This is why Muslims are awaiting his return at the end of days. But if we are to believe that Jesus ascended to heaven, what is the difference between us and the Christians?  

Compared to what is happening today in mainstream Sunni Islam, your movement seems pacifist.

We say no to violence in any form, verbal or physical, but we do believe in self-defense. This is the only true form of jihad. To blow up a restaurant is not jihad. Muslim conquest in the name of jihad is a violation of Islam.  

It sounds as if you would not fare very well under Islamic rule.

Let me just say that under the Islamic State [or ISIS], we would be the first to be killed, even before the Jews.  

Yet you believe in spreading Islam.

Yes, but in pleasant manner, in love; not by force, but through persuasion.  

How do you relate to the Jewish State of Israel?

I am a law-abiding and loyal Palestinian citizen of Israel. I do nothing that could compromise Israel’s security.  

Do you share the grand Palestinian vision or the smaller one?

I share a tiny Palestinian vision. There is a divine promise that the Jews will one day return to their land. This is written in the Koran.

However, in the final analysis what matters is the behavior, not the promise. This is based on what God told Moses: ‘Follow justice and justice alone, so that you may live and possess the land the Lord your God is giving you.’

And yet, I personally don’t understand the concept of promising to one and not the other. Why was the promise given to you and not to me? This is why I say that religion is egalitarian and prayer houses should be open to all.

A few weeks ago an Orthodox Jew wanted to pray together and I invited him to our mosque. I told him that we have Jewish prayer books and he prayed in our mosque. I myself have studied with a rabbi and was invited to light Hanukkah candles in a synagogue, which I did.  

You meet regularly with rabbis and priests. Do you also meet with sheikhs and imams?

No. Though we represent the true Islam, they don’t like what we are saying. We believe that religion preaches love. The opening chapter of the Koran says that ‘all praise is due to Allah, Lord of the universe.’ In Arabic, Lord [Rab] means one who takes care of people, one who gives them the sun, water and medicinal herbs.

On July 28th the Muslim Ahmadiyyans will hold an annual conference in Hebrew, which will be dedicated to enhancing mutual respect among people from different religions.  

Korani – A Literal Reading

Israel Today: What is the Korani Movement?

Sara Zoabi: It is a stream within Islam that is Zionist, loyal to the State of Israel, and believes that loving the Jews is a religious duty. We believe that the Jewish people are the Chosen People, and that the Holy Land belongs to them.

There is no disparity between Zionism and Islam. According to the Koran, only the Jews have a divine right to the Land of Israel. Every Korani Muslim is a true Zionist. And there are many, though most will not openly identify as such for fear of reprisals.  

If the Koran confirms that this land was promised to the People of Israel, why do most Muslims insist otherwise?

Today, there are many streams within Islam. But during the time of the Prophet Mohammed, Islam split into just three streams: the Shiites, the Sunnis and the Korani. The majority of Muslims are now Sunni. Every Muslim that truly believes in the Koran is Korani. The difference between the two is that while the Sunnis prioritize the sayings and actions of Mohammed [recorded in the Hadith], the Korani focus solely on the Koran. Mohammed’s remarks against the Jews do not appear in the Koran, but rather in the Hadith.  

You believe that Israel should not divide the land, but also that its borders will actually expand.

The Holy Land is actually the entire area from Iraq to Egypt. The Koran defines the borders of this land. The establishment of a Greater Kingdom of Israel covering this area is a Koranic prophesy.  

Jerusalem and the Temple Mount aren’t even mentioned in the Koran. Why are they such a focal point of conflict today?

In the Koran there are 20 verses stating that the Land of Israel belongs to the Jews. Every Muslim knows that the Al Aqsa Mosque [on the Temple Mount] is only referenced in vague terms, and its location is not revealed. In fact, it is most likely in Saudi Arabia.

In 1967, when the Temple Mount fell into Israel’s hands, there were no ‘Palestinian’ people and the Temple Mount had never been under Palestinian control. It is a minor dispute that the Palestinians have succeeded in turning into a religious war.  

Can a Zionist Muslim movement exist in Israel without fear?

That depends on the authorities. Unfortunately, the Korani movement today finds itself between a rock and a hard place. The Islamic Movement [based in northern Israel] sees us as heretics, the Arab political parties see us as traitors and the government doesn’t see us at all. We are a harassed Zionist Muslim minority living in fear.

Sheikh Riad Ahmed [the Korani spiritual leader who was interviewed in the February 2016 issue of Israel Today] has threats against his life and has gone into hiding. This is how Muslims who support Israel and the Jewish people are forced to live.