10 augustus 2020

2020-08-10: Vier rabbijnen vinden Yeshua (Jezus) - Four Rabbis Find Yeshua (Jesus)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De eerste gebeurtenis die we kennen vond plaats in een kleine stad in het zuiden van Polen, Pinczow (bij Krakau), rond het jaar 1680. Vier bekende rabbijnen - Rabbijn Krokeffer en Rabbijn Sender, beiden uit wat nu de Tsjechische Republiek is, en Rabbijn Chaija Chajon uit Turkije ontmoetten de opperrabbijn van Pinczow, door zijn volk interessant genoeg "Rabbijn Megalleh Amukkoth" genoemd (degene die diepe mysteries ontdekt).

Bron: IsraelToday

Na een intensieve studie van de Schriften, vooral toen ze de Hebreeuwse Profeten met het Nieuwe Testament vergeleken, begon de sluier van de ogen van de vier rabbijnen te vallen. Zij zagen dat veel van de profetieën uit het Oude Testament in de persoon van Jesjoea de Messias (Jezus Christus) in vervulling gegaan waren. Zij begonnen te begrijpen dat Jesjoea van Nazareth de Messias van Israël en de Verlosser van de mensheid is. Deze vier rabbijnen deelden twee overtuigingen: Het was voor hen duidelijk dat ze zich niet bij een niet-Joodse christelijke kerk moesten aansluiten, want als ze dat wel deden, zouden ze ophouden Joods te zijn. Ze zouden het Evangelie alleen in het geheim prediken onder goede vrienden.

De Messiaans-Joodse Kerk begint

In het begin van de 19e eeuw hebben veel christenen geleden onder de invasie van Napoleon in Europa en zagen dit als het begin van de eindtijd en de komende antichrist. Als gevolg daarvan werden veel protestantse groepen wakker geschud om zich te interesseren voor de toekomst van Israël. Door de Schriften te bestuderen, begrepen zij dat er nooit een vervulling van de profetie en van Gods plannen voor de Eindtijd zou zijn zonder de terugkeer van de Joden naar hun vaderland in Israël. Om de wederkomst van Christus te bespoedigen, begonnen veel protestantse kerken (voornamelijk in Groot-Brittannië, de VS en Duitsland) interesse te tonen in het uitnodigen van Joden om volgelingen van Jezus Christus (Messias Jesjoea) te worden.

Tot die tijd moesten Joden die Jesjoea als hun Messias accepteerden alle Joodse elementen van hun levenswijze opgeven. Nu mochten deze Joodse gelovigen in Jesjoea voor het eerst Joods blijven. Veel gemeenten onder de Anglicanen, Baptisten en andere denominaties hielpen bij de ontwikkeling van wat de "Christelijke Hebreeuwse Beweging" werd genoemd. Joden, die Jesjoea als hun Messias accepteerden, vormden Hebreeuwse groepen binnen en onder de paraplu van niet-Joodse christelijke kerken. Dit was een radicaal missionair concept voor dat tijdperk.

 The Church’s Ministry Among Jewish People (CMJ) is een Anglicaans voorbeeld van een dergelijke zendingsvereniging die in 1809 werd opgericht. Hun zendingsagenda voor het bereiken van het Joodse volk met het Evangelie omvatte ook:

- Verkondiging van het ‘Messiasschap’ van Jezus, eerst aan de Jood en ook aan de niet-Jood.

- Zich inspannen om aan de kerk haar Joodse wortels te laten zien...

- Het fysieke herstel van het Joodse volk tot Eretz Israël (het land van Israël) en hen aan te moedigen een onafhankelijke staat in het Heilige Land te vormen, decennia voordat het zionisme als beweging begon.

- Het aanmoedigen van de Hebreeuws-Christelijke/Messiaans-Joodse beweging

- Het aangaan van pro-Israëlische belangenbehartiging.

In 1813 begon een Hebreeuws-Christelijke gemeente genaamd "Benei Abraham" (Kinderen van Abraham) bijeen te komen in de kapel in Palestina Place, in het oosten van Londen. Dit was de eerste geregistreerde bijeenkomst van in Jezus gelovende Joodse gelovigen en de voorloper van de huidige Messiaans-Joodse gemeenten.

In haar hoogtijdagen had CMJ meer dan 250 zendelingen. Zij steunde de oprichting van het gecombineerde Anglicaanse en Lutherse bisdom in Jeruzalem in 1841, en de eerste verantwoordelijke was een van haar werkers, Michael Solomon Alexander, een voormalige Joodse rabbijn. Het genootschap was actief in de oprichting van de Christuskerk, Jeruzalem, de oudste protestantse kerk in het Midden-Oosten, voltooid in 1849, die nog steeds wordt geëxploiteerd door CMJ, hoewel ze niet onder het beheer van de Anglicaanse kerk staat.

 Joseph Rabinowitz

De volgende stap is gezet in Moldavië, een regio die eind 19e eeuw tot Rusland behoorde. Een Joodse koopman genaamd Joseph Rabinowitz, die in Kishinev woonde, maakte zich grote zorgen over het groeiende antisemitisme in de hele regio. Hij begon jonge Joden te helpen om uit Rusland te emigreren naar het Eretz-Israël om zo aan de vervolgingen te ontsnappen. Tijdens een van zijn regelmatige reizen naar Jeruzalem, terwijl hij op een dag op de Olijfberg liep, had Rabinowitz een sterke religieuze ervaring. Hij zag Jezus als een Jood op hem afkomen en zei: "Ik ben degene die je zoekt, ik ben de oplossing voor je probleem." Na deze ervaring was Rabinowitz ervan overtuigd dat Jesjoea de Messias en de Verlosser was. Vanaf dat moment veranderde zijn leven. Hij besloot om niet langer zo hard te werken om Joden naar Israël te brengen, maar in plaats daarvan al zijn energie en middelen te investeren in evangelisatie onder Joden in Moldavië om hen voor de Messias te winnen.

Degenen die gered werden, vormden in zijn geboortestad Kishinev de eerste onafhankelijke gemeente sinds de eerste eeuwen van Messiasbelijdende Joden. Hij stond erop dat zijn gemeente niet verbonden was met een christelijke kerk. Dit markeerde de geboorte van de volledig onafhankelijke Messiaans-Joodse Beweging in de moderne tijd.  

Hatikva: een natie brengt hoop

Tegen het einde van de 2de Wereldoorlog waren zes miljoen Joden afgeslacht. De Verenigde Naties kwamen in actie en op 29 november 1947 stemde een meerderheid van 33 staten vóór de oprichting van een onafhankelijke Joodse staat. Op 14 mei 1948 kondigde Ben Gurion, de eerste premier van Israël, de oprichting van de soevereine staat Israël aan. Deze gebeurtenis veranderde het perspectief van de wereld op het Joodse volk om hen Tikvah (hoop) te geven voor de toekomst in een directe vervulling van Ezechiël's profetie.

En het gebeurde dat in het jaar dat Israël werd opgericht, veel Joden Yeshua begonnen te erkennen als hun Messias. Anderen, die al geheime volgelingen van Jesjoea waren, besloten hun geloof in het openbaar te belijden, zowel in Israël als in Amerika en Europa. Het momentum van de Messiaanse groei vermenigvuldigde zich exponentieel na de Zesdaagse Oorlog in juni 1967 en het herstel van Jeruzalem voor het Joodse volk.

Er was iets met de pasgeboren staat Israël dat tegen enorme overmacht in en met reëel gevaar voor uitroeiing in opstand kwam toen alle omringende Arabische naties probeerden het Joodse volk te vernietigen en "in de zee te drijven", waarover de Arabieren ooit opgeschept hadden. Toen in juni 1967 Arabische legers met tanks van alle kanten kwamen opgerukt, gebeurde er opnieuw een wonder. En de mensen van "kleine David versloeg Goliath" van over de hele wereld vroegen zich af: "Hoe kon zoiets gebeuren?"

Toen de Joden de oude stad van Jeruzalem, de Tempelberg en de Westelijke Muur van onder de Jordaanse overheersing heroverde in een oorlog tegen alle Arabische legers die maar zes dagen duurde, voelde het Joodse volk zich gezegend en trots. Voor veel Christenen en Joden was dit een duidelijk teken dat God hen niet in de steek had gelaten. De vele Joden die nu Jesjoea de Messias volgen, hebben zelfs hun eigen Messiaanse volkslied, Hatikvah, geproduceerd. In 1948 waren er ongeveer anderhalf miljoen Joden in Israël.  Tegen het einde van de Zesdaagse Oorlog in 1967 was dit aantal gegroeid tot 2,5 miljoen.  

Profetieën vervuld

Er staan veel belangrijke profetieën over Israël in de Bijbel en met de terugkeer van het Joodse volk naar Eretz Israël lijken er minstens vier in vervulling te zijn gegaan:

(1) De Joden zullen het land Israël weer bezitten als hun eigen onafhankelijke staat (Amos 9:11-15).

(2) De Joden zullen terugkeren naar het land, komende van de vier hoeken van de aarde - noord, zuid, oost en west (Jesaja 43:5-6).

(3) Het dorre woestijnland zal een enorme groene tuin worden. Vandaag de dag is Israël een weelderige groene tuin, terwijl veel van de omringende landen kale woestijnen zijn (Jesaja 35:1-2; 41:18-20).

(4) Voor de eindtijd zal Jeruzalem bevrijd worden van de heerschappij van de heidenen en zal het de hoofdstad van Israël zijn (Zacharia 1:17; 2:4; 12:1-9).

 

  *************************
ENGLISH: 

For 1,400 years, between the 4th and 18th centuries, there was not a single Messianic Jewish church or congregation on earth. Then suddenly, in the late 17th century, in a sovereign and supernatural way, the Holy Spirit began to bring Jews back to their Messiah Yeshua (Jesus). It was like a resurrection from the dead!

Source: IsraelToday

The first event that we know about happened in a small town in southern Poland, Pinczow (near Krakow), around the year 1680. Four well-known rabbis – Rabbi Krokeffer and Rabbi Sender, both from what is now the Czech Republic, and Rabbi Chaija Chajon from Turkey met with the Chief Rabbi of Pinczow, interestingly called by his people “Rabbi Megalleh Amukkoth” (the one who discovers deep mysteries).

After intensive studies of the scriptures, especially as they compared the Hebrew Prophets with the New Testament, the veil began to fall from the eyes of the four rabbis. They saw that many of the Old Testament prophecies were fulfilled in the person of Yeshua the Messiah (Jesus Christ). They began to understand that Yeshua of Nazareth is the Messiah of Israel and the Savior of mankind. These four rabbis shared two convictions: It was clear to them they should not join any Gentile Christian church for if they did, they would cease to be Jews. They would preach the Gospel only in secret among close friends.

The Messianic Jewish Church begins

In the beginning of the 19th century many Christians suffered under the invasion by Napoleon of Europe and saw it as the beginnings of the End Times and the coming Anti-Christ. As a result, many Protestant groups were awakened to take an interest in the future of Israel. By studying the scriptures, they understood there would never be a fulfillment of prophecy and God’s plans for the Last Days without the return of the Jews to their homeland in Israel. In order to hasten the Second Coming of Christ, many Protestant churches (mainly in Britain, the US and Germany) began to take an interest in inviting Jews to become followers of Jesus Christ (Messiah Yeshua).

Until then, Jews who accepted Yeshua as their Messiah had to give up all Jewish elements of their lifestyle. Now, for the first time, these Jewish believers in Yeshua were allowed to continue living as Jews. Many congregations among the Anglicans, Baptists, and other denominations helped to develop what was called the “Christian Hebrew Movement.” Jews, who accepted Yeshua as their Messiah, formed Hebrew groups inside and under the umbrella of Gentile Christian churches. This was a radical missionary concept for that era.

The Church’s Ministry Among Jewish People (CMJ) is an Anglican example of this kind of missionary society founded in 1809. Their missionary agenda for reaching Jewish people with the Gospel included:

  • Declaring the Messiahship of Jesus to the Jew first and also to the non-Jew
  • Endeavoring to teach the Church its Jewish roots
  • Encouraging the physical restoration of the Jewish people to Eretz Israel (the land of Israel) and forming an independent state in the Holy Land, decades before Zionism began as a movement
  • Encouraging the Hebrew Christian/Messianic Jewish movement
  • Engaging in pro-Israel advocacy.

In 1813, a Hebrew-Christian congregation called “Benei Abraham” (Children of Abraham) started meeting at the chapel in Palestine Place, east London. This was the first recorded assembly of Jewish believers in Jesus and the forerunner of today’s Messianic Jewish congregations.

In its heyday, CMJ had over 250 missionaries. It supported the creation of the combined Anglican and Lutheran Bishopric in Jerusalem in 1841, and the first incumbent was one of its workers, Michael Solomon Alexander, a former Jewish rabbi. The society was active in the establishment of Christ Church, Jerusalem, the oldest Protestant church in the Middle East, completed in 1849, which is still operated by CMJ though not under the control of the Anglican Church.

 Joseph Rabinowitz

The next step occurred in Moldova, a region belonging to Russia in the late 19th century. A Jewish merchant named Joseph Rabinowitz, who lived in Kishinev was very concerned about the growing antisemitism throughout the entire region. He began helping young Jews emigrate from Russia to the Eretz Israel to escape persecutions. During one of his regular trips to Jerusalem, while walking on the Mount of Olives one day, Rabinowitz had a strong religious experience. He saw Jesus as a Jew coming towards him, saying: “I am the one whom you seek; I am the solution to your problem.” After this experience, Rabinowitz was convinced that Yeshua was the Messiah and Savior. From that moment on, his life changed. He decided to cease working so hard to bring Jews to Israel, but instead, to invest all his energy and resources on Jewish evangelism in Moldova to win them to the Messiah.

Those who were saved, in his hometown of Kishinev, formed the first independent congregation of Messianic Jews since the first centuries. He insisted that his congregation was not affiliated with any Christian church. This marked the birth of the completely independent Messianic Jewish Movement in the modern era.  

Hatikva: a nation brings hope

By the end of World War 11, six million Jews had been slaughtered. The United Nations took action and on November 29th, 1947 a majority of 33 states voted for the creation of an independent Jewish state. On the 14th May 1948, Ben Gurion, Israel’s first Prime Minister, announced the creation of the sovereign state of Israel. This event changed the perspective of Jewish people the world over giving them Tikvah (hope) for the future in a direct fulfillment of Ezekiel’s prophecy. Deze gebeurtenis veranderde het perspectief van het Joodse volk de wereld over het geven van hoop

And it happened that in the very year that Israel was established, many Jews began to recognize Yeshua as their Messiah. Others, who were already secret followers of Yeshua, decided to make their faith public, both in Israel as well as America and Europe. The momentum of Messianic growth multiplied exponentially after the Six Day War in June of 1967 and the restoration of Jerusalem to the Jewish people.

There was something about the newborn state of Israel standing up against enormous odds and in real danger of extinction when all the surrounding Arab nations tried to annihilate the Jewish people and “cast them into the sea” as they once boasted. When Arab armies with tanks came from all sides in June of 1967, and again, a miracle happened and “little David beat Goliath,” people around the world wondered: “How could such a thing have happened?”

When the Jews re-took the Old City of Jerusalem, the Temple Mount and the Western Wall from Jordanian domination in a war against all the Arab armies that lasted only six days, Jewish people felt blessed and proud. For many Christians and Jews this was a clear sign that God had not abandoned them. The many Jews now following Yeshua the Messiah even produced their own Messianic National Anthem, Hatikvah. In 1948, there were about one and a half million Jews in Israel.  By the end of the Six Day War in 1967, the number had grown to 2.5 million.  

Prophecies fulfilled

There are many important prophecies about Israel in the Bible and with the return of the Jewish people to Eretz Israel, at least four of these seemed to have been fulfilled:

(1) The Jews will possess the land of Israel again as their own independent state (Amos 9:11-15).

(2) The Jews will return to the land, coming from the four corners of the earth – north, south, east and west (Isaiah 43:5-6).

(3) The arid desert land will become a huge green garden. Today Israel is a lush green garden, while many of the surrounding countries are barren deserts (Isaiah 35:1-2; 41:18-20).

(4) Before the end times, Jerusalem will be freed from the dominion of the Gentiles and will be the capital of Israel (Zechariah 1:17; 2:4; 12:1-9).