11 augustus 2020

2020-08-11: Moderne Moabiet houdt van Israël - Modern Moabite Loves Israel

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Naarmate meer inheemse Christenen hun opgelegde Arabische identiteit afschuiven, keert de affiniteit met Israël en het Joodse volk terug.

door David Lazarus- IsraelToday

Afeef Halash, een Jordaanse Moabiet, komt elk jaar naar Israël, waar hij een klein appartement huurt. Hij is op bezoek geweest bij de president van Israël en heeft met Israëlische regeringsfunctionarissen in de Knesset gesproken om uit te leggen waarom hij als Arabier van het Joodse volk houdt. Afeef heeft ook via de Israëlische ministers het Joodse volk uitgedaagd "hun Joodse Koning Jezus" te omarmen. Afeef gaf aan mij een exclusief interview voor Israël Today.

"Ik waarschuwde de Israëli's om hun land niet weg te geven en te zondigen tegen God, die hen het land in een verbond gaf," zei hij over een recente ontmoeting met Israëlische politici. "Ik stelde voor dat Israël een Joodse staat moet blijven met een verenigd Jeruzalem als hoofdstad. Ik bid daarvoor. Maar het herstel van het land is slechts 50 procent van het volledige herstel. Israël heeft haar Messias en ware Koning nodig," gelooft hij.

Afeef komt uit de zuidelijke woestijn van Jordanië, het oude Koninkrijk van Moab. Zijn stamboom gaat honderden jaren terug, en met zijn ongewoon "roodachtige" haar ziet hij zichzelf als een directe afstammeling van de Bijbelse Ruth, de Moabitische overgrootmoeder van Koning David, die de voorvader van de Messias is. "Vanwege Ruth's verbondenheid met het Joodse volk is het voor mij als Moabiet een eer om me deel te voelen van deze oude Joodse erfenis", glimlacht hij.

Opgegroeid in de Moslimwereld, zegt Afeef dat hij geleerd heeft om Joden en Christenen te haten. In 1977 bezocht hij met enkele vrienden een kerk. Kort daarna kwam Afeef tot geloof in Jezus nadat Christenen in Karak, de oude hoofdstad van Moab, hem "liefde betoonden, wat mij beschaamd maakte”.

Jarenlang na zijn bekering gaf Afeef nog "de Joden de schuld van alles wat er in de wereld en in mijn eigen land fout ging." In 1993, toen Afeef een conferentie voor predikanten uit het Midden-Oosten op Cyprus bijwoonde, was hij verontwaardigd dat ook Messiasbelijdende Joden uit Israël waren uitgenodigd. "Ik voelde dat ik misleid was, dus ik besloot naar huis te gaan", herinnert hij zich. "Maar er waren geen vluchten naar Jordanië tot de laatste dag van de conferentie. Ik had zo'n grote moeite met deze Joodse leer, dat Israël een centrale rol speelt in Gods plan, dat ik samen met een groep Arabische predikanten tijdens de bijeenkomst uit protest de zaal heb verlaten. Afeef geeft toe dat hij een beetje een onruststoker was. Ik herinner me dat. Ik was er ook bij.

Afeef was geschokt toen de organisatoren hem weer uitnodigden, dit keer naar Jeruzalem. "Toen ik op de eerste rij van de bijeenkomst zat, nam de Heilige Geest me mee op reis en liet me het hele verhaal zien van Gods verbond met Abraham en de rol van Israël in Gods koninkrijk. Ik had deze dingen vele malen bestudeerd, maar zag ze nu in een nieuw licht. Ik begon te huilen, te trillen en ik bekeerde me. Toen ik naar de preekstoel liep en berouw toonde en om vergeving begon te vragen, verzamelden zich Messiasbelijdende Joodse predikanten om mij heen en toen mijn Israëlische broeders en zusters me vergaven voor mijn haat jegens Israël, voelde het alsof mijn ketenen verbroken werden en ik vrij werd gezet," herinnert hij zich.

Afeef vertelde me dat sinds hij leerde om van het Joodse volk te houden, zijn leven, wandel met God en zijn bediening exponentieel zijn gegroeid. De inheemse Arabische evangelisatiebediening die hij oprichtte is nu waarschijnlijk verreweg de grootste ter wereld. Hij leert ook Arabische Christenen in het Midden-Oosten dat ook zij Israël moeten liefhebben en ondersteunen.

Afeef wijst erop dat Jordanië altijd een toevluchtsoord is geweest, of het nu voor David was toen hij vluchtte voor koning Saul, of toen de vroege Joodse gelovigen naar Pella vluchtten. Zelfs vandaag de dag is Jordanië een toevluchtsoord geworden voor vluchtelingen uit Syrië en Irak. "Ik ben een inheemse Jordaniër," zegt hij. "Een minderheid in mijn eigen land.  Meer dan 70 procent van de Jordaanse bevolking is een vluchteling of stamt af van een vluchteling. Jordanië, vooral Moab, mijn thuisland, zal weer een toevluchtsoord zijn volgens de profetieën die voorspellen dat Jeruzalem door zijn vijanden zal worden overheerst", gelooft Afeef.

"Het is nodig dat Bijbelgetrouwe gelovigen van over de hele wereld pal gaan staan  voor Israël,  net zoals Ruth de Moabitische bij de Joodse Israëlische Naomi bleef," zegt Afeef. "God zegene Israël," besluit hij met de ogen naar de hemel gericht. "Want Hij zal niet komen voordat Israël haar Messias herkent.” Hij bidt: "Gezegend is Hij die komt in de naam van de Heer.


*********************************
ENGLISH:

"Modern Moabite Loves Israel As more indigenous Christians shrug off their imposed Arab identity, affinity for Israel and the Jewish people returns

by David Lazarus - IsraelToday

Afeef Halash, a Jordanian Moabite, comes every year to Israel, where he rents a small apartment. He has visited with the president of Israel and spoken to Israeli government officials in the Knesset explaining why he as an Arab loves the Jewish people. Afeef has also challenged the Israeli ministers that the Jewish people need to embrace “their Jewish King Jesus.” I sat down with Afeef for an exclusive interview with Israel Today.

“I warned the Israelis not to give their land away and sin against God, who gave them the land in covenant,” he said about a recent meeting with Israeli politicians. “I suggested that Israel must remain a Jewish state with a united Jerusalem as its capital, and prayed to that effect. But the restoration of the land is only 50 percent of the full restoration. Israel needs her Messiah and true King,” he believes.

Afeef comes from the southern desert of Jordan, the ancient Kingdom of Moab. His family tree goes back hundreds of years, and with his unusually “reddish” hair, he sees himself as a direct descendant of the biblical Ruth, the Moabite great grandmother of King David and ancestor to the Messianic line. “Because of Ruth’s connection to the Jewish people, it is an honor for me as a Moabite to feel a part of this ancient Jewish heritage,” he smiles.

Growing up in the Muslim world, Afeef says he was taught to hate Jews and Christians. In 1977, he and some friends attached a church, but soon after Afeef came to faith in Jesus after Christians in Karak, the ancient capital of Moab, showed him “love, which put me to shame.”

For years after his conversion, Afeef still “blamed the Jews for everything that went wrong in the world and in my own country.” In 1993, when Afeef attended a conference for Middle East pastors in Cyprus, he was outraged to find that Messianic Jews from Israel had also been invited. “I felt that I had been tricked, so decided to go home,” he recalls. “But there were no flights to Jordan until the last day of the conference. I was so bothered by these Jews teaching that Israel has a central part in God’s plan that I led a group of Arab pastors to walk out during the meeting in protest.” Afeef admits that he was a bit of a troublemaker. I remember. I was there, too.

Afeef was shocked when the organizers invited him back, this time to Jerusalem. “As I was sitting in the front row of the meeting, and the Holy Spirit took me on a journey and showed me the whole story of God’s covenant with Abraham and the role of Israel in God’s Kingdom. I had studied these things many times, but now saw them in a new light. I started to weep, shake and repent. As I jumped up to the pulpit and began repenting and asking for forgiveness, Messianic Jewish pastors gathered around, and when my Israeli brothers and sisters started forgiving me for my hatred towards Israel, I felt like my chains were broken and I was set free,” he remembers.

Afeef told me that ever since he learned to love the Jewish people, his life, walk with God and ministry have grown exponentially. The indigenous Arab evangelism ministry he founded is now probably by far the largest in the world. He also teaches Arab Christians across the Middle East that they, too, need to love and support Israel.

Afeef points out that Jordan has always been a place of refuge, whether for David when he fled from King Saul, or when the early Jewish believers fled persecution to Pella. Even today, Jordan has become a home to refuges from Syria and Iraq. “I’m an indigenous Jordanian,” he says. “A minority in my own country.  More than 70 percent of the people of Jordan are refugees or decedents of refugees. Jordan, especially Moab, my homeland, will be a place of refuge once again according to the prophecies that foretell Jerusalem being sounded by its enemies,” Afeef believes.

“Israel needs the true Bible-believers around the world to stand with her the same way Ruth the Moabite stood with the Jewish Israeli Naomi,” Afeef says. “God bless Israel,” he concludes with eyes lifted heavenward. “For He will not come until Israel recognizes her Messiah and prays ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord.'”