13 augustus 2020

2020-08-13: Terreur b.v. – Een nieuw artikel van Simon Soesan - Terror e.g. - A new article by Simon Soesan

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Toen in september 1970 de PLO (een door minister Kaag erkende padvindersclub) 3 passagiersvliegtuigen kaapte en die nabij Zarqa (Jordanië) parkeerde op het voormalig Dawson vliegveld, hadden een aantal Europese vliegmaatschappijen er genoeg van: berekeningen toonden aan dat het goedkoper was de terroristen af te kopen, in plaats van hoge verzekeringen te betalen. Het laten ontploffen van drie vliegtuigen tegelijk was wel een dure pil voor ze. Ook de KLM was er als de kippen bij en betaalde mee aan deze creatieve oplossing.

Door Simon Soesan -

Ik weet het: dit is niet algemeen bekend en ik hoop dat de KLM me aanklaagt voor deze beschuldiging.

Want het gaat veel verder: meer dan 65% van de drugshandel in onze wereld wordt beheerd door Hezbollah. Toen ik jaren geleden, als soldaat in noord-Libanon rondliep, ontdekten we in de buurt van Amiq eindeloze velden met papaverbloemen en andere, eindeloze velden met cannabis. Als geintje vroegen we toestemming om die boel plat te branden, wat met zenuwen direct werd verboden: niet aanraken.

Hezbollah is een business. Met branches over de hele wereld, tot aan uw favoriete coffeeshop aan toe. Dat ze een deel van de winst investeren in het platbombarderen van mijn land, is een bijzaak, waarvan de bedoeling is u goed bezig te houden. Omdat men weet dat hun ondersteuning in Europa afhangt van de vaak analfabete allochtone Arabische jongeren, zorgt men ervoor dat het anti-Israel lawaai groter is dan hun ware zaken.

Al jaren gaat dat zo. Europese regeringen schudden zweterig de handen van de Hezbollah leiding, die, net als in een film, twee mogelijkheden geeft: werk mee of sterf. Gedurende de laatste jaren werd dat een stapje verder gebracht. Hezbollah had opslagruimte nodig in Europa. Hezbollah had chemische producten nodig uit Europa. Hezbollah moest wapenonderdelen hebben uit Europa. Het ging zelfs zo ver dat, helemaal in het openbaar, een firma in Zeeland opeens toebehoorde aan Iran en gewoon verboden dingen produceert voor de wapens van Hezbollah

U vraagt waar de Nederlandse regering is in dit verhaal?

Die hihihi, hahaha, stond erbij en keek ernaar. Terwijl bepaalde personen er op een bepaalde manier ook nog iets aan over hielden. Tot op de dag van vandaag wordt terrorisme ondersteund door de Nederlandse regering. En als je dan op heterdaad wordt betrapt, dan zeg je als minister gewoon dat geen idee hebt waarheen je geld aan uitgeeft. In Nederland kun je gewoon aanblijven als minister, het volk is toch te druk bezig met het proberen te snappen waarom Nederland duizenden bomen omhakt. Dat wordt ook afgekocht met een smoesje van “Is goed voor de natuur”.

Zeker is dat het niet goed is om in een haven chemische troep op te slaan, vooral zonder voorzorgsmaatregelen. Iedereen had gezegd dat het wel goed was, dat er niets kon gebeuren. Toen onze premier enkele jaren terug in de VN luchtfoto’s liet zien en Libanon ervan beschuldigde gevaarlijke chemische troep in de haven van Beiroet te hebben opgeslagen, werd hij uitgelachen.

Toen onze regering discreet Europese regeringen waarschuwde dat er in diverse Europese steden chemische troep ligt opgeslagen, behorende aan Hezbollah, moesten we onze mond houden.

Vier jaar geleden werd er in België een wagen gespot, waar een vuile bom in was geplaatst. Weer waarschuwde onze regering die de EU landen met een nauwkeurige beschrijving en met een aanbeveling de grenzen te sluiten. De “shitstorm” van verontwaardiging was ongelooflijk. Waar bemoeien we ons mee.

De auto werd door ons gevonden en staat al jaren in Israël, overigens.

Uw regering heeft andere prioriteiten. Ik hoef deze niet te analyseren. Wat een mazzel is, want de redenen achter deze prioriteiten lijken mij niet democratisch en erg ongezond. Maar EU en zeker Nederland, weet het beter. Mocht er binnenkort iets ontploffen en mocht dat schade en slachtoffers brengen, dan komt uw regering wel weer met een mooi smoesje. U kunt nog steeds lekker naar een coffeeshop, waar ze u gaarne helpen de realiteit te vergeten.

En ach, na die knal kunt u altijd een verse joint aansteken om te kalmeren. Met de complimenten van de Hezbollah.**************************
ENGLISH:

When in September 1970 the PLO (a Scout Club recognized by Minister Kaag) hijacked 3 passenger planes and parked them near Zarqa (Jordan) at the former Dawson airport, a number of European airlines had had enough: calculations showed that it was cheaper to kill the terrorists instead of paying high insurance. Detonating three planes at once was an expensive pill for them. KLM was also there like the chickens and contributed to this creative solution.

By Simon Soesan - August 10, 2020

I know: this is not generally known and I hope that KLM will sue me for this accusation.

Because it goes much further: more than 65% of the drug trade in our world is managed by Hezbollah. Years ago, when I was a soldier in northern Lebanon, we discovered endless fields of poppy flowers and other endless fields of cannabis near Amiq. As a joke, we asked for permission to burn that thing down, which was immediately forbidden with nerves: do not touch.

Hezbollah is a business. With branches all over the world, right down to your favorite coffee shop. That they invest part of the profit in bombing my country is an afterthought, the intention of which is to keep you busy. Knowing that their support in Europe depends on the often illiterate immigrant Arab youth, they ensure that the anti-Israel noise is greater than their true business.

It has been like this for years. European governments sweatily shake hands with the Hezbollah leadership, which, just like in a movie, offers two options: cooperate or die. In recent years this has been taken a step further. Hezbollah needed storage space in Europe. Hezbollah needed chemical products from Europe. Hezbollah had to have weapon parts from Europe. It even went so far that, completely in public, a company in Zeeland suddenly belonged to Iran and simply produces forbidden things for Hezbollah's weapons.

You ask where the Dutch government is in this story?

That hihihi, hahaha, stood there and looked at it. While certain people in a certain way also got something from it. To this day, terrorism is supported by the Dutch government. And if you are caught red-handed, then as a minister you simply say that you have no idea where your money is being spent. In the Netherlands you can stay on as a minister, the people are still too busy trying to understand why the Netherlands is chopping down thousands of trees. That is also bought off with an excuse of “Good for nature”.

It is certain that it is not good to store chemical waste in a port, especially without precautions. Everyone had said it was okay, nothing could happen. When our prime minister showed aerial photos in the UN a few years ago and accused Lebanon of storing dangerous chemical junk in the port of Beirut, he was laughed at.

When our government discreetly warned European governments that chemical junk belonging to Hezbollah is stored in several European cities, we had to shut up.

Four years ago, a car was spotted in Belgium in which a dirty bomb had been placed. Once again, our government warned those EU countries with an accurate description and a recommendation to close the borders. The "shit storm" of outrage was unbelievable. What do we get involved in.

The car was found by us and has been in Israel for years, by the way.

Your government has other priorities. I don't have to analyze these. Which is lucky, because the reasons behind these priorities do not seem to me to be democratic and very unhealthy. But the EU, and certainly the Netherlands, knows better. Should something explode soon and should it cause damage and casualties, your government will come up with a nice excuse. You can still go to a coffee shop, where they are happy to help you forget about reality.

And well, after that bang you can always light a fresh joint to calm down. With the compliments of Hezbollah.

google translate