13 augustus 2020

2020-08-13: Waarom kunnen de Joden niet zien dat Jezus de Messias is? - As a Messianic Jewish pastor in Israel, I get this question all the time.

Nederlands -English

NEDELANDS:

Als Messiasbelijdende Joodse voorganger in Israël krijg ik deze vraag steeds weer.  

door David Lazarus- IsraelToday

"Waarom kunnen de Joden niet zien dat Yeshua (Jezus) de beloofde Messias is? Het is zo duidelijk uit de Bijbel. Lezen ze de profetieën niet?"

Dat is een vraag die ik de hele tijd krijg. De mensen lijken te denken dat de Joden hun eigen Messias gemakkelijker zouden moeten kunnen herkennen dan anderen, en kunnen het voortdurende Joodse verzet tegen het Evangelie niet doorgronden. Hoe komt dat?

Verzet tegen het Evangelie is geen Joods probleem.

Het moet ons niet verbazen dat het Joodse volk Yeshua (Jezus) afwijst. Leert de Bijbel ons niet dat wij allen, mannen en vrouwen, zowel Joods als niet-Joods, ons om dezelfde reden tegen het Evangelie verzetten, onze zonde en de hoogmoed die weigert onze behoefte aan een Messias of zijn vergeving te erkennen? Hierin is er geen verschil tussen Jood en niet-Jood. Verzet tegen het Evangelie is gebruikelijk onder alle volken, en er zullen altijd maar weinigen zijn die bereid zijn om de nauwe poort binnen te gaan en te leven volgens de leer van Yeshua.

De Messias zelf, zelfs toen Hij op deze aarde wandelde en door de mensen werd gezien, werd Hij afgewezen. Maar was hij daar verbaasd over? Vroeg hij aan de Joden: "Wat is er mis met jullie? Kun je niet lezen wat er in de Bijbel staat?" Yeshua wist dat het diepere, moeilijkere probleem van het Joodse verzet tegen zijn boodschap in de harten, niet in de hoofden, van de mensen zat. Het geloof in God of de Messias is nooit alleen een kwestie van Bijbelkennis. Er moet altijd een bereidwillige geest zijn om zich te onderwerpen en te gehoorzamen, en in deze zaak zijn niet-Joden niet beter in staat dan Joden. Yeshua begreep dit goed en heeft daarom eindeloos veel medelijden met zijn volk (hij weende over Jeruzalem). Inderdaad, het was om ons hart te veranderen dat de Messias in de eerste plaats kwam.

Waarom verbaast het ons dat iemand, Jood of niet-Jood, het moeilijk vindt om in Yeshua te geloven? Denken we dat het Joodse volk op de een of andere manier niet in staat is om te zien wat Christenen zo duidelijk in de Bijbel zien? Uit mijn ervaring blijkt dat Joden in hun Bijbelkennis niet meer onwetend zijn dan Christenen. In feite is het Joodse volk vaak beter geïnformeerd, met name over de Hebreeuwse Schriftteksten. Misschien moeten we ons afvragen waarom we niet meer medeleven en geduld hebben met hen die niet duidelijk kunnen zien vanwege de geestelijke duisternis waardoor de Evangelische waarheid voor hun hart verborgen blijft?  

Het komt door de duivel

"…dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind, opdat de verlichting met het Evangelie van de heerlijkheid van Christus, Die het beeld van God is, hen niet zou bestralen." (2 Kor. 4:4 HSV).

We moeten niet vergeten dat er ook een geestelijke reden is voor de blindheid van mensen ten opzichte van het Evangelie. Ik geloof dat het een van de belangrijkste doelen van de vijand is om het Joodse volk te vernietigen. Het volk van Israël, dat sinds de tijd van Abraham is uitverkoren om een licht te zijn voor de naties en de Bijbelse boodschap te verspreiden naar de uiteinden van de aarde, is een principieel doelwit van alle machten en autoriteiten die zich tegen het Evangelie verzetten. En laten we niet vergeten dat zelfs "de zaligheid uit de Joden is" (Johannes 4:22HSV).  

Een mysterieuze sluier

De Bijbel zegt dat er een sluier over de ogen van het Joodse volk ligt als zij de Schriften lezen (2Kor 3:14). Dat geestelijke blindheid het nu voor Israël moeilijk maakt om haar Messias te ontvangen, wordt in de Schrift een mysterie genoemd en lijkt een fenomeen te zijn dat uniek is voor het Joodse volk. Het feit dat de verharding van Israël de deur openzette voor de komst van het Evangelie naar de volken is nog een reden om medelijden te hebben met het Joodse volk nu zij moeite hebben om Yeshua te herkennen. Zeker, er kan geen plaats zijn voor ongeduld en onnodige schuld naar Israël vanwege het verzet van Israël tegen het Evangelie.

Maar de vijanden van het Evangelie gebruiken deze geestelijke blindheid om het heilsplan voor Israël en de hele wereld in twijfel te trekken. De geestelijke sluier die het voor het Joodse volk moeilijk (niet onmogelijk) maakt om zijn Messias te herkennen, wordt ten onrechte gebruikt als een excuus om de trouw van God te ondermijnen. Hij is trouw aan zijn beloften voor de toekomst en de Bijbel blijft betrouwbaar. Deze demonische leugen moet worden weerstaan en in plaats daarvan zouden de mysterieuze en wonderbaarlijke wegen van God en Zijn trouw aan Israël een overdaad aan liefde en zorg voor het Joodse volk moeten genereren.  

Wie heeft er schuld?

We kunnen niet voorbijgaan aan het feit dat veel van Israëls verzet tegen het Evangelie is veroorzaakt door Christenen door de eeuwen heen. Het valt buiten het bestek van dit essay om in detail in te gaan op de problemen die het antisemitisme in de kerk heeft veroorzaakt bij het Joodse volk en de complicaties die dit veroorzaakt bij het presenteren van het Evangelie. Het volstaat te zeggen dat totdat er een brug is gebouwd over het onrustige water dat de Kerk en de Synagoge scheidt, geen significant aantal Joden zelfs maar kan overwegen dat Jezus de Messias is. Het Joodse volk moet een echte demonstratie krijgen van het ware gezicht van Yeshua en van zijn ware gevoelens voor hen.

Christenen moeten begrijpen dat de weinige Joden die in het land wonen vaker wel dan niet de volgelingen van Yeshua zien als verraders van hun familie, van hun volk en van de Joodse natie. Wij worden gezien als deserteurs en als een bedreiging voor het overleven van de Joodse Staat. Gezien het diepgewortelde overlevingsinstinct van het volk Israël is dit een moeilijke ‘berg om te verzetten’.

Hoewel de jonge generatie Messiaanse Joden in Israël heel erg hun best doen dit ongelukkige denkbeeld te wijzigen, is er nog een lange weg te gaan voordat Israël en het Joodse volk erin slagen te geloven dat Yeshua en het Evangelie niet hun vijanden zijn. Die twee zijn niet gekomen om te verdelgen, maar om de Joodse droom en hoop te vervullen.


 

*********************************
ENGLISH:

As a Messianic Jewish pastor in Israel, I get this question all the time.  

by David Lazarus- IsraelToday

“Why can’t Jews see that Yeshua (Jesus) is the promised Messiah? It’s so clear from the Bible. Don’t they read the prophecies?”

That’s a question I get all the time. People seem to think that the Jews should be able to recognize their own Messiah more readily than others, and can’t fathom the ongoing Jewish resistance to the Gospel. Why is that?

Resistance to the Gospel is not a Jewish problem

It should not surprise us that Jewish people reject Yeshua (Jesus). Doesn’t the Bible teach that all of us, men and women, Jew and Gentile alike, resist the Gospel for the same reason – our sin and the pride that refuses to acknowledge our need for a Messiah or his forgiveness? In this there is no difference between Jew and Gentile. Resistance to the Gospel is common amongst all peoples, and there will always be few who are willing to enter the narrow gate and live by the teachings of Yeshua.

The Messiah himself even when we walked this earth and was seen by men was rejected. But was he surprised by that? Did he ask the Jews, “What’s wrong with you? Can’t you read what’s in the Bible?” Yeshua knew that the deeper, more difficult problem of Jewish resistance to his message was in the hearts, not heads, of men. Faith in God or the Messiah is never just a matter of Bible knowledge. There must always be a willing spirit to submit and obey, and in this matter,  Gentiles are no more able than Jews. Yeshua understood this well, and for this reason he has endless compassion for his people (He wept over Jerusalem). Indeed, it was to change our hearts that the Messiah came in the first place.

Why does it surprise us that anyone, Jew or Gentile, finds it difficult to believe in Yeshua? Do we think that the Jewish people are somehow unable to see what Christians so clearly see in the Bible? From my experience, Jews are no more ignorant than Christians in their Bible knowledge. In fact, Jewish people are often more knowledgeable, particularly concerning the Hebrew scriptures. Perhaps the question we should be asking ourselves is why we are not more compassionate and patient towards those who cannot see clearly because of the spiritual darkness that has hidden the Gospel truth from their hearts?  

The Devil’s in it

“The god of this world has blinded their minds from seeing the light of the Gospel of the glory of Messiah” (II Cor. 4:4).

We should not ignore the fact that there is also a spiritual reason for the blindness of people toward the Gospel. I believe that it is one of the enemy’s main goals to destroy the Jewish people. The people of Israel who were chosen since the times of Abraham to be a light to the nations and spread the biblical message to the ends of the earth are a principle target of all powers and authorities that resist the Gospel. And let’s not forget that even “salvation is of the Jews” (John 4:22).  

A mysterious veil

The Bible says that there is a veil over the eyes of the Jewish people when they read the scriptures (II Cor 3:14). That spiritual blindness now making it difficult for Israel to receive her Messiah is called a mystery in Scripture and seems to be a phenomenon unique to the Jewish people. The fact that Israel’s hardening opened the door for the Gospel to come to the nations is yet another reason to have compassionate consideration with the Jewish people in their difficulty in recognizing Yeshua. Certainly, there can be no place for impatience and needless blame toward Israel’s resistance to the Gospel.

However, the enemies of the Gospel use this spiritual blindness to call into question the plan of salvation for Israel and to the whole world. The spiritual veil that makes it difficult (not impossible) for the Jewish people to recognize their Messiah is wrongly used as an excuse to undermine the faithfulness of God to fulfill his future promises and the trustworthiness of the Bible. This demonic lie must be resisted and in its place the mysterious and wonderful ways of God and his faithfulness with Israel should generate an overflow of love and care for the Jewish people.  

Who’s to blame?

We cannot ignore the fact that much of Israel’s resistance to the Gospel has been caused by Jewish suffering at the hands of Christians over the centuries. It is outside the scope of this essay to go into detail regarding the trouble antisemitism in the Church has heaped upon the Jewish people and the complications this causes in presenting an authentic demonstration of the Gospel. Suffice it to say that until a bridge is built over the troubled waters that separate the Church and Synagogue, no significant number of Jewish people could even consider that he is the Messiah. There must be a real demonstration of the true face of Yeshua and his true feelings toward the Jewish people,

Christians need to understand that more often than not Jewish people see the few Jews who do follow Yeshua as traitors to their family, their people and the Jewish nation. We are seen as deserters and a threat to the survival of the Jewish nation, and that is a difficult mountain to move given the deeply ingrained survival instincts of the people of Israel.

Although the young generation of Messianic Jews in Israel are working hard to change this unfortunate perception, there is still a long way to go before Israel and the Jewish people will be able to trust that Yeshua and the Gospel are not their enemy and have not come to destroy, rather to fulfill their Jewish hopes and dreams.