19 augustus 2020

2020-08-19: Waarom Palestijnen het liefst voor Israëliërs werken - Why Palestinians prefer to work for Israelis

Dagelijkse staan tienduizenden Arabische ‘Palestijnen’ aan te schuiven om te werken in Israël. Vele duizenden werken dan weer in de Israëlische gemeenschappen in Judea & Samaria [beeldbron: A7]

Nederlands - English

NEDERLANDS:

De omstandigheden voor Palestijnen die in Israël en de nederzettingen werken, zijn veel beter dan in de Palestijnse Autoriteit, aldus een Israëlisch-Arabische arbeidsadvocaat en een Palestijnse arbeider in twee interviews in het PA-tv-programma Workers ‘Affairs.

De arbeider legde uit dat de omstandigheden zo veel beter zijn dat veel Palestijnse arbeiders er de voorkeur aan geven of ‘gedwongen’ worden om voor Israëlische werkgevers te werken.

De Israëlisch-Arabische arbeidsrechtadvocaat Khaled Dukhi, die samenwerkt met de Israëlische NGO Workers ‘Hotline, verklaarde in het PA TV-programma dat het Israëlische arbeidsrecht “zeer goed” is omdat het geen onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen of tussen Israëli’s en Palestijnen.

Hij legde echter uit dat Palestijnse arbeiders die in Israël of in de nederzettingen werken nog steeds lijden omdat Palestijnse tussenpersonen een deel van hun salaris ‘stelen’.

Volgens een Palestijnse hoogleraar economie aan de An-Najah University, zet Palestijnse arbeiders de trend voort die Palestinian Media Watch in het verleden heeft gemeld, nog steeds aanzienlijk door tewerkgesteld te worden in Israël en in de Joodse steden op de Westelijke Jordaanoever.

Dr. Bakr Shtayyeh (plaatje rechts), directeur van de economische faculteit, vertelde aan PA TV dat het Palestijnse inkomen de afgelopen 15 jaar is gestegen met slechts 2/3 van de prijsstijgingen, waardoor de koopkracht van de Palestijnen aanzienlijk is gedaald.

Voor Palestijnen die in Israël en in de ‘nederzettingen’ werkzaam zijn, is het inkomen echter meer dan tweemaal zo snel gestegen als de prijsstijgingen. Dit betekent dat de koopkracht voor Palestijnen die door Israëli’s worden ingezet, meer dan verdubbeld is.

Dr. Bakr Shtayyeh, directeur van de faculteit Economie van de Nationale Universiteit van An-Najah in Nabloes (Samaria), zei op 4 augustus 2020 op PA TV, de officiële openbare omroep van de Palestijnse Autoriteit:

Als we de periode tussen 2004 en 2019 – 15 jaar, de afgelopen 15 jaar – nemen, zien we dat de prijzen voor ons in Palestina met 45% zijn gestegen. .. Laten we het nu hebben over de sectoren. De sector van [Palestijnse] arbeiders in de particuliere sector, de sector van arbeiders – hun inkomen steeg met 30%, terwijl de prijzen met 45% stegen; Daardoor nam hun koopkracht af. [Wat betreft] de sector van [Palestijnse] arbeiders in Israël en de nederzettingen, hun inkomen steeg met 95%, terwijl de prijsstijging 45% bedroeg. Daardoor nam hun koopkracht enorm toe. De kloof is duidelijk en de kloof tussen de twee sectoren wordt groter. [Wat betreft] de laag van [Palestijnse] overheidspersoneel in de twee sectoren – civiel of militair – hun salarissen gingen gemiddeld met 65% omhoog. Met andere woorden, meer dan het percentage van de prijsstijging.


Palestijnse Arabieren aan de slag in de bouw voor de Israëliërs in Judea & Samaria aka de Westelijke Jordaanoever

Werken in Israël
Ongeveer 70.000 Palestijnse arbeiders uit de bezette Palestijnse Gebieden (OPT) zijn momenteel werkzaam in Israël, de meeste in de bouw, evenals velen in de landbouw, de industrie en de dienstverlening. Nog eens 30.000 werken in de Israëlische nederzettingen.

Kav LaOved helpt meer dan 3.000 Palestijnse arbeiders per jaar met betrekking tot kwesties als discriminatie op het gebied van salaris en sociale rechten, het ‘bindende systeem’ (het onvermogen van werknemers om van werkgever te veranderen), slechte veiligheidsomstandigheden, ingehouden lonen en willekeurige annulering van werkvergunningen door de Civiel bestuur.

In Israël werken momenteel 60.000 zorgverleners, van wie 80% vrouw is. Ongeveer 50.000 hebben een werkvergunning mantelzorg; Alle zorgverleners van migranten werden oorspronkelijk gezocht door de staat Israël en kwamen het land legaal binnen met een werkvisum.

De meeste arbeiders zonder papieren verloren hun status als gevolg van de voorschriften van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, of omdat hun werkgever en / of arbeidskrachten hun visa niet correct en legaal hadden geregeld.

Ongeveer de helft van de zorgverleners die naar Israël worden gebracht, komt uit de Filippijnen, ongeveer 15% uit Nepal, 10% uit India, 10% uit Sri Lanka, 10% uit Moldavië en de rest uit verschillende Oost-Europese landen.

Ongeveer 24.600 arbeidsmigranten in Israël zijn werkzaam in de landbouwsector. Hoewel het merendeel van de arbeiders uit Thailand komt, komt een klein aantal uit Sri Lanka en Nepal. Elk jaar helpt Kav LaOved ongeveer 3.000 landarbeiders die verstoken zijn van eerlijke arbeidsvoorwaarden.

Door persoonlijk overleg, veldwerk, een telefonische hotline, informatiemateriaal en onze Facebook-groep (allemaal in het Thais) en Thais sprekende veldwerkers informeert de organisatie duizenden landarbeiders over hun arbeidsrechten, gebruikmakend van een “Kennis is macht” benadering van dit personeelsbestand.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Itamar Marcus “Why Palestinians prefer to work for Israelis” van 13 augustus 2020 en een artikel van Itamar Marcus en Nan Jacques Zilberdik “Why Palestinians prefer to work for Israeli employers” van 25 juli 2016 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)
♦ naar een artikel “Kav Laoved’s annual report 2019” van 6 augustus 2020 op de site van Kav Laoved**********************
ENGLISH:

Every day tens of thousands of Arab "Palestinians" stand in line to work in Israel. Many thousands work in the Israeli communities in Judea & Samaria [image source: A7]

Conditions for Palestinians working in Israel and the settlements are much better than in the Palestinian Authority, an Israeli-Arab labor lawyer and a Palestinian worker said in two interviews on PA TV show Workers' Affairs.

The worker explained that conditions are so much better that many Palestinian workers prefer or are "forced" to work for Israeli employers.

Israeli Arab labor lawyer Khaled Dukhi, who works with the Israeli NGO Workers' Hotline, stated in the PA TV program that Israeli labor law is "very good" because it does not distinguish between men and women or between Israelis and Palestinians.

However, he explained that Palestinian workers who work in Israel or in the settlements are still suffering because Palestinian middlemen "steal" part of their salary.

According to a Palestinian economics professor at An-Najah University, Palestinian workers are still significantly continuing the trend reported by Palestinian Media Watch in the past by being employed in Israel and in the Jewish cities of the West Bank.

Dr. Bakr Shtayyeh (picture at right), director of the economics faculty, told PA TV that Palestinian income has risen by only 2/3 of the price increases over the past 15 years, significantly reducing Palestinian purchasing power.

However, for Palestinians working in Israel and in the "settlements," income has increased more than twice as fast as price increases. This means that the purchasing power for Palestinians employed by Israelis has more than doubled.

Dr. Bakr Shtayyeh, Director of the Faculty of Economics at the National University of An-Najah in Nablus (Samaria), said on August 4, 2020 on PA TV, the official public broadcaster of the Palestinian Authority:

If we take the period between 2004 and 2019 - 15 years, the last 15 years - we see that prices for us in Palestine have increased by 45%. .. Now let's talk about the sectors. The sector of [Palestinian] private sector workers, the sector of workers - their income increased by 30%, while prices rose by 45%; As a result, their purchasing power decreased. [As for] the [Palestinian] workers' sector in Israel and the settlements, their income increased by 95%, while the price increase was 45%. As a result, their purchasing power increased enormously. The gap is clear and the gap between the two sectors is widening. [As for] the tier of [Palestinian] government employees in the two sectors - civilian or military - their salaries increased on average by 65%. In other words, more than the percentage of the price increase.


Palestinian Arabs working on construction for Israelis in Judea & Samaria aka the West Bank

Working in Israel

About 70,000 Palestinian workers from the Occupied Palestinian Territories (OPT) are currently employed in Israel, most in construction, as well as many in agriculture, industry and services. Another 30,000 work in the Israeli settlements.

Kav LaOved helps more than 3,000 Palestinian workers a year on issues such as discrimination in salary and social rights, the 'binding system' (the inability of workers to change employer), poor security conditions, withheld wages and arbitrary cancellation of work permits by the Civil Administration.

There are currently 60,000 health workers working in Israel, 80% of whom are women. About 50,000 have a work permit for informal care; All migrant caregivers were originally wanted by the State of Israel and entered the country legally on a work visa.

Most undocumented workers lost their status as a result of the Ministry of the Interior's regulations, or because their employer and / or workers had not properly and legally arranged their visas.

About half of the healthcare providers brought to Israel come from the Philippines, about 15% from Nepal, 10% from India, 10% from Sri Lanka, 10% from Moldova and the rest from various Eastern European countries.

About 24,600 migrant workers in Israel are employed in the agricultural sector. Although the majority of the workers are from Thailand, a small number are from Sri Lanka and Nepal. Every year, Kav LaOved helps about 3,000 agricultural workers who are deprived of fair working conditions.

Through face-to-face consultation, fieldwork, a telephone hotline, information materials, and our Facebook group (all in Thai) and Thai-speaking field workers, the organization is educating thousands of farm workers about their labor rights, using a “Knowledge is Power” approach to this workforce.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Itamar Marcus “Why Palestinians prefer to work for Israelis” of 13 August 2020 and an article by Itamar Marcus and Nan Jacques Zilberdik “Why Palestinians prefer to work for Israeli employers” of July 25, 2016 on the site of Palestinian Media Watch (PMW)
♦ to an article “Kav Laoved’s annual report 2019” of 6 August 2020 on the site of Kav Laoved

google translate