19 augustus 2020

2020-08-19: Grootmoefti van Jeruzalem vaardigt fatwa uit tegen VAE moslims - Grand Mufti of Jerusalem issues fatwa against UAE Muslims

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Grootmoefti van Jeruzalem vaardigt fatwa uit tegen VAE moslims die Al Aqsa moskee willen bezoeken. Palestijnen blijven op de voor hen slechtst mogelijke manier reageren op de overeenkomst tussen Israël en de VAE.

De Grootmoefti van Jeruzalem aka de geestelijke leider van àlle Palestijnen, sjeik Muhammad Ahmad Hussein (°1966), vaardigde een fatwa uit waarin hij zei dat inwoners van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) “bij wet verboden” zijn om de Al Aqsa moskee op de Tempelberg in Jeruzalem te bezoeken.

Dit als collectieve strafmaatregel voor alle moslims afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten, omdat de VAE het gewaagd hebben om een normalisatiepact met Israël aan te gaan. Normaliseren met de Joden zonder de instemming van het uitverkoren volk van de Palestijnse Autoriteit is voortaan bij wet verboden, volgens de Grootmoefti.

Inwoners van de VAE zullen dat islamitische gebod natuurlijk negeren – ze zijn niet gebonden aan zijn fatwa’s. Als hij denkt dat ze daardoor Palestijnen willen steunen, is dat niet erg slim. Evenzo zei de Palestijnse premier Muhammad Shtayyeh dat Palestijnen de Dubai Expo, gepland voor oktober 2021, zullen boycotten.

Het belangrijkste wapen dat de Palestijnen hebben is propaganda, en in deze twee gevallen geven ze de kans om hun verhaal te vertellen aan een gegijzeld Arabisch publiek. En in beide gevallen wordt niets bereikt door hun zogenaamd principiële standpunten. Het is een geweldige manier om ervoor te zorgen dat ze nooit een staat krijgen.

Grootmoefti Hussein, de Dwaas der Dwazen
In oktober 2006, drie maanden na zijn benoeming tot Grootmoefti van Jeruzalem, verklaarde Hussein in een interview dat “zelfmoordaanslagen door Palestijnen tegen Israëli’s legitiem zijn, uiteraard zolang het een rol speelt in het verzet.”

Op 9 januari 2012, terwijl hij een menigte toesprak op een evenement ter gelegenheid van de 47ste verjaardag van de oprichting van Fatah, citeerde Hussein een hadith (toegeschreven aan de profeet Mohammed), waarin hij zei:

Het Uur zal niet komen voordat je de Joden bevecht. De Joden zullen zich verschuilen achter stenen of bomen. Dan zullen de stenen of bomen roepen: O moslim, dienaar van Allah, er is een Jood achter mij, kom en dood hem.

Op 12 februari 2020 zei de Grootmoefti in al-Hayat al-Jadida, het officiële dagblad van de Palestijnse Autoriteit, dat om het even welke Palestijn die samenwerkt met het vredesplan van de Amerikaanse president Donald Trump “Allah verraadt“, en dat die “het verdient om te worden vervloekt door Allah, zijn engelen en alle volkeren“.

Diezelfde Grootmoefti Hoessein die vanuit de Al-Aqsa Moskee de islam leidt in de Palestijnse gebieden, verklaarde in een interviewvan 25 oktober 2015 met Israël’s Kanaal 2 dat er “nooit een Joodse tempel op de Tempelberg” heeft gestaan.

Op de site stond “3000 jaar geleden, 30.000 jaar geleden, een moskee en die staat daar al sinds de wereld werd geschapen,” zei de Moefti. “Dit is de Al-Aqsa Moskee die door Adam, vrede zij met hem, of tijdens zijn tijd werd gebouwd door engelen.”

Pure nonsens natuurlijk. Vóór de komst van de Profeet Mohammed (571-632 na Chr.) was er geen islam, bestonden er geen moskeeën, waren er geen islamitische veroveringen en vonden er geen islamiseringen plaats van anders-gelovigen noch confiscaties van hun heiligdommen.

Ten andere, de Al-Aqsa Moskee is niet eens origineel maar werd gebouwd bovenop de ruïnes van een christen kerk uit de Byzantijnse periode van Jeruzalem. De Byzantijnse Kerk van de Heilige Maagd werd in 711 door de moslimveroveraars omgebouwd tot de huidige Al Aqsa moskee. Dat zijn de historische feiten.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van EoZ “Palestinians keep shooting themselves in the foot” van 18 augustus 2020 op de site van Elder of Ziyon
♦ naar een artikel van Donna Rachel Edmunds “Grand Mufti issues decree banning Palestinians from supporting peace plan; Anyone who gives their support to Trump’s peace plan deserves to be “cursed by Allah, his angels, and all people,” the Grand Mufti said” van 15 februari 2020 op de site van The Jerusalem Post
♦ naar een artikel van Nan Jacques Zilberdik “PA: Rejecting Trump’s plan is a religious obligation; You “betray Allah” if you cooperate with the “deal of the century” van 14 februari 2020 op de site van Palestinian Media Watch (PMW)****************************** 
ENGLISH:

Grand Mufti of Jerusalem issues fatwa against UAE Muslims who want to visit Al Aqsa mosque. Palestinians continue to respond in their worst possible way to the Israel-UAE deal.

The Grand Mufti of Jerusalem aka the spiritual leader of all Palestinians, Sheikh Muhammad Ahmad Hussein (° 1966), issued a fatwa in which he said residents of the United Arab Emirates (UAE) are “prohibited by law” from entering the Al Aqsa mosque. visit the Temple Mount in Jerusalem.

This as a collective punishment for all Muslims from the United Arab Emirates, because the UAE has dared to enter into a normalization pact with Israel. Normalizing with the Jews without the consent of the chosen people of the Palestinian Authority is now prohibited by law, according to the Grand Mufti.

Residents of the UAE will, of course, ignore that Islamic commandment - they are not bound by its fatwas. If he thinks they want to support Palestinians through that, that's not very smart. Likewise, Palestinian Prime Minister Muhammad Shtayyeh said Palestinians will boycott the Dubai Expo, scheduled for October 2021.

The main weapon the Palestinians have is propaganda, and in these two cases they give the opportunity to tell their story to an Arab audience held hostage. And in either case, nothing is achieved by their supposedly principled positions. It's a great way to make sure they never get a state.

Grand Mufti Hussein, the Fool of the Fools
In October 2006, three months after his appointment as Grand Mufti of Jerusalem, Hussein stated in an interview that "suicide bombings by Palestinians against Israelis are legitimate, as long as they play a role in the resistance, of course."

On January 9, 2012, while addressing a crowd at an event to mark the 47th anniversary of the founding of Fatah, Hussein quoted a hadith (attributed to the Prophet Muhammad) in which he said:

The Hour will not come until you fight the Jews. The Jews will hide behind stones or trees. Then the stones or trees will cry: O Muslim, servant of Allah, there is a Jew behind me, come and kill him.


On February 12, 2020, the Grand Mufti said in al-Hayat al-Jadida, the official daily newspaper of the Palestinian Authority, that any Palestinian who cooperates with US President Donald Trump's peace plan is "betraying Allah" and that it deserves to be cursed by Allah, His angels and all nations ”.

The same Grand Mufti Hussein who leads Islam in the Palestinian Territories from the Al-Aqsa Mosque, stated in an October 25, 2015 interview with Israel's Channel 2 that there was "never a Jewish temple on the Temple Mount."

The site contained “a mosque 3,000 years ago, 30,000 years ago, and it has been there since the world was created,” said the Mufti. "This is the Al-Aqsa Mosque which was built by Adam, peace be upon him, or by angels during his time."

Pure nonsense, of course. Before the arrival of the Prophet Muhammad (571-632 AD), there was no Islam, no mosques, no Muslim conquests, and no Islamizations of non-believers or confiscations of their shrines.

In addition, the Al-Aqsa Mosque is not even original but was built on top of the ruins of a Byzantine period Christian church in Jerusalem. The Byzantine Church of the Holy Virgin was converted by the Muslim conquerors in 711 into the current Al Aqsa mosque. Those are the historical facts.

Sources: Brabosh
♦ to an article by EoZ “Palestinians keep shooting themselves in the foot” of August 18, 2020 on the site of Elder of Ziyon
♦ to an article by Donna Rachel Edmunds “Grand Mufti issues decree banning Palestinians from supporting peace plan; Anyone who gives their support to Trump's peace plan deserves to be “cursed by Allah, his angels, and all people,” the Grand Mufti said, February 15, 2020 on the site of The Jerusalem Post
♦ to an article by Nan Jacques Zilberdik “PA: Rejecting Trump's plan is a religious obligation; You “betray Allah” if you cooperate with the “deal of the century” of February 14, 2020 on the site of Palestinian Media Watch (PMW)

google translate