24 augustus 2020

2020-08-24: Wat Zal Vrede Met De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) Brengen? - What Will Peace With United Arab Emirates (UAE) Bring?

Nederlands - English

NEDERLANDS:

In een verrassende ontwikkeling hebben Israël en de VAE een vredesovereenkomst gesloten, wat heeft geleid tot veel vreugde maar ook tot controverse. Wat zal het in praktische termen voor Israël betekenen? En hoe zit het profetisch? Is dit een goede zaak of het begin van het einde?

Door: One For Israel

Op het gemeentelijk gebouw in Tel Aviv werd de vlag van de VAE geprojecteerd en Israëli's maakten grapjes op Facebook: "Waar haal je de beste hamburger in Abu Dhabi?" We staan voor een grote verandering, aangezien reizen tussen de twee landen plotseling mogelijk is geworden dankzij de deal van de Trump-regering. Arabieren zongen Hebreeuwse Shabbat-liedjes op sociale media en de president van Israël nodigde de kroonprins uit voor een bezoek aan Jeruzalem.

Wat is er gebeurd?

In tegenstelling tot de vredesverdragen met Jordanië en Egypte omvat deze deal "normalisatie" met Israël. Dit betekent dat ze niet alleen beloven de vijandelijkheden in te houden, maar dat ze vriendschappelijke banden zullen aanknopen zoals die met Europese landen en de VS, inclusief vrijheid van reizen en handel.

Voor degenen die goed hebben opgelet, is de deal niet zo verrassend als tien of twintig jaar geleden. Er is al enige tijd heimelijke samenwerking gaande en de afgelopen jaren zijn er warme woorden uitgewisseld tussen verschillende golfnaties en Israël . In sommige opzichten was het niet een kwestie van óf, maar wanneer, en wie als eerste zou gaan. Zeker, andere Arabische landen zoals Omar, Egypte en Bahrein hebben de deal openlijk gesteund, terwijl andere landen zoals Marokko, Soedan en zelfs Libanon de mogelijkheid opzochten om dit voorbeeld te volgen. Dit heeft tot grote consternatie geleid onder de Palestijnse leiders, die vrezen dat ze hun macht verliezen bij de onderhandelingen met Israël.

Een van de belangrijkste aspecten van de deal is dat Benjamin Netanyahu, die al aangekondigd had delen van de Westelijke Jordaanoever te annexeren, ermee heeft ingestemd die plannen op te schorten. Voor velen is dit een verademing, aangezien de gevolgen van een dergelijke eenzijdige actie veel ernstige gevolgen zouden hebben voor de hele regio. Er was echter geen belofte om het idee volledig op te geven, wat veel Palestijnen woedend maakte. Zeker, er zijn winnaars en verliezers in deze deal, zoals vermeld door Hillel Neuer van UN Watch:

"Precies diegenen van wie je zou verwachten deze deal te zullen haten, haten deze deal", vertelde bestsellerauteur en Midden-Oostenexpert Joel Rosenberg aan CBN News. 1

Kort nadat het nieuws bekend was geworden, legde Netanyahu uit waarom hij dacht dat het een belangrijke stap voorwaarts was:

"Vrede is een goede zaak en vrede verenigt gematigden, twee van de meest geavanceerde economieën ter wereld, Israël en de Verenigde Arabische Emiraten ...  We bestrijden Iran en de radicalen die proberen onze orde in het Midden-Oosten omver te werpen, mensen te knechten, terrorisme te propageren. Dit is dus goed voor vrede, goed voor veiligheid, goed voor welvaart. Ik denk dat het goed is voor de Verenigde Staten en goed voor Israël. " 2

De Bijbel, profetie en vredesakkoorden

Speculaties hebben de ronde gedaan dat dit de “deal met de dood” zou kunnen zijn waarover de profeet Jesaja sprak (28:18) en we weten dat de antichrist uiteindelijk een zevenjarig vredesverbond met Israël zal sluiten, dat hij later zal verbreken.  (Daniël 9:27). Is dit die deal?

Het is belangrijk wanneer het om profetieën gaat om zowel op lange als op korte termijn te denken, zowel Gods neergeschreven plannen voor de wereld als Gods uitgesproken wil voor ons leven en gedrag.

Vrede zoeken is een goed en juist iets om te doen. Dat wil niet zeggen dat deze deal misschien geen springplank is naar latere ontwikkelingen die uiteindelijk zullen leiden tot een 'deal of death', maar deze zaken zijn in Gods handen en zullen zeker op Zijn tijd gebeuren, ongeacht enige actie van onze kant. Het zou verkeerd zijn om te proberen de profetieën te verhaasten, maar het is juist om in het heden ethisch te handelen, in overeenstemming met Gods hart en wil, zelfs als latere ontwikkelingen de zaken ten kwade keren.

Koning David , die in zoveel van zijn Psalmen zich profetisch uitsprak, spoort ons op deze manier aan:"Zoek vrede en streef die na" (Psalm 34:15).

Yeshua de Messias Zelf zei,"Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen zonen van God genoemd worden." (Mattheüs 5: 9)

De Bijbel brengt herhaaldelijk Gods wens over dat we vredestichters zouden zijn en ons best zouden doen om met iedereen in vrede te leven. In feite impliceert de Hebreeuwse uitdrukking in Psalm 34 ‘rennen en vrede najagen’, bijna op jacht naar vrede. Kortom: we moeten alles op alles zetten om in vrede te leven. Onze God is een God van sjalom, de Vredevorst, en we moeten er alles aan doen om Hem na te volgen.

Er zijn ook Schriftuurlijke redenen om aangemoedigd te worden door de nieuwe pogingen vrede te verkrijgen in het Zuiden met verschillende positieve verwijzingen naar Sheba en Dedan (het Perzische Golfgebied) in relatie tot Israël in Bijbelse profetieën. Een voorbeeld is uit Jesaja 60: 6, met soortgelijke hints naar Psalm 72:10 en Ezechiël 27. Er is zelfs opgemerkt dat de grote apocalyptische oorlog van Gog en Magog die in Ezechiël 38 wordt beschreven, suggereert dat een coalitie van zuidelijke naties samen met Israël zou worden aangevallen, door een invasie vanuit het noorden, zoals Joel Richardson opmerkt :

Interessant genoeg bevestigen de variërende vriendschappen en allianties in het Midden-Oosten Daniël 11, waar een conflict wordt beschreven tussen de antichrist, die de koning van het noorden wordt genoemd, met een coalitie van naties die op één lijn liggen met de koning van het zuiden (Egypte).

Zeker, we zullen allemaal de ontwikkelingen en verschuivingen in het Midden-Oosten in de gaten houden met een Bijbel binnen handbereik. Hoe zit het in de tussentijd met die Abu Dhabi-hamburger?

 CBN, profetie vervuld? Joel Rosenberg legt de bijbelse betekenis uit achter de vredesovereenkomst tussen Israël en de VAE

 

 

*********************
ENGLISH:

In a surprising development, Israel and UAE have made a peace deal, resulting in much joy but also controversy. What will it mean in practical terms for Israel? And what about prophetically? Is this a good thing or the beginning of the end?

By: One For Israel

The municipal building in Tel Aviv lit up with the UAE flag, and Israelis joked on Facebook, “Where can you get the best burger in Abu Dhabi?” We are in for a major change, as travel between the two countries suddenly has become possible thanks to the deal brokered by the Trump administration. Arabs were singing Hebrew Shabbat songs on social media and the president of Israel invited the Crown Prince for a visit to Jerusalem.

What has happened?

Unlike the peace treaties with Jordan and Egypt, this deal includes “normalisation” with Israel. This means that they are not simply promising to hold back on hostilities, but they will extend friendly ties such as those with European countries and the US, including freedom of travel and trade.

For those who have been paying attention, the deal is not as surprising as it might have been ten or twenty years ago. Covert cooperation has been underway for some time and warm words have been exchanged between various gulf nations and Israel over the last few years. In some ways it was not a matter of if, but when – and who would go first. Certainly other Arab nations such as Omar, Egypt, and Bahrain have been openly supportive of the deal, with other countries like Morocco, Sudan and even Lebanon eyeing up the possibility of following suit. This has been the cause of much consternation among Palestinian leaders who fear they are losing leverage in negotiations with Israel.

One of the key aspects of the deal is that Benjamin Netanyahu, who was positioning himself to annexe parts of the West Bank, has agreed put those plans on hold. For many this is a relief, since the implications of such a unilateral action would have many serious implications for the whole region. However, there was no promise to abandon the idea completely, which has infuriated many Palestinians. Certainly, there are winners and losers in this deal, as listed by Hillel Neuer from UN Watch:

“The exact suspects that you would expect to hate this deal, hate this deal,” best-selling author and Middle East expert Joel Rosenberg told CBN News.1

Speaking shortly after the news broke, Netanyahu explained why he thought it was an important step forward:

“Peace is a good thing and peace unites moderates, two of the most advanced economies in the world – Israel and the United Arab Emirates… We’re fighting Iran and the radicals who are trying to overthrow our order in the Middle East, subjugate people, propagate terrorism. So, this is good for peace, good for security, good for prosperity. I think it’s good for the United States and good for Israel.”2

The Bible, prophecy, and peace deals

Speculations have been doing the rounds that this might be the “deal with death” spoken of by the prophet Isaiah (28:18) and we know that ultimately the antichrist will make a seven year covenant of peace with Israel which he will later renege upon (Daniel 9:27). Is this that?

It’s important when considering prophecy to think both long term and short term, both God’s expressed plans for the world and God’s expressed will for our lives and behavior.

Seeking peace is a good and right thing to do. That is not to say that this deal might not be a stepping stone to later developments which will ultimately lead to a ‘deal of death’, but these matters are in God’s hands and will surely come to pass in time regardless of any action on our part. It would be wrong to seek to hurry along prophecy, but it is right to act ethically in the present, in line with God’s heart and will, even if later developments end up twisting things for evil.

King David, who wrote prophetically in so many of his Psalms, exhorts us in this way: “Seek peace and pursue it” (Psalm 34:15).

Yeshua the Messiah Himself said, “Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.” (Matthew 5:9)

The Bible repeatedly conveys God’s desire that we would be peacemakers, doing our best to live at peace with everyone. In fact, the Hebrew expression in Psalm 34 implies running and chasing peace, almost hunting it down. In short: we should bust a gut to live at peace. Our God is a God of shalom, the Prince of Peace, and we should do all we can to emulate Him.

There are also Scriptural reasons to be encouraged by the new links of peace forming in the South with several positive references to Sheba and Dedan (the Persian Gulf area) in relation to Israel in Bible prophecy. One example is from Isaiah 60:6, with similar hints in Psalm 72:10 and Ezekiel 27. It has even been noted that the great apocalyptic war of Gog and Magog described in Ezekiel 38 suggests that a coalition of southern nations would be attacked along with Israel by the invasion from the north, as Joel Richardson points out:

Interestingly enough the rearranging of friendships and alliances in the Middle East is confirming Daniel 11 which describes a conflict between the antichrist, who is referred to as the king of the north, with a coalition of nations aligned with the king of the south (Egypt).

Certainly, we will all be keeping an eye on developments and shifts in the Middle East with a Bible close at hand. In the meantime, how about that Abu Dhabi burger?