30 augustus 2020

2020-08-30: Vaticaan verborg Holocaustwezen voor hun families en protesteerde niet tegen Jodendeportaties - Vatican hid Holocaust orphans from their families and did not protest against Jews

Eugenio Pacelli als nuncio van Berlijn van 1917 tot 1929 in Duitsland. Pacelli werd in 1939 (tot aan zijn dood in 1958) Paus van Rome aka Pius XII, en werd ook de “Zwarte Paus” genoemd omwille van zijn sympathie voor de nazi’s en werd ook wel de “Zwijgende Paus” omtrent zijn akelig verdacht “zwijgen toen de Joden werden vermoord

Nederlands - english

NEDERLANDS:

Onderzoekers die de pas geopende geheime Vaticaanse archieven van Eugenio Pacelli, aka paus Pius XII, bestuderen, hebben al bewijs gevonden dat de paus nog tijdens de Tweede Wereldoorlog op de hoogte was van de massamoord op joden en dit uit zijn eigen bronnen.

De archieven werden op 2 maart 2020 geopend (75 jaar na dato!) maar werden kort daarna tijdelijk gesloten vanwege de coronaviruscrisis. Het onderzoek werd inmiddels hervat.

Het Vaticaan streed zowel tegen pogingen om twee Holocaustwezen te herenigen met hun familieleden en drong er bij paus Pius XII op aan om niet te protesteren tegen de nazi-deportatie van Italiaanse joden, ontdekte Brown University-historicus David I. Kertzer.

Kertzer publiceerde de resultaten van zijn onderzoek naar Vaticaanse documenten die in maart werden onthuld in een artikel dat donderdag door The Atlantic werd gepubliceerd.

Hij herhaalde het spraakmakende verhaal van de joodse tweeling Robert en Gérald Finaly, die werden ontvoerd en gedoopt door Franse katholieke priesters. Angelo Dell’Acqua, een ambtenaar van het staatssecretariaat van het Vaticaan die later kardinaal van Rome werd, en die een sleutelrol speelde in de smokkel van de Finaly-tweeling van Frankrijk naar Spanje.

Dat gebeurde nadat Franse rechters hadden bevolen dat de jongens, die in een katholiek klooster voor de nazi’s waren verborgen, aan hun tante moesten worden overgedragen. Dat gebeurde uiteindelijk in 1953, en de tweeling woont nu in Israël.

Dr. Robert Finaly beschrijft zijn oorlogservaringen met het Vaticaan (19 oktober 2010)

Pius XII wordt er al lang van beschuldigd de Holocaust een oogje dicht te knijpen, wat al vroeg in zijn periode van bijna 20 jaar als paus plaatsvond, tot aan zijn dood in 1958. De bevindingen van Kertzer dragen bij aan deze algemeen aanvaarde indruk.

Ze bevatten een memorandum waarin Pius wordt geadviseerd om niet formeel te protesteren tegen de arrestatie van ongeveer 1.000 Joden in Rome in 1943 voor deportatie naar Auschwitz. Dell’Acqua adviseerde Pius XII om privé met een Duitse ambassadeur te spreken over de razzia in een lezing “waarin hij hem aanbeveelt de toch al ernstige situatie van de Joden niet verder te verslechteren”, ontdekte Kertzer.

Maar hij vroeg de paus om niet publiekelijk tegen de beweging te protesteren.

Uit het rapport van Kertzer:

Het zwijgen van Pius XII tijdens de Holocaust heeft lange tijd tot bittere debatten geleid over de rooms-katholieke kerk en de joden. De memoranda, doordrenkt van antisemitische taal, omvatten discussies op het hoogste niveau over de vraag of de paus een formeel protest zou moeten indienen tegen de acties van de nazi-autoriteiten in Rome. Ondertussen blijven conservatieven in de kerk aandringen op de heiligverklaring van Pius XII als heilige.


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Cnaan Liphshiz “Vatican hid Holocaust orphans from their families and urged Pope Pius XII not to protest deportations” van 28 augustus 2020 op de site van The Jewish Telegraphic Agency (JTA)

♦ naar een artikel van Nicolas Baudy “The Affair of the Finaly Children:France Debates a Drama of Faith and the Family” op de site van The Commentary Magazine juni 1953***********************************
ENGLISH:

 Eugenio Pacelli as nuncio of Berlin from 1917 to 1929 in Germany. Pacelli became Pope of Rome aka Pius XII in 1939 (until his death in 1958), and was also called the "Black Pope" because of his sympathy for the Nazis and was also called the "Silent Pope" over his grimly suspicious "silence. when the Jews were murdered “…

Researchers studying the newly opened secret Vatican archives of Eugenio Pacelli, aka Pope Pius XII, have already found evidence that the Pope was aware of the mass murder of Jews during World War II from his own sources.

The archives opened on March 2, 2020 (75 years on!) But were temporarily closed shortly afterwards due to the coronavirus crisis. The investigation has since been resumed.

The Vatican was both fighting attempts to reunite two Holocaust orphans with their relatives and urged Pope Pius XII not to protest the Nazi deportation of Italian Jews, Brown University historian David I. Kertzer discovered.

Kertzer published the results of his investigation of Vatican documents revealed in March in an article published by The Atlantic on Thursday.

He repeated the high-profile story of the Jewish twins Robert and Gérald Finaly, who were kidnapped and baptized by French Catholic priests. Angelo Dell’Acqua, an official in the Vatican Secretariat of State who later became Cardinal of Rome, and who played a key role in the smuggling of the Finaly twins from France to Spain.

This happened after French judges ordered the boys hidden from the Nazis in a Catholic monastery to be handed over to their aunt. That finally happened in 1953, and the twins now live in Israel.

Dr. Robert Finaly describes his war experiences with the Vatican (October 19, 2010)

Pius XII has long been accused of turning a blind eye to the Holocaust, which happened early in his nearly 20-year period as Pope, until his death in 1958. Kertzer's findings add to this widely accepted impression.

They include a memorandum advising Pius not to formally protest the arrest of about 1,000 Jews in Rome in 1943 for deportation to Auschwitz. Dell’Acqua advised Pius XII to speak privately with a German ambassador about the raid in a lecture “recommending him not to further aggravate the already dire situation of the Jews,” Kertzer discovered.

But he asked the Pope not to publicly protest the movement.

From Kertzer's report:

Pius XII's silence during the Holocaust has long sparked bitter debates about the Roman Catholic Church and the Jews. The memoranda, steeped in anti-Semitic language, included top-level discussions about whether the Pope should formally protest against the actions of the Nazi authorities in Rome. Meanwhile, conservatives in the church continue to push for the canonization of Pius XII as a saint.

Sources: Brabosh
♦ to an article by Cnaan Liphshiz “Vatican hid Holocaust orphans from their families and urged Pope Pius XII not to protest deportations” of August 28, 2020 on the site of The Jewish Telegraphic Agency (JTA)
♦ to an article by Nicolas Baudy “The Affair of the Finaly Children: France Debates a Drama of Faith and the Family” on the site of The Commentary Magazine June 1953

google translate