04 september 2020

2020-09-04: Een Joodse roep om aandacht voor de Oeigoeren in China- A Jewish call for attention to the Uyghurs in China

Foto van een heropvoedingskamp in Xinjang (Bron: Wikipedia)

Nederlands -English

NEDERLANDS:

De Chinese minderheidsgroep Oeigoeren staat bloot aan vervolging. Oeigoeren zijn een religieuze minderheid in het noord-westen van China. Steeds meer berichten verschijnen in westerse media over de bejegening van de Oeigoeren, hun opsluiting in kampen en andere onderdrukkende maatregelen zoals het gedwongen eten van varkensvlees (Oeigoeren zijn moslim), het ontnemen van hoofdhaar voor verkoop en het gedwongen afstaan van organen. Voorop in de strijd om aandacht voor hun lot staan diverse Joodse organisaties en prominente Joodse strijders voor mensenrechten. In Nederland is het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap het eerste landelijke kerkgenootschap dat openlijk voor de Oeigoeren opkomt.

Bron: NIK

Aan de orde stellen
Het NIK is lid van het Overleg Joden Christenen en Moslims (OJCM). Op initiatief van het NIK heeft het OJCM het op zich genomen de positie van deze Chinese minderheid in China bij de Nederlandse regering aan de orde te stellen. Het NIK werkt in het OJCM samen met onder meer de Raad van Kerken en het Contactorgaan Moslims Overheid (CMO).

“Vrijheid en diversiteit is nodig om als Joden onze levensovertuiging te kunnen beleven. Wat voor ons geldt, moet ook, ver hier vandaan, voor religieuze minderheden elders op de wereld gelden, nog los van de stelselmatige vervolgingen die onze Joodse geschiedenis markeert en die we juist deze week van Tisja Beav herdenken”, zegt Edmond van Ravenswade, portefeuillehouder interreligieuze relaties in de Permanente Commissie (bestuur) van het NIK.

Begin dit jaar spoorde de Tweede Kamer minister Blok van Buitenlandse Zaken aan tot actie over de toestand in de Chinese provincie Xinjiang. Blok zei dat de bezorgdheid van Nederland al lang aan de Chinese regering wordt overgebracht.

In Europa is de European Union of Jewish Students (EUJS) een campagne begonnen die aandacht vraagt voor het lot van deze onderdrukte Chinese bevolkingsgroep. In Groot-Brittannië is het de Holocaust Educational Trust die het onderwerp agendeert. In Canada staan oud-minister Irwin Cotler en mensenrechtenadvocaat David Matar, twee vooraanstaande Joodse strijders voor de mensenrechten, vooraan om het lot van de Oeigoeren te bepleiten. Ook de Britse oud-opperrabbijn Lord Jonathan Sacks heeft zich in dit koor gevoegd. Sacks: “That people in the 21st century are being murdered, terrorised, victimised, intimidated and robbed of their liberties because of the way they worship God is a moral outrage, a political scandal and a desecration of faith itself”.

Sinds de Tweede Wereldoorlog
Wat naar buiten komt is dat er sprake is van massale sterilisaties. Drone-beelden tonen honderden geblinddoekte gevangenen die in treinen worden gedwongen. Een miljoen Oeigoeren worden vastgehouden in ‘heropvoedingskampen’. De Britse Holocaust Educational Trust noemt het “de grootste opsluiting van een minderheidsgroep sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog”.

Wat zou moeten gebeuren is dat het Oeigoerse volk wordt verlost van etnische en religieuze onderdrukking, de deuren van de kampen worden open gezet en de schending van mensenrechten onmiddellijk wordt gestaakt.

Europees-Joodse studenten
De Europese Unie van Joodse Studenten (EUJS) is de democratische, door jongeren geleide, overkoepelende organisatie van Joodse studentenverenigingen  in 36 landen, die 160.000 jonge Joden tussen 18-35 in heel Europa vertegenwoordigt. Van de EUJS is uit Nederland Ijar de lidorganisatie.

Nooit meer nu!
De EUJS: “Als joden, een volk dat in het verleden genocide en staatloosheid heeft doorstaan, kunnen we niet stil zijn. Elk jaar zeggen we “Never Again!”. Voor ons moet dit meer zijn dan een verklaring. Daarom bestrijden we antisemitisme. Daarom vinden wij dat we nu in actie moeten komen voor de Oeigoeren. Onze geschiedenis heeft ons opgedragen zo luid mogelijk te zijn als het gaat om genocide. Daarom zeggen wij nu het om de Oeigoeren gaat: “Nooit meer nu!” Het is tijd om op te staan, om de culturele genocide van de Oeigoeren te stoppen.” De EUJS bepleit het verdedigen en versterken van diversiteit in onze samenlevingen, dit is niet in het minst een goede bedding voor het kunnen functioneren van het jodendom in Europa. “China bedreigt juist die waarden. Als Europeanen kunnen we ons uitspreken. We moeten dus solidair zijn met degenen wier diversiteit wordt aangevallen.”

Elie Wiesel
Het Canadese parlement heeft deze maand een zeven uur durende hoorzitting gehouden. Een van de voornaamste sprekers was voormalig minister van justitie Irwin Cotler. Cotler, een internationale strijder voor de mensenrechten, zei dat de misstanden tegen de Oeigoeren in de westelijke provincie Xinjiang in China als genocide moeten worden erkend. Cotler: “De wereld loopt het risico jegens de Oeigoeren te falen door niets te doen, precies zoals is gebeurd bij de genocide in Rwanda in 1994. Cotler riep op tot actie en haalde Eli Wiesel aan: “”Onverschilligheid betekent altijd het voordeel voor de kant van de dader, nooit voor de slachtoffers.”

Onderdrukking van joden
China onderdrukt ook andere religieuze minderheden en is in het algemeen het respect voor de mensenrechten niet goed gezind. Een van de groepen, hoe klein ook, die dit ervaart is de oude Joodse gemeenschap in Kaifeng. In deze plaats aan de Gele Rivier tussen de Chinese hoofdstad Beijing en de metropool Shanghai bestaat een meer dan duizend jaar oude Joodse gemeenschap. Door de komst van een leraar zo’n dertig jaar geleden die de Joden onderwijs gaf en leerde Hebreeuws te lezen, kwam het Joodse leven er tot enige bloei. Dit is in de laatste vijf jaar echte weer de grond in geboord. Joodse opschriften in de synagoge zijn vervangen door boodschappen die het overheidsstreven om religie te onderdrukken uitdragen. In de zomer van 2019 werd in het pand naast de synagoge een gemeenschappelijk cultureel dienstencentrum gevestigd. Vanuit dit centrum worden alle activiteiten en bezoekers van de synagoge in de gaten gehouden. Alle borden en aanduidingen die verband houden met de geschiedenis van joden in de stad worden verwijderd.

De Chinese joden worden in de mogelijkheid om hun religie te beleven niet anders behandeld, c.q. beperkt, dan andere inwoners van China die afwijken van wat de Communistische Partij voorstaat mar zijn hun ultrabeperkte aantal kwetsbaarder om als groep hun identiteit te verliezen. Gevolg hiervan is dat de unieke, millennia-lange geschiedenis van de Kaifeng-joden wordt uitgewist.

Joodse put
Een buurtbewoner vertelde tegen een verslaggever van de New York Times dat er duizend jaar geleden een oude put was geboord achter de synagoge, die door het bureau voor culturele waardevolle objecten van Kaifeng werd aangemerkt als een plek die speciale bescherming heeft. In het voorjaar van 2018 heeft het bureau, in opdracht van de regering, de stele uitgegraven waarop staat dat het een object is met de status van beschermd monument. De oude put werd met beton en puin afgedekt en verzegeld. Een Kaifeng-Jood waar de verslaggever bij thuis op bezoek kon komen zei: ‘bij het jodendom draait alles om uithoudingsvermogen.’***************************
ENGLISH:

The Chinese minority group of Uyghurs is exposed to persecution. Uyghurs are a religious minority in the north-west of China. More and more reports are appearing in Western media about the treatment of the Uyghurs, their detention in camps and other oppressive measures such as the forced eating of pork (Uyghurs are Muslim), the deprivation of hair for sale and the forced donation of organs. At the forefront of the battle for attention to their fate are various Jewish organizations and prominent Jewish fighters for human rights. In the Netherlands, the Dutch-Israelite Denomination is the first national denomination to openly stand up for the Uighurs

By: NIK

Raising the matter The NIK is a member of the Consultation Jews, Christians and Muslims (OJCM). At the initiative of the NIK, the OJCM has undertaken to raise the position of this Chinese minority in China with the Dutch government. In the OJCM, the NIK works together with, among others, the Council of Churches and the Contact Organ Muslims Government (CMO).

“Freedom and diversity are necessary to be able to live our beliefs as Jews. What applies to us must also apply, far from here, to religious minorities elsewhere in the world, regardless of the systematic persecution that marks our Jewish history and which we commemorate of Tisja Beav just this week, ”says Edmond van Ravenswade, portfolio holder interfaith relations in the Permanent Committee (board) of the NIK.

At the beginning of this year, the Lower House urged Foreign Minister Blok to take action on the situation in the Chinese province of Xinjiang. Blok said the concerns of the Netherlands have long been conveyed to the Chinese government.

In Europe, the European Union of Jewish Students (EUJS) has started a campaign to draw attention to the fate of this oppressed Chinese population. In Great Britain it is the Holocaust Educational Trust that puts the subject on the agenda. In Canada, former minister Irwin Cotler and human rights lawyer David Matar, two leading Jewish human rights fighters, are at the forefront of advocating the fate of the Uyghurs. The British former Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks has also joined this choir. Sacks: “That people in the 21st century are being murdered, terrorized, victimized, intimidated and robbed of their liberties because of the way they worship God is a moral outrage, a political scandal and a desecration of faith itself”.

Since the Second World War
What emerges is that there are massive sterilizations. Drone footage shows hundreds of blindfolded prisoners being forced onto trains. One million Uyghurs are being held in "re-education camps". The British Holocaust Educational Trust calls it “the largest incarceration of a minority group since the end of World War II”.

What should happen is that the Uyghur people are liberated from ethnic and religious oppression, the doors of the camps are opened and the violation of human rights immediately stopped.

European Jewish Students
The European Union of Jewish Students (EUJS) is the democratic, youth-led, umbrella organization of Jewish student associations in 36 countries, representing 160,000 young Jews aged 18-35 across Europe. Ijar is the member organization of the EUJS from the Netherlands.

Never again now!
The EUJS: “As Jews, a people that has endured genocide and statelessness in the past, we cannot be quiet. Every year we say "Never Again!". For us this should be more than a statement. That is why we fight anti-Semitism. That is why we believe that we should act now for the Uighurs. Our history has instructed us to be as loud as possible when it comes to genocide. That is why when it comes to the Uyghurs we say: "Never again!" It's time to get up, to stop the cultural genocide of the Uyghurs. ” The EUJS advocates the defense and strengthening of diversity in our societies, this is not least a good foundation for the functioning of Judaism in Europe. “China is threatening precisely those values. As Europeans, we can speak out. So we must show solidarity with those whose diversity is being attacked. ”

Elie Wiesel
The Canadian Parliament held a seven-hour hearing this month. One of the main speakers was former Justice Minister Irwin Cotler. Cotler, an international human rights fighter, said the abuses against the Uighurs in China's western Xinjiang province should be recognized as genocide. Cotler: “The world risks failing the Uyghurs by doing nothing, just as happened in the 1994 Rwanda genocide. Cotler called for action, quoting Eli Wiesel,“ ”Indifference always means the benefit of the the perpetrator's side, never for the victims. ”

Suppression of Jews
China also oppresses other religious minorities and generally does not favor respect for human rights. One of the groups, however small, that is experiencing this is the ancient Jewish community in Kaifeng. In this place on the Yellow River between the Chinese capital Beijing and the metropolis Shanghai, there is a more than a thousand year old Jewish community. With the arrival of a teacher some thirty years ago who taught the Jews and taught them to read Hebrew, Jewish life began to flourish. This has really been destroyed in the last five years. Jewish inscriptions in the synagogue have been replaced with messages conveying government efforts to suppress religion. In the summer of 2019, a communal cultural service center was established in the building next to the synagogue. From this center all activities and visitors to the synagogue are monitored. All signs and markings related to the history of Jews in the city are removed.

The Chinese Jews are not treated differently, or limited, in the ability to experience their religion, than other residents of China who deviate from what the Communist Party advocates, but their ultra-limited numbers are more vulnerable to losing their identity as a group. As a result, the unique millennia-long history of the Kaifeng Jews is being obliterated.

Jewish well
A local resident told a New York Times reporter that a thousand years ago an ancient well was drilled behind the synagogue, which the Kaifeng Cultural Valuables Office has identified as a place of special protection. In the spring of 2018, on behalf of the government, the office excavated the stele on which it is stated that it is an object with the status of protected monument. The old well was covered with concrete and rubble and sealed. A Kaifeng Jew the reporter was able to visit at home said, "Judaism is all about endurance."

google translate