09 september 2020

2020-09-09: NASA ontdekt 'deuk' in wereldwijd magnetisch veld, 'voorteken van NIBIRU', zegt expert - NASA dicovers dent in global magnetic field: 'Presage of NIBRU' says expert


“Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn. " Genesis 6: 3 (HSV )

Nederlands - English

NEDERLANDS:    

NASA kijkt hulpeloos toe dat er zich iets vreemds ontwikkelt in de magnetische velden van de aarde. Ze  kondigden vorige week aan dat er een zwakke plek in het wereldwijde magnetische veld groeit. Het wordt beschreven door NASA als een deuk in het magnetische veld rond de aarde. De South Atlantic Anomaly (SAA), is een gebied tussen Zuid-Amerika en Zuidwest-Afrika waar de Van Allen-stralingsgordel die de planeet omgeeft op een afstand van ongeveer 400 mijl het dichtst in de buurt komt van het aardoppervlak. Op die plek is de afstand maar 120 mijl. Dit leidt tot een verhoogde stroming van energetische deeltjes in dit gebied.

DOOR ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | BIJBELS NIEUWS

Men weet niet alles van het magnetische veld van de aarde, maar de primaire bron zou worden veroorzaakt door een kolkende oceaan van gesmolten ijzer in de buitenste kern van de aarde, 1800 mijl onder de grond. De beweging van die massa genereert elektrische stromen die het magnetisch veld van de aarde creëren, maar zijn niet noodzakelijk uniform.

Het magnetische veld beschermt ons en fungeert als een schild tegen de zonnewind die geladen deeltjes en straling die uit de zon stroomt met zich meedraagt. De SAA is van grote betekenis voor astronomische satellieten en andere ruimtevaartuigen die op een hoogte van enkele honderden kilometers rond de aarde cirkelen; deze banen leiden satellieten periodiek door de anomalie, waardoor ze enkele minuten worden blootgesteld aan sterke straling, veroorzaakt door de ingesloten protonen in de binnenste Van Allen-gordel. Bij het passeren van de SAA kunnen satellieten kortsluiting en andere technische storingen oplopen. 

Maar het magnetische veld is veel belangrijker voor mensen. Als het magnetische veld zou verdwijnen, zou een groter aantal geladen zonnedeeltjes de planeet bombarderen, elektriciteitsnetten en satellieten uitschakelen en de mensen blootstellen aan hogere niveaus van kankerverwekkende ultraviolette straling.

Een vorige maand gepubliceerde studie suggereerde dat de SAA geen bizarre gebeurtenis van de afgelopen tijd is, maar een terugkerende magnetische gebeurtenis die de aarde mogelijk heeft beïnvloed sinds 11 miljoen jaar geleden. 

In 2016 ontdekten onderzoekers dat de SAA in noordwestelijke richting drijft. Onlangs waren onderzoekers geschokt toen ze ontdekten dat de SAA in tweeën was gesplitst. Ze merkten ook op dat het magnetische veld zwakker wordt. Deze variaties in de SAA zijn een voorafschaduwing van het omslaan van het gehele magnetische veld. Wetenschappers beweren dat dit al is gebeurd, de laatste keer was 780.000 jaar geleden.

In de praktijk zou dit betekenen dat magnetische kompassen niet langer zouden werken en dat het noorderlicht en het zuidelijk licht zichtbaar zouden zijn vanaf lagere breedtegraden. Maar Bijbelkenners kennen een veel grotere betekenis toe aan deze verschuiving in het magnetische veld. 

Yuval Ovadia , wiens films over Nibiru honderdduizenden views hebben opgeleverd, schrijft deze recente anomalie in de magnetische pool toe aan de nadering van de megaster en het bijbehorende sterrenstelsel. Ovadia suggereerde dat een dergelijke verschuiving van polen de komst van Nibiru zal voorspellen. Dit baseerde hij op zijn onderzoek naar klassieke joodse bronnen.

"Wetenschappers zijn het erover eens dat een groot astronomisch lichaam een verstoring van het magnetische veld zou veroorzaken", vertelde Ovadia aan Breaking Israel New s. "Een ster van die grootte zou noodzakelijkerwijs een eigen magnetisch veld hebben en dat zou invloed hebben op de ijzerhoudende vloeistoffen."

"De Midrasj stelt dat God de zondvloed in de tijd van Noach heeft geïnitieerd door twee sterren te verplaatsen", legde Ovadia uit. “Dit veroorzaakte een verschuiving in de polen van de wereld; het noorden werd het zuiden, droog land werd oceanen en de oceanen droogden op. Nibiru zal de magnetische polen terugschuiven naar wat ze waren vóór Noah. Als gevolg hiervan zullen mensen veel langer leven, honderden jaren, zoals het in de Bijbel werd beschreven vóór Noach. "

Ovadia verklaarde dat het Messiaanse proces dat deze pre-diluviaanse realiteit tot stand bracht, in ontzagwekkende, zelfs angstaanjagende termen in de Bijbel wordt beschreven, maar de resultaten zullen vrij utopisch zijn.

"Wetenschappers en de westerse cultuur beschrijven eerdere tijdperken als veel erger", zei Ovadia. “Ze proberen mensen te laten geloven dat technologie het antwoord op alles is, dat meer technologie een beter leven betekent. Toch gaat het in de toekomst, hopelijk in de zeer nabije toekomst, om de Messias. Maar het zal veel elementen uit Bijbelse tijden bevatten die een enorme verbetering zullen zijn ten opzichte van wat we nu hebben; geen oorlogen, geen ziekte of hongersnood, en de natuur zal herleven. "

"Dus men probeert het aan het publiek te verkopen als de opwarming van de aarde en men beweert dat wetenschappers dit kunnen oplossen door het klimaat te beheersen", zei Ovadia. “Ze begrijpen de klimaatverandering niet echt en ze hebben zeker geen controle over het weer. Maar ze willen niet praten over magnetische verschuiving omdat ze het niet kunnen beheersen. En wat ze ervan weten, blijkt verkeerd te zijn.************************************
ENGLISH:

“Hashem said, “My breath shall not abide in man forever, since he too is flesh; let the days allowed him be one hundred and twenty years.” Genesis 6:3 (The Israel BibleTM)

NASA is watching helplessly as a major weirdness develops in the Earth’s magnetic fields they announced last week` that a weak spot in the global magnetic field is growing. Described by NASA as a dent in the magnetic field surrounding the Earth, the South Atlantic Anomaly (SAA), is an area between South America and southwest Africa where the Van Allen radiation belt surrounding the planet at a distance of about 400 miles comes closest to the Earth’s surface, dipping down to an altitude of 120 miles. This leads to an increased flux of energetic particles in this region.

BY ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | BIBLICAL NEWS

The Earth’s magnetic field is not entirely understood but the primary source is believed to be caused by a swirling ocean of molten iron inside the Earth’s outer core, 1,800 miles below the ground. The movement of that mass generates electrical currents that create Earth’s magnetic field, but not necessarily uniformly.

The magnetic field protects us, acting as a shield against the solar wind which carries charged particles and radiation that flow out from the sun. The SAA is of great significance to astronomical satellites and other spacecraft that orbit the Earth at several hundred kilometers altitude; these orbits take satellites through the anomaly periodically, exposing them to several minutes of strong radiation, caused by the trapped protons in the inner Van Allen belt. When passing through the SAA, satellites can suffer short circuits and other technical malfunctions. 

But the magnetic field is far more important to humans.  If the magnetic field disappeared, a larger number of charged solar particles would bombard the planet, knocking out power grids and satellites and increasing human exposure to higher levels of cancer-causing ultraviolet radiation.

A study published last month suggested the SAA is not a freak event of recent times, but a recurrent magnetic event that may have affected Earth since as far back as 11 million years ago. 

In 2016, researchers discovered that the SAA is drifting in a north-westerly direction. Recently, researchers were shocked to discover that the SAA is splitting in two. They also noted that the magnetic field is becoming weaker. These variations in the SAA  foreshadow the flipping of the entire magnetic field. Scientists claim that this already happened, the last time being 780,000 years ago.

Practically, this would mean that magnetic compasses would no longer work and the northern and southern lights would be visible from lower latitudes. But the Biblically minded attribute a much more impactful significance to this shift in the magnetic field. 

Yuval Ovadia, whose films on Nibiru have garnered hundreds of thousands of views, attributes this recent anomaly in the magnetic pole to the approach of the mega-star and its accompanying constellation. Ovadia suggested that such a pole shift will presage the arrival of Nibiru. He based this on his research into classical Jewish sources.

“Scientists would agree that a large astronomical body would create a disturbance in the magnetic field,” Ovadia told Breaking Israel News. “A star of that size would necessarily have its own magnetic field and that would exert an influence on the ferrous fluids.”

“The Midrash states that God initiated the floodin the time of Noah by moving two stars,” Ovadia explained. “This caused a shift in the poles of the world; the north became the south, dry land became oceans, and oceans dried up. Nibiru will shift the magnetic poles back to what they were before Noah. As a result, people will live much longer, for hundreds of years, as it was described in the Bible before Noah.”

Ovadia stated that the Messianic process bringing about this pre-diluvian reality is described in awe-inspiring, even fearsome terms in the Bible but the results will be quite Utopian.

“Scientists and Western culture depict earlier eras as much worse,” Ovadia said. “They try to make people believe that technology is the answer to everything, that more technology means a better life. Messiah is in the future, hopefully, the very near future. But it will have many elements of Biblical times that will be a vast improvement over what we have now; no wars, no disease or famine, and nature will be revived.”

“So they are trying to sell the public on global warming, claiming that scientists can fix it by controlling the climate,” Ovadia said. “They don’t really understand climate change and they certainly can’t control the weather. But they don’t want to talk about magnetic shift because they can’t control it and what they know about it is turning out to be wrong.”