10 september 2020

2020-09-10: Asteroïde zal naar verwachting de aarde raken vlak voor de Amerikaanse verkiezingen - Astroid expected to hit the earth right before American election

"Voordat de grote en verschrikkelijke dag van Hasjem komt, * zal ik tekenen in de lucht en op aarde stellen: bloed en vuur en rookzuilen;" Joel 3: 3 (The Israel Bible TM )

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Veel mensen maken zich zorgen over de mogelijke nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020, maar een recente onthulling door NASA heeft de bewoners van de aarde de dag voor de verkiezingen nog meer reden gegeven om zich zorgen over te maken: een asteroïde op ramkoers met de planeet.

door Adam Eliyahu Berkowitz | 23 augustus 2020 | Bijbels nieuws

De asteroïde 2018VP1 zal naar verwachting op 2 november aankomen en heeft volgens NASA's Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS) een kans van 0,41% om de aarde te raken met drie mogelijke gevolgen. Maar zelfs als het invloed heeft op het oppervlak van de planeet, zal de asteroïde naar verwachting geen schade aanrichten, want met een diameter van ongeveer 2 meter is hij relatief klein. Objecten met een diameter van meer dan 140 meter worden als gevaarlijker ingeschat. Een inslag op aarde door deze asteroïde kan sommige ramen doen rammelen of meteorieten op daken laten vallen.

Vorige week vloog een asteroïde met een diameter van ongeveer drie meter slechts 1830 mijl boven de zuidelijke Indische Oceaan met een snelheid van 27.700 mph. Dit is het dichtst bij de aarde dat een dergelijk object ooit langs is gevlogen. De asteroïde werd voor het eerst gedetecteerd op 26 juli door de Zwicky Transient Facility, een robotcamera die de lucht scant. 

NASA verzekerde dat geen van deze bijna-ongevallen reden tot bezorgdheid gaf, maar sommige mensen bij NASA zijn daar niet zo zeker van. In 2019 waarschuwde NASA-beheerder, Jim Bridenstine, het publiek op de Planetary Defense Conference van de International Academy of Astronautics 'met betrekking tot de zeer reële mogelijkheid dat een grote meteoor op aarde kan neerstorten. Bridenstine verwees naar een asteroïde met een diameter van 20 meter die in 2013 boven Tsjeljabinsk, Rusland, de atmosfeer binnenkwam met een snelheid van meer dan 40.000 mph. De asteroïde genereerde een luchtstoot met ongeveer 30 keer zoveel energie als de atoombom die in Hiroshima tot ontploffing kwam. Bridenstine vertelde de conferentie dat meteoren regelmatig de atmosfeer van de aarde binnendringen, maar een zo groot als die boven Tsjeljabinsk komt maar eens in de 60 jaar of zo voor.

Deze dreiging vanuit de ruimte komt overeen met een verrassende bekentenis van Zvi Hauser, de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken en Defensie. In een interview met de Israëlische televisie afgelopen donderdag over het coronavirus zei Hauser dat hun angst een meteoor betreft die op het punt staat op aarde te crashen.

Yuval Ovadia , wiens films over Nibiru honderdduizenden reacties hebben opgeleverd, denkt dat Hausers verspreking heeft onthuld waar de regering werkelijk bezorgd over is.

"Steeds meer asteroïden worden door gewone mensen gezien", zei Ovadia. “Natuurlijk zijn regeringen over de hele wereld zich hiervan bewust. Maar ze zijn er niet klaar voor om mensen iets te laten weten over de dreiging van meteoren. "

Ovadia legde uit dat Joodse bronnen een ster beschrijven die in de eindtijd zal verschijnen en die grote schade aan zal richten maar de wereld niet zal vernietigen, wat velen Nibiru noemen.

"Als Nibiru nadert, zullen er meer asteroïden verschijnen," zei Ovadia. “Nibiru wordt in Joodse bronnen beschreven als een ster, niet als een asteroïde. Maar als het dichterbij komt, duwt het asteroïden voor zich uit zoals een schip het water voor zich uitduwt. "

Ovadia merkte op dat deze hemelverschijnselen gepaard zullen gaan met andere rampen; aardbevingen, plagen, vulkanen en zelfs ziekten. Aan deze ernstige periode zal niemand ontkomen. 

"Veel van de zeer rijken en veel van de leiders bereiden bunkers voor", zei Ovadia. “Maar hoe zijn bunkers effectief tegen een pandemie? Ze weten dat Nibiru eraan komt en dit is waar ze zich op voorbereiden. Daarom heeft Hauser, de overheidsfunctionaris die verantwoordelijk is voor de beveiliging tijdens het coronavirus, meteoroïden in gedachten. "

Ovadiah waarschuwde dat er meer asteroïden zullen komen en naarmate er meer asteroïden verschijnen, neemt de kans op een inslag op de aarde, zelfs een catastrofale inslag, toe. Hij merkte op dat in tegenstelling tot eerdere natuurrampen die zonder duidelijke reden plaatsvinden, de nadering van Nibiru als onderdeel van het einde der dagen zal worden gekoppeld aan de daden van mensen.

"Natuurlijk maakt alles deel uit van het Goddelijke plan", zei Ovadia. “Maar we zien aan wat er in de wereld gebeurt, aan de manier waarop mensen handelen, dat de Uiteindelijke Verlossing nadert. De Bijbel spreekt over politiek omdat dat een krachtige uitdrukking van de sociale moraal is. Uiteindelijk zal het duidelijk zijn hoe alles met elkaar verbonden is: politiek, religie, natuur, oorlog, rampen. Alles valt binnen de bevoegdheid van God. "

"Het is duidelijk dat we in krachtige tijden leven, noodlottige tijden", zei Ovadia. “Het wordt duidelijk dat Amerika en Europa niet veilig zijn. En de regeringen maken het erger door verdeeldheid onder de mensen te veroorzaken. Ze zouden de mensen in gebed en berouw moeten samenbrengen. De veiligste plek ter wereld zal hier in Israël zijn. "    ***************************************
ENGLISH: 

“Before the great and terrible day of Hashem comes,* I will set portents in the sky and on earth: Blood and fire and pillars of smoke;” Joel 3:3 (The Israel BibleTM) 

Many people are concerned about the potential aftermath of the 2020 US presidential election but a recent revelation by NASA has given residents of the Earth even more to worry about on the day before the election: an asteroid on a collision course with the planet.

by Adam Eliyahu Berkowitz | Aug 23, 2020 | Biblical News

The asteroid 2018VP1 is expected to arrive on November 2 and, according to NASA’s Center for Near-Earth Object Studies (CNEOS), has a .41 % chance of hitting the Earth with three potential impacts. But even if it does impact on the surface of the planet, the asteroid is not expected to do any damage as at approximately seven feet in diameter, it is relatively small.  Hazardous objects are those estimated to be more than 140 meters in diameter. An Earth-impact by this asteroid might rattle some windows or drop meteorites on rooftops.

Last week, an asteroid about ten feet in diameter flew just 1,830 miles over the southern Indian Ocean at a speed of 27,700 mph. This is the closest such an object has flown past Earth on record. The asteroid was first detected on July 26 by the Zwicky Transient Facility, a robotic camera that scans the sky. 

Thought NASA voiced assurances that neither of these near-misses was reason for concern, some people from NASA are not so confident. In 2019, NASA administrator, Jim Bridenstine, warned an audience at the International Academy of Astronautics’ Planetary Defense Conference, about the very real possibility of a large meteor crashing into the earth. Bridenstine referred to an asteroid with a diameter of 66 feet that entered the atmosphere over Chelyabinsk, Russia in 2013 at a speed of over 40,000 mph. The asteroid generated an airburst with about 30 times as much energy as that released from the atomic bomb detonated at Hiroshima. Bridenstine told the conference that meteors enter the earth’s atmosphere on a regular basis, but those as large as Chelyabinsk only come once every 60 or so years.

This threat from outer space is consistent with a surprising admission by Zvi Hauser, the chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee. In an interview with Israeli television last Thursday concerning the coronavirus, Hauser said that their fear is a meteor that is about to crash on Earth.

Yuval Ovadia, whose films on Nibiru have garnered hundreds of thousands of views, thinks that Hauser’s slip of the tongue revealed what is really concerning the government.

“More and more asteroids are being seen by average people,” Ovadia said. “Of course, governments around the world are aware of this. But they aren’t ready to tell people about the threat of meteors.”

Ovadia explained that Jewish sources describe a star that will appear in the end of days that will wreak havoc but not destroy the world, what many refer to as Nibiru.

“As Nibiru approaches, more asteroids will appear,” Ovadia said. “Nibiru is described in Jewish sources as a star, not as an asteroid. But as it approaches, it pushes asteroids ahead of it like a ship pushes water in front of it.”

Ovadia noted that these celestial phenomena will be accompanied by other catastrophes; earthquakes, plagues, volcanoes, and even disease. This intensive period will spare no one. 

“Many of the very wealthy and many of the leaders are preparing bunkers,” Ovadia said. “But how are bunkers effective against a pandemic? They know that Nibiru is coming and this is what they are preparing for. This is why Hauser, the government official in charge of security during the coronavirus, has meteoroids in mind.”

Ovadiah warned that more asteroids will come and as more asteroids appear, the chances of an impact with the earth, even a catastrophic impact, increase. He noted that unlike previous natural catastrophes that occur with no clear reason, the approach of Nibiru as part of the end-of-days will be linked to the acts of men.

“Of course, everything is part of the divine plan,” Ovadia said. “But we see by what is happening in the world, by the way people are acting, that the Final Redemption is approaching. The Bible speaks about politics because it is a powerful expression or social morality. In the end, it will be clear how everything is inter-connected: politics, religion, nature, war, catastrophes. Everything is in the purview of God.”

“It is clear we are living in powerful times, fateful times,” Ovadia said. “It is becoming clear that America and Europe are not safe. And the governments are making it worse by causing division among the people. They should be bringing the people together in prayer and repentance. The safest place in the world will be here in Israel.”