21 september 2020

2020-09-21: Angst groeit dat de Bijbel illegaal zal worden in Schotland - Fear grows that Bible will become illegal in Scotland

“Deze woorden, die Ik u heden gebied moeten in uw hart zijn.” (Deut. 6:6 HSV)

Nederlands - English

NEDERLANDS 

De nieuwe Schotse wet inzake haatmisdrijven en openbare orde is door de 'Scottish National Party' ingediend om het achterhaalde verbieden van godslastering in te trekken. Het lijkt zich echter onbedoeld te vertalen in nieuwe soorten "anti-blasfemiewetten". Een van de meer controversiële delen van het wetsvoorstel omvat de misdaad: 'het aanwakkeren van haat ', waardoor iedereen wordt criminaliseerd die 'zich bedreigend, beledigend of beschuldigend gedraagt' of 'bedreigend, beledigend of beschuldigend materiaal communiceert met een andere persoon'.

DOOR DAVID SIDMAN | CHRISTELIJK ZIONISME

Het wetsvoorstel stelt zelfs het bezit van 'opruiend' materiaal strafbaar. Dit heeft de angst veroorzaakt onder hoge katholieke bisschoppen dat het bezit van de Bijbel Schotten achter de tralies zou kunnen brengen, meldt de Spectator . De nieuwszender maakt zich zorgen dat passages zoals Leviticus 20:13, waarin wordt opgeroepen tot de doodstraf voor homoseksuelen, onder die categorie vallen:

Als een man bij een man ligt zoals iemand bij een vrouw ligt, hebben ze beiden iets weerzinwekkend gedaan; zij zullen ter dood worden gebracht (Leviticus 20:13)

Humza Yousaf, de minister van Justitie van de SNP, zei in een verklaring dat het wetsvoorstel 'de vrijheid van meningsuiting niet ondermijnt', maar eerder 'beschermt'. Het wetsvoorstel in zijn huidige vorm zou echter kunnen leiden voor degenen die schuldig zijn bevonden aan 'beledigend' gedrag tot een gevangenisstraf van zeven jaar.

Humza Yousaf (screenshot)

'Het wetsvoorstel is niet bedoeld om kritiek of rigoureus debat op enigerlei wijze te onderdrukken', schreef Yousaf. 'Mensen zullen nog steeds in staat zijn om controversiële, uitdagende of zelfs beledigende standpunten te uiten, zolang dit niet gebeurt op een dreigende of beledigende manier die bedoeld is om haat aan te wakkeren of de schijn heeft haat aan te wakkeren.'

Maar de Schotse columnist Andrew Doyle maakt zich zorgen over hoe dergelijke vage wetgeving zal worden geïnterpreteerd - vooral omdat de perceptie van het 'slachtoffer' in het VK volgens de website van Police Scotland bepaalt of een incident of misdrijf gedefinieerd wordt als 'hatelijk'.

 

 

********************************
ENGLISH:

Take to heart these instructions with which I charge you this day. Deuteronomy 6:6 (The Israel BibleTM)

Scotland’s new Hate Crime and Public Order Bill has been proposed by the Scottish National party to repeal the obsolete outlawing of blasphemy. However it appears to inadvertently translate into new sorts of “anti-blasphemy” laws. One of the more controversial sections of the bill includes the crime of ‘stirring up hatred’, which criminalizes anyone that ‘behaves in a threatening, abusive or insulting manner’ or ‘communicates threatening, abusive or insulting material to another person’.

BY DAVID SIDMAN | CHRISTIAN ZIONISM

The bill even criminalizes the possession of ‘inflammatory’ material. This has caused fear among senior Catholic bishops that possession of the Bible could place Scots behind bars reports the Spectator. The news outlet worries that passages like Leviticus 20:13 which calls for the death penalty for gay people will fall under that category:

If a man lies with a male as one lies with a woman, the two of them have done an abhorrent thing; they shall be put to death (Leviticus 20:13)

Humza Yousaf, the SNP’s Justice Secretary said in a statement that the bill ‘does not undermine free speech’, but rather ‘protects it’. However the bill in it’s current form could see those found guilty of ‘insulting’ behavior with a seven-year jail sentence.

Humza Yousaf (screenshot)

‘The Bill does not seek to stifle criticism or rigorous debate in any way,’ Yousaf wrote. ‘People will still be able to express controversial, challenging or even offensive views as long as this is not done in a threatening or abusive way that is intended to stir up hatred or likely to stir up hatred.’

But Scottish columnist Andrew Doyle is concerned about how such vague legislation will be interpreted – especially since in the UK, the website for Police Scotland defines an incident or crime as ‘hateful’ according to the perception of the ‘victim.’