24 september 2020

2020-09-24: 50 Evang. christenen krijgen toestemming om Israël binnen te komen om ' Jesaja's profetie te vervullen - 50 Evangelicals get permission to enter Israel to 'Fulfill Isaiah's proph

Hayovel's Christian volunteers harvest vineyards in Samaria. (Facebook/Hayovel)

50 Evangelische christenen krijgen speciale toestemming om Israel binnen te komen om ' Jesaja'sprofetie te vervullen.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn; Jesaja 61: 5 (HSV )

Tegen alle verwachtingen in en ondanks gezondheidsbeperkingen vanwege het coronavirus, kwamen christelijke vrijwilligers naar Samaria om de profetie te vervullen door druiven te oogsten in de Shomron (Samaria).

DOOR ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | BIJBELS NIEUWS

Vijftien jaar lang heeft HaYovel internationale vrijwilligers geleverd om de kleine boeren van Judea en Samaria te helpen bij het oogsten van hun druiven. Door de jaren heen hebben meer dan 3.000 christelijke vrijwilligers uit 30 landen meer dan tien boeren geholpen bij het oogsten van 3.400 ton druiven. Alle overwegingen echter in ogenschouw genomen zou HaYovel's zestiende druivenoogst in Samaria niet hebben plaatsgevonden. Sommige landsgrenzen waren gesloten en de meeste hadden reisbeperkingen, waaronder meestal langdurige quarantaines. Maar hun toewijding aan Israël en aan profetie kent geen grenzen. Tijdens de oorlog met Gaza en Operatie Protective Edge bevond HaYovel zich in de wijngaarden. Tijdens de jaren van mesaanvallen, auto-rammen en stenen gooien, bleef HaYovel vrijwilligers sturen. Door dit alles heen is deze evangelische organisatie toegewijd gebleven aan de profetie door druiven te plukken in het Bijbelse hartland. 

Maar vanwege reisbeperkingen van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid waren de grenzen van Israël gesloten voor niet-staatsburgers. Dit was een enorme klap voor de normaal gesproken levendige en vitale toeristenindustrie, maar voor de boeren in Samaria betekende het dat met slechts tien vrijwilligers (de meesten met de achternaam Waller) 400 ton druiven dreigden te verrotten aan de wijnstokken.

Hayovel vrijwilligers in de Shomron

De groep stuurde verzoeken om gebed en nam praktische maatregelen, maar hun inspanningen werden belemmerd doordat de helft van hun personeel vastzat in de VS. Ze namen contact op met Knesset-leden, maar vonden gesloten deuren. Ten slotte, op 9 augustus, besloten verschillende belangrijke leden van de Israëlische regering om HaYovel toe te staan 50 vrijwilligers het land in te brengen. Maar de organisatie had 12 uur de tijd om een lijst van vrijwilligers in te dienen die zich hadden gecommitteerd aan een reis van drie maanden, inclusief een eerste periode van twee weken in quarantaine. En ze moesten binnen zeven dagen naar Israël vertrekken. Hayovel begon te bellen en hun telefoontjes werden binnen vier uur beantwoord. Een uur later kregen ze de goedkeuring van de Israëlische regering. Op 1 september verliet de eerste groep vrijwilligers de quarantaine en de volgende dag gingen ze in de wijngaarden aan de slag, waar ze tegen het einde van de dag meer dan 20 ton druiven oogstten. 

Zachary Waller, uitvoerend directeur van HaYovel , was stomverbaasd over de reactie.

"We hadden een ramp verwacht, maar binnen twee weken waren we weer terug naar normaal", vertelde Waller aan Israel365 News. “We willen de naties in staat stellen hun rol te spelen in de verlossing van Israël.

Hij merkte op dat tijdens deze geheel onverwachte reeks evenementen in totaal precies 70 personeelsleden en vrijwilligers, die de Bijbelse 70 landen vertegenwoordigen, in de wijngaarden aan het werk waren. 

“Dan zullen de heidenvolken die om u heen overgebleven zijn weten dat Ik, de HEERE, Zelf herbouw wat afgebroken is en beplant wat verwoest is. Ik, de HEERE, heb gesproken en Ik zal het doen.” ( Ezechiël 36:36 HSV)

Sommige vrijwilligers worden gemotiveerd door de profetie dat in de eindtijd de wijngaarden in Israël zullen worden onderhouden door vreemdelingen van buiten Israël.  

Vreemden zullen klaarstaan en uw kudden weiden, vreemdelingen zullen uw akkerbouwers en uw wijnbouwers zijn; Jesaja 61: 5 (HSV )

Zelfs de vertraging was een zegen, aangezien de oogst drie weken later was dan normaal.  Het grootste deel van de druiven was net precies rijp toen de vrijwilligers van HaYovel de velden op konden gaan. 

Waller heeft zich niet laten ontmoedigen door de hittegolf die Israël trof en verwacht dat hun kleine groep dit jaar ongeveer 500 ton druiven zal oogsten, waarmee hij het werk van dat jaar voor tien Joodse boeren in het Bijbelse hartland veiliggesteld heeft. 

De meeste vrijwilligers kwamen uit de VS, maar anderen kwamen uit Canada en Duitsland. Andere vrijwilligers uit Australië konden hun land niet verlaten. 

Het programma van HaYovel omvat meestal rondleidingen door Israël, maar dit aspect moest vanwege de pandemie worden beperkt.

Hayovel vrijwilligers in de Shomron

OVER DEZE OPMERKELIJKE GROEP

HaYovel ("Het Jubeljaar") heeft een belangrijke invloed in een tijd waarin de Boycot Desinvestering Sancties beweging (BDS) en anti-Israëlische beperkingen die zijn ingevoerd door de Verenigde Naties en de Europese Unie het levensonderhoud van Israëlische boeren bedreigen.

De organisatie is een familie-inspanning onder leiding van Tommy en Sherri Waller, vrome christelijke zionisten die zich inzetten om Bijbelse profetieën in Israël tot leven te brengen. Tijdens een bezoek aan Israël in 2004 zagen ze de fysieke manifestatie van de woorden van Jeremia bij het herplanten van oude landbouwgronden . 

“Opnieuw zult u wijngaarden planten op de bergen van Shomron (Samaria); de planters zullen planten en de vruchten genieten". (Jeremia 31:5 HSV)  

Maar toen Tommy Waller met een plan kwam om christelijke vrijwilligers op Joodse boerderijen te laten werken, merkte hij dat Joden dat niet wilden accepteren. Na een millennium van moeilijke relaties waarin de Joods-Christelijke relaties werden beheerst door vervolging van Joden en bekeringen tot het Christendom, waren veel Joden achterdochtig met betrekking tot Wallers motieven.

Om dit te overwinnen, ontmoetten de Wallers Rabbi Eliezer Melamed , de religieuze leider van de gemeenschap waar HaYovel zijn werk doet. Bekend als Har Bracha ("Berg van zegeningen) op de berg Gerizim, werd de locatie gekozen door Tommy, die tijdens een bezoek in 2004 hoorde dat de Bijbel de berg identificeert als de bron van de zegeningen die Israël ontving voordat het het land Israël binnenging.

“Het zal gebeuren, wanneer de HEERE, uw God, u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, dat u de zegen uit zal spreken op de berg Gerizim en de vloek op de berg Ebal.” (Deuteronomium 11:29 HSV)

Waller, met agrarische wortels in zijn geboorteland Tennessee, besefte dat de wijnstokken die hij zag de fysieke manifestatie van de profetie waren.

Rabbi Melamed interviewde Tommy uitvoerig voordat hij HaYovel wettelijke goedkeuring gaf in een Halachische (Torah-wet) uitspraak getiteld 'Eer en liefde voor de geliefden van Israël'. In zijn beslissing merkte de rabbijn op dat de Christenen niet probeerden "ons geloof te veranderen" en noemde hen " rechtvaardigen onder de naties ". De rabbijn besloot met te zeggen dat pogingen om Joden in Israël te be-evangeliseren moeten worden bestreden, maar dat Christenen die niet probeerden ons joodse geloof te beïnvloeden, “gerespecteerd en geliefd” moesten worden.

Geïnteresseerde lezers kunnen de oogst volgen op het Heartland Report of zich aanmelden voor programma's op de website van Hayovel .  

 

 

**************************
ENGLISH: 

Hayovel's Christian volunteers harvest vineyards in Samaria. (Facebook/Hayovel)

50 Evangeliscals get special permission to enter Israel to 'Fulfill Isaiah's prophecy.

Strangers shall stand and pasture your flocks, Aliens shall be your plowmen and vine-trimmers; Isaiah 61:5 (The Israel BibleTM)

Against all odds and despite coronavirus health restrictions, Christian volunteers came to Samaria to fulfill prophecy by harvesting grapes in the Shomron (Samaria).

BY ADAM ELIYAHU BERKOWITZ | BIBLICAL NEWS

For fifteen years, HaYovel has been bringing international volunteers to help the small farmers of Judea and Samaria harvest their grapes. Through the years, more than 3,000 Christian volunteers from 30 countries have helped more than ten farmers harvest 3,400 tons of grapes but, by all considerations, HaYovel’s sixteenth grape harvest in Samaria should not have happened. Some national borders were closed and most had travel restrictions that usually included lengthy quarantines. But their devotion to Israel and prophecy knows no bounds. During the war with Gaza and Operation Protective Edge, HaYovel was in the vineyards. During the years of knife attacks, car-rammings, and stone throwings, HaYovel continued bringing volunteers. Through it all, this evangelical organization has stayed committed to the prophecy by been picking grapes in the biblical heartland.

But due to Israeli Health Ministry travel restrictions, Israel’s borders were closed to non-citizens. This was a huge blow to the normally vibrant and vital tourist industry but for the farmers in Samaria, it meant that with only ten volunteers (most with the last name of Waller), 400 tons of grapes were in danger of rotting on the vines.

The group sent out requests for prayer and took practical steps but their efforts were hampered by half of their staff being stuck in the US. They contacted Knesset members but were met with closed doors. Finally, On August 9th, several senior members of Israel’s government decided to allow HaYovel to bring 50 volunteers into the country. But the organization had 12 hours to submit a list of volunteers who had committed to a three-month trip which included an initial two week period of quarantine. And they had to leave for Israel in seven days. Hayovel began to make calls and their calls were answered with four hours to spare. One hour later, they had the approval of the Israeli government. On September 1st, the first group of volunteers exited quarantine and the next day hit the vineyards, harvesting more than 20 tons of grapes by the day’s end. 

Zachary Waller, Executive Director of HaYovel, was stunned at the response.

“We expected a disaster but within two weeks we got back to normal,” Waller told Israel365 News. “We want to enable the nations to take their role in the redemption of Israel.

He noted that through this entirely unanticipated series of events, a total of exactly 70 staff and volunteers, representing the Biblical 70 nations, are orking the vineyards. 

Then the nations that are left round about you shall know that I Hashem have builded the ruined places and planted that which was desolate; I Hashem have spoken it and I will do it. Ezekiel 36:36

Some of the volunteers are motivated by the prophecy that in the end-of-days, the vineyards in Israel will be tended by foreigners from outside of Israel.

Strangers shall stand and pasture your flocks, Aliens shall be your plowmen and vine-trimmers; Isaiah 61:5  

Even the delay was a blessing as the harvest is three weeks later than normal, with the majority of the grapes ripening just in time for HaYovel’s volunteers to hit the fields. 

Waller seemed undaunted by the heatwave that hit Israel and expects their small group will harvest approximately 500 tons of grapes this year, saving the year’s work for ten Jewish farmers in the Biblical heartland. 

Most of the volunteers were from the US but others came from Canada and Germany. Other volunteers from Australia were unable to leave their country.

HaYovel’s program usually includes tours around Israel but this aspect had to be curtailed due to the pandem

Hayovel volunteers in the Shomron

ABOUT THIS REMARKABLE GROUP

HaYovel (“The Jubilee”) is an important influence in an age when the Boycott Divestment Sanctions movement and anti-Israel restrictions put in place by the United Nations and the European Union threaten the livelihood of Israeli farmers.

The organization is a family effort led by Tommy and Sherri Waller, devout Christian Zionists committed to helping bring Biblical prophecy to life in Israel. On a visit to Israel in 2004f, they saw the physical manifestation of the words of Jeremiah in the replanting of ancient farmlands

Again shalt thou plant vineyards upon the mountains of Shomron; the planters shall plant, and shall have the use thereof. Jeremiah 31:4  

But when Tommy Waller came up with a plan to bring Christian volunteers to work on Jewish farms, he found that Jews were reluctant to accept. After a millennium of difficult relations in which Jewish-Christian relations were dominated by Jewish persecution and Christian proselytizing, many Jews suspected Waller’s motives.

To overcome the obstacle, the Wallers met with Rabbi Eliezer Melamed, the religious leader of the community where HaYovel does its work. Known as Har Bracha (“Mountain of Blessings) on Mount Gerizim, the site was chosen by Tommy, who learned on a 2004 visit that the Bible identifies the mountain as the source of the blessings that Israel received before entering the Land of Israel.

And it shall come to pass, when Hashem thy God shall bring thee into the land whither thou goest to possess it, that thou shalt set the blessing upon mount Gerizim, and the curse upon mount Ebal. Deuteronomy 11:29

Waller, with agricultural roots in his native Tennessee, realized the vines he was seeing were the physical manifestation of the prophecy.

Rabbi Melamed interviewed Tommy at length before giving HaYovel legal approval in a Halachic (Torah law) ruling titled ‘Honor and Love for the Lovers of Israel’. In his decision, the rabbi noted that the Christians were not seeking to “change our faith” and labelled them “righteous among the nations.” The rabbi concluded by saying that attempts to missionize Jews in Israel should be fought, but Christians who were not trying to influence our Jewish faith should be “respected and loved”.

Interested readers can follow the harvest on the Heartland Report or sign up for programs on Hayovel’s website.