25 september 2020

2020-09-25: Staat Saoedi-Arabië op het punt om kernwapens te ontwikkelen met de hulp van China? - Is Saudi Arabia about to go nuclear with China’s help?

President Xi Jinping van China en Saoediërsche kroonprins Mohammed bin Salman in 2016.
Bron: Chinees ministerie van Buitenlandse Zaken.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

"Israël heeft gelijk dat het zich zorgen maakt," zei Saeed Ghasseminejad, een belangrijke financieel-economisch adviseur in Iran bij de Foundation for Defense of Democracies, waarbij hij opmerkte dat de Saoediërs reden genoeg hebben om Chinese bedrijven uit te zoeken. "Het Midden-Oosten zit vol met onstabiele regeringen, geradicaliseerde samenlevingen, apocalyptische militanten en messiaanse politici."

DOOR ISRAEL KASNETT - (21 september 2020 / JNS)

De recente normaliseringsdeals tussen Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein hebben de allianties in de regio fundamenteel verschoven. Beide Golfstaten onderhouden nauwe banden met Saoedi-Arabië en er wordt volop gespeculeerd over de vraag of de Saoedi's het volgende land zullen zijn dat de banden met de Joodse staat zal formaliseren.  

Terwijl Israël misschien op het punt staat een nauwe alliantie te smeden met grote Soennitische Arabische staten tegenover een gemeenschappelijke vijand Iran, groeit tegelijkertijd ook de bezorgdheid over een mogelijk nucleair race in de regio met de hulp van China.

Een recent artikel in The Guardian geeft aan dat Chinese geologen zeggen dat Saoedi-Arabië misschien genoeg uraniumertsreserves heeft voor de binnenlandse productie van nucleaire brandstof. Tegelijkertijd zei een Wall Street Journal-rapport dat Westerse ambtenaren zich zorgen maken over de nucleaire samenwerking tussen China en Saoedi-Arabië bij de bouw van een faciliteit voor de winning van uranium ‘yellowcake’ uit uraniumerts. Deze fabriek wordt gebouwd met de hulp van twee Chinese bedrijven. The New York Times rapporteerde eveneens dat Westerse inlichtingendiensten het werk van de Saoedi's met China "in detail onderzoeken" of zij bezig zijn nucleaire expertise te ontwikkelen als een dekmantel voor de ontwikkeling van een kernwapen.  

Dore Gold, voorzitter van het Jeruzalem Center for Public Affairs, vertelde JNS dat de Saoedisch-Chinese relatie al vele jaren bestaat. In de jaren tachtig reikte Saoedi-Arabië de hand aan China omdat het Chinese rakettechnologie wilde verkrijgen.

"Ze hebben van China enkele van de verst reikende ballistische raketten in het Midden-Oosten gekocht," zei hij. "Dat is dus een feit."

Maar Saoedische nucleaire capaciteit, ook al is het voor vreedzame doeleinden, kan de Saoediërs nog steeds op de drempel van nucleaire militaire capaciteit plaatsen, waar Israël zich grote zorgen over maakt.

Gold zei “Eén van de uitdagingen in onze diplomatieke betrekkingen is te proberen de geringe matiging in het Saudi-gedrag meer permanent te maken, en ik denk niet wij dat hebben gedaan. Net zoals de Saoedische belangen zijn veranderd,  kunnen die veranderingen weer teniet gedaan worden. We moeten ervoor zorgen dat het een hogere mate van permanentie krijgt."

Terwijl de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) interesse heeft getoond in gematigdheid door afstand te creëren van de extremistische Wahhabi ideologie van veel van Saudi-Arabië's top geestelijken, blijft het onduidelijk of zijn invloed wel of niet zal standhouden.

Volgens Gold moeten Israël en Saoedi-Arabië "de wederzijdse dreiging waar we beiden mee te maken hebben, nemen en een basis creëren voor een quasi-alliantie, maar ik ben er nog niet zeker van dat we er zijn. Relaties met landen waarmee je geen diplomatieke betrekkingen hebt, worden meestal zeer strak in de hand gehouden door de leider. De vraag is hoe je het permanent maakt."

Die vraag kan binnenkort worden beantwoord als de berichten kloppen dat Saoedi-Arabië uiteindelijk een normaliseringsovereenkomst met Israël zal ondertekenen.

Het permanent maken van dergelijke diplomatieke betrekkingen "zou een agendapunt kunnen zijn voor de VS en Israël om aan te werken na de Amerikaanse verkiezingen," zei Gold.  

Chinese bedrijven minder vijandig tegenover de ontwikkeling van atoombommen...  

Waarom hebben de Saoedi's zich van alle landen dan speciaal tot China gewend, voor hulp bij hun nucleaire programma, vooral omdat China Pakistan en Iran in het verleden heeft geholpen?

Volgens Saeed Ghasseminejad, een belangrijke financieel-economisch adviseur in Iran bij de Foundation for Defense of Democracies, hebben de Saoediërs waarschijnlijk twee redenen om naar Chinese bedrijven te gaan.

"Ten eerste," zei hij tegen JNS, "als ze besluiten om naar militaire nucleaire capaciteiten te gaan, zullen China en Chinese bedrijven meer inschikkelijk zijn of op zijn minst minder vijandig staan tegenover zo'n initiatief."

"Ten tweede, het Koninkrijk probeert zijn strategische buitenlandse partnerschappen diverser te maken of zich daaromtrent  te heroriënteren," zei Ghasseminejad. "Werken met China aan dit strategische project is een ander teken dat China en Saoedi-Arabië hun band versterken."

Bin Salman heeft gezegd dat hij de nucleaire optie niet zou nastreven, tenzij Iran in staat is de bom te maken, wat het nog steeds niet heeft gedaan, maar hij is toch begonnen met het werken aan nucleaire capaciteit. Waarom?

"In 2015 ondertekende Barack Obama [voormalig president VS] een overeenkomst met Teheran dat Teheran een gemakkelijke toegang naar een kernbom gaf en het een industriële grootschalige nucleaire capaciteit gaf, die snel in een militair programma kon veranderen", vertelt Ghasseminejad. "De Democratische Partij staat er nog steeds op dat de [de deal] de gouden standaard is van nucleaire non-proliferatie overeenkomsten, en ze willen daarnaar terug. Saoedi-Arabië, als een oude Amerikaanse bondgenoot die niet het standpunt huldigt 'dood aan Israël', wil duidelijk op zijn minst ook wat Iran heeft gekregen".

"Ook,' voegde hij eraan toe, “hadden Riyad en Washington een deal dat Saoediërs Amerikaanse goederen en wapens kochten en Washington hielpen bij het beheer van de oliemarkt, en Washington Saoedi-Arabië verdedigde.

Ghasseminejad zei echter dat de recente Amerikaanse acties van zowel Obama als de Amerikaanse president Donald Trump de Saoediërs voorzichtiger hebben gemaakt om alleen op de Verenigde Staten te vertrouwen. "Obama probeerde de Saoediërs actief te ondermijnen ten gunste van Teheran, en Trump deed niets toen het geestelijke regime het hart van de Saoedische olie-industrie trof," zei hij.

Hij verklaarde ook dat als de Democratische Presidentskandidaat Joe Biden in 2020 de verkiezingen gaat winnen er een beleid gevoerd wordt dat ,,Teheran dezelfde makkelijke weg naar een kernbom aangeboden zal worden, en noch de Republikeinen noch de Democraten de veiligheid van Riyadh zullen kunnen waarborgen. Dan neemt het koninkrijk waarschijnlijk aan dat het hebben van kernwapens een optie, zo niet de beste optie is, om het Islamitische regime in Teheran van verdere en strengere agressie in de toekomst te weerhouden".

Saoedi-Arabië heeft een 'Shah-moment'...

Israël maakt zich natuurlijk zorgen nadat het de regering-Obama heeft gewaarschuwd dat het nucleaire akkoord met Iran een wapenwedloop in het Midden-Oosten zou ontketenen en nu ziet dat zijn zorgen terecht waren. Nu is Saoedi-Arabië van mening dat het land kernwapens nodig heeft om Iran aan te kunnen. Wie zal zeggen dat die morgen niet op Israël zullen worden gericht?

"Israël heeft gelijk om bezorgd te zijn," zei Ghasseminejad. "Het Midden-Oosten zit vandaag vol met onstabiele regeringen, geradicaliseerde samenlevingen, apocalyptische militanten en messiaanse politici.

Ghasseminejad merkte op dat, terwijl de Saoediërs op dit moment een vriend van Israël zijn, "MBS zijn Sjah-moment heeft."

Zoals Ghasseminejad beschreef, besloot de Sjah in de jaren '60 dat het moderniseren van het land het verzwakken van de traditionele bondgenoten van de monarchie en het verbreden van de middenklasse als steunpilaar voor een moderne monarch vereiste. Het was een absoluut succesvol plan dat het land in een snel tempo moderniseerde, maar leidde tot een politieke ramp. Twee decennia later keerde de geestelijkheid zich tegen hem en liet de middenklasse hem links liggen en sloot zich aan bij de revolutie".

"MBS volgt hetzelfde plan," observeerde Ghasseminejad. "Hij slaagt er misschien in het lot van de Sjah te vermijden, maar het is ook mogelijk dat hij dat niet doet. Als gevolg daarvan is het essentieel om ervoor te zorgen dat de conservatieve koninkrijken van de regio niet vervangen worden door een radicaal Islamitisch regime, en als ze dat wel doen, zal hun opvolger geen kernwapens in handen krijgen".

Wat gebeurt er als het Midden-Oosten voor kernwapens gaat? Zal er dan een manier zijn om daarop terug te komen?

"Een met kernwapens bewapend Midden-Oosten zal een tikkende kernbom zijn," zei Ghasseminejad. "Sommigen hopen dat de dreiging van een nucleaire Armageddon de apocalyptische drang van religieuze fundamentalisten in de regio zal beteugelen. Dat is een gok die geen verstandig persoon zou moeten accepteren."   *********************************
ENGLISH:


President Xi Jinping of China and Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman in 2016.
Credit: Chinese Ministry of Foreign Affairs.


“Israel is right to be concerned,” said Saeed Ghasseminejad, a senior Iran and financial economics adviser at the Foundation for Defense of Democracies, noting that the Saudis have reason to seek out Chinese companies. “The Middle East is full of unstable governments, radicalized societies, apocalyptic militants and messianic politicians.”


BY ISRAEL KASNETT - (September 21, 2020 / JNS) 

The recent normalization deals between Israel, the United Arab Emirates and Bahrain have fundamentally shifted the region’s alliances. Both Gulf countries maintain close ties with Saudi Arabia, and speculation abounds as to whether or not the Saudis will be the next country to formalize ties with the Jewish state.

While Israel may be on the verge of cementing a close alliance with major Sunni Arab states in the face of a common enemy with Iran, at the same time, concern is also growing about a possible nuclear race in the region with China’s help.

A recent report in The Guardian indicates that Chinese geologists say Saudi Arabia may have enough uranium ore reserves for the domestic production of nuclear fuel. At the same time, a Wall Street Journal report said that Western officials have grown concerned about nuclear cooperation between China and Saudi Arabia in the construction of a facility for extracting uranium yellowcake from uranium ore. This facility is being built with the assistance of two Chinese companies. Similarly, The New York Times reported that Western intelligence agencies are “scrutinizing” the Saudi’s work with China to develop nuclear expertise as a cover towards the development of a nuclear weapon.

Dore Gold, president of the Jerusalem Center for Public Affairs, told JNS that the Saudi-Chinese relationship has existed for many years already. In the 1980s, Saudi Arabia reached out to China because it wanted to obtain Chinese missile technology.

“They acquired from China some of the longest-range ballistic missiles in the Middle East,” he said. “So we have been there.”

But Saudi nuclear capability, even if for peaceful purposes, could still place the Saudis at the threshold of nuclear military capability, which has Israel greatly concerned.

Gold said “one of the challenges for diplomacy is to try and make some of the moderation in Saudi behavior more permanent, and I don’t think we’ve done that. As much as Saudi interests have changed, it is a reversible change. We have to make sure that it has a higher degree of permanence.”

While Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (MBS) has demonstrated an interest in moderation by creating distance from the extremist Wahhabi ideology of many of Saudi Arabia’s top clerics, it remains unclear whether or not his influence will hold.

According to Gold, Israel and Saudi Arabia “need to take the mutual threat we both face and create a basis for a quasi-alliance, but I’m not sure we are there yet. Relationships with countries you don’t have diplomatic relations with are usually held very tightly in the hands of whoever is the leader. The question is how you make it permanent.”

That question could be answered soon if reports are true that Saudi Arabia will eventually sign a normalization agreement with Israel.

Making such diplomatic relations permanent “could be an agenda item for the U.S. and Israel to work on after the American elections,” said Gold.

‘Chinese companies less hostile’ towards developing nukes

So why did the Saudis turn to China, of all countries, for assistance with its nuclear program, especially since China has helped Pakistan and Iran in the past?

According to Saeed Ghasseminejad, a senior Iran and financial economics adviser at the Foundation for Defense of Democracies, the Saudis probably have two reasons to go to Chinese companies.

“First,” he told JNS, “if they decide to move towards military nuclear capabilities, China and Chinese companies will be more accommodating or at least less hostile towards such a move.”

“Second, the Kingdom is trying to diversify, if not realign, its strategic foreign partnerships,” said Ghasseminejad. “Working with China on this strategic project is another sign that China and Saudi Arabia are strengthening their bond.”

Bin Salman has said that he would not pursue the nuclear option unless Iran achieved the bomb, which it still has not; however, he has started working on nuclear capability nonetheless. Why?

“In 2015, [former President Barack] Obama signed a deal with Tehran that gave Tehran a patient pathway to a nuclear bomb and gave it an industrial large-scale nuclear capacity, which could quickly turn into a military program,” recounted Ghasseminejad. “The Democratic Party still insists that the [the deal] is the golden standard of nuclear non-proliferation agreements, and they want to go back to it. Saudi Arabia, as a longtime U.S. ally that does not chant ‘Death to Israel,’ obviously wants at least what Iran got.”

“Also,” he added, “for decades, Riyadh and Washington had a deal where Saudis bought U.S. goods and weapons, and helped Washington in managing the oil market, and Washington defended Saudi Arabia.”

However, Ghasseminejad said that recent U.S. actions by both the Obama and U.S. President Donald Trump have made the Saudis more cautious of solely relying on the United States. “Obama actively tried to undermine the Saudis in favor of Tehran, and Trump did nothing when the clerical regime targeted the heart of Saudi’s oil industry,” he said.

He went on to explain that if an administration run by 2020 Democratic presidential candidate Joe Biden “will offer Tehran the same patient pathway to a nuclear bomb, and neither Republicans nor Democrats guarantee Riyadh’s security, then the kingdom probably perceives that having nuclear capability is an option, if not the best option, to deter the Islamist regime in Tehran from further and more severe aggression in future.”

Saudi Arabia is having a ‘Shah-moment’

Israel is naturally concerned after it warned the Obama administration that the nuclear deal with Iran would start a Middle East arms race, that now its worries are coming to fruition. Now, Saudi Arabia believes that it needs nuclearization to counter Iran. Who is to say tomorrow it won’t be pointed at Israel?

“Israel is right to be concerned,” said Ghasseminejad. “The Middle East today is full of unstable governments, radicalized societies, apocalyptic militants and messianic politicians.”

Ghasseminejad noted that while the Saudis may currently be a friend of Israel, “MBS is having his Shah-moment.”

As Ghasseminejad described, in the 1960s, the Shah decided that “modernizing the country required weakening the monarchy’s traditional allies and broadening the middle class as the support base for a modern monarch. It was an absolutely successful plan that modernized the country at a fast rate but led to a political disaster. Two decades later, the clergy turned on him and the middle class left him alone and joined the revolution.”

“MBS is following the same plan,” observed Ghasseminejad. “He may succeed in avoiding the Shah’s fate, but it is also possible that he won’t. As a result, it is essential to make sure the conservative kingdoms of the region will not be replaced with a radical Islamist regime, and if they do, their successor will not get their hands on nuclear weapons.”

What happens when the Middle East goes nuclear? Will there be a way down from the ladder at that point?

“A nuclear Middle East will be a ticking nuclear bomb,” said Ghasseminejad. “Some may hope that the imminent threat of a nuclear Armageddon will curb the apocalyptic urges of religious fundamentalists in the region. That is a gamble no sane person should accept.”