02 oktober 2020

2020-10-02: Soekot (Loofhuttenfeest) - Sukkot (Feast of Tabernacles)

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Datum: zaterdag 3 t/m vrijdag 9 oktober 2020

15 Tisjri
. Soekot (Sukkot) of Loofhuttenfeest is een joods feest dat zeven dagen duurt, en waarbij herdacht wordt, dat de joden veertig jaren lang in hutten in de woestijn omzwierven.

Veel van de joodse gedenkdagen herinneren aan de gebeurtenissen die in het oude testament staan (Het eerste deel van de christelijke bijbel). Met Soekot wordt herdacht dat het joodse volk 40 jaar door de woestijn moest zwerven. Zij leefden toen in hutten gemaakt van palmbladeren.

Het Loofhuttenfeest is het begin van een zeven dagen durende periode, waarin bij veel Joodse gezinnen in hun tuin of in hun woning een hut wordt nagebouwd. Gedurende deze dagen wonen zij hierin, gebruiken er de maaltijden en luisteren naar de verhalen over de tocht van de joden door de woestijn.

Het feest wordt beschreven in Tenach en dus de Bijbel, in het boek Leviticus hoofdstuk 23 vanaf vers 33 t/m 44.

Het feest begint op de 15e van de maand Tisjri uit de joodse kalender. Doordat dit een maankalender is, vallen feestdagen zoals Soekot niet steeds op dezelfde data van de Gregoriaanse kalender. De twee dagen die volgen op soekot zijn ook feestdagen, namelijk Sjemini Atseret en Simchat Torah. Vaak rekenen mensen deze dagen ook tot het Soekotfeest.

Soekot is een vreugdevol feest. De periode in de woestijn lag tussen de uittocht uit Egypte, die met Pesach wordt gevierd, en de intocht in het beloofde land.

Gebruiken tijdens Soekot: de soeka
Op de twee eerste dagen van Soekot wordt er niet gewerkt. Volgens het gebod dient men in hutten te verblijven, hiervoor wordt vaak een hut (Hebreeuws: soeka, meervoud: soekot) in de tuin gemaakt, en het eten van een maaltijd in een dergelijke hut geldt al als vervulling van het gebod, hoewel het er meer mee overeenkomt als men, indien mogelijk, erin overnacht, wat ook wel wordt gedaan. Het dak van de hut moet van takken en gebladerte van bomen en andere plantaardig materiaal zijn gemaakt, niet van ander materiaal, zoals kunststof. Verder zijn er nog andere eisen die aan het opzetten van de hut worden gesteld.

Etrog en loelav
De hut wordt versierd met vruchten en groenten. Er wordt een bundeling gemaakt van een palmtak (loelav) twee wilgentakken (arava) en drie mirretakken (hadas). Deze gehele bundel wordt ook loelav genoemd. Hierbij wordt een citrusvrucht (etrog) gevoegd. De loelav vormt een symbool voor vreugde.

Ook tijdens processies worden de etrog en loelav meegedragen. Het is een oude gewoonte om speciaal op Toe Bisjvat te bidden voor een goede en mooie etrog.

Fragment Leviticus 23
"Op de vijftiende dag van de zevende maand begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven dagen duurt. De eerste dag moet je als heilige dag samen vieren; je mag dan niet werken. Elk van de zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden. Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israƫliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat ik de Israƫlieten in hutten liet wonen toen ik hen uit Egypte wegleidde."

Een feestdag in Israel en Nederland***********************
ENGLISH

Date: Saturday 3 to Friday 9 October 2020

15 Tishri. Sukkot (Sukkot), or Feast of Tabernacles, is a Jewish festival that lasts seven days and commemorates the Jews wandering in huts in the desert for forty years.

Many of the Jewish memorial days recall the events recorded in the Old Testament (The first part of the Christian Bible). Sukkot commemorates that the Jewish people had to roam the desert for 40 years. At that time they lived in huts made of palm leaves.

The Feast of Tabernacles is the beginning of a seven-day period in which many Jewish families are building shelters in their gardens or in their homes. During these days they live here, eat their meals and listen to the stories about the journey of the Jews through the desert.

The feast is described in Tanakh and therefore the Bible, in the book of Leviticus chapter 23 from verses 33 to 44.

The festival begins on the 15th of the month of Tishri of the Jewish calendar. Because this is a lunar calendar, holidays such as Sukkot do not always fall on the same dates of the Gregorian calendar. The two days that follow Sukkot are also holidays, namely Shemini Atseret and Simchat Torah. Often people also count these days as the Sukkot festival.

Sukkot is a joyous celebration. The period in the desert was between the Exodus from Egypt, which is celebrated at Passover, and the entry into the Promised Land.

Use during Sukkot: the Sukkah
There is no work on the first two days of Sukkot. According to the commandment one should stay in huts, for this often a hut (Hebrew: suka, plural: sukkot) is made in the garden, and eating a meal in such a hut is already a fulfillment of the command, although it is more corresponding if one, if possible, overnight in it, which is also done. The roof of the hut must be made of branches and foliage from trees and other plant matter, not other materials such as plastic. There are also other requirements for setting up the hut.

Etrog and lulav
The hut is decorated with fruits and vegetables. A bundle is made of a palm branch (lulav), two willow branches (arava) and three myrtle branches (hadas). This entire volume is also called lulav. A citrus fruit (etrog) is added to this. The lulav is a symbol of joy.

The etrog and lulav are also carried during processions. It is an old custom to pray especially on Tu Bishvat for a good and beautiful etrog.

Fragment Leviticus 23
On the fifteenth day of the seventh month begins the Feast of Tabernacles in the honor of the Lord, which lasts seven days. The eighth day must be celebrated together again as a holy day, and even then you must present an offering to the Lord. There will be a festive gathering, and no work is allowed. Please note this: On the fifteenth day From the seventh month, when you have gathered the harvest from the land, the feast of the Lord begins, which lasts seven days. The first day and the eighth day are for your rest days. Cut off date palms, deciduous trees, and brook willows. Seven days you are to keep feasts before the Lord your God. Every year this feast is to be observed in the Lord's honor for seven days. e after generation. Celebrate this feast in the seventh month. For seven days you must live in huts, every born Israelite must live in a booth, to remind your children that I made the Israelites live in huts when I brought them out of Egypt. "

A public holiday in Israel and the Netherlands

google translate