09 oktober 2020

2020-10-09: Frankrijk ziet af van ‘Staat Palestina, grenzen van 1967 - France renounces "State of Palestine 1967 borders

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Frankrijk ziet af van ‘Staat Palestina, grenzen van 1967, Jeruzalem als hoofdstad’ als enige oplossing

Het hebreeuwstalige blad Maariv bericht dat Frankrijk zijn officiële standpunt over het Israëlisch-Palestijnse conflict aan het veranderen is en niet langer de mogelijkheid uitsluit van een andere oplossing dan de traditionele tweestaten-orthodoxie, aldus diplomatieke bronnen in Parijs.

In een discussie die werd geïnitieerd door een pro-Israëlische lobbyorganisatie in Europa, zei de Franse ambassadeur in Israël Eric Danon:

We zullen niet (meer) onderhandelen namens de Palestijnen. Dit is een bilaterale vraag en we zeggen dat er rekening moet worden gehouden met de nieuwe situatie die is ontstaan en terug op de onderhandelingstafel moet worden gelegd. Niemand weet wat er uiteindelijk zal gebeuren – één staat, twee staten, met of zonder Jeruzalem. Wat wij prefereren en denken dat het beste is, is een tweestatenoplossing. Betekent dit dat we het over iets anders niet eens kunnen worden? Helemaal niet. We kunnen elke oplossing accepteren waarover de Palestijnen en Israëli’s het eens zullen worden.

Ma’an voegt eraan toe dat Danon ook zei:

Zes maanden geleden had niemand gedacht dat Israël, de Verenigde Arabische Emiraten en Bahrein een vredesakkoord zouden ondertekenen. Het Midden-Oosten is totaal veranderd door de positie van de Verenigde Staten, Iran en Turkije, omdat Israël een nieuwe regionale macht is geworden. De Palestijnen moeten rekening houden met hun zwakke positie op de internationale en Arabische arena’s.

Danon had in het verleden soortgelijke dingen gezegd, maar dat werd in Parijs geclassificeerd als een ‘persoonlijke positie’. Dit lijkt te zijn veranderd. Dit is weer een bliksemschicht die dagelijks voorkomt. West-Europese landen zijn de laatste betrouwbare steun geweest voor de maximale en fantasierijke Palestijnse standpunten, zelfs nu de VS en de Arabische wereld afstand hebben genomen van de PLO.

Mahmoud Abbas rekent erop dat de EU voor hem onderhandelt en Israël onder druk zet – precies wat Danon zei dat Frankrijk niet langer zal doen. Tot twee maanden geleden zou het ondenkbaar zijn geweest voor een EU-land om hardop te zeggen dat Palestijnen misschien geen hoofdstad in Jeruzalem krijgen, laat staan hun eigen staat.

Dit alles is een direct gevolg van de overeenkomst tussen Israël en de VAE, tot stand gekomen door de regering-Trump. Het is het hoogtepunt van drie jaar van het injecteren van realiteit in het Arabisch / Israëlische conflict, en nu het ‘Palestina aan 1967 grenst aan Jeruzalem als hoofdstad en de terugkeer van vluchtelingen‘-zeepbel is doorbroken, is de wereld vrij om alternatieve manieren te bedenken. Om vrede te brengen.

‘Palestina’ is een intern probleem van Israël en Israël alléén! Kortom: Frankrijk evolueert stilaan naar een andere houding jegen het Israëlisch conflict met de Palestijnse arabieren waarvan het lijkt te willen zeggen: het is in wezen een interne zaak van Israël. “Het zijn onze zakens niet”. Alleen jammer dat ze daar al sinds 1947 met die Franse hamer op diezelfde spijker zijn blijven slaan.

Israël hoeft geen lessen te trekken van Frankrijk. Net zomin als van Groot-Brittannië, Duitsland, Nederland en België, die nog altijd hun koloniaal verleden meezeulen. Met dit verschil dat Israël bouwt op eigen land en grond. En niet zoals China, Rusland, Turkije enz… op andermans grond en bezit.

Zelfs tot op vandaag koloniseert Frankrijk nog steeds landen en eilanden ver weg overzee. Hier geen boycot, Free Gaza Flotilla’s noch VN resoluties die Frankrijk hiervoor veroordelen noch boycotten.

Franse koloniën Er zijn vijf Franse overzeese gebieden aka la France d’outre-mer, waarin het recht van metropolitaans Frankrijk op grond van artikel 73 van de Franse grondwet in beginsel integraal van toepassing is: Guadeloupe, in de Caribische Zee, met een aantal eilanden van de Franse Antillen; Frans-Guyana, in Zuid-Amerika, ingeklemd tussen Suriname en Brazilië; Martinique, eveneens in de Caribische Zee, ook een eiland van de Franse Antillen: Mayotte, in de Indische Oceaan, ten westen van Madagaskar en Réunion, in de Indische Oceaan, ten oosten van Madagaskar.

De Franse overzeese gebieden omvatten vandaag een oppervlakte van 119.394 km², amper één procent van het vroegere koloniale rijk. Omdat het grotendeels om eilanden gaat, kan Frankrijk aanspraak maken op een exclusieve economische zone EEZ van meer dan 11 miljoen km² in de wereldzeeën. Het gaat om de op een na grootste EEZ in de wereld, na die van de Verenigde Staten.

Overzees Frankrijk telde 2.691.000 inwoners in 2013, die in principe de Franse nationaliteit hebben en in beide kamers van het Franse parlement zijn vertegenwoordigd door eigen verkozen leden. Sommige gebieden genieten een zekere autonomie, met respect voor de lokale wetten en gebruiken.

Meer dan andere ex-koloniale mogendheden is Frankrijk militair tussenbeide gekomen in de voormalige Franse koloniën, om een welgevallig regime te steunen of een onwelgevallig regime omver te werpen. Het is een controversieel beleid dat decennialang gepropageerd werd door Jacques Foccart, de Afrika-adviseur van de presidenten de Gaulle, Pompidou en Chirac.

Behalve de economische en culturele macht die Frankrijk nog steeds uitoefent in deze ‘invloedssfeer’, leidt dit tot beschuldigingen van neokolonialisme. Deze invloed van Frankrijk in Afrika wordt weleens ironisch Françafrique genoemd.

Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van EoZ “France backing away from “State of Palestine, 1967 borders, Jerusalem as its capital” as the only solution” van 7 oktober 2020 op de site van Elder of Ziyon


*************************
ENGLISH:

France renounces "State of Palestine, 1967 borders, Jerusalem as capital" as the only solution

Hebrew-language magazine Maariv reports that France is changing its official stance on the Israeli-Palestinian conflict and no longer rules out the possibility of a solution other than traditional two-state orthodoxy, diplomatic sources in Paris said.

In a discussion initiated by a pro-Israel lobby organization in Europe, French Ambassador to Israel Eric Danon said:

We will not negotiate on behalf of the Palestinians (anymore). This is a bilateral question and we say that the new situation that has arisen must be taken into account and returned to the negotiating table. No one knows what will eventually happen - one state, two states, with or without Jerusalem. What we prefer and think is best is a two-state solution. Does this mean that we cannot agree on something else? Not at all. We can accept any solution that the Palestinians and Israelis will agree on.

Ma’an adds that Danon also said:

Six months ago, no one would have thought that Israel, the United Arab Emirates and Bahrain would sign a peace deal. The Middle East has been totally transformed by the position of the United States, Iran and Turkey, as Israel has become a new regional power. The Palestinians must take into account their weak position in the international and Arab arenas.

Danon had said similar things in the past, but that was classified as a "personal position" in Paris. This seems to have changed. This is another lightning bolt that occurs on a daily basis. Western European countries have been the last reliable support for the maximum and imaginative Palestinian positions, even as the US and Arab world have distanced themselves from the PLO.

Mahmoud Abbas is counting on the EU to negotiate for him and put pressure on Israel - exactly what Danon said France will no longer do. Until two months ago, it would have been unthinkable for an EU country to say out loud that Palestinians may not get a capital in Jerusalem, let alone their own state.

All of this is a direct result of the Israel-UAE deal negotiated by the Trump administration. It is the culmination of three years of injecting reality into the Arab / Israeli conflict, and now that the 1967 Palestine borders Jerusalem as the capital and the refugee return bubble has broken, the world is free to find alternative ways. think up. To bring peace.


"Palestine" is an internal problem of Israel and Israel alone! In short, France is gradually evolving towards a different attitude towards the Israeli conflict with the Palestinian Arabs which it seems to say is essentially an internal matter for Israel. “It's not our business”. It's just a shame that they've been hitting that same nail there with that French hammer since 1947.

Israel does not need to learn from France. Neither is that of Great Britain, Germany, the Netherlands and Belgium, which still carry their colonial past with them. With the difference that Israel builds on its own land and land. And not like China, Russia, Turkey etc… on other people's land and property.

Even today, France is still colonizing faraway countries and islands overseas. No boycotts here, Free Gaza Flotillas nor UN resolutions condemning nor boycotting France for this.

French colonies There are five French overseas territories aka la France d'outre-mer, in which the law of metropolitan France under Article 73 of the French constitution is in principle fully applicable: Guadeloupe, in the Caribbean Sea, with a number of islands from the French Antilles; French Guiana, in South America, sandwiched between Suriname and Brazil; Martinique, also in the Caribbean Sea, also an island of the French Antilles: Mayotte, in the Indian Ocean, west of Madagascar and Réunion, in the Indian Ocean, east of Madagascar.

The French overseas territories today cover an area of 119,394 km², barely one percent of the former colonial empire. Because these are largely islands, France can claim an exclusive economic zone EEZ of more than 11 million km² in the world's seas. It is the second largest EEZ in the world, after that of the United States.

Overseas France had 2,691,000 inhabitants in 2013, who in principle have French nationality and are represented in both houses of the French Parliament by self-elected members. Some areas enjoy a certain autonomy, with respect for local laws and customs.

More than other ex-colonial powers, France has intervened militarily in the former French colonies to support a pleasing regime or overthrow an unpleasant one. It is a controversial policy that has been promoted for decades by Jacques Foccart, the Africa adviser to Presidents de Gaulle, Pompidou and Chirac.

In addition to the economic and cultural power that France still wields in this "sphere of influence", this leads to accusations of neo-colonialism. This influence of France in Africa has been ironically referred to as Françafrique.


Sources: Brabosh

♦ to an article by EoZ “France backing away from“ State of Palestine, 1967 borders, Jerusalem as its capital ”as the only solution” of October 7, 2020 on the site of Elder of Ziyon