19 oktober 2020

2020-10-19: Tijdens WOII sloot Canada Joodse vluchtelingen op in met prikkeldraad afgespannen kampen - During WWII, Canada locked up Jewish refugees in barbed wire camps.

Ingang van Camp N in Sherbrooke, Quebec (Canada), tijdens de winter. 2.284 Joodse mannen en jongens werden in Canadese kampen vastgehouden tijdens WOII samen met gevangen Duitse nazi’s, als ‘enemy aliens’ (vijandige vreemdelingen) [beeldbron: Pinterest]

Nederlands -English

NEDERLANDS:

De stad Sherbrooke, ongeveer twee uur ten oosten van Montreal gelegen in de staat Quebec, Canada, heeft onlangs het kleine geschiedenismuseum van de stad heropend.

Maar niets in het museum informeert bezoekers over een bizar deel van de geschiedenis van Sherbrooke: een kamp waar Duitse en Oostenrijkse joden gevangen werden gehouden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Euh… in Canada?!

Het is tegelijk ook een verhaal over antisemitisme in Canada en de weigering van het land om Joodse vluchtelingen op te nemen tijdens de Tweede Wereldoorlog in volle Holocaust.

In 1940 was biochemicus Reinhart Pariser een student van begin twintig aan de Universiteit van Cambridge in Engeland, toen op een dag de politie bij hem aanklopte en hem 10 minuten de tijd gaf om zijn koffers te pakken en mee te gaan, vertelde zijn zoon, David Pariser, aan The Times of Israel.

Hij werd op een boot volgepropt met Duitse joden en Duitse nazi’s – beide door de Britten bestempeld als “vijandige vreemdelingen” (‘enemy aliens‘). Sommige boten gingen naar Australië, andere naar Canada; Hij kwam bij toeval op de Canadese boot terecht. Volgens Pariser, die het verhaal van zijn vader hoorde, zaten de Duitse soldaten op het bovendek, beschermd door de Geneefse Conventie voor de behandeling van krijgsgevangenen.

De ongeveer 1.000 Joden werden opgesloten in het onderste compartiment van het schip. Sommigen kregen hangmatten, anderen moesten op de metalen vloer slapen. Er waren daar geen toiletten, zelfs geen emmer. Op de derde dag van de trans-atlantische reis begon dysenterie onder de mannen te woeden.

David Parisier vertelde:

De bewakers die voor de Duitse joden zorgden, waren ook gemeen. Iemand zei tegen [mijn vader] dat hij naar boven moest gaan en de Duitse krijgsgevangenen in de kantine moest bedienen. Ze sloegen hem en schopten hem omdat hij dat weigerde.

Waarschuwingsbord ‘Gevaar: Geen Joden toegelaten – Alleen Christenen‘ in de jaren 1930 op het platteland in Quebec, Canada [beeldbron: 2 Oceans Vibe]

In Canada keek Reinhart uit het raam van de trein en zag borden met de tekst: ‘Honden of joden zijn niet toegestaan‘, zei zijn zoon. Zijn herinneringen aan het kamp waren onder meer dat hij gedwongen was om gaten in de sneeuw te graven en ze vervolgens weer in te vullen. “Het was gewoon om ze bezig te houden,” zei Parisier.

Maar het ergste was de kampcommandant, die een sadistische inslag had. Volgens Parisier zou deze commandant de mannen oproepen en hen laten weten dat ze brieven van thuis hadden ontvangen. Hij bekeek elke brief en scheurde hem open – zonder de gevangenen ze te laten lezen.

[Mijn vader] heeft de klootzak die de brieven verscheurde nooit vergeven. Hij had een terugkerende droom waarin de man in de bus stapt en mijn vader hem neerschiet. Een van de schepen met Joodse vluchtelingen werd getroffen door torpedo’s en zijn ouders wisten niet op welk schip hij zat. Zes maanden lang dachten ze dat hij misschien dood was.

In Sherbrooke’s Camp N waren de mannen ondergebracht in een oude treinreparatiewerf. Het was koud. Er was één waterkraan voor ongeveer 900 mensen en slechts negen toiletten. De mannen droegen uniformen met een grote cirkel op de rug die op een doelwit leek. Er was prikkeldraad en wachttorens.

Een gevangene verloor zijn zenuwen en rende naar het hek. De bewakers schoten hem neer. “Mijn vader zag iemand neergeschoten worden. Hij sprak geen Engels en ze schoten hem neer,” zei Pariser. Ongeveer een jaar later werd Reinhart vrijgelaten. Hij ging terug naar Engeland en sloot zich aan bij de oorlogsinspanning. Maar andere mannen hebben jaren opgesloten gezeten.

Barre leefomstandigheden in Camp N in Sherbrooke, Quebec (Canada), tijdens de winter [beeldbron: The Canadian Encyclopedia]

Van de 2.284 Joodse mannen en jongens die in Canadese kampen werden vastgehouden – de Britten hebben de vrouwen nooit gearresteerd – mochten er 966 uiteindelijk in het land blijven, aldus Paula Draper, een historicus die haar proefschrift schreef over de Canadese interneringskampen voor Duitse , Oostenrijkse en Italiaanse Joden tijdens de oorlog.

Een groot deel van deze Joden was gevlucht uit Europa naar Canada om aan nazi-vervolging te ontkomen. Interessant is dat veel van deze gevangenen in Canada later buitengewoon succesvol werden. Walter Kohn en Max Perutz ontvingen Nobelprijzen in de chemie. Walter Homburger werd de directeur van het Toronto Symphony Orchestra.

Freddy Grant (bij zijn geboorte Fritz Grundland genoemd) was een jazzpianist die in de gevangenis een lied schreef met de tekst: “Je kunt schreeuwen en je kunt schreeuwen, ze zullen je nooit meer vrijlaten” (You can scream and you can shout, they’ll never let you out). Het werd tijdens de oorlog een populaire hit in Canada, genaamd “Je zult er aan wennen” (You’ll Get Used to It.)

Deze kleine groep vluchtelingen en de enorme bijdragen die ze hebben geleverd, is een voorbeeld van wat er had kunnen gebeuren als de wereld zijn deuren had geopend voor Joden die probeerden te ontsnappen aan de Holocaust,” zei Draper.

Eén troost misschien: de Joden die in Canadese kampen zaten opgesloten, ontkwamen aldus aan de Holocaust ….

… en oud-gevangene Eric Koch schreef een boek over deze ‘oorlogsblunder’: “Deemed Suspect: A Wartime Blunder” (1985)


Bronnen: Brabosh
♦ naar een artikel van Julie Masis “In WWII, an anti-Semitic Canada kept Jewish ‘enemy aliens’ in barbed wire camps” van 16 augustus 2020 op de site van The Times of Israel (TOI)

♦ naar een artikel van Catherine Solyom “From refugees to enemy aliens — the little-known saga of Jewish internees in Canada” van 30 juni 2018 op de site van Yhe Montreal Gazette***********************
ENGLISH:

Camp N entrance gate in Sherbrooke, Quebec (Canada), during winter. 2,284 Jewish men and boys were held in Canadian camps during WWII along with captured German Nazis as "enemy aliens" [image source: Pinterest]

The city of Sherbrooke, located about two hours east of Montreal in the state of Quebec, Canada, has recently reopened the city's small history museum.

But nothing in the museum informs visitors of a bizarre part of Sherbrooke's history: a camp where German and Austrian Jews were held captive during World War II. Uh… in Canada ?!

At the same time, it is also a story about anti-Semitism in Canada and the country's refusal to take in Jewish refugees during World War II in full Holocaust.

In 1940, biochemist Reinhart Pariser was a student in his early twenties at the University of Cambridge in England, when one day the police knocked on his door and gave him 10 minutes to pack and go, his son, David said. Pariser, on The Times of Israel.

He was stuffed on a boat with German Jews and German Nazis - both labeled by the British as "enemy aliens" ("enemy aliens"). Some boats went to Australia, others to Canada; He ended up on the Canadian boat by accident. According to Pariser, who heard his father's story, the German soldiers were on the top deck, protected by the Geneva Convention for the Treatment of POWs.

The approximately 1,000 Jews were locked up in the lower compartment of the ship. Some were given hammocks, others had to sleep on the metal floor. There were no toilets there, not even a bucket. On the third day of the transatlantic journey, dysentery began to rage among the men.

David Parisier shared:

"The guards who looked after the German Jews were also mean. Someone told [my father] to go upstairs and serve the German prisoners of war in the canteen. They hit him and kicked him because he refused."

 Warning sign "Danger: No Jews Allowed - Christians Only" in the 1930s in rural Quebec, Canada [image source: 2 Oceans Vibe]

In Canada, Reinhart looked out the train window and saw signs that read, "Dogs or Jews are not allowed," his son said. His memories of the camp included being forced to dig holes in the snow and then fill them back in. "It was just to keep them busy," said Parisier.

But the worst was the camp commandant, who had a sadistic streak. According to Parisier, this commander would summon the men and let them know that they had received letters from home. He looked at each letter and tore it open - without letting the prisoners read it.

"[My father] never forgave the bastard who tore up the letters. He had a recurring dream where the man gets on the bus and my father shoots him. One of the ships carrying Jewish refugees was hit by torpedoes and his parents did not know which ship he was on. For six months they thought he might be dead."

At Sherbrooke's Camp N, the men were housed in an old train repair yard. It was cold. There was one tap for about 900 people and only nine toilets. The men wore uniforms with a large circle on the back that looked like a target. There was barbed wire and watchtowers.

A prisoner lost his nerve and ran to the gate. The guards shot him. “My father saw someone get shot. He didn't speak English and they shot him, ”said Pariser. About a year later, Reinhart was released. He went back to England and joined the war effort. But other men have been locked up for years.

Harsh living conditions at Camp N in Sherbrooke, Quebec (Canada), during winter [image source: The Canadian Encyclopedia]

Of the 2,284 Jewish men and boys held in Canadian camps - the British never arrested the women - 966 were eventually allowed to remain in the country, said Paula Draper, a historian who wrote her dissertation on the Canadian internment camps for German, Austrian and German. Italian Jews during the war.

Many of these Jews had fled Europe to Canada to escape Nazi persecution. Interestingly, many of these inmates in Canada later became extremely successful. Walter Kohn and Max Perutz received Nobel Prizes in chemistry. Walter Homburger became the director of the Toronto Symphony Orchestra.

Freddy Grant (called Fritz Grundland at birth) was a jazz pianist who wrote a song in prison that read, "You can scream and you can shout, they'll never let you out" (You can scream and you can shout, they 'll never let you out). It became a popular hit in Canada during the war, dubbed "You'll Get Used To It" (You'll Get Used to It.)

"This small group of refugees and the tremendous contributions they have made is an example of what could have happened if the world had opened its doors to Jews trying to escape the Holocaust," said Draper.

One consolation perhaps: the Jews who were locked up in Canadian camps thus escaped the Holocaust….

... and former prisoner Eric Koch wrote a book about this "war blunder": "Deemed Suspect: A Wartime Blunder" (1985)


Sources:Brabosh
♦ to an article by Julie Masis “In WWII, an anti-Semitic Canada Jewish 'enemy aliens' kept in barbed wire camps” of August 16, 2020 on the site of The Times of Israel (TOI)
♦ to an article by Catherine Solyom “From refugees to enemy aliens - the little-known saga of Jewish internees in Canada” of June 30, 2018 on the site of Yhe Montreal Gazette