23 oktober 2020

2020-10-23: Internetcensuur: Het kwaad dat vooraf gaat aan de komst van de Messias, beschreven door Jesaja - Internet Censorship: Pre-Messiah evel described by Isaiah

Nederlands - English

NEDERLANDS:

 Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is kan niet binnenkomen. Jesaja 59:14 (HSV )

Door:  ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - Israel365 News  

Toen de NY Post vorige week een verhaal publiceerde over e-mails die lijken te bewijzen dat Joe Biden betrokken was bij plannen van zijn zoon om zijn vaders positie als vice-president te gebruiken, reageerden de grote internetbedrijven met een overweldigend elektronisch verbod met de bedoeling het verhaal te vernietigen. Of het verhaal nu waar was of niet, de schokkende episode waarin de macht werd getoond die door een paar bedrijven met linkse agenda's werd uitgeoefend, was misschien wel het eerste schot in de eindtijdoorlog om de Waarheid, beschreven door Jesaja.  

Het verhaal in de NY Post EN DE CENSUUR daarop.

Woensdag publiceerde The NY Post , de vierde grootste krant in de VS, een verhaal over een laptop van Hunter Biden, de zoon van voormalig vicepresident Joe Biden, momenteel de presidentskandidaat voor de Democraten. Het artikel beweert dat Hunter Biden de laptop in april 2019 in een winkel had achtergelaten om te worden gerepareerd en had nagelaten hem op te halen. Er werd onthuld dat de laptop afbeeldingen en e-mail bevatte die Hunter ervan beschuldigden de familieband met zijn vader te gebruiken ten behoeve van een corrupt Oekraïens gasbedrijf. Hunter zat in het bestuur van het bedrijf en kreeg een meer dan genereus salaris. 

Misschien nog wel schokkender was de reactie van de socialemediagigant. Facebook en Twitter hebben het delen van de NY Post- verhalen beperkt . Twitter ging nog een stap verder en blokkeerde het plaatsen van foto's, van de e-mails of van de links naar twee van de NY Post- verhalen over Hunter Biden. Als reden voor de blokkade werd aangevoerd dat de 'inhoud van de e-mails via hacking is verkregen en privé-informatie bevat'.

Na verontwaardiging over de censuur, bood Twitter-CEO Jack Dorsey publiekelijk zijn excuses aan op zijn sociale mediaplatform en beloofde hij de situatie te verhelpen.   

Ondanks de belofte ging Twitter zelfs nog verder door het Twitter-account van de NY Post te vergrendelen en weigerde het account van The Post te ontgrendelen, tenzij de nieuwsorganisatie zes tweets over zijn eigen berichtgeving in de e-mails van Hunter Biden verwijdert . 

Nadat  Kayleigh McEnany, perssecretaris van het Witte Huis, een link naar een van de verhalen van de NY Post had gepost, werd ze permanent verbannen van haar persoonlijke account. Twitter markeerde ook tweets die door president Trump over het verhaal waren gepost

Als reactie hierop diende het Republikeinse Nationale Comité een klacht in bij de federale verkiezingscommissie tegen Twitter en Dorsey, waarin werd beweerd dat Twitter's censuur op het artikel van de Post een "illegale politieke bijdrage van bedrijven in natura" is aan de campagne van Biden. De commissie zei dat het "van mening is dat Twitter [de Federal Employees 'Compensation Act] en de verordeningen van de Commissie heeft geschonden door bij te dragen in natura aan de campagne van Biden voor het Presidenschap", aldus de klacht.  

JESAJA: GEBREK AAN WAARHEID in de eindtijd  

De Talmoed (97a) gaat gedetailleerd in op de omstandigheden in de dagen voorafgaand aan de uiteindelijke verlossing. Een van die omstandigheden is gebaseerd op een profetie geschreven in het boek Jesaja.

 Daarom is het recht teruggeweken, en de gerechtigheid blijft van verre staan. Want de waarheid struikelt op de straat, en wat recht is kan niet binnenkomen.  Ja de waarheid ontbreekt en wie zich afkeert van het kwade, wordt beroofd. En de HEERE zag het , en het was kwalijk in Zijn ogen dat er geen recht was. Jesaja 59:14,15 (HSV )

De Talmoed legt het vers uit:

Wat is de betekenis van de zin: ‘En de waarheid ontbreekt [ ne'ederet ]?’ De Wijzen van de school van Rav zeiden: Dit leert dat de waarheid zal worden zoals zoveel kudden [ adarim ], zij lopen weg. Wat is de betekenis van de zin: ‘En wie zich van het kwade afkeert, wordt beroofd’? De Wijzen van de school van Rabbi Sheila zeiden: Iedereen die afwijkt van het kwaad wordt door de mensen als krankzinnig beschouwd.

Rabbi Yosef Berger, de rabbijn van het Graf van koning David op de berg Sion, legde uit dat de informatierevolutie die door technologische vooruitgang was geïnitieerd de verspreiding van informatie veel gemakkelijker en wijdverbreider maakte, maar tegelijkertijd de waarheid volledig subjectief maakte.

"In het jodendom wordt een Thorarol met de hand geschreven, letter voor letter gekopieerd van een bestaande Thorarol", zei Rabbi Berger. “Inspectie van Thora-rollen van duizenden jaren geleden bewijzen dat deze methode van overdracht zeer nauwkeurig is en resulteert in getrouwe kopieën. Zelfs nadat duizenden jaren Joden naar elke natie zijn verbannen, blijft de Thora van de Joden een universele waarheid die niet verandert. "

“Duizenden jaren lang heeft niemand ontkend dat de Thora de waarheid was en niemand kon een waarheid ontkennen die door iedereen zo werd gezien. Nu kan er vandaag iets op internet staan en morgen wordt het vergeten en komt er een nieuwe waarheid voor in de plaats. Een deel van de liberale methodologie is om de geschiedenis te herschrijven, zelfs datgene wat algemeen werd aangenomen als de waarheid. "  

In het werkelijke leven wordt DE WAARHEID VERANDERD  

Hoe bizar de uitspraak van Rabbi Berger ook mag klinken, deze kneedbare versie van de waarheid wordt gemanipuleerd, zelfs tot op het niveau van de betekenis van woorden. Vorige week, tijdens de hoorzittingen in de senaat om de benoeming van Amy Coney Barrett voor het Hooggerechtshof te bevestigen, werd haar gevraagd naar haar mening over het homohuwelijk. Rechter Barrett antwoordde met de term "seksuele voorkeur" en senator Maize Hirono berispte haar en zei dat "voorkeur" een "beledigende term" was. Binnen een uur na deze verklaring veranderde het online woordenboek van Merriam Webster de definitie van de term "seksuele voorkeur" en voegde eraan toe dat het een beledigende term was.

Censuur wordt universeler, het effect ervan wordt versterkt door de monopolies van de internetreuzen. Dit heeft zelfs de Israëlische politiek bereikt en Moshe Feiglin, leider van de libertijnse zionistische partij Zehut, kondigde zondag aan dat Facebook zijn Russisch-talige pagina had verwijderd die was gericht op contact met immigranten. 

Een ander recent voorbeeld in de New York Times van een leugen die de waarheid geweld aandoet ging over een gruwelijk incident dat vorige week plaatsvond. Vrijdag onthoofde een moslimterrorist een leraar in Conflans-Sainte-Honorine, Frankrijk, omdat hij volgens hem het beeld van de profeet in het bijzijn van zijn studenten had "vervuild". De aanslag werd door de Franse autoriteiten aangemerkt als terrorisme, maar de NYT presenteerde het onder de kop: "Franse politie schiet man dood na een fatale mesaanval op straat." 


Laatste oorlog over de waarheid.

“De laatste generatie zal verdeeld zijn tussen degenen die de ultieme waarheid erkennen, dat God Eén is en zijn naam Eén, en degenen die hier met al hun kracht tegen vechten, zelfs als de waarheid recht voor hun neus staat, zo helder als glas. De profeten hebben hierover gesproken.

‘Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter! Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn en naar hun eigen mening verstandig! Jesaja 5:20 (HSV)

"Uiteindelijk zal de hele wereld in leugens geloven, behalve degenen die aan hun geloof vasthouden", zei Rabbi Berger. "De Messias zal ten strijde trekken voor de waarheid."

Rabbi Berger haalde de conclusie aan van dat deel van de Talmoed dat de realiteit van de eindtijd zonder Waarheid beschrijft.

"Op wie kunnen we vertrouwen?" vraagt de Talmoed. 'Alleen onze Vader in de hemel.'

 


*******************************
ENGLISH


And so redress is turned back And vindication stays afar, Because honesty stumbles in the public square And uprightness cannot enter. Isaiah 59:14 (The Israel BibleTM)

By:ADAM ELIYAHU BERKOWITZ - Israel365 News  

When the NY Post published a story last week about emails that appear to prove Joe Biden was implicated in schemes by his son to cash in on his father’s position as vice president, the major internet companies responded with an overwhelming electronic ban quashing the story. Whether or not the story was true, the shocking episode displaying the power wielded by a few companies with left-wing agendas may have been the first-shot fired in the end-of-days war for Truth described by Isaiah

NY POST STORY AND THE RESULTING CENSORSHIP

On Wednesday, The NY Post, the fourth largest newspaper in teh US, published a story about a laptop belonging to Hunter Biden, the son of former Vice President Joe Biden who is currently running for president as the Democratic candidate. The article claims that Hunter Biden had left the laptop at a shop in April 2019 to be repaired and had neglected to collect it. It was revealed that the laptop contained images and email that incriminated Hunter in leveraging his family connection with his father for the benefit of a corrupt Ukrainian gas company. Hunter was on the board of the company and was paid a more-than-generous salary. 

Perhaps even more shocking was the reaction of the social media giant. Facebook and Twitter restricted sharing of the NY Post stories. Twitter took it one step further, blocking users from posting pictures of the emails or links to two of the NY Post stories referring to the Hunter Biden emails claiming it contained “content obtained through hacking that contains private information.”

After outrage over the censorship, Twitter CEO Jack Dorsey apologized publicly on his social media platform, promising to remedy the situation.   

Despite the promise, Twitter took it even further, locking the NY Post’s twitter account, refusing to unlock The Post’s account unless the news organization deletes six tweets about its own reporting on Hunter Biden’s emails

After White House Press Secretary  Kayleigh McEnany posted a link to one of the NY Post’s stories,  she was permanently banned from her personal account. Twitter also flagged tweets posted by President Trump about the story

In response, the Republican National Committee filed a Federal Election Commission complaint targeting Twitter and Dorsey, claiming that Twitter’s censorship of the Post’s article is an “illegal corporate in-kind political contribution” to Biden’s campaign. The committee said it “believes that Twitter has violated [the Federal Employees’ Compensation Act] and the Commission’s Regulations by making corporate in-kind contributions to Biden for President,” according to the complaint.

ISAIAH: LACK OF TRUTH IN END-OF-DAYS

The Talmud (97a) goes into great detail describing the conditions in the days preceding the final redemption. One condition is based on a prophecy written in the Book of Isaiah.

And so redress is turned back And vindication stays afar, Because honesty stumbles in the public square And uprightness cannot enter. Honesty has been lacking, He who turns away from evil is despoiled.” Hashem saw and was displeased That there was no redress. Isaiah 59:14-15

The Talmud explains the verse:

What is the meaning of the phrase: And the truth is lacking [ne’ederet]? The Sages of the study hall of Rav said: This teaches that truth will become like so many flocks [adarim] and walk away. What is the meaning of the phrase: “And he that departs from evil is negated”? The Sages of the study hall of Rabbi Sheila said: Anyone who deviates from evil is deemed insane by the people.

Rabbi Yosef Berger, the rabbi of King David’s Tomb on Mount Zion, explained that the information revolution initiated by advances in technology made the dissemination of information far easier and widespread but at the same time, made truth entirely subjective.

“In Judaism, a Torah scroll is handwritten, copied letter by letter from an existing Torah scroll,” Rabbi Berger said. “Inspection of Torah scrolls from thousands of years ago prove that this method of transmission is very accurate and results in faithful copies. Even after thousands of years and Jews being exiled to every nation, the Torah of the Jews remains a universal truth that does not change.”

“For thousands of years, no one denied the Torah was truth and no one could deny a truth that was seen by all. Now, something could be on the internet today and tomorrow it will be forgotten and a new truth will take its place. Part of the liberal methodology is to rewrite history, even what was universally agreed to be the truth.”

TRUTH BEING CHANGED IN REAL-TIME

As bizarre as Rabbi Berger’s statement may sound, this malleable version of truth is being manipulated even down to the level of the meanings of words. Last week, during the senate hearings to confirm teh nomination of Amy Coney Barrett to the Supreme Court, she was asked about her opinion on same-sex marriage. Judge Barrett replied using the term “sexual preference” and Senator Maize Hirono chided her, saying “preference” was an “offensive term”. Within one hour of this statement, Merriam Webster’s online dictionary changed its definition of the term “sexual preference” to include that it was an offensive term.

Censorship is becoming more universal, its effect intensified by the monopolies of the internet giants. This has even reached Israeli politics and Moshe Feiglin, leader of libertarian Zionist party Zehut, announced on Sunday that Facebook removed his Russian-language page focused on connecting with immigrants. 

Another recent example of a lie usurping truth was exhibited in the New York Times’ presentation of a horrific incident that took place last week. On Friday, a Muslim terrorist beheaded a teacher in Conflans-Sainte-Honorine, France because, according to him, he had “soiled” the image of the prophet in front of his students. The attack was classified as terrorism by the French authorities but the NYT presented it under the headline, “French Police Shoot and Kill Man after a Fatal Knife Attack on the Street.”  


FINAL WAR FOR TRUTH

“The final generation will be divided between those who acknowledge the ultimate truth, that God is One and his name One, and those who fight with all their strength against this, even when the truth is right in front of them, as clear as day. The prophets spoke about this.”

Ah, Those who call evil good And good evil; Who present darkness as light And light as darkness; Who present bitter as sweet And sweet as bitter! Ah, Those who are so wise— In their own opinion; So clever— In their own judgment! Isaiah 5:20

“In the end, the entire world will believe in lies except for those who hold onto their belief,” Rabbi Berger said. “The Messiah will come to battle for truth.”

Rabbi Berger cited the conclusion of the section of the Talmud describing the end-of-day’s reality without Truth.

“Upon whom is there to rely?” the Talmud asks. “Only upon our Father in Heaven.”