26 oktober 2020

2020-10-26: Een kijkje in de mysterieuze nieuwe elite-eenheid van de IDF - A look into the IDF’s mysterious new elite unit

IDF-soldaten van de nieuwe Multidimensionale Eenheid voeren in juli 2020 een trainingsoefening uit. Credits: IDF-woordvoerderseenheid.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Een kijkje in de mysterieuze nieuwe elite-eenheid van de IDF die een revolutie op het slagveld kan betekenen.

De eenheid is samengesteld uit elite-infanterie, gepantserde korpsen en luchtmachtpersoneel. Haar centrale missie is om in elke gevechtsarena te opereren voor snelle lokalisatie en vernietiging van vijandelijke doelen.

Door: JNS - YAAKOV LAPPIN

In de zomer van 2019 vormden de Israel Defense Forces een compleet nieuw soort elite-eenheid. Veel van de details rond haar activiteiten zijn nog onbekend. Wat echter bekend is, is dat de nieuwe multidimensionale eenheid een ongekende militaire formatie is, die niet steunt op een reeds bestaand militair model.

Het personeel moet in elk soort gevechtssituatie kunnen opereren, met als centrale missie de snelle identificatie, opsporing en vernietiging van vijandelijke doelen.

De Multidimensionale Eenheid maakt deel uit van het nieuwe, meerjarige militaire werkplan, genaamd Momentum, dat werd geïntroduceerd door de IDF-chef van de generale staf, luitenant-generaal Aviv Kochavi.

Ondanks ernstige budgettaire beperkingen en onzekerheid vanwege aanhoudende politieke stagnatie, werkt Kochavi nog steeds aan het verbeteren van het manoeuvreer vermogen van de IDF.

Een van de centrale pijlers van het Momentum-programma heeft betrekking op het manoeuvreren van de grondtroepen van de IDF, die volgens het programma aanzienlijk dodelijker zullen worden. Momentum vraagt om een grote uitbreiding van de munitievoorraad van de grondtroepen en een uitbreiding van de hoeveelheid grondvoertuigen (met een speciale nadruk op het produceren van meer ultramoderne Merkava 4-tanks en moderne gepantserde personeneelsvoertuigen, die allemaal over actieve verdedigingssystemen beschikken ).

Het vermogen van de grondtroepen om in korte tijd vijandelijke doelen te detecteren en aan te vallen, is een belangrijk aspect van het plan, en in deze context moet de komst van de multidimensionale eenheid worden gezien.

IDF-chef van de generale staf, luitenant-generaal Aviv Kochavi, die toezicht hield op de training met de multidimensionale eenheid in juli 2020. Bron: IDF-woordvoerder.

'Mogelijkheid om de vijand te ontmaskeren, te lokaliseren, aan te vallen en te vernietigen'

Volgens het nieuwe perspectief van de generale staf van de IDF moet een grondmanoeuvre, om succesvol te zijn, bestaan uit meerdere bedrijfstakken, die in staat zijn om luchtmacht, cybercapaciteiten, precieze vuurkracht, het vermogen om te handelen in het elektromagnetische spectrum te kunnen combineren en ondersteund te worden door efficiënte logistiek. Al deze aspecten zijn bedoeld om, gecombineerd, de vijandelijke vermogens te vernietigen en de gevechtseffectiviteit van de tegenstander te verminderen.

Terwijl alle grondtroepen veranderingen ondergaan in overeenstemming met deze visie, neemt de Multi-Dimensionale Eenheid dat concept over en bundelt het samen in een enkele eenheid. Dit is voor het eerst zichtbaar in zijn eigenlijke samenstelling: de eenheid bestaat uit soldaten van verschillende elite verkenningsbataljons van de Parachutisten, Golani en Nahal, infanteriebrigades, naast elite verkenningscompagnieën van het Armoured Corps. Deze worden vergezeld door soldaten van het Yahalom elite combat engineering corps, Duvdevan special forces en de Oketz canine special forces-eenheid. Bovendien hebben piloten en personeel van het hoofdkwartier van de Israëlische luchtmacht zich bij deze mix gevoegd.

“Het personeel van de eenheid moet weten hoe in alle gevechtssituaties te opereren en het unieke ervan ligt in het vermogen om de vijand in alle sectoren en gebieden op te sporen, te lokaliseren, aan te vallen en te vernietigen. Bovendien is de eenheid ontworpen om kennis te ontwikkelen die de structuur en organisatie van andere secties van het leger zal beïnvloeden, en die zal leiden tot andere leerprocessen,” zei de IDF bij het beschrijven van de eenheid.

Personeel arriveerde in januari van dit jaar voor het eerst bij de eenheid en meldde zich voor dienst onder het bevel van een luitenant-kolonel, die de eenheid zal leiden. Het personeel zal wapens gebruiken die speciaal voor de multidimensionale eenheid zijn ontwikkeld, hoewel verdere details geheim blijven.

De formatie van de eenheid is zo belangrijk voor de chef van de generale staf dat Kochavi dit zelf op zich nam, samen met negen andere projecten die verband houden met het Momentum Plan, omdat hij gelooft dat het zal leiden tot echte organisatorische innovatie in het leger tijdens het ontwikkeling proces.

De Multi-Dimensionale Eenheid zal nieuwe gevechtsdoctrines krijgen van de Shiloah [lancering] afdeling. Dat is een nieuwe sectie gevormd in de Generale Staf, die nieuwe gevechtsconcepten ontwikkelt gebaseerd op het bestuderen van academische en industriële processen.

'Zorg ervoor dat deze eenheid haar doel bereikt'

In juli, een jaar na de oprichting, voltooide de Multidimensionale Eenheid haar eerste oefening. De IDF beschreef de oefening als “een belangrijke stap om de eenheid operationeel te maken. Als onderdeel van de oefening trainden en bedienden de soldaten van de eenheid zich van nieuwe vechtmethoden, samengesteld uit verschillende onderdelen en sectoren. Alle methoden zijn ontwikkeld binnen de eenheid, in samenwerking met verschillende afdelingen en eenheden in de IDF, waaronder de IAF, eenheden in het Directoraat Inlichtingen, eenheden in het Directoraat Cyberdefensie en verschillende vuurkrachteenheden. De soldaten activeerden baanbrekende vaardigheden die binnen de defensie-industrie werden ontwikkeld. Deze vaardigheden en methoden zullen worden ingezet door de eenheden van de IDF. "

Tijdens de oefening werkte de eenheid zeer nauw samen met F-16 straaljagersquadrons en een verscheidenheid aan drones.

De oefening werd bezocht door Kochavi, die een nieuwe techniek voor het aanvallen van doelen te zien kreeg, die in de eenheid was ontwikkeld, wat inhoudt, dat in een werkelijk gevecht een straaljager doelen aanvalt die door soldaten op het slagveld aangestuurd wordt.

In de oefening stuurden de soldaten ook een Apache AH-64 aan van 190th Helicopter Squadron.

Een extra reeks oefeningen is gepland voor de toekomst, en bij elke oefening zal de eenheid operationele capaciteiten toevoegen aan haar bestaande capaciteiten, aldus het leger.

Brig. Generaal Yaron Finkelman, de bevelvoerende officier van de 98e divisie, waaronder de multidimensionale eenheid opereerde (totdat deze in september werd overgeplaatst naar de nieuwe 99e grondoffensief divisie), zei na de oefening dat “het afgelopen jaar de commandanten heel hard hebben gewerkt om ervoor te zorgen dat de eenheid haar doel bereikt."

Hij voegde eraan toe dat de eenheid de komst markeert “van nieuwe geavanceerde operationele methoden en capaciteiten naast de coördinatie tussen grond-, lucht-, inlichtingen- en cybertroepen. De 98th Division is er trots op deel te nemen en de oprichting en operationele stappen van de eenheid te leiden, als onderdeel van de poging om de paraatheid van de grondtroepen voor de volgende oorlog te verbeteren. " 

**************************************
ENGLISH:

IDF soldiers from the new Multi-Dimensional Unit conduct a training exercise in July 2020. Credit: IDF Spokesperson's Unit.

A look into the IDF’s mysterious new elite unit that could revolutionize the battlefield 

The unit is composed of elite infantry, armored corps and air-force personnel, and its central mission is to operate in any combat arena for the rapid location and destruction of enemy targets.

BY YAAKOV LAPPIN

(October 20, 2020 / JNS) In the summer of 2019, the Israel Defense Forces formed a completely new kind of elite unit, and many of the details surrounding its activities remains unknown. What is known, however, is that the new Multi-Dimensional Unit is an unprecedented military formation, which does not rely on any pre-existing military model.

Its personnel must be able to operate in every kind of combat arena, with its central mission being the rapid identification, tracking down and destruction of enemy targets.

The Multi-Dimensional Unit is part of the new, multi-year military working plan, dubbed Momentum, which was introduced by the IDF Chief of General Staff, Lt. Gen. Aviv Kochavi.

Despite severe budgetary constraints and uncertainty, driven by ongoing political paralysis, Kochavi is still working to upgrade the IDF’s ground maneuver capability.

One of the central pillars of the Momentum program relates to the IDF’s ground maneuvering capabilities, which the program envisions becoming significantly more lethal. Momentum calls for a major expansion of ground forces ammunition stockpile and an expansion of the ground vehicle fleets (with a special emphasis on producing more state-of-the-art Merkava 4 tanks and modern armored personnel carriers, all of which have active defense systems installed onboard).

The ground forces’ ability to detect and strike enemy targets in short time periods is a key aspect of the plan, and it is in this context that the arrival of Multi-Dimensional Unit should be seen.  

IDF Chief of General Staff, Lt. Gen. Aviv Kochavi, overseeing training for the Multi-Dimensional Unit in July 2020. Credit: IDF Spokesperson’s Unit.

‘Ability to expose, locate, attack and destroy the enemy’

According to the new perspective in the IDF General Staff, a ground maneuver—to be successful—must be a multi-branch affair, and be able to combine airpower, cyber capabilities, precise firepower, an ability to act in the electromagnetic spectrum and be backed by efficient logistics. All of these aspects are designed to come together to destroy enemy capabilities and reduce the adversary’s combat effectiveness.

While all of the ground forces are undergoing changes in line with this vision, the Multi-Dimensional Unit takes that concept and encapsulates it into a single unit. This is first visible from its very make-up: The unit consists of soldiers from various elite reconnaissance battalions from the Paratroopers, Golani and Nahal, infantry brigades, alongside elite reconnaissance companies from the Armored Corps. These are joined by soldiers from the Yahalom elite combat engineering corps, Duvdevan special forces and the Oketz canine special forces unit. In addition, pilots and personnel from the Israel Air Force’s Headquarters have joined the mix.

“The unit’s personnel will know how to operate in all combat arenas with its uniqueness lying in its ability to expose, locate, attack and destroy the enemy in all sectors and domains. In addition, the unit is designed to develop knowledge that will influence the structure and organization of other sections of the military, and which will lead to other learning processes,” the IDF said, in describing the unit.

Personnel first started arriving at the unit in January this year, reporting for duty under the command of a lieutenant colonel, who will head up the unit. Its personnel will use weapons developed specifically for the Multi-Dimensional Unit, though further details remain classified.

The unit’s formation is so important to the Chief of General Staff that Kochavi took it upon himself, along with nine other projects related to the Momentum Plan, because he believes that it will lead to real organizational innovation in the military as it develops.

The Multi-Dimensional Unit will be fed new combat doctrines from the Shiloah [launching] Department, a new section formed in the General Staff, which develops new combat concepts based on studying academic and industrial processes.

‘Ensure the unit fulfills its purpose’

In July, one year after its founding, the Multi-Dimensional Unit completed its first exercise. The IDF described the drill as “a significant step towards making the unit operational. As part of the exercise, the unit’s soldiers trained and operated new multi-branch and multi-domain fighting methods. All methods were developed within the unit, in cooperation with different branches and units in the IDF, among them the IAF, units in the Intelligence Directorate, units in the Cyber Defense Directorate and various firepower units. The soldiers activated groundbreaking abilities that were developed within the defense industries. These abilities and methods will be deployed by the maneuvering units of the IDF.”

During the exercise, the unit worked very closely with F-16 fighter jet squadrons and a variety of drones.

The drill was visited by Kochavi, who was shown a new technique that was developed in the unit for attacking targets; it includes attacking targets with a fighter jet that is activated by the soldiers on the battlefield in real-time.

In the exercise, the soldiers also activated an Apache AH-64 190th helicopter Squadron.

An additional series of exercises is planned for the future, and in each exercise, the unit will add operational capabilities to its existing capabilities, the military stated.

Brig. Gen. Yaron Finkelman, the Commanding Officer of the 98th Division, under which the Multi-Dimensional Unit operated (until it was transferred in September to the new 99th ground offensive Division), said after the drill that “during the past year, the commanders have worked very hard to ensure the unit fulfills its purpose.”

He added that the unit marks the arrival “of new advanced operational methods and abilities alongside coordination between ground, air, intelligence and cyber forces. The 98th Division is proud to take part, and lead the establishment and operative steps of the unit, as part of the effort to improve the ground forces’ readiness for the next war.”