29 oktober 2020

2020-10-29: Slimme stof zorgt voor schaduw én zonne-energie in de steden - Smart urban fabric provides shade and solar energy.

Lumiweave handige stof is bedoeld om schaduw en goedkope verlichting te bieden voor stedelijke ruimtes. Foto's Anai Green

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Productontwerper Anai Green wint dit jaar de Women4Climate Tech Challenge met haar Lumiweave outdoorstof.

Door: Israel21c Dominik Doehler 

"Ik ben een productontwerper, maar ik ben altijd geïnteresseerd geweest in het verbeteren van de openbare ruimte", zegt Anai Green , de winnaar van de Women4Climate Tech Challenge dit jaar .

Green, geboren en getogen in Israël, heeft een nieuw weefsel voor buiten ontworpen met de naam Lumiweave, dat de voordelen van duurzame zonne-energie combineert met zonwering overdag in één materiaal.

Het idee voor Lumiweave werd geboren terwijl Green en een tuinarchitect werkten aan een ander project voor Bat Yam, net ten zuiden van Tel Aviv.

"We zijn ingehuurd door de stad Bat Yam om schaduwmuren en kaarten te maken waarop schaduwplekken te vinden zijn voor een evenement genaamd '32N Urban Shade' in 2010", zegt Green.

“We hebben een zeer eenvoudig verticaal bouwsel geïnstalleerd, bedekt met planten, die kunnen worden aangepast om gedurende de dag aan elke kant maximale schaduw te bieden. Dat was de eerste keer dat ik het probleem van de zonwering in de stad behandelde. "

Anai Green, ontwerper van Lumiweave.

Voor Green was het een bepalende periode. Ze bleef nadenken over verschillende benaderingen van schaduw en verlichting, en ook over de problemen van lichtvervuiling en overmatige hitte in de stad, ook wel bekend als het 'stedelijk hitte-eiland-effect'.

De juiste technologie voor haar idee bestond nog niet, en toen het beschikbaar kwam, was het te duur.

'Wat ik in gedachten had, was op dat moment niet uitvoerbaar, dus ik wachtte. Zodra de materialen en technologie die ik nodig had voor mijn idee beschikbaar kwamen voor een betaalbare prijs, heb ik Lumiweave gemaakt. "

Lumiweave handige stof is bedoeld om schaduw en goedkope verlichting te bieden voor stedelijke ruimtes. Foto'Anai Green

Green omschrijft Lumiweave als een "geavanceerde meerlaagse stof" die is samengesteld uit vier lagen, elk met een eigen functie.

“De belangrijkste componenten van Lumiweave zijn een flexibele OPV [organische fotovoltaïsche] plaat die is gehecht aan een UV-bestendige stof. Deze stof is bedrukt met geleidende inkt op koperbasis die als printplaat fungeert. In deze stof zijn kunststof strips verweven met LED.

Een van de belangrijkste ideeën achter Lumiweave was om licht en schaduw anders te behandelen.

“We zijn gewend aan pilaarvormig of kegelvormig licht dat steeds gelijkmatig verspreid 15 tot 20 meter verlicht en het is aan of uit. Lumiweave is ontworpen om een nieuwe dimensie toe te voegen aan de manier waarop we licht waarnemen en gebruiken ”, zegt Green.

Lumiweave in Tel Aviv

Een pilot van Lumiweave is gepland voor de geboorteplaats van Anai Green, Tel Aviv, zodra een prototype klaar is. Eitan Ben Ami, directeur van de Environment and Sustainability Authority van Tel Aviv, ziet een breed scala aan mogelijke toepassingen voor Lumiweave.

“De stof kan op veel openbare plaatsen worden gebruikt in elke straat, park of parkeerplaats. Een van de eerste locaties die we hebben overwogen om Lumiweave te implementeren, is tussen het treinstation van Tel Aviv University en de universiteitscampus. Het is een lange, steile wandeling zonder enige schaduw. Ook zou het strand een geweldige plek zijn om Lumiweave te proberen. Tel Aviv heeft een overvloed aan ruimte die geen schaduw heeft ”, zegt Ben Ami.

Lumiweave biedt zowel licht als schaduw dankzij geleidende inkt en LEDstrips. Foto met dank aan Anai Green

“Het hoeft geen permanente installatie te zijn”, voegt Green toe. “We hebben bijvoorbeeld meestal veel festivals in Israël, en die evenementen verbruiken veel elektriciteit. Lumiweave zou in een dergelijke omgeving echt een voordeel kunnen zijn. Het is erg flexibel en mobiel. "

Nadat experts het concept de moeite waard vonden om te ondersteunen, zorgde de gemeente voor de nodige middelen om Lumiweave verder te ontwikkelen en te verfijnen.

“We zoeken waar mogelijk naar geweldige nieuwe innovatieve ideeën en we geloven sterk in het potentieel van Lumiweave”, zegt Ben Ami.

Hij zegt dat de Environment and Sustainability Authority samenwerkt met verschillende afdelingen van de gemeente Tel Aviv, zoals Tel Aviv Global, de afdeling Gendergelijkheid en Vrouwenprogramma's, de afdeling Innovatie, Tel Aviv Hub en anderen.

“De samenwerking met verschillende partners is wat ons de kracht geeft om projecten zoals Lumiweave na te streven en succesvol uit te voeren. Dit is belangrijk voor ons. Daarom werken we nog steeds samen met EcoWave Power , een ander geweldig klimaatinitiatief in Jaffa, de oude stad van Tel Aviv, en de winnaar van de eerste Women4Climate Tech Challenge vorig jaar, ”voegt hij eraan toe.

Women4Climate Tech Challenge

De Women4Climate Tech Challenge is een initiatief van C40 , "een netwerk van 's werelds 94 grootste steden, toegewijd aan het aanpakken van klimaatverandering."

Het doel van de Women4Climate Tech Challenge is om de innovatiesector diverser te maken. "Mannen overtreffen 5 tegen 1 vrouwen in de innovatiesector, en mannen hebben historisch gezien ook de meeste van onze steden gebouwd", zegt Silvia Marcon, het hoofd van Women4Climate.

“Wij geloven dat we met meer diversiteit, en niet alleen in innovatie maar de hele WTTW-sector [wetenschap, technologie, techniek en wiskunde], meer vooruitgang zullen boeken bij de aanpak van klimaatverandering in steden. We willen jonge vrouwen inspireren en betrekken en rolmodellen creëren die hen het vertrouwen geven om hun potentieel waar te maken en deel uit te maken van een verandering. "

Lumiweave zal worden uitgeprobeerd in Tel Aviv om overdag schaduw en 's nachts verlichting te bieden. Foto met dank aan Anai Green

Marcon benadrukt dat het doel van Women4Climate niet alleen is om het beste idee te vinden, maar om ervoor te zorgen dat elk concept een haalbaar project wordt dat kan worden ingepast in de stedelijke infrastructuur.

“Werken met de 10 finalisten en hen ondersteunen met specifieke trainingen, zoals pitchen en contact maken met stadsfunctionarissen, maakt deel uit van een belangrijk leerproces. De presentatie en communicatie van een project zijn net zo belangrijk als het idee zelf, omdat het moet aansluiten bij de eisen en planningsdoelstellingen van de stad ”, zegt Marcon.

De andere drie innovators die de wedstrijd van dit jaar hebben gewonnen, zullen hun producten testen in respectievelijk Lissabon, Stockholm en Los Angeles. Zij en Green deelden een geldprijs van $ 50.000, gesponsord door de VELUX Groep.

“Werken met C40-projecten is anders dan werken met enig ander project”, zegt Ben Ami. “C40 biedt echt de basis en de ondersteuning die ideeën van jongeren nodig hebben om te ontwikkelen. C40 blijft ons van begin tot eind begeleiden als een professioneel team. ”

Green zegt dat ze de steun en het advies van C40 bij elke stap heeft ontvangen. "Ik ben er sterk van overtuigd dat Lumiweave met de hulp van C40 en de gemeente Tel Aviv het potentieel heeft om bij te dragen aan de duurzaamheid van de stad en aan de aanpassingen met betrekking tot het klimaat", besluit ze.

Dominik Doehler schrijft voor het ZAVIT Science and Environment News Agency . 

 

 

**************************
ENGLISH:

Lumiweave smart fabric is meant to provide shade and inexpensive lighting for urban spaces. Photo courtesy of Anai Green

Product designer Anai Green wins this year’s Women4Climate Tech Challenge with her Lumiweave outdoor fabric.

Door: Israel21c Dominik Doehler 

“I am a product designer, but I have always been interested in improving the public environment,” says Anai Green, this year’s winner of the Women4Climate Tech Challenge.

Born and raised in Israel, Green has created a novel outdoor fabric called Lumiweave, combining the benefits of renewable off-the-grid solar energy with daytime shading in one material.

The idea for Lumiweave was born while Green and a landscaper were working on another project for Bat Yam, just south of Tel Aviv.

“We were hired by the city of Bat Yam to create shade maps and shade walls, for an event called ‘32N Urban Shade’ in 2010,” says Green.

“We installed a very basic vertical structure covered in plants that can be adjusted to provide maximum shade on each side throughout the day. That was the first time I dealt with the issue of shading in the urban area.”

Anai Green, designer of Lumiweave. Photo: courtesy

For Green, it was a defining period. She kept mulling over different approaches to shading and lighting, and also the problems of light pollution and excessive heat in the city, known as the “urban heat island effect.”

The right technology for her idea did not yet exist, and when it became available, it was too expensive.

“What I had in mind wasn’t practicable at the time, so I waited. As soon as the materials and technology I needed for my idea became available at an affordable price, I created Lumiweave.”

Green describes Lumiweave as an “advanced multilayer fabric” composed of four layers, each with an individual function.

“The main components of Lumiweave are a flexible OPV [organic photovoltaic] sheet that is adhered to a UV-resistant fabric. This fabric is imprinted with conductive copper-based ink that is acting as a circuit board. Intertwined with this fabric are polymer strips with LEDs.”

One of the main ideas behind Lumiweave was to treat light and shade differently.

“We are used to pillar-shaped or conical light that spreads equally every 15 to 20 meters, and it’s either on or off. Lumiweave is designed to add a new dimension to the way we perceive and use light,” says Green.

Lumiweave in Tel Aviv

A pilot of Lumiweave is planned for Anai Green’s hometown of Tel Aviv as soon as a prototype is ready. Eitan Ben Ami, director of the Environment and Sustainability Authority of Tel Aviv, sees a wide range of possible applications for Lumiweave.

“The fabric can be used in many public places –any street, park or parking lot. One of the first locations we thought about implementing Lumiweave is between the train station at Tel Aviv University and the university campus. It’s a long, steep walk without any shade. Also, the beach area would be a great place to try Lumiweave. Tel Aviv has an abundance of space that doesn’t have any shade,” says Ben Ami.

Lumiweave provides both light and shade, thanks to conductive ink and LED strips. Photo courtesy of Anai Green

“It does not have to be a permanent installation,” adds Green. “For instance, we usually have many festivals in Israel, and those events consume a lot of electricity. Lumiweave could really be an advantage in such a setting. It’s very flexible and mobile.”

After experts deemed the concept worth supporting, the municipality provided the necessary resources to further develop and refine Lumiweave.

“We look anywhere possible for great new innovative ideas, and we very much believe in the potential of Lumiweave,” says Ben Ami.

He says the Environment and Sustainability Authority is collaborating with different departments of the Tel Aviv Municipality like Tel Aviv Global, the Department for Gender Equality and Women Programs, the Innovation Department, Tel Aviv Hub, and others.

“The collaboration with different partners is what gives us the strength to pursue and successfully implement projects like Lumiweave. This is important to us. That’s why we are still working together with EcoWave Power, another great climate initiative located in Jaffa, Tel Aviv’s Old City, and the winner of the first Women4Climate Tech Challenge last year,” he adds.

Women4Climate Tech Challenge

The Women4Climate Tech Challenge is an initiative of C40, “a network of the world’s 94 largest cities, committed to addressing climate change.”

The goal of the Women4Climate Tech Challenge is to diversify the innovation sector. “Men outnumber women 5 to 1 in the innovation sector, and men have also historically built most of our cities,” said Silvia Marcon, the head of Women4Climate.

“We believe that with more diversification – and not only in innovation but the whole STEM sector [science, technology, engineering, and mathematics] – we will make more progress tackling climate change in cities. We want to inspire and engage young women and create role models that give them the confidence to live up to their potential and become part of a change.”

Lumiweave will be piloted in Tel Aviv to provide shade during the day and lighting at night. Photo courtesy of Anai Green

Marcon emphasizes that the goal of Women4Climate is not only to find the best idea but to ensure that each concept becomes a feasible project that can be incorporated into the urban infrastructure.

“Working with the 10 finalists and supporting them with specific training like pitching and engaging with city officials is part of an important learning process. The presentation and communication of a project are just as vital as the idea itself because it must match the city’s requirements and planning objectives,” says Marcon.

The other three innovators who won this year’s competition will trial their products in Lisbon, Stockholm and Los Angeles, respectively. They and Green split a $50,000 cash prize sponsored by the VELUX Group.

“Working with C40 projects is different than working with any other project,” says Ben Ami. “C40 really provides the foundation and the support that young ideas need to develop. From start to finish, C40 keeps guiding us as a professional team.”

Green says she has received C40’s support and advice every step of the way. “I strongly believe that with the help of C40 and the Tel Aviv Municipality, Lumiweave has the potential to contribute to the city’s sustainability and its climate adaptation,” she concludes.

Dominik Doehler writes for the ZAVIT Science and Environment News Agency