10 november 2020

2020-11-10: Wat zou Biden als president van Amerika voor Israël kunnen betekenen? - What a Biden presidency could mean for Israel?

De Amerikaanse vice-president Joe Biden en zijn vrouw Jill met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn vrouw Sara in Israël op 9 maart 2016. Bron: Wikimedia Commons. Krediet: Amerikaanse ambassade Tel Aviv.

Nederlands - English

NEDERLANDS:

Er zijn goede redenen om je zorgen te maken over de kans op meer spanning, maar zoals Netanyahu aan Obama liet zien, weet de Joodse staat hoe ze "nee" moet zeggen.

Voor sommige aanhangers van president Donald Trump in zowel Israël als de Verenigde Staten is het vooruitzicht van een president Joe Biden een scenario dat ze nooit wilden overwegen. En hoewel de uitkomst van de presidentsverkiezingen nog niet is bepaald, zullen zowel de Israëlische regering als de pro-Israëlische gemeenschap zich moeten aanpassen aan een nieuwe realiteit als het aantal stemmen langdurig in de richting van Biden blijft bewegen.

De vraag is nu niet zozeer of ze dat met gratie zullen kunnen doen, maar of ze zullen voorkomen dat ze overdreven zullen reageren op eventuele verschuivingen in het Amerikaanse beleid, tenzij of totdat het nodig is.

Vier jaar geleden twijfelden de meeste Israëli's er niet aan dat een van de twee presidentskandidaten van de belangrijkste partij een verbetering zou zijn ten opzichte van de vertrekkende regering-Obama. De alliantie tussen de twee democratieën werd acht jaar lang ernstig bedreigd door constante aanvaringen, toenemende druk, Amerikaanse standpunten over zowel de Palestijnse kwestie als de dreiging van een nucleair Iran. 

En om te benadrukken hoezeer het vertrouwen tussen de twee regeringen was afgebroken, koos Obama in de laatste weken van zijn regering er voor om geen veto uit te spreken tegen een resolutie van de VN-Veiligheidsraad die de Joodse aanwezigheid in Jeruzalem in feite als illegaal bestempelde.

Dat veranderde allemaal toen Trump aantrad. Tot schrik en verbazing van zelfs enkele van zijn aanhangers onderging het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid een dramatische verschuiving. Trump omhelsde Israël en een jaar later begon het proces om de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen nadat hij de stad had erkend als de hoofdstad van de Joodse staat. Andere bewegingen, zowel symbolisch als tastbaar, volgden al snel. Trump erkende de Israëlische soevereiniteit op de Golanhoogvlakte, probeerde de Palestijnse Autoriteit verantwoordelijk te houden voor haar steun aan terrorisme en trok Amerika terug uit de rampzalige Iran-deal van 2015.

Net zo belangrijk, hoewel Trumps ambitie om de 'ultieme deal' tussen Israël en de Palestijnen tot stand te brengen, in botsing kwam met de weigering van laatstgenoemde om vrede te sluiten, zette de regering een productievere koers in. In tegenstelling tot Obama en voormalig staatssecretaris John Kerry, die de Palestijnen effectief een vetorecht gaven over normalisatie tussen de Arabische wereld en Israël, hielp Trump bij het sluiten van drie normalisatieovereenkomsten met de Verenigde Arabische Emiraten, het Koninkrijk Bahrein en Soedan, en er zullen er misschien nog meer volgen. .

Gezien de omstandigheden is het niet verwonderlijk dat de meeste Israëli's erop aandrongen dat Trump zou worden herkozen. Maar als ze, zoals het er nu naar uitziet, de verliezende partij zouden steunen bij de verkiezingen, zou hysterie over wat er zal volgen contraproductief zijn.

Toegegeven, enige bezorgdheid over een mogelijke Biden-regering is gerechtvaardigd.

Het is een zekerheid dat degenen die posities bij het State Department en de National Security Council gaan vervullen, oud-mederwerkers van de Obama-regering zullen zijn of hun mening over het Midden-Oosten zullen delen.

Het is even zeker dat, op zijn minst, zijn team voor Buitenlands Beleid opnieuw zal toetreden tot de nucleaire deal met Iran en waarschijnlijk zal proberen de zieltogende Amerikaanse betrekkingen met de Palestijnse Autoriteit nieuw leven in te blazen. Die werden gedegradeerd vanwege de weigering om te stoppen met het financieren van terreur en weigerde zelfs Trump’s ideeën over vrede in het Midden-Oosten maar te overwegen.

Maar er is nog steeds een kans, zoals Biden's belangrijkste campagnewoordvoerder voor het buitenlands beleid Anthony Blinken (de huidige favoriet als nationale veiligheidsadviseur) heeft gesuggereerd, dat de Verenigde Staten de sancties zullen handhaven die door Trump tegen Iran zijn ingesteld. Dat betekent dat de belangrijkste taak voor zowel Israëlische als Joodse groepen in de komende maanden zal zijn om niet de politieke veldslagen van 2015 te hervatten. De inspanning zou eerder moeten zijn om Biden ervan te overtuigen dat hij niet in de verleiding komt om simpelweg de laatste vier jaar van vooruitgang die is geboekt bij het onder druk zetten van Iran, om opnieuw over de nucleaire deal te gaan onderhandelen. Dat zou uit kunnen monden in het feit dat het land zich kan ontdoen van de beëindigingsclausules, die Teheran op een bepaald spoor zetten om zijn nucleaire ambities te verwezenlijken.

Evenzo, wat de Palestijnse kwestie betreft, zou het verstandig zijn als premier Benjamin Netanyahu en pro-Israëlische Amerikanen, terecht of niet terecht, aannemen dat Biden zichzelf niet verplicht acht om het beleid van Obama te hervatten, waarvan hij weet dat het verschrikkelijke mislukkingen waren.

Biden's steun voor Israël is altijd bepaald geweest door vol te houden dat hij beter wist wat het beste was voor hun land dan de leiders van de Joodse staat zelf. Hoe irritant dat ook kan zijn, het is ook waar dat hij een warmer gevoel voor het land heeft dan Obama ooit heeft gehad. Het zou het beste zijn om dat in gedachten te houden in plaats van aan te nemen dat Biden het Amerikaanse Midden-Oostenbeleid zal terugdraaien tot dat vreselijke moment waarop Obama Israël een mes in de rug stak bij de Verenigde Naties toen hij zijn ambt verliet.

Zelfs als Biden zo dwaas zou zijn om kostbaar politiek kapitaal te verspillen aan beleid dat gebaseerd is op zinloze eisen dat Israël afstand doet van zijn rechten en veiligheid zoals Obama deed, of aan een andere ronde van verzoening van Iran, hoeft Israël niet te buigen voor Amerikaanse druk.

Zoals Netanyahu bewees tijdens de acht moeilijke jaren van de regering-Obama, kan Israël altijd "nee" zeggen tegen de Verenigde Staten wanneer het van mening is dat het zijn belangen moet verdedigen tegen misleide Amerikaanse beleidsmakers.

De allianties met de Arabische staten die zijn gesmeed met de hulp van Trump, zullen sterker worden, niet zwakker als Biden een beleid zou kiezen dat Iran zou versterken. De Arabische staten die Israël hebben omarmd, hebben dit niet gedaan als een daad van liefdadigheid of uit een sentimentele gehechtheid aan het zionisme; ze deden het om hun veiligheid te versterken. En als Biden de fouten van Obama in het Midden-Oosten herhaalt, zullen ze Israël evenzeer, zo niet meer dan ooit nodig hebben.

Evenzo is Israël zowel economisch als militair sterker dan het was in 2009, en hoewel de vriendschap van zijn enige bondgenoot, de supermacht, nog steeds noodzakelijk is, hoeft het voor Biden niet méér te vrezen dan voor Obama. Het heeft nog steeds veel vrienden in de Amerikaanse politiek, en het kan en moet verwijzen naar de principes van Trumps 'Peace to Prosperity'-plan als de enige solide basis voor een weg naar een mogelijke oplossing van het conflict met de Palestijnen.

Het is verstandig om je voor te bereiden op het ergste, maar dat hoeft niet persé uit te komen. Een Biden-regering zal de handen vol hebben aan het oplossen van problemen met betrekking tot de coronaviruspandemie, de economie, de infrastructuur en andere cruciale kwesties. Een hardnekkige weigering van de kant van Obama-veteranen om toe te geven dat ze ongelijk hadden over de Palestijnen de laatste keer dat ze aan de macht waren, zou een fout van Biden zijn die hem geen goed zal doen.

Het mogelijke vertrek van Trump vormt een uitdaging voor Israël. Toch is het niet het einde van de alliantie of een voorbode van Israëls vernietiging. En het is van vitaal belang dat Israëli's en degenen die om de Joodse natie geven, dat onthouden terwijl ze zich voorbereiden op het volgende hoofdstuk in deze vitale relatie.

 


**************************
ENGLISH:

U.S. Vice President Joe Biden and his wife, Jill, with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife, Sara, in Israel on March 9, 2016. Credit: Wikimedia Commons. Credit: U.S. Embassy Tel Aviv. 

There are good reasons to worry about the chances for greater tension, but as Netanyahu showed Obama, the Jewish state knows how to say “no.”

For some supporters of President Donald Trump in both Israel and the United States, the prospect of a President Joe Biden is a scenario they never wanted to contemplate. And while the outcome of the presidential election isn’t yet decided, if the protracted vote count continues to move in Biden’s direction, both the Israeli government and the pro-Israel community are going to have to adjust to a new reality.

The question now is not so much whether they can do so with good grace, but whether they avoid overreacting to any shifts in American policy unless or until it is necessary to do so.

Four years ago, most Israelis had little doubt that either of the two major-party presidential candidates would be an improvement on the outgoing Obama administration. It had been eight years of Obama’s desire for more “daylight” between the two democracies, constant spats, increasing pressure and American stands on both the Palestinian issue and threat of a nuclear Iran that seriously undermined the alliance.

And to accentuate just how much the trust between the two governments had broken down, in its last weeks the Obama administration chose not to veto a U.N. Security Council resolution that basically labeled the Jewish presence in Jerusalem as illegal.

All that changed once Trump took office. To the shock and amazement of even some of his supporters, U.S. Middle East policy underwent a dramatic shift. Trump embraced Israel and a year later began the process of moving the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem after recognizing the city as the capital of the Jewish state. Other moves, both symbolic and tangible, soon followed. Trump recognized Israeli sovereignty on the Golan Heights, sought to hold the Palestinian Authority accountable for its support for terrorism and withdrew America from the disastrous 2015 Iran deal.

Just as important, although Trump’s ambition to broker the “ultimate deal” between Israel and the Palestinians fell afoul of the latter’s refusal to make peace, the administration pivoted to a more productive endeavor. Unlike Obama and former Secretary of State John Kerry, who effectively gave the Palestinians a veto over normalization between the Arab world and Israel, Trump helped broker three normalization deals with the United Arab Emirates, the Kingdom of Bahrain and Sudan, with more perhaps to follow.

Under the circumstances, it’s unsurprising that most Israelis were rooting for Trump to be re-elected. But if, as it appears at the moment, they were backing the losing side in the election, hysteria about what will follow would be counterproductive.

True, some concern about a possible Biden administration is warranted.

It’s a certainty that those who would fill positions at the State Department and the National Security Council will be Obama administration alumni or share their opinions about the Middle East.

It’s equally certain that, at a minimum, his foreign-policy team would re-enter the Iran nuclear deal and likely seek to revive the moribund U.S. relations with the Palestinian Authority, which were downgraded due to its refusal to stop funding terror or to even discuss Trump’s ideas about Middle East peace.

But there is still the chance that, as Biden’s top campaign foreign-policy spokesperson Anthony Blinken (the current favorite to be his National Security Advisor) has hinted, the United States would maintain the sanctions put in place against Iran by Trump. That means the most important task for both Israel and Jewish groups in the upcoming months will not be to refight the political battles of 2015. Rather, it should be to seek to persuade Biden that he not be tempted into simply erasing the last four years of progress made towards pressuring Iran to renegotiate the nuclear deal so as to strip it of the sunset clauses that put Tehran on a certain track towards achieving its nuclear ambitions.

Similarly, on the Palestinian issue, it would be wise for Prime Minister Benjamin Netanyahu and pro-Israel Americans to assume, rightly or wrongly, that Biden doesn’t consider himself bound to take up the cudgels for Obama policies that he knows were abysmal failures.

Biden’s support for Israel has always been conditioned by his insistence that he knew better than the Jewish state’s leaders what was best for their country. As infuriating as that can be, it’s also true that he has a warmer feeling for the country than Obama ever did. It would be best to keep that in mind instead of assuming that Biden will rewind American Middle East policy to that awful moment when Obama stabbed Israel in the back at the United Nations on his way out of office.

Even if Biden was to be so foolish as to waste precious political capital on policies predicated on pointless demands that Israel surrender its rights and security as Obama did or on another round of appeasement of Iran, Israel doesn’t have to bow to U.S. pressure.

As Netanyahu proved during the eight rocky years of the Obama administration, Israel can always say “no” to the United States any time it believes that it must defend its interests against misguided American policymakers.

The alliances with the Arab states that have been forged with Trump’s help will become stronger, not weaker if Biden were to choose policies that would strengthen Iran. The Arab states that have embraced Israel have not done so as an act of charity or out of a sentimental attachment to Zionism; they did it in order to strengthen their security. And if Biden repeats Obama’s mistakes in the Mideast, they will need Israel as much if not more than ever.

Similarly, Israel is both economically and militarily stronger than it was in 2009, and while the friendship of its sole superpower ally is still necessary, it need not quail before Biden any more than it did before Obama. It still has many friends in U.S. politics, and it can and should point to the principles of Trump’s “Peace to Prosperity” plan as the only solid foundation for a path to a possible resolution to the conflict with the Palestinians.

It’s only sensible to prepare for the worst, though that’s not the only possible outcome. A Biden administration would have more than it can handle dealing with problems relating to the coronavirus pandemic, the economy, infrastructure and other crucial issues. A stubborn refusal on the part of Obama veterans to admit that they were wrong about the Palestinians the last time they were in power would be an unforced error on Biden’s part that will do him no good.

Trump’s possible exit from office creates challenges for Israel. Still, it isn’t the end of the alliance or a harbinger of Israel’s destruction. And it’s vital that Israelis and those who care about the Jewish nation remember that as they prepare for the next chapter in this vital relationship.