11 november 2020

2020-11-11: Geschiedenisles aan de Universiteit van Gaza: ‘Benjamin Franklin waarschuwde voor de Joden’ - History lesson at the University of Gaza: "Benjamin Franklin Warned About the Jews"

Dr. Ibrahim Al-Sinwar doceert geschiedenis aan de Universiteit van Gaza

Geschiedenisles aan de Universiteit van Gaza: ‘Benjamin Franklin waarschuwde voor de Joden’

Dat de Palestijnen het in Gaza (en op de Westelijke Jordaanoever) niet zo nauw nemen met de geschiedenis is algemeen bekend.

Dat anti-zionisme en antisemitisme in het Midden-Oosten algemeen aanvaarde synoniemen zijn voor elkaar, zoals je een kat een poes heet en andersom, was ook al langer bekend. Dat zij oude gekende vervalste documenten onbeschaamd opnemen in hun anti-Israël discours weten we ook al lang, vooral sinds Hamas in haar Handvest van 1988 openlijk verwijst naar de Protocollen van de Wijzen van Zion.

Nieuw voor mij, en wellicht ook voor de vele lezers van deze blog, is de Benjamin Franklin Profetie die mede in het lessenpakket geschiedenis zit vervat aan de Universiteit van Gaza. De Amerikaan Benjamin Franklin is één van de Founding Fathers van de stichting van de Verenigde Staten en wellicht het bekendst als medeopsteller van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit 1776.

De fabel doet nog steeds de ronde in neonazi middens en de laatste decennia ook bij de Israëlbashers in het Midden-Oosten dat Franklin een toespraak zou gehouden hebben waarin hij waarschuwde voor de Joden, als luiaarden belust op wereldmacht en de absoute controle over de Verenigde Staten nastreven. Franklin zou ondermeer dit gezegd hebben over de Joden:

For over 1700 hundred years, the Jews have been bewailing their sad fate in that they have been exiled from their homeland, as they call Palestine. But, gentlemen, did the world give it to them in fee simple, they would at once find some reason for not returning. Why? Because they are vampires, and vampires do not live on vampires. They cannot live only amongst themselves. They must subsist on Christians and other people not of their race.

De vermeende haatspeech van Benjamin Franklin is een vervalsing die ik verder in de tekst toelicht.

Hoe Dr. Ibrahim Al-Sinwar geschiedenis ‘doceert’ in Gaza
Echter, zoals reeds gezegd, liggen ze in Gaza niet wakker van al dan niet vervalste documenten. De tekst van de vermeende toespraak circuleert doorheen het ganse Midden-Oosten, naast Hitlers Mein Kampf en de Protocollen van de Wijzen van Zion die als zoete broodjes op de marktkraampjes worden aangeprezen en verkocht, van Caïro tot in Bagdad en Teheran en… waarom dus ook niet aan de Universiteit van Gaza.

Het volgende is een transcriptie van een interview met Dr. Ibrahim Al-Sinwar, een docent aan de Universiteit van Gaza in Islamitische Geschiedenis. Al-Sinwar is hier de ‘historicus’ van dienst en zijn interview werd uitgezonden op 31 juli 2009 op Al-Aqsa TV.

In die lezing heeft ‘historicus’ Al-Anwar het over de periode dat de Joden in ballingschap leefden en de Israëlieten (althans toch volgens de Bijbel in Exodus 1:8-12) door de Egyptenaren werden ingezet bij de bouw van de voorraadsteden Pithom en Raämses, korte tijd later gevolgd door het gekende Bijbelse verhaal van Mozes die het Joodse volk naar Het Beloofde Land zal leiden.

De bijbel gebruiken als historisch referentiekader getuigt niet van bijster veel verstand om daarmee een wetenschappelijk betoog te onderbouwen. Maar los van dat is Al-Anwar echter niet op zoek naar gedegen historisch feitenmateriaal, maar misbruikt dit soort evangelische historiosofie van de Bijbel – voor de Joden de Thora, hun heiligste boek dat de vijf boeken van Mozes bevat – om de Joden te kwetsen en te slaan waar hij maar kan met als enige doel het latent aanwezige antisemitisme bij zijn studenten en kijkerspubliek te voeden en de Jodenhaat in de hoogste versnelling te duwen én te houden.

Wat later citeert hij dan uit de vermeende toespraak van Benjamin Franklin en ja, dan is wat ons betreft zijn geloofwaardigheid helemaal zoek. Wie de geschiedenis bestudeert en gebruikt om eigen theorieën te bewijzen, eerder dan op zoek te gaan naar de waarheid, is niet goed bezig. Het gebrek aan kennis van de geschiedenis opvullen met een valse geschiedenis is een misdaad.

Dr. Ibrahim Al-Sinwar op 31 juli 2009 op Al-Aqsa-TV (voor de originele beelden, in het Arabisch gesproken en Engels ondertiteld klik hier).

De bewering dat degenen die Pithom en Raamses gebouwd hebben, vervolgd werden is een leugen. De archeologische vondsten hebben bewezen dat ze rechten en voorrechten genoten, en dat hen op geen enkel ogenblik onrecht werd aangedaan. Daarom is al dat gepraat over vervolging onjuist. Dat zijn leugens van de Joden, die ze gebruiken als excuus om niet te moeten werken en anderen enkel tot last zijn. Het is een deel van hun psychologische make-up gedurende hun lange geschiedenis. Ze willen niet werken. Ze willen dat de mensen voor hen werken en zij [de Joden] de opbrengsten opstrijken.
[..]
In de moderne tijd heeft Benjamin Franklin, een Amerikaanse filosoof, een sterke waarschuwing gegeven aan de Amerikaanse regering in haar eerste dagen, over de aanwezigheid van Joden in de Verenigde Staten. Hij sprak tot hen: “Als de Joden in de VS blijven, zullen zij binnen 100 jaar – of ten laatse 200 jaar – de controle hebben over alle economische middelen van het land.” Dan zal de Jood in staat zijn om, gezeten in de schaduw van een fruitboom in zijn tuin, met de voeten omhoog genietend van een kopje koffie, wachtend op de Amerikanen die in de loop van de avond naar hem komen en hem de winsten van de dag afdragen die oorspronkelijk aan hen toebehoorden. Zij zullen de werknemers zijn geworden van de Joden.
[..]
Ik wil niet ingaan op alle details – waarvan sommige onjuist zijn, want dat land is niet het land van de Amerikanen, die zelf indringers en bezetters zijn – maar ik wil de waarschuwing over de mentaliteit van de Joden benadrukken gedurende hun lange geschiedenis. Dit is de mentaliteit van mensen die graag hebben dat anderen voor hen werken en hen met rijkdom overladen zonder dat het hen de minste inspanning kost. Het is daarom, toen zij werden gedwongen te werken in Pithom en Raamses, met het maken van bakstenen voor de twee steden, dat zij dit zien als vervolging. Dit is niet waar. Het was slechts constructiewerk, een actieve rol spelend in de maatschappij waarin ze leefden – en een samenleving die het recht had hen te dwingen deze werkzaamheden uit te voeren.

De Franklin Profetie, geschiedenis van een vervalsing
De frauduleuze aard van de Profetie – en het feit dat antisemitisme vreemd was aan het gedrag van Franklin – werd ingrijpend gedocumenteerd door vooraanstaande historici. De Amerikaanse historicus Charles A. Beard (1874-1948) schreef hierover:

Ik kan geen enkele originele bron vinden die de minste rechtvaardiging levert om aan te nemen dat de profetie niets meer is dan een onbeschaamde vervalsing. Geen woord heb ik ontdekt in de brieven en papieren van Franklin van het uiten van dergelijke gevoelens tegen de Joden zoals die worden toegeschreven aan hem door de nazi’s – zowel door Amerikaanse als Duitse nazi’s. Zijn bekende vrijzinnigheid op het gebied van religieuze zaken zou dit soort uitspraken die hem in de mond worden gelegd door deze tastbare vervalsing, compleet hebben uitgesloten van dit soort uitingen… In zijn geschriften over immigratie, heeft Franklin nooit melding gemaakt van discriminatie tegen Joden.

Beard merkte ook op dat de formulering van de gestelde Profetie nooit uit de 18de eeuw kan stammen noch het specifieke taalgebruik is van Franklin. Het bevat bepaalde woorden die behoren tot het hedendaags taalgebruik – ten tijde van nazi-Duitsland – in plaats van Amerika in de periode van Franklin.

Zo werd het woord ‘heimat’ (vaderland) nooit door de Joden gebruikt die leefden in de tijd van Franklin. Dat woord is ontstaan in het begin van het zionisme en werd gecreëerd in verband met het Britse Mandaat Palestina. Beard leverde ook een ‘positief bewijs’ met name dat Franklin veel respect en bewondering koesterde voor de Joden.

Zo maakt hij bijvoorbeeld melding dat wanneer de Hebreeuwse Gemeenschap van Philadelphia gelden tracht in te zamelen voor de bouw van een synagoge in Philadelphia, Benjamin Franklin de petitie ondertekende die ‘burgers van gelijk welke religie’ opriep om bij te dragen en doneerde hij prompt 5 ponden uit eigen zak in de kassa van het bouwfonds.

J. Henry Smythe Jr, samensteller van The Amazing Benjamin Franklin, heeft de Franklin’s Profetie als ‘een vervalsing’ bestempeld, eraan toevoegend dat het …

… smaad is aan het Joodse ras, onrechtvaardig voor zowel de Joden als voor de naam en faam van Benjamin Franklin. Ik heb deze calamiteit onderzocht en geen historische basis gevonden.

Julian P. Boyd, bibliothecaris van de Historische Vereniging van Pennsylvania, kwam tot eenzelfde evaluatie en John Clyde Oswaldvan de International Society Benjamin Franklin merkte op dat …

het proces van de opstelling van het Constitutioneel Verdrag van 1787 geheim was. Geen enkel officieel verslag werd erover bijgehouden, maar veel informatie werd verzameld en gereconstrueerd, waardoor een redelijk goed beeld ontstaat van de gebeurtenissen. Franklin was toen 81 jaar oud en verkeerde in slechte gezondheid. Hij nam actief deel aan de procedure maar maakte zijn bijdragen aan de beraadslagingen niet mondeling over maar via handgeschreven nota’s, die hij overhandigde aan zijn vriend James Wilson, een ander lid van de Philadelphia delegatie, die bij hem zat en hem het verdrag voorlas. Ze zijn bewaard gebleven en de collectie wordt verondersteld volledig te zijn …

Carl Van Doren (1885-1950), die in 1939 de prestigieuze Pulitzer prijs in de wacht sleepte met zijn biografie over Benjamin Franklin (1938), maakte dit verslag:

De speech tegen de Joden die aan Benjamin Franklin werd toegeschreven – een van de Founding Fathers en medeopsteller van het grondwettelijk verdrag van 1787 – die hij zou afgelegd hebben, is een vervalsing die geproduceerd werd in de afgelopen vijf jaar [1933-38]. De vervalser, wie hij ook mag zijn, beweert dat de toespraak werd neer geschreven door Charles Pinckney van Zuid-Carolina en bewaard wordt in zijn Journaal. 
[…]
De vervalser wist waarschijnlijk, uit een brief gericht aan John Quincy Adams gedateerd op 30 december 1818, dat Pinckney had gezegd dat hij een dagboek bijhield van de procedure van het verdrag. Maar dit dagboek, als het al ooit heeft bestaan, werd nooit gevonden. De vervalser beweert dat Pinckney zijn dagboek ‘gepubliceerd’ heeft bestemd ‘voor particuliere distributie onder zijn vrienden’ onder de titel ‘Chit-Chat Around the Table During Intermissions.’ 
[..]
Geen enkele kopie van een dergelijke gedrukt dagboek is ooit aan het licht komen. Niet tevreden met deze twee beweringen, heeft de vervalser verder beweerd dat het originele manuscript van de toespraak van Franklin, blijkbaar afkomstig uit Pinckney’s dagboek, in het Franklin Instituut in Philadelphia wordt bewaard. Het Franklin Instituut echter beschikt niet over dergelijk manuscript.
De autoriteit van de vervalser voor zijn document is bijna net zo mythisch als men zich maar kan inbeelden. Hij citeert een manuscript dat niet bestaat, refereert naar een gedrukt boek of brochure dat niemand ooit heeft gezien en een dagboek dat meer dan honderd jaar spoorloos is. Er bestaat geen enkel bewijs van de geringste waarde dat Franklin ooit de vermeende toespraak heeft gebracht of ooit iets gezegd of gedacht van die aard over de Joden.

___________________________________________

Bronnen: Brabosh:
♦ naar een artikel “Palestinian Historian Dr. Ibrahim Al-Sinwar: Ancient Egyptians Had the Right to Force the Jews to Work Building Pithom and Raamses; Benjamin Franklin Warned against the Jews” van 31 juli 2009 op de site van The Middle East Media Research Institute (MEMRI)
♦ naar een artikel “Historicus: luie Joden legden werk in Egypte uit als slavernij” van 21 januari 2010 op de site van CIP.nl
♦ naar een artikel “Franklin Prophecy, sometimes called “The Franklin Forgery” from Wikipedia, the free encyclopedia
♦ naar een artikel “Historical Evidence for Moses en Pahraoh” op de site van Bible History.net
♦ naar een artikel “Franklin prophecy about the danger of Jews and the need to expel them out of America” van 21 januari 2018 op de site van Syrian Facts****************************
ENGLISH:

Dr. Ibrahim Al-Sinwar teaches history at Gaza University

History lesson at the University of Gaza: "Benjamin Franklin Warned About the Jews"

It is well known that the Palestinians in Gaza (and in the West Bank) are not so close to history.

It has been known for some time that anti-Zionism and anti-Semitism in the Middle East are generally accepted synonyms for each other, as you call a cat a cat and vice versa. We have also known for a long time that they unashamedly include old known forged documents in their anti-Israel discourse, especially since Hamas openly referred to the Protocols of the Elders of Zion in its 1988 Charter.

New to me, and perhaps also to the many readers of this blog, is the Benjamin Franklin Prophecy, which is also included in the history curriculum at the University of Gaza. The American Benjamin Franklin is one of the Founding Fathers of the United States Foundation and perhaps best known as a co-author of the American Declaration of Independence of 1776.

The fable is still circulating in neo-Nazi circles and in recent decades also among the Israel bashers in the Middle East that Franklin would have given a speech warning against the Jews, as sloths hungry for world power and the absurd control of the United States. pursue. Franklin is said to have said this about the Jews:

For over 1700 hundred years, the Jews have been bewailing their sad fate in that they have been exiled from their homeland, as they call Palestine. But, gentlemen, did the world give it to them in fee simple, they would at once find some reason for not returning. Why? Because they are vampires, and vampires do not live on vampires. They cannot live only amongst themselves. They must subsist on Christians and other people not of their race.
Benjamin Franklin's alleged hate speech is a forgery which I explain further in the text.

How Dr. Ibrahim Al-Sinwar "teaches" history in Gaza
However, as already mentioned, in Gaza they are not concerned about documents, whether or not forged. The text of the alleged speech circulates throughout the Middle East, alongside Hitler's Mein Kampf and the Protocols of the Elders of Zion that are touted and sold like hot cakes on the market stalls, from Cairo to Baghdad and Tehran and ... why so? not at the University of Gaza.

The following is a transcript of an interview with Dr. Ibrahim Al-Sinwar, a lecturer at Gaza University in Islamic History. Al-Sinwar is the "historian" on duty here and his interview was broadcast on July 31, 2009 on Al-Aqsa TV.

In that lecture, 'historian' Al-Anwar talks about the period when the Jews lived in exile and the Israelites (at least according to the Bible in Exodus 1: 8-12) were used by the Egyptians in the construction of the stock cities of Pithom and Rameses, followed shortly later by the well-known Biblical story of Moses leading the Jewish people to The Promised Land.

Using the Bible as a historical frame of reference does not show a lot of intelligence to support a scientific argument. But apart from that, Al-Anwar is not looking for solid historical evidence, but is misusing this kind of evangelical historiosophy of the Bible - for the Jews the Torah, their holiest book containing the five books of Moses - to hurt and to strike wherever he can with the sole aim of nurturing the latent anti-Semitism among his students and viewership and to push and keep the hatred of Jews in top gear.

A little later he quotes from the alleged speech of Benjamin Franklin and yes, then as far as we are concerned, his credibility is completely lost. Anyone who studies history and uses it to prove their own theories, rather than looking for the truth, is not doing well. To fill the lack of knowledge of history with a false history is a crime.

Dr. Ibrahim Al-Sinwar on July 31, 2009 on Al-Aqsa-TV (for the original footage, spoken in Arabic with English subtitles click here).

The claim that those who built Pithom and Raamses were persecuted is a lie. The archaeological finds have proven that they enjoyed rights and privileges, and that they were never wronged. That is why all this talk of persecution is false. These are lies of the Jews, which they use as an excuse not to have to work and are only a burden to others. It's been part of their psychological makeup throughout their long history. They don't want to work. They want the people to work for them and they [the Jews] receive the proceeds.

In modern times, Benjamin Franklin, an American philosopher, has issued a strong warning to the US government in its early days about the presence of Jews in the United States. He said to them, "If the Jews stay in the US, they will be in control of all of the country's economic resources within 100 years - or at least 200 years at the latest." Then the Jew will be able, seated in the shade of a fruit tree in his garden, with his feet up enjoying a cup of coffee, waiting for the Americans to come to him in the course of the evening and to give him the profits of the day that originally belonged to them. They will have become the workers of the Jews.
[..]
I don't want to go into all the details - some of which are incorrect, because that country is not the land of the Americans, who are themselves invaders and occupiers - but I want to emphasize the warning about the mindset of the Jews throughout their long history. This is the mindset of people who like others to work for them and shower them with wealth without the least effort. It is therefore when they were forced to work in Pithom and Raamses, making bricks for the two cities, that they see this as persecution. This is not true. It was just construction work, playing an active role in the society in which they lived - and a society that had the right to force them to perform these tasks.

The Franklin Prophecy, History of a Forgery
The fraudulent nature of the Prophecy - and the fact that anti-Semitism was alien to Franklin's behavior - has been widely documented by leading historians. The American historian Charles A. Beard (1874-1948) wrote about this:

I cannot find any original source that provides the slightest justification for believing that the prophecy is nothing more than an unashamed counterfeit. Not a word I have found in Franklin's letters and papers of expressing such feelings towards the Jews as attributed to him by the Nazis - by both American and German Nazis. His well-known liberalism in religious matters would have completely ruled out these kinds of statements put into his mouth by this tangible forgery ... In his writings on immigration, Franklin never mentioned discrimination against Jews.

Beard also noted that the wording of the alleged Prophecy can never be from the 18th century nor is it Franklin's specific use of language. It contains certain words that belong to contemporary usage - in the days of Nazi Germany - rather than America in the period of Franklin.

For example, the word "heimat" (fatherland) was never used by the Jews living in Franklin's day. That word originated in the beginning of Zionism and was created in connection with the British Mandate of Palestine. Beard also provided "positive evidence" notably that Franklin had great respect and admiration for the Jews.

For example, he mentions that when the Hebrew Community of Philadelphia tries to raise funds for the construction of a synagogue in Philadelphia, Benjamin Franklin signed the petition calling on `` citizens of any religion '' to contribute and promptly donated 5 pounds out of pocket in the cash register of the building fund.

J. Henry Smythe Jr, curator of The Amazing Benjamin Franklin, has labeled Franklin's Prophecy as "a forgery," adding that it ...

… Reproach is to the Jewish race, unjust to the Jews as well as to the name and fame of Benjamin Franklin. I have investigated this calamity and have found no historical basis.

Julian P. Boyd, librarian of the Pennsylvania Historical Association, made a similar assessment, and John Clyde Oswald of the International Society Benjamin Franklin noted that ...

the process of drafting the 1787 Constitutional Convention was secret. Not a single official record was kept about it, but a lot of information was collected and reconstructed, giving a fairly good picture of the events. Franklin was 81 years old at the time and in poor health. He took an active part in the proceedings but made his contributions to the deliberations, not orally, but through handwritten notes, which he handed to his friend James Wilson, another member of the Philadelphia delegation, who sat with him and read to him the treaty. They have been preserved and the collection is believed to be complete ...

Carl Van Doren (1885-1950), who in 1939 won the prestigious Pulitzer Prize for his biography of Benjamin Franklin (1938), made this report:

The speech against the Jews attributed to Benjamin Franklin - one of the Founding Fathers and co-author of the 1787 Constitutional Treaty - which he is said to have made is a forgery produced over the past five years [1933-38]. The forger, whoever he may be, claims the speech was written by Charles Pinckney of South Carolina and is preserved in his Journal.
[…]
The forger probably knew from a letter addressed to John Quincy Adams dated December 30, 1818, that Pinckney had said he kept a diary of the proceedings of the treaty. But this diary, if it ever existed, was never found. The forger claims that Pinckney has "published" his diary "for private distribution among his friends" under the title "Chit-Chat Around the Table During Intermissions."
[..]
No copy of such a printed diary has ever come to light. Not satisfied with these two claims, the forger has further claimed that the original manuscript of Franklin's speech, apparently from Pinckney's diary, is kept at the Franklin Institute in Philadelphia. However, the Franklin Institute has no such manuscript.
The forger's authority for his document is almost as mythical as one can imagine. He cites a manuscript that does not exist, refers to a printed book or brochure that no one has ever seen, and a diary that has been missing for more than a hundred years. There is no evidence whatsoever of the slightest value that Franklin ever delivered the alleged speech or ever said or thought anything of that kind about the Jews.
Sources:

_______________________________________-

♦ to an article “Palestinian Historian Dr. Ibrahim Al-Sinwar: Ancient Egyptians Had the Right to Force the Jews to Work Building Pithom and Raamses; Benjamin Franklin Warned against the Jews ”from July 31, 2009 at the site of The Middle East Media Research Institute (MEMRI)

♦ to an article “Historian: lazy Jews explained work in Egypt as slavery” of January 21, 2010 on the site of CIP.nl

♦ to an article “Franklin Prophecy, sometimes called“ The Franklin Forgery ”from Wikipedia, the free encyclopedia

♦ to an article “Historical Evidence for Moses and Pahraoh” on the Bible History.net site

♦ to an article “Franklin prophecy about the danger of Jews and the need to expel them out of America” from January 21, 2018 on the Syrian Facts site